image

Odbor přestupkových agend

Činnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem na úseku přestupků v dopravě podle zák. č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu v platném znění), přestupků dle zák. č. 251/2016 (zákon o některých přestupcích v platném znění) a jiných zvláštních zákonů
 • projednává přestupky:
  • dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, řízení vozidla bez technické kontroly, řízení vozidla bez registrační značky, nedodržení rychlosti jízdy, řízení bez zdravotní způsobilosti, porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
  • zachycené automatizovaným kamerovým systémem (průjezd na červenou a rychlosti)
  • oznámené Městskou policií Ústí nad Labem (zákaz zastavení, stání na chodníku, nezaplacené parkování, zákaz vjezdu, stání na chodníku, …atd.)
  • na úseku podnikání, na úseku zdravotnictví, na úseku porušování práv k obchodní firmě, křivého vysvětlení, sociálně-právní ochrana dětí, na ochranu zvířat proti týrání, o zbraních, střet zájmů, návykové látky
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích
 • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy byl tento správní trest uložen tímto odborem (formulář ke stažení pod složkou „formuláře“)

Informace k platbě

Odbor přestupkových agend používá tři účty:

 • 376 553 0277/0100 – Komerční banka, a.s.
 • 111 222 8100/5500 – Raiffeisenbank, a.s.
 • 333 444 0050/5500 – Raiffeisenbank, a.s.

Podrobnější informace k zaplacení pokuty a výzvy provozovateli vozidla:

 • Při zadávání platebních údajů u výzvy provozovateli vozidla nebo pokuty, která Vám byla udělena rozhodnutím nebo příkazem, se vždy řiďte tím, co je uvedené v té které konkrétní písemnosti.
 • V případě, že nemáte písemnost (ztráta, stěhování atd.), která obsahuje správné platební údaje, volejte na odbor přestupkových agend – případně danému referentovi vyřizujícímu přestupek.
 • Při platbě je bezpodmínečně nutné uvést VS, SS a správné číslo účtu.
 • U pokut uložených rozhodnutím nebo příkazem upozorňujeme, že při platbě je nutné dodržet uvedení symbolů. V případě, že symboly budou uvedeny chybně nebo bude platba provedena bez jejich uvedení, nebude možné platbu správně přiřadit. Pokuta bude v našem systému vedena jako nezaplacená a bude dále vymáhána.
 • U platby na základě výzvy provozovateli vozidla je též nutné uvést správné symboly a číslo účtu, aby byla platba správně zaúčtována. Určená částka musí být uhrazena (připsána na účet správního orgánu) v zákonné lhůtě. Bude-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, správní orgán ji vrátí a následně s provozovatelem vozidla zahájí správní řízení.

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru přestupkových agend
Tel.: 475271439
Č. dveří: 220
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Bílková Marcela, Bc. ekonom/asistent 221 475271440
Černá Ivana ekonom 224 475271761
Horáčková Dana ekonom 224 475271788

Oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 357 475271537
Bolina Václav referent přestupků v dopravě 359 475271346
Drábková Martina referent přestupků v dopravě 355 475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent přestupků v dopravě 354 475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent přestupků v dopravě 358 475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent přestupků v dopravě 358 475271695
Mansfeld Josef referent přestupků v dopravě 356 475271112
Pučelík Tomáš, Bc. referent přestupků v dopravě 356 475271382
Virtová Markéta, Bc. referent přestupků v dopravě 355 475271819
Voráčková Iva archivář 352 475271347
Wáwrová Michaela, Bc. referent přestupků v dopravě 359 475271346

Oddělení kamerového systému

Tomanová Marcela, Bc. vedoucí oddělení kamerového systému 351 475271380
Dymáková Michaela referent přestupků v dopravě 349 475271782
Focke Zuzana, Bc. referent přestupků v dopravě 353 475271662
Hartmanová Nikola, Ing. referent přestupků v dopravě 361 475271457
Hasilová Kateřina, Mgr. referent přestupků v dopravě 353 475271650
Migulská Renata, Bc. vedoucí úseku D8 351 475271530
Musilová Lenka, Bc. referent přestupků v dopravě 363 475271124
Pápayová Veronika, Mgr. referent přestupků v dopravě 349 475271137
Peková Alena, Ing. referent přestupků v dopravě 361 475271432
Pomahačová Petra referent přestupků v dopravě 360 475271464
Rudlová Michaela referent přestupků v dopravě 353 475271753
Sadílková Jana referent přestupků v dopravě 363 475271381
Šilhartová Monika, Bc. referent přestupků v dopravě 360 475271463
Štroblová Júlia referent přestupků v dopravě 362 475271373
Trlicová Zuzana referent přestupků v dopravě 349 475271283
Vondráková Alena referent přestupků v dopravě 362 475271496

Oddělení přestupků

Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení přestupků 378 475271443
Balšánková Kateřina, Bc. referent přestupků 336 475271379
Fišerová Naděžda, Bc. referent přestupků 337 475271581
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 377 475271291
Růžičková Barbora, Mgr. referent přestupků 338 475271493
Růžičková Šárka referent přestupků 336 475271454
Valtová Jana referent přestupků 338 475271493