Oznámení


Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8

 

OZNÁMENÍ

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce administrativního pracovníka na živnostenský odbor  Magistrátu města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

  • státní občan ČR
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
  • ÚSO
  • dobrá znalost práce na PC (Windows,Word,Excel,Internet..)

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
  • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • telefonní spojení

Platová třída: 6.(nař. vlády ČR č. 564/2006 Sb., v platném znění),platové podmínky se řídí zákoníkem práce )

  • nástup: březen 2007

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce ( VŘ-ŽO)  do 15. 2 . 2007 do8.00 hod. na  personální oddělení práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                               Ing. Milan Zemaník
                                                            tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem