image

Odbor územního plánování a stavebního řádu

Činnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti v rozsahu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na úseku územního plánování pro město Ústí nad Labem a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti nebo vykonává kvalifikovaný dohled nad pořizováním územně plánovací dokumentace
 • zajišťuje přípravu podkladů pro činnosti v samostatné působnosti v územním plánování, ve které je schvalovací pravomoc zcela vyhrazena zastupitelstvu města
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady v souladu s potřebami rozvoje území města
 • plní všechny úkoly stanovené § 18 a §19 stavebního zákona
 • na základě schválené územně plánovací dokumentace stanovuje závazné regulativy pro výstavbu
 • koordinuje veřejné i soukromé záměry změn v území
 • konkretizuje ochranu veřejných zájmů vyplývajících ze zvláštních právních předpisů
 • chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví
 • určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území
 • zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných ploch
 • zajišťuje a posuzuje stav území
 • stanovuje koncepci rozvoje území
 • prověřuje a posuzuje potřebu změn v území
 • vypracovává informace k záměrům (informace k prodejům a pronájmům pozemků a objektů v majetku města, Pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu,….)
 • vydává územně plánovací informace o podmínkách využívání území a změn jeho využití
 • vydává závazná stanoviska
 • spolupracuje při tvorbě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace vyššího stupně
 • pořizuje, aktualizuje a projednává územně analytické podklady ve správním obvodu (ORP Ústí nad Labem)
 • zpracovává dílčí územně plánovací podklady
 • vykonává státní správu v přenesené působnosti (stavební úřad obce) v rozsahu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v rozsahu zákona o správním řízení (správní řád)
 • plní funkci vyvlastňovacího úřadu, vede vyvlastňovací řízení podle zákona o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
 • svolává a řídí ústní jednání v rámci podaných návrhů
 • provádí konzultační a poradenskou činnost, a to bez písemných žádostí a bezodkladně, aby tato činnost byla maximálně účinná (činnost pro projektanty, právnické a fyzické osoby)
 • spolupracuje s dotčenými orgány státní správy, které hájí veřejné zájmy dle zvláštních předpisů
 • spolupracuje se správci inženýrských sítí (technická infrastruktura)
 • spolupracuje s katastrálním úřadem při revizi katastru nemovitostí, vydává potvrzení potřebná k zápisu stavby do katastru nemovitostí
 • posuzuje žádosti (včetně projektové dokumentace) o vydání územního a stavebního řízení
 • provádí územní řízení
 • provádí zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas
 • rozhoduje o povolení stavby ve společném řízení
 • posuzuje ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • u staveb vyžadujících stavební povolení vede stavební řízení
 • zajišťuje soulad stanovisek dotčených orgánů státní správy ve věci rozhodnutí
 • vede kolaudační řízení u vybraných staveb vyžadující souhlas s užíváním dle stavebního zákona
 • povoluje předčasné užívání stavby, vydává rozhodnutí o zkušebním provozu
 • rozhoduje o povolení změny v užívání stavby
 • nařizuje provedení nezbytných úprav nebo neodkladných zabezpečovacích prací vlastníkovi stavby, která svým stavem ohrožuje život nebo zdraví osob
 • vede řízení o odstranění stavby a to jak na žádost vlastníka, tak i z moci úřední
 • vede řízení o dodatečném povolení stavby, u níž byl prokázán soulad s veřejnými zájmy
 • nařizuje uživatelům stavby její vyklizení, ohrožuje-li stav bezprostředně život nebo zdraví osob
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě pro provedení stavby nebo zařízení a prací uvedených v zákoně
 • uděluje výjimky z  obecně technických požadavků na výstavbu
 • zpracovává statistické výkazy – měsíční výkazy a výkazy o dokončení budovy a bytu
 • vykonává stavební dozor, provádí prohlídky stavenišť, pozemků a staveb
 • projednává přestupky občanů proti stavebnímu řádu a správní delikty právnických osob a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů a ukládá pokuty a sankce
 • prošetřuje stížnosti, podněty občanů, právnických a fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů
 • vede agendu RUIAN (evidování nových staveb do systému, doplňování a úprava technicko- ekonomických atributů, řešení reklamací)
 • je výkonným orgánem státní památkové péče, který zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti na úseku státní památkové péče ve stanoveném správním obvodu v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (zpracovává rozhodnutí, vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek a ke stavbám v památkově chráněných území dle § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, vykonává sankční činnost při přestupcích a správních deliktech v oblasti památkové péče, plní další úkoly stanovené památkovým zákonem)
 • vede evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • je zástupcem obce v registru územní identifikace adres a nemovitostí, aplikace zákona o základních registrech (agenda přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních čísel, vč. názvů ulic a veřejných prostranství)
 • zajišťování informační metodické pomoci nižším správním úřadům a územním samosprávným celkům v agendě RÚIAN
 • zajišťuje komplexní správu geografického informačního systému (dále jen GIS) Magistrátu města Ústí nad Labem v podobě Interního mapového portálu., jeho ochranu a údržbu
 • zajišťuje provoz a údržbu veřejného mapového portálu jako interaktivní a „smart“ komunikaci města s občany a propagaci města, poskytuje a provádí výdej dat
 • připravuje geografická data pro územně plánovací činnost, a pro další požadavky zaměstnanců MmÚ jako podporu při rozhodování v rámci jejich agend
 • provádí správu a aktualizaci centrální databáze GIS, tvorba pokročilých prostorových analýz, pořizování geogr.dat města, ve spolupráci s OÚP zajišťuje agendu ÚAP
 • zpracovává projekty GIS, tvorba mapových a webových aplikací
 • provádí zaškolení nových uživatelů GIS v užívání uživatelských aplikací

Důležité informace oddělení územního plánování

Územně analytické podklady

Územní plánování

Památková péče

Geografická data

Stavební oddělení

Filáčková Romana, Ing.

vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu
Tel.: 475271747
Č. dveří: 410
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Dvořák Pavel administrativně technický pracovník 519 475271667
Ederer Karel, Bc. referent 522 475271884
Saletová Ivana ekonom/asistent 412 475271748

Oddělení GIS

Holá Markéta, Ing. správce GIS 524 475271660
Hrachová Kristýna, Ing. správce GIS 524 475271853
Tribulová Eliška, Ing. vedoucí oddělení GIS 531 475271523

Oddělení územního plánování

Hoffmann Petr, Ing.arch. koncepční pracovník 532 475271624
Jahn Vojtěch, Mgr. koncepční pracovník 532 475271818
Nepivoda Pavel, Mgr. vedoucí oddělení územního plánování 518 475271651
Pěnkavová Pavlína, Ing. koncepční pracovník 530 475271652
Petláková Martina, Ing. koncepční pracovník 528 475271250
Ušáková Jana, Bc. koncepční pracovník 530 475271612

Stavební oddělení

Budilová Mlejnková Kamila, Ing. referent 405 475271749
Doškářová Lenka referent 408 475271756
Drábková Hana referent 406 475271754
Evanová Radka referent 404 475271759
Hájek Tomáš referent 409 475271680
Jaklová Klára vedoucí stavebního oddělení 406 475271692
Kalitová Michaela administrativní pracovník 401 475271693
Kaňková Miroslava referent 408 475271758
Kašparová Věra administrativní pracovník 401 475271762
Kváčová Stanislava referent 405 475271696
Marešová Jana referent 407 475271460
Marušová Lenka referent 403 475271694
Šulcová Hana referent 403 475271694
Teplíková Lenka referent 402 475271755
Váňová Lenka referent 402 475271750
Vondrýska Pavel referent 407 475271691