image

Odbor přestupkových agend

Činnost odboru

 • Odbor přestupkových agend zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na úseku přestupků v dopravě podle zák. č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu v platném znění), přestupků dle zák. č. 251/2016 (zákon o některých přestupcích v platném znění) a jiných zvláštních zákonů. V rámci přestupkových řízení vedených na základě oznámení od Policie ČR, Městské policie a jiných orgánů vydává konečná rozhodnutí ve věci přestupků s případným uložením správního trestu v souladu s ust. § 35 zák. č. 250/2016 Sb. zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, kterým může být např. pokuta nebo zákaz činnosti.
 • Další činnosti:
  • předávání ukončených a dořešených přestupků místně příslušnému registru řidičů k dalšímu opatření
  • kontrola plateb uložených pokut a následné předávání k vymáhání
  • vyřizování žádostí o pravomocná rozhodnutí od Policie ČR při zkráceném trestním řízení
  • žádosti Městské policii Ústí nad Labem o doručování zásilek
  • postupuje oznámené přestupky k vyřízení jiným správním orgánům, do jejichž působnosti přestupky místně či věcně náleží
  • projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku dopravy a úseku silničního hospodářství při porušení zákona o silniční dopravě
  • zpracovává lustrace řidičů v registru řidičů a registru vozidel
 • Odbor má 3 oddělení:
 • oddělení dopravních nehod:
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, dále zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, řízení vozidla bez technické kontroly, řízení vozidla bez registrační značky, nedodržení rychlosti jízdy, řízení bez zdravotní způsobilosti….atd.)
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, vyřizování žádostí od pojišťoven o konečná rozhodnutí k plnění pojistné události
  • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy byl tento správní trest uložen tímto odborem (formulář ke stažení pod složkou „formuláře“)
 • oddělení kamerového systému:
  • přestupky zachycené automatizovaným kamerovým systémem (průjezd na červenou a rychlosti)
  • přestupky oznámené Městskou policií Ústí nad Labem neprojednané na místě spáchání přestupku – výzvy umístěné za stěračem vozidla (zákaz zastavení, stání na chodníku, nezaplacené parkování)
 • oddělení přestupků:
  zajišťuje výkon státní správy v oblasti přestupků, kdy projednává a rozhoduje podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, v I. stupni přestupky:
  • proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy a přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí,
  • na úseku podnikání,
  • na úseku zdravotnictví,
  • na úseku porušování práv k obchodní firmě,
  • na úseku všeobecné vnitřní správy,
  • proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě v případě porušení nařízení a obecně závazných vyhlášek krajů,
  • křivého vysvětlení,
  • k jejichž rozhodování jsou příslušné obce v případě uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a Statutárním městem Ústí nad Labem
 • rozhoduje přestupky podle:
  • zákona č. 359/1999 Sb. v platném znění o sociálně-právní ochraně dětí podle ust. § 59 odst. 1 písm. e) až j), ust. § 59a odst. 1 písm. a) a b) a ust. § 59c a ust. § 59h
  • zákona č. 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání
  • zákona č. 119/2002 Sb. v platném znění o zbraních
  • autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění
  • zákona č. 159/2006 Sb. v platném znění o střetu zájmů
  • zákona č. 167/1998 Sb. v platném znění o návykových látkách podle ust. § 39 odst. 2
  • školského zákona. č. 561/2004 Sb. v platném dění podle ust. § 182a odst. 1 písm. a)
  • zákona č. 378/2007 Sb. v platném znění o léčivech podle § 108 odst. 1 písm. h)
 • rozhoduje o ostatních přestupcích podle dalších zvláštních zákonů
 • rozhoduje v II. stupni:
  • o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích,
 • provádí vyžádané lustrace pro odbory sociálních věcí úřadů městských obvodů, Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zpracovává zprávy o pověsti pro potřeby soudů, Policie ČR a dalších orgánů k tomu zmocněných zvláštními zákony
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o (pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží):
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká

Informace k platbě

Odbor přestupkových agend používá tři účty:

 • 376 553 0277/0100 – Komerční banka, a.s.
 • 111 222 8100/5500 – Raiffeisenbank, a.s.
 • 333 444 0050/5500 – Raiffeisenbank, a.s.

Podrobnější informace k zaplacení pokuty a výzvy provozovateli vozidla:

 • Při zadávání platebních údajů u výzvy provozovateli vozidla nebo pokuty, která Vám byla udělena rozhodnutím nebo příkazem, se vždy řiďte tím, co je uvedené v té které konkrétní písemnosti.
 • V případě, že nemáte písemnost (ztráta, stěhování atd.), která obsahuje správné platební údaje, volejte na odbor přestupkových agend – případně danému referentovi vyřizujícímu přestupek – telefonní čísla všech referentů oddělení přestupků v dopravě jsou uvedena na webových stránkách Magistrátu města Ústí nad Labem v záložce „zaměstnanci odboru“.
  Při platbě je bezpodmínečně nutné uvést VS, SS a správné číslo účtu.

Upozornění:

 • u pokut uložených rozhodnutím nebo příkazem upozorňujeme, že při platbě je nutné dodržet uvedení symbolů. V případě, že symboly budou uvedeny chybně nebo bude platba provedena bez jejich uvedení, nebude možné platbu správně přiřadit. Pokuta bude v našem systému vedena jako nezaplacená a bude dále vymáhána.
 • u platby na základě výzvy provozovateli vozidla je též nutné uvést správné symboly a číslo účtu, aby byla platba správně zaúčtována. Určená částka musí být uhrazena (připsána na účet správního orgánu) v zákonné lhůtě, tj. do 15 - ti dnů ode dne doručení výzvy. Bude-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, správní orgán ji vrátí a následně s provozovatelem vozidla zahájí správní řízení.

V okamžiku, kdy pokuta není uhrazena v zákonné lhůtě, stává se z ní pohledávka a předává se právnímu odboru Magistrátu města k vymáhání.

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271761
Č. dveří: 187
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 170 475271537, fax: 475271489
Bolina Václav referent oddělení dopravních nehod 172 475271346
Drábková Martina referent oddělení dopravních nehod 156 475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent oddělení dopravních nehod 157 475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent oddělení dopravních nehod 171 475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent oddělení dopravních nehod 171 475271695
Mansfeld Josef referent oddělení dopravních nehod 169 475271112
Pučelík Tomáš, Bc. referent oddělení dopravních nehod 169 475271382
Virtová Markéta referent oddělení dopravních nehod 156 475271819
Wáwrová Michaela, Bc. referent oddělení dopravních nehod 172 475271346

oddělení kamerového systému

Tomanová Marcela vedoucí odd. kamerového systému 180 475271380
Andrlová Martina, Bc. referent oddělení kamerového systému 160 475271283
Dymáková Michaela referent oddělení kamerového systému 181 475271782
Focke Zuzana, Bc. referent oddělení kamerového systému 158 475271496
Hartmanová Nikola, Bc. referent oddělení kamerového systému 160 475271457
Hossingerová Alena, Bc. referent oddělení kamerového systému 161 475271373
Migulská Renata referent oddělení kamerového systému 181 475271530
Musilová Lenka referent oddělení kamerového systému 159 475271124
Pomahačová Petra referent oddělení kamerového systému 161 475271464
Poráčová Michaela referent oddělení kamerového systému 155 475271753
Sadílková Jana referentka 159 475271381
Šilhartová Monika, Bc. referent oddělení kamerového systému 155 475271463
Vondráková Alena referent oddělení kamerového systému 158 475271496

oddělení přestupků

Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení 378 475271443, fax:475 271 559
Balšánková Kateřina referent oddělení přestupků 336 475271379
Fišerová Naděžda referent přestupků 337 475271581
Fryčová Veronika referent přestupků 377 475271291
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 377 475271291
Růžičková Barbora, Bc. referentka 338 475271493
Sykorová Petra referent přestupků 338 475271493

podřízeni vedoucímu

Bílková Marcela, Bc. asistentka vedoucí odboru, ekonom 188 475271432
Horáčková Dana ekonom 245 475271788
Netrhová Iva referent, spisový pracovník, archivářka 168 475271347