image

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic

Činnost odboru

 • zprostředkovává styk zřizovatele s příspěvkovými organizacemi, které jsou zřízené městem Ústí nad Labem
 • zajišťuje správu objektů, které jsou svěřeny k hospodaření příspěvkovým organizacím a zajišťuje opravu a údržbu těchto objektů
 • provádí kontroly hospodaření příspěvkových organizací
 • analyzuje a vyhodnocuje činnost příspěvkových organizací
 • zpracovává návrhy zřizovacích listin a zabezpečuje další úkoly s tím spojené
 • vede evidenci nájemních smluv a pachtovních smluv uzavřených příspěvkovými organizacemi na dobu delší než jeden rok, na dobu neurčitou a v případě opakovaného nájmu či pachtu
 • zajišťuje a organizuje konkursní a výběrová řízení na ředitele příspěvkových organizací a plní úkoly v souvislosti se jmenováním a odvoláváním ředitelů příspěvkových organizací
 • vede evidenci nepřítomnosti ředitelů na pracovišti
 • zabezpečuje kompletní agendu odměňování ředitelů příspěvkových organizací
 • vydává metodické pokyny, které jsou závazné pro příspěvkové organizace
 • zabezpečuje další úkoly dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, které jsou v kompetenci RM (odvody do rozpočtu zřizovatele, přijetí úvěru a zápůjčky, přijímání cenných papírů nebo akcií, jako protihodnota za pohledávky, návratná finanční výpomoc, nákup na splátky, přijímání darů příspěvkovou organizací)
 • zajišťuje sociální pohřby a s tím spojené uplatnění pohledávky v pozůstalostním řízení
  po zemřelém
 • zajišťuje metodiku pro příspěvkové organizace v rámci agendy nájmu prostor a bytů, které jsou svěřeným majetkem příspěvkové organizace
 • zajišťuje výkon samosprávy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení zřizovaná městem Ústí nad Labem
 • připravuje podklady a provádí finanční vypořádání dotací, které jsou poskytovány příspěvkovým organizacím prostřednictvím zřizovatele a předává výsledky vyúčtování KÚÚK
 • předkládá orgánům města žádosti příspěvkových organizací o finanční prostředky
 • průběžně sleduje hospodaření příspěvkových organizací a v případě potřeby toto projednává, jedná s řediteli příspěvkových organizací
 • zasílá příspěvkovým organizacím příspěvky na jejich provoz v souladu se schváleným rozpočtem
 • přijímá a provádí kontrolu účetních závěrek příspěvkových organizací, které odesílá na KÚÚK
 • zajišťuje aktualizaci programu FENIX (program pro kontrolu účetních výkazů)
 • po skončení roku navrhuje zřizovateli finanční vypořádání příspěvkových organizací
 • zpracovává metodiku ke zpracování odpisového plánu na daný kalendářní rok (textová a tabulková část)
 • předkládá RM ke schválení návrhy závazných ukazatelů pro hospodaření příspěvkových organizací
 • spolupracuje s auditorskou společností při ověřování účetních závěrek příspěvkových organizací
 • předkládá RM návrhy na schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za daný kalendářní rok, v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zprávy o schválení účetních závěrek předává do CSÚIS prostřednictvím KÚ
 • zajišťuje proplacení transferů pro příspěvkové organizace poskytnutých z jiných rozpočtů prostřednictvím zřizovatele
 • vykonává na základě zákona o střetu zájmů činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře, kteří jsou zaměstnanci příspěvkové organizace města
 • vykonává funkci editora příspěvkových organizací v integrovaném agendovém informačním systému registru osob
 • koordinuje realizaci Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace (ISg ÚChA) a nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace jako celku včetně všech souvisejících procesů
 • monitoruje a vyhodnocuje realizaci dílčích projektů i ISg ÚChA a administruje případné změny
 • vyhodnocuje a snaží se eliminovat případná rizika v souvislosti s řízení ISg ÚChA
 • komunikuje a spolupracuje s příjemci podpory a veřejností
 • komunikuje a spolupracuje s řídicími orgány operačních programů a MMR ČR (Odborem regionální politiky)
 • zastupuje město Ústí nad Labem a nástroj ITI na jednání SMO ČR, RSK ÚK, NSK ČR, MV ŘO atd.
 • koordinuje činnost pracovních skupin a Řídícího výboru ITI
 • zajišťuje publicitu a propagaci, spravuje web ITI
 • řídí projekty na podporu administrativní kapacity odd. řízení ITI z OP TP
 • monitoruje dotační příležitosti a informuje vedení města a dotčené odbory o vyhlášených výzvách
 • zajišťuje kompletní administraci dotačních projektů financovaných z krajských či nadačních dotačních titulů vč. jejich udržitelnosti
 • zajišťuje administraci dotačních projektů financovaných z vnějších zdrojů s podáním žádosti o podporu do 30. 6. 2020, tj. veškerá administrace a management dotačních projektů vč. podávání žádostí o změnu projektu, žádostí o platbu, zpráv o realizaci, závěrečných vyhodnocení čerpání podpory a správy projektů v příslušných informačních systémech
 • zajišťuje udržitelnost dotačních projektů s podáním žádosti o podporu do 30. 6. 2020 vč. zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti a asistence u vnějších kontrol dotačních projektů v době udržitelnosti
 • spolupracuje s externím dotačním poradcem a účastní se projektových týmů v roli člena projektového týmu
 • vede evidenci podaných žádostí o dotace, zamítnutých žádostí o dotace a realizovaných dotačních projektů, vč. projektů v udržitelnosti a ukončených dotačních projektů
 • zajišťuje aktualizaci webových stránek města v části dotačních projektů a strategického plánování a spolupracuje na informování veřejnosti na různých platformách (webové stránky města, webové stránky Strategie rozvoje města, facebook)
 • koordinuje proces strategického řízení města, tj. zajišťuje přípravu Strategie rozvoje města, její monitoring, evaluaci a zpracování akčních plánů
 • zaštiťuje zásobník projektů města, komunikaci se správci projektů a požaduje pravidelné doplňování informací o aktuálním stavu rozpracovanosti projektů
 • koordinuje tematické pracovní skupiny zaměřené na rozvoj města
 • zajišťuje zpracování, realizaci a vyhodnocování pocitových map
 • zajišťuje přípravu Plánu udržitelné městské mobility, jeho monitoring a evaluaci
 • monitoruje aktuální trendy a inovativní přístupy v oblasti strategického rozvoje a řízení měst
 • poskytuje administrativní zázemí Dobrovolnému svazku obcí Jezero Milada
 • spolupracuje s regionálními rozvojovými partnery (např. Agentura CzechInvest, ICUK), městskými obvody a organizacemi města ve vztahu k rozvojovým aktivitám města
 • zabývá se agendou regenerace a inventarizace brownfieldů na území města Ústí nad Labem, vyhledáváním finančních prostředků z dotačních zdrojů, zapojování studentů UJEP při zpracovávání údajů o brownfieldech, výměnou zkušeností a sdílením dobré praxe v rámci problematiky brownfieldů a průběžným vzdělávání v této problematice
 • vyjadřuje se k záměrů prodeje, pronájmu a nákupu majetku z pohledu Strategie rozvoje města Ústí nad Labem
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů města v oblasti investic
 • zabezpečuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování stanovených investic, které jsou v rámci rozpočtu města v působnosti odboru
 • prověřuje, sleduje a kontroluje dodržování uzavřených smluvních podmínek, technologických postupů a technických parametrů u příslušných investičních akcí
 • zabezpečuje zpracování odborných zpráv, posudků, studií a projektové dokumentace pro investiční činnosti v rámci své působnosti
 • koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
 • zajišťuje a předává podklady pro zavedení do účetní evidence u akcí zajišťovaných odborem

 

Žirovnická Martina, Bc.

vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic
Tel.: 475271764
Č. dveří: 516
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Černohorská Dana ekonom/asistent 517 475271583

Oddělení ekonomiky příspěvkových organizací

Sottnerová Jitka, DIS. vedoucí oddělení ekonomiky příspěvkových organizací 208 475271869
Budilová Petra, DiS. ekonom 207 475271511
Strnad Aleš ekonom 210 475271845

Oddělení provozně technické

Jakoubková Radka, Ing. vedoucí provozně technického oddělení 217 475271587
Gothová Bohumila ekonom 212 475271451
Hadravová Radka referent městských organizací 211 475271447
Majtánová Jana referent městských organizací 211 475271297
Mokrý Tomáš technik 219 475271836
Palaščáková Zuzana referent 212 475271516
Podhajská Hana referent 213 475271867
Roštejnská Rozálie referent majetku 205 475271876
Sedláček Břetislav technik 214 475271298

Oddělení přípravy a realizace investic

Klevarová Lenka vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 521 475271816
Hájek Tomáš referent 523 475271795
Zíka Vít, Mgr. referent 523 475271834

Oddělení strategického rozvoje

Kočí Tomáš, Mgr. vedoucí oddělení strategického rozvoje 225 475271253
Džuganová Barbora, Ing. referent 205 475271830
Holinková Ivana, Ing. referent 204 475271162
Pavlasová Jana, Ing. referent 205 475271121
Tarkoš Daniel, Bc. referent 204 475271697

Oddělení řízení ITI

Starý Jiří, Mgr. vedoucí odd. řízení ITI 529 475271674
Hlavničková Nikola, Ing. referent 529 475271526
Mládek Petr, Bc. referent 529 475271527