Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

Výběrové řízení

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce odborný pracovník sociálně-právní ochrany dětí na odboru sociálních věcí,  Magistrátu města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • vyšší odborné vzdělání soc.směru
 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve správním řízení výhodou
 • praxe v oboru výhodou
 • znalost práce na PC
 • řidičský průkaz „B“ a aktivní schopnost jízdy i na delší vzdálenosti
 • aktivní a iniciativní přístup k práci

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová třída: 9. (nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce )

 

Pracovní poměr na dobu určitou zástup za MD, nástup možný ihned

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce(VŘ-OSV-SPO)  do 6.2.2007 do 8,00 hod. na  personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty, kteří budou telefonicky pozváni k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

 

 

                                                                   Ing. Milan Zemaník
                                                 tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem