image

Kancelář primátora

Činnost odboru

 • zajišťuje:
  • styk se sdělovacími prostředky
  • vyhodnocování monitoringu denního tisku
  • krizovou komunikaciposkytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci, apod.)
  • vydávání Městských novin
  • aktuální informace (aktuality, dotazy novinářů) na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz)
  • protokolu - v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst…)
  • příprava projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžných akcí odvíjejících se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržuje vztahy s partnerskými městy, rozšiřování tohoto typu svazku
  • propagaci města na webu města, externích turistických portálech a v tištěných médiích a regionálních televizních médiích, včetně tvorby pozvánek a článků
  • PR v oblasti volnočasových aktivit na webu města – portál Volný čas, FB Volný čas, Instagram města a další
  • aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
  • tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
  • tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu
 • spravuje Městský rezervační systém VstupenkyÚstí (komunikace s dodavatelem rezervačního systému, vč. zajišťování pravidelného upgradu, zabezpečení, řešení případných technických problémů apod.; komunikace s organizacemi a soukromými pořadateli kulturní, příp. sportovních akcí; zadávání jednotlivých akcí a jejich následné vyúčtování; vyúčtování a přeúčtování finančních prostředků mezi organizacemi/prodejními místy; supervize a poradenství pro jednotlivá prodejní místa)
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • spolupracuje s turistickými cíli ve městě a jeho okolí, včetně jejich obecné a marketingové podpory
 • pořádá setkání a účastní se na setkáních informačních center a dalších subjektů cestovního ruchu (i v zahraničí)
 • metodicky koordinuje činnost Cyklocentra města Ústí n. L. (distribuce infomateriálů a prodejního zboží, poskytované služby apod.)
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu (Zahájení turistické a cyklistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.)    
 • koordinuje projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21:
  • vyhlašuje a administruje Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
  • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem
  • organizuje akce bezpečnostně preventivní a v rámci podporovaných kampaní (Evropský týden mobility, Dny zdraví, atp.) a pořádá veřejné diskuse
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které realizuje a poskytuje:
  • informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a regionu, a služby s tím spojené (zprostředkování ubytování, průvodcovské činnosti apod.)
  • informace o dopravních spojeních a vyhledávání všeobecných informací, základní pomoc občanům, wifi pro veřejnost
  • prodej propagačních předmětů, map a publikací o městě Ústí nad Labem a okolí, správu a provoz e-shopu
  • chod výstavních prostor včetně zajištění pravidelných měsíčních výstav
  • služby pro cyklisty v rámci certifikace Cyklisté vítáni
  • distribuci informačních a propagačních materiálů do restaurací, ubytovacích zařízení a turistických cílů ve městě a okolí a do infocenter v zahraničí
  • agendu spojenou s vydáváním Senior pasů
  • týdenní provoz v hlavní sezóně, včetně státních svátků
  • pořádá exkurze pro školy, odborné přednášky, semináře, tiskové konference atp.
  • prodej vstupenek v rámci Městského rezervačního systému VstupenkyÚstí

Interní audit

 • vykonává kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a řídí se zákonem   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává kontroly podle  vyhlášky MFČR č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a to u MmÚ, MO a příspěvkových organizací města

Pracoviště krizového řízení

 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. připravuje podklady pro vydání stanovisek města ve správních řízeních dle zákona o prevenci závažných havárií
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zvláštních zákonů
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • v oblasti krizového a havarijního plánování zajišťuje zejména:
  • rozpracování úkolů, které vyplývají z krizového plánu kraje
  • organizaci přípravy města na mimořádné situace
  • informovanost fyzických a právnických osob o možných rizicích dle havarijního plánu, o přijatých opatřeních a se způsobem jejich provedení
  • zabezpečení systému včasného informování a varování obyvatel (VISO, infokanál)
  • spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti prevence průmyslových havárií
  • koordinaci činností MmÚ v době mimořádných situací a spolupráci s dalšími odbory MmÚ při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení
  • spolupráci s ostatními odbory MmÚ při zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté služby a prostředky
  • zabezpečení agendy dle zákona o utajovaných skutečnostech
  • spolupráci s HZS při zpracování havarijních a krizových plánů a při řešení mimořádných událostí
  • spolupráci s obvody města a obcemi, které spadají do územního obvodu města Ústí nad Labem při zabezpečování činností v oblasti krizového a havarijního plánování a při řešení mimořádných událostí
  • činnost Bezpečnostní rady města
 • v oblasti obranného plánování zajišťuje zejména:
  • údržbu krytů CO a prostředků individuální ochrany ve vlastnictví města
  • plnění úkolů obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (zajišťování věcných prostředků, zproštění vojenské služby pro osoby nezbytné pro činnost města, zajišťování pracovní povinnosti a pracovní výpomoci)
  • spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
  • rozpracování úkolů Krajského úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Koordinátor zprostředkujícího subjektu ITI

 • vykonává některé úkoly řídicího orgánu IROP a OP VVV
 • zajišťuje personální agendu v souladu s Metodickým pokynem lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013
 • kompetence ZS ITI ve vztahu k IROP a OP VVV stanovuje veřejnoprávní smlouva, na základě které ŘO na ZS ITI deleguje především následující úkoly:
  • vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti v souladu s operačním manuálem IROP a OP VVV
  • zajištění kontaktu s žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytování informací vztahující se k realizaci Strategie ITI ÚChA
  • navržení kritérií pro hodnocení integrovaných projektů a ověření jejich souladu se Strategií ITI ÚChA
  • vypisování výzev pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací
  • konzultace s nositelem ITI k výzvám nositele ITI
  • provádění kontrol přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů
  • provádění věcného hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno
  • vydávání pro účely řízení o poskytnutí dotace závazného stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  • vkládání údajů o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovědnost za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů
  • vyjadřování se k podstatným změnám v integrovaných projektech ITI
  • spolupráce s ŘO IROP při zpracování analýzy rizik programu a plnění nápravných opatření
  • spolupráce s ŘO IROP při přípravě Strategického realizačního plánu
  • informování ŘO IROP o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost zjištěných při implementaci programu a projektů
  • spolupráce při přípravě komunikačního plánu IROP
  • spolupráce při přípravě podkladů pro Monitorovací výbor IROP
  • poskytování součinnosti při přípravě metodických materiálů
  • zpracovávání svých interní postupů, aktualizace v souladu s platnou řídicí dokumentací IROP  a OP VVV a připomínkami ŘO IROP a OP VVV a řídí se jimi
  • po celou dobu implementace IROP a OP VVV se řídí Operačním manuálem IROP a OP VVV v platném znění
  • vykonává další úkoly stanovené Řídícím orgánem veřejnoprávní smlouvou
  • zajištění naplňování pravidel publicity ITI jako celku
  • administrace projektu na podporu činnosti zprostředkujícího subjektu ITI financovaného z Operačního programu Technická pomoc

 

Macová Romana

vedoucí kanceláře primátora
Tel.: 475271469
Č. dveří: 317
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Danda Milan, Bc. referent PR 318 475271126
Charvát Vladimir, Ing.arch. odborný konzultant 475271504
Kalinová Daniela, Bc. referent PR 318 475271848
Korbelová Lenka asistent náměstka primátora 303 475271430
Nedvídková Kateřina zapisovatelka RM/ZM, asistentk radních 304 475271531
Svozilová Lucie informátorka 475271778
Šmídová Lenka ekonom/asistent primátora 303 475271430
Wagnerová Liana, Bc. organizační pracovník 312 475271251

Oddělení cestovního ruchu

Slawischová Hana, Ing. vedoucí odd.cestovního ruchu 222 475271128
Fajfrová Tereza, Bc. referent 223 475271514
Králová Ladislava, Bc. referent - informační středisko 475271883
Limburská Tereza, Bc. referent 222 475271661
Siládi Petra refrent - informační středisko 475271871
Treschelová Eva, Ing. referent - informační středisko 475271700