image

Územní plán Stebno

V souladu s ustanovením § 47  odst. 2 a 3 a § 20 odst. 1 a 2  stavebního zákona je veřejnou vyhláškou zahájeno dne 22.11.2021 projednání návrhu zadání Územního plánu Stebno a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí. Předmětem návrhu zadání je nový Územní plán Stebno.
V souladu s usnesením Zastupitelstva obce Stebno č. 7/2016 ze dne 21. 11. 2016 probíhá pořizování Územního plánu Stebno.

Seznámení s návrhem zadání

Návrh zadání Územního plánu Stebno bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 22.11.2021 do 21.12.2021 (včetně) v tištěné podobě obecním úřadě obce Stebno, Stebno 22, 400 02 Ústí nad Labem 2, na Magistrátu města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební, 401 00 Ústí nad Labem, v úřední dny - kancelář č. 518, 532 a 528, dálkovým přístupem na úřední desce obce Stebno, na webových stránkách obce Stebno www.stebno.cz, dálkovým přístupem na úřední desce města, na webových stránkách Statutárního města Ústí nad Labem www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-uzemniho-planovani-stavebniho-radu/#dalsi-informace.

Lhůty a způsoby, jakými lze uplatnit u pořizovatele svůj názor k návrhu zadání

Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky - oznámení o projednání  návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem, tj. do 21.12.2021 včetně, může každý uplatnit v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona své písemné připomínky a to na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrat@mag-ul.cz či datovou schránkou Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2.

Informace k podání připomínky:
Připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.
V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Písemné připomínky může uplatnit každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.

Návrh zadání nového územního plánu bude v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska. Po ukončení projednání návrhu zadání budou vyhodnoceny jeho výsledky a případné požadavky zapracovány do textu. Návrh zadání Územního plánu Stebno bude ve finální podobě předložen Zastupitelstvu obce Stebno ke schválení.