Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem,Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ  ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce vedoucí oddělení pro výkon správní činnosti ve vodním hospodářství na  odboru životního prostředí Magistrátu v Ústí nad Labem s místem výkonu práce Magistrát města Ústí nad Labem.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • VŠ technického nebo přírodovědného zaměření
 • znalost správního řádu a vodního a stavebního zákona výhodou
 • iniciativní a samostatné rozhodování
 • schopnost komunikace s občany
 • znalost práce na PC, znalost programů WORD, EXCEL, orientace na Internetu

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení
 • výpis z rejstříku trestů
 • lustrační osvědčení

Platová třída: 11. (zákon 262/2006 Sb. a  nař. vlády č. 564/2006 Sb.)

 

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce (VŘ-VOVV) do 15.2.2007 do 14 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

 

                                                                                              Ing. Milan Zemaník
                                                                          tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem