image

Odbor dopravy a majetku

Činnost odboru

 • vedoucí odboru je zmocněn RM k uzavírání (podpisu) nájemních smluv a smluv o výpůjčce, jejichž předmětem je nemovitý majetek města, na dobu kratší než 30 dnů
 • vedoucí odboru zastupuje město při uzavírání smluv ve věcech zřízení věcného břemene při umístění inženýrských sítí do pozemků ve vybraném majetku a do pozemků pod komunikacemi ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem
 • vedoucí oddělení údržby majetku zastupuje Město Ústí nad Labem ve věci správních řízení k zabezpečení údržby a oprav komunikací ve vlastnictví Města Ústí nad Labem,
 • vedoucí oddělení údržby majetku zastupuje Město Ústí nad Labem ve věci správních řízení dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě,
 • vedoucí oddělení údržby majetku zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při územním a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, v případech, kdy je město vlastníkem předmětné nemovitosti a není investorem stavby, kdy město je účastníkem řízení pouze jako dotčený tj. vlastník sousední nemovitosti s omezením na stavby, při jejichž realizaci nedojde ke změně vlastnických práv,
 • vedoucí oddělení údržby majetku zastupuje město při vydávání souhlasu ke kácení dřevin dle zákona č. 114/1992 Sb. a dle vyhlášky 395/1992 Sb., § 8, odst. 3, v platném znění,
 • vykonává supervizi nad Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy jako silniční správní úřad a speciální stavební úřad na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na katastrálním území města Ústí nad Labem a pro silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o pozemních komunikacích), a to zejména:
  • povolování uzavírek komunikací
  • povolování zvláštního užívaní komunikací
  • povolování připojení komunikací a sjezdů na sousední pozemky
  • povolování staveb komunikací a jejich součástí
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • stanovuje užití dopravních značek v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na místních komunikacích a silnicích II. a III. třídy
 • zajišťuje výkon státní správy jako dopravní úřad na úseku silniční dopravy pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o silniční dopravě), a to zejména:
  • vydání licencí pro provozování městské autobusové dopravy
  • schvalování jízdní řádů městské autobusové dopravy
  • vedení evidence vozidel a řidičů taxislužby
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti provozovatelů taxislužby
  • vydávání průkazů způsobilosti řidiče taxislužby
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon státní správy jako drážní správní úřad na úseku drážní dopravy pro trolejbusovou dopravu na katastrálním území města Ústí nad Labem (zákon o drahách), a to zejména:
  • vydávání úředního povolení, licencí a jízdních řádů pro drážní dopravu
  • vydávání průkazů způsobilosti k řízení drážního vozidla
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti řidičů trolejbusů
 • zajišťuje výkon samostatné působnosti Města Ústí nad Labem jako vlastníka místních komunikací a účelových komunikací (zákon o pozemních komunikacích) a to zejména:
  • vedení pasportu komunikací
  • zajišťování správy, údržby a oprav komunikací včetně jejich součástí a příslušenství
  • vyjadřování se za vlastníka komunikací ve správním řízení
  • zajišťování technických podkladů pro budoucí investice Města Ústí nad Labem
  • zadávání veřejných zakázek na úseku údržby a oprav komunikací
  • podílení se na koncepční činnosti na úseku dopravy na území Města Ústí nad Labem
  • zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací včetně jejich čištění
  • zajišťování nucených odtahů vozidel
  • likvidace autovraků na území Města Ústí nad Labem
 • zajišťuje veškeré činnosti ve vztahu k samosprávným orgánům, tj. zpracovává a připravuje materiály pro jednání majetkové komise, RM, ZM a rozhodování vedoucího ODM ve věcech, ke kterým byl zmocněn Radou města, týkající se nakládání s nemovitostmi v tzv. vybraném majetku města a nabývání nemovitostí
 • zajišťuje činnost majetkové komise – příprava žádostí občanů ve vztahu k dispozici s vybraným majetkem,
 • vede centrální evidenci veškerého dlouhodobého majetku města, dále samostatně přehled vybraného majetku města (školy, sociální ústavy, vybrané nebytové prostory apod.), evidenci veškerých kupních smluv, nájemních smluv na svěřený majetek, zástavních smluv a dalších,
 • zajišťuje kontrolu hospodaření s vybraným majetkem, včetně plnění podmínek nájemních smluv,
 • zajišťuje dohledání tzv. historického majetku města, včetně následného zápisu na list vlastnictví v katastru nemovitostí, dále vede jednání se současnými uživateli tohoto majetku s cílem zajištění majetkoprávního vypořádání,
 • zajišťuje veškerou správu obecních lesů v souvislosti se schváleným lesním hospodářským plánem; odpovídá za hospodaření v obecních lesích a zvyšování jejich hospodářské a celospolečenské funkce,
 • sjednává rozsah prací v lese s dodavatelskými subjekty a dohlíží na kvalitu prováděných prací (zalesňování holin, ochrana proti buření, kácení dřevin napadených škůdci apod.),
 • zajišťuje správu vybraného majetku určeného k prodeji či pronájmu, a dále majetku svěřeného společnostem města, zajišťuje pojištění veškerého vybraného majetku,
 • úzce spolupracuje s Katastrálním úřadem za účelem získání podkladů k nemovitostem v majetku města a s Pozemkovým fondem ČR, územním pracovištěm v Teplicích,
 • zajišťuje ucelenou agendu vyřizování žádostí městských obvodů v rámci prodeje a pronájmu svěřeného majetku v souladu se statutem města,
 • vyjadřuje se k územním, stavebním a kolaudačním řízením, zúčastňuje se místních šetření,
 • zajišťuje vyřizování agendy týkající se restitučních nároků
 • zabezpečuje údržbu veřejné zeleně
 • zajišťuje čištění a údržbu chodníků v zeleni

Členění odboru:

 • oddělení silničního správního úřadu
 • oddělení údržby majetku
 • oddělení evidence majetku 

Oddělení silničního správního úřadu

 1. komplexně zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství pro místní komunikace na katastrálním území města Ústí nad Labem, a pro silnice II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti MmUL (zákon
  č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), dopravního úřadu pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu v obvodu rozšířené působnosti MmUL (zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě), drážního úřadu pro trolejbusovou dráhu (zákon č. 266/1994 Sb., o drahách) na katastrálním území města
  Ústí nad Labem.
 2. vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy
  ( § 10 zákona č. 111/1994 Sb.),
 3. vydává licence a úřední povolení pro trolejbusovou dráhu
  ( §11-17a § 24 - 30 zákona č. 266/1994 Sb.),
 4. vydává osvědčení o odborné způsobilosti a stanoviska k rozhodování o koncesi pro taxislužbu,
 5. rozhoduje o omezení provozu dráhy (§ 38 zákona č. 266/1994 Sb.),
 6. schvaluje jízdní řády (§ 17 zákona č. 111/1994 Sb., § 41 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 7. rozhoduje o odejmutí licence pro provozování městské autobusové
  dopravy a drážní dopravy ( §15 zákona č. 111/1994 Sb., §33 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 8. po přezkoušení vydává průkazy způsobilosti k řízení drážního vozidla a nařizuje přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení drážního vozidla (§ 45 zákona č. 266/1994 Sb.),
 9. vydává rozhodnutí o zániku úředního povolení pro provozování dráhy
  (§ 18 zákona č. 266/1994 Sb.),
 10. povoluje uzavírky provozu a stanovuje objízdné trasy na silnicích
  a místních komunikacích po dohodě s Dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 24 zákona č. 13/1997 Sb.),
 11. povoluje zvláštní užívání komunikací včetně reklamních zařízení po dohodě s dopravním inspektorátem Policie ČR, dotčenými úřady a vlastníky komunikací, stanovuje podmínky a sleduje jejich plnění (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.),
 12. rozhoduje o povolení výjimky ze zákazu nebo omezení činnosti v silničních ochranných pásmech (§ 31 a 32 zákona č. 13/1997 Sb.),
 13. rozhoduje o dočasném zákazu stání vozidel ve veřejném zájmu
  (§ 19 zákona č. 13/1997 Sb.),
 14. rozhoduje o zřízení věcného břemene za úhradu pro osazení dopravního značení a zařízení, veřejného osvětlení a tabulek s označením místních názvů ( 35 zákona č. 13/1997 Sb.),
 15. rozhoduje o zrušení komunikace (§ 18 zákona č. 13/1997 Sb.),
 16. rozhoduje o umístění pevné překážky na komunikaci (§ 29 zákona
  č. 13/1997 Sb.),
 17. rozhoduje o omezení veřejného provozu na účelových komunikacích a o skutečnosti, zda se jedná z hlediska komunikace o uzavřený prostor nebo objekt (§ 7 zákona č. 13/1997 Sb.),
 18. zjišťuje zdroje ohrožení komunikace a rušení silničního provozu, rozhoduje o jejich odstranění (§ 35 zákona č. 13/1997 Sb.),
 19. v katastrálním území města Ústí nad Labem zařazuje a vyřazuje pozemní komunikace do a ze sítě místních komunikací, rozděluje místní komunikace do tříd (§ 3 a 6 zákona č. 13/1997 Sb.),
 20. povoluje se souhlasem drážního úřadu a Dopravního inspektorátu Policie ČR v Ústí nad Labem zřízení úrovňového křížení silnice nebo místní komunikace s dráhou (§ 37 zákona č. 13/1997 Sb.),
 21. rozhoduje o připojování pozemních komunikací, zřizování, úpravách nebo zrušení sjezdu ze sousedních pozemků na komunikaci (§ 10 zákona č. 13/1997 Sb.),
 22. vydává povolení k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku na něm nebo na mostním objektu (§ 25 a 36 zákona č. 13/1997 Sb.),
 23. na úseku dopravy projednává odvolání proti prvoinstančnímu rozhodnutí, které vydaly Úřady městských obvodů
 24. stanovuje užití dopravních značek a dopravního zařízení po předchozím písemném stanovisku dopravního inspektorátu Policie ČR (§ 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích),
 25. pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel
  (§79 odst.1 písm. j zákona č. 361/2000 Sb.),
 26. provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 27. vykonává státní odborný dozor nad silnicemi a místními komunikacemi, provozování městské autobusové dopravy a taxislužby, provozování drážní dopravy včetně řízení o pokutách  (§ 41 a 42 zákona
  č. 13/1997 Sb., § 34 a 35 zákona č. 111/1994, Sb. § 50 zákona
  č. 266/1994 Sb.),
 28. vykonává supervizi nad DPmUL a.s.,

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Dařílek Dalibor, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271843
Č. dveří: 121
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení evidence majetku

Fišer Michal referent majetku 105 475271459
Hlávka Petr, Ing. vedoucí oddělení 124 475271462
Holý Josef ekonom 101 475271885
Röhrlová Romana, Ing. referent majetku 126 475271887
Skokanová Tereza referent majetku 126 475271851

oddělení silničního správního úřadu

Bauerová Jana referent SSÚ 113 475271862
Kočová Radka, Bc. referent SSÚ 128 475271855
Machačová Monika, Bc. referent SSÚ 118 475271861
Pavelka Jan, Bc. vedoucí oddělení SSÚ 127 475271880
Sokolová Sabina, Bc. referent SSÚ 109 475271391
Soldatová Lucie, Bc. referent SSÚ 109 475271840
Vlčková Tereza, Bc. referent SSÚ 114 475271586
Zemanová Lucie, Bc. referent SSÚ 118 475271374

oddělení údržby majetku

Vlček Roman vedoucí oddělení 116 475271857, fax: 475271850
Frišová Kateřina provozní technik 120 475271461
Hamsa Ladislav provozní technik 111 475271488
Hodný Jan provozní technik 104 475271820
Hon Gabriela provozní technik 110 475271352
Hubená Leona provozní technik 120
Kupcová Lucie, Bc. technik 111 475271488
Leskota Antonín provozní technik 120 475271468
Málek Josef provozní technik 117 475271866
Novák Pavel vedoucí provozního úseku 103 475271863
Trup Jan provozní technik 117 475271466
Uličná Klára, DiS. provozní technik 104 475271856
Vácha Jan, Mgr. cyklokoordinátor 111 475271488

podřízeni vedoucímu

Pleschingerová Hana referent - BESIP, agenda odboru 122 475271842
Rokos Rostislav správce lesů 105 475271797
Veselý Jaromír, Ing. arch. cyklo-koordinátor 120 475271504, 777831538