Odbor přestupkových agend

Činnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na úseku přestupků v dopravě (zákon o silničním provozu) a to zejména:
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o silničním provozu (dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, přestupky zachycené automatizovaným kamerovým systémem, řízení vozidla bez technické kontroly, přestupky oznámené Městskou policií Ústí nad Labem neprojednané na místě spáchání přestupku – výzvy umístěné za stěračem vozidla)
  • projednávání a rozhodování o přestupcích na úseku dopravy a úseku silničního hospodářství při porušení zákona o silniční dopravě
  • projednávání a rozhodování o přestupcích při porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
  • zpracovává lustrace řidičů v registru řidičů a registru vozidel
  • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy byl tento správní trest uložen tímto odborem.
  • vyřizování žádostí od pojišťoven o konečná rozhodnutí k plnění pojistné události
  • provádění lustrací ve výpisu z centrální evidence obyvatel, živnostenském rejstříku a ve výpisu z České kanceláře pojistitelů
  • předávání ukončených a dořešených přestupků místně příslušnému registru řidičů k dalšímu opatření
  • kontrola plateb uložených pokut a následné předávání k vymáhání
  • vyřizování žádostí o pravomocná rozhodnutí od Policie ČR při zkráceném trestním řízení
  • žádosti Městské policii Ústí nad Labem o doručování zásilek
  • postupuje oznámené přestupky k vyřízení jiným správním orgánům, do jejichž působnosti přestupky místně či věcně náleží
 • zajišťuje výkon státní správy v oblasti přestupků, kdy projednává a rozhoduje podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákona o některých přestupcích v I. stupni přestupky:
  • proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy a přestupky proti předpisům, kterými se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí,
  • na úseku podnikání,
  • na úseku zdravotnictví,
  • na úseku porušování práv k obchodní firmě,
  • na úseku všeobecné vnitřní správy,
  • proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě v případě porušení nařízení a obecně závazných vyhlášek krajů,
  • křivého vysvětlení,
  • k jejichž rozhodování jsou příslušné obce v případě uzavření veřejnoprávních smluv mezi obcemi a Statutárním městem Ústí nad Labem
 • rozhoduje přestupky podle:
  • zákona o sociálně-právní ochraně dětí podle ust. § 59 odst. 1 písm. e) až j), ust. § 59a odst. 1 písm. a) a b) a ust. § 59c a ust. § 59h
  • zákona na ochranu zvířat proti týrání
  • zákona o zbraních
  • autorského zákona
  • zákona o střetu zájmů
  • zákona o návykových látkách podle ust. § 39 odst. 2
  • školského zákona podle ust. § 182a odst. 1 písm. a)
  • zákona o léčivech podle § 108 odst. 1 písm. h)
 • rozhoduje o ostatních přestupcích podle dalších zvláštních zákonů
 • rozhoduje v II. stupni:
  • o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích,
 • provádí vyžádané lustrace pro odbory sociálních věcí úřadů městských obvodů, Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zpracovává zprávy o pověsti pro potřeby soudů, Policie ČR a dalších orgánů k tomu zmocněných zvláštními zákony
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o (pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží):
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271761
Č. dveří: 187
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 170 475271537, fax: 475271489
Bolina Václav referent oddělení dopravních nehod 172 475271346
Drábková Martina referent oddělení dopravních nehod 156 475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent oddělení dopravních nehod 157 475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent oddělení dopravních nehod 171 475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent oddělení dopravních nehod 171 475271695
Mansfeld Josef referent oddělení dopravních nehod 169 475271112
Pučelík Tomáš, Bc. referent oddělení dopravních nehod 169 475271382
Wáwrová Michaela, Bc. referent oddělení dopravních nehod 172 475271346

oddělení kamerového systému

Tomanová Marcela vedoucí odd. kamerového systému 180 475271380
Andrlová Martina, Bc. referent oddělení kamerového systému 160 475271283
Dymáková Michaela referent oddělení kamerového systému 155 475271782
Habartová Hana, Bc. referent oddělení kamerového systému 181 475271463
Hossingerová Alena, Bc. referent oddělení kamerového systému 161 475271373
Jerson Martin referent oddělení kamerového systému 160 475271457
Jiroušková Iveta, Ing. referent oddělení kamerového systému 155 475271753
Macháčková Dagmar referent oddělení kamerového systému 159 475271381
Migulská Renata referent oddělení kamerového systému 181 475271530
Musilová Lenka referent oddělení kamerového systému 159 475271124
Pomahačová Petra referent oddělení kamerového systému 161 475271464
Šilhartová Monika, Bc. referent oddělení kamerového systému 158 475271496
Vondráková Alena referent oddělení kamerového systému 158 475271496

oddělení přestupků

Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení 378 475271443, fax:475 271 559
Balšánková Kateřina referent oddělení přestupků 336 475271379
Fišerová Naděžda referent přestupků 337 475271581
Fryčová Veronika referent přestupků 338 475271493
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 336 475271454
Sykorová Petra referent přestupků 338 475271493
Žabková Ivana referent přestupků 377 475271291

podřízeni vedoucímu

Bílková Marcela, Bc. asistentka vedoucí odboru, ekonom 188 475271432
Horáčková Dana ekonom 245 475271788
Netrhová Iva referent, spisový pracovník, archivářka 168 475271347