Výběrové řízení


Statutární město Ústí nad Labem,
Velká Hradební 8

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

(§ 7 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

 

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce vedoucí technického oddělení Odboru  městských organizací a služeb, s předpokládaným nástupem 1. 11. 2007.

 


 

Předpoklady:

 • státní občan ČR
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • úplné střední vzdělání, vítáno technického zaměření
 • řidičský průkaz sk. B
 • praxe při zajišťování havárií a oprav budov, popřípadě investičních akcí malého rozsahu
 • praxe ve správě nemovitostí a v administrativní činnosti
 • praxe v zadávání veřejných zakázek vítána
 • základní orientace v právních předpisech, týkajících se příspěvkových organizací
 • řídící a organizační schopnosti
 • znalost práce na PC, znalost programů WORD, EXCEL, orientace na Internetu

Písemná přihláška musí obsahovat:

 • Jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve správních činnostech
 • osobní dotazník – možno stáhnout na www.usti-nl.cz (pod zveřejněnými VŘ na úřední desce) nebo vyzvednout na personálním odd. MmÚ
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, originál nebo ověřenou kopii
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • telefonní spojení

Platová zařazení:  8. platová třída dle zák. č. 262/2006 Sb. a nařízení.vlády č.564/2006 Sb., v platném znění

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených uchazečů. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí. Z výběrového řízení budou vyřazeni uchazeči , kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce do 27.9. 2007 do 14 hod. na personální oddělení Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.
Obálka bude označena  v levém horním rohu značkou „vedoucí technického oddělení OMOS“ Případné další informace na tel. čísle : 475 241 833 – paní Chalupová

 

                                                                                              Ing. Milan Zemaník
                                                                                                tajemník MmÚ