image

Kancelář primátora

Činnost odboru

 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM, zpracovává dokumentaci o průběhu těchto jednání, vede její archivaci a předává informace odborům a vedoucím zaměstnancům MmÚ o výsledcích jednání a uložených úkolech ze zasedání těchto orgánů,
 • vede evidenci OZV a Nařízení města,
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu,
 • zajišťuje styk se sdělovacími prostředky
 • vyhodnocování monitoringu denního tisku
 • krizová komunikaceposkytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci, apod.).
 • tiskové zprávy – sdělení o rozhodnutích RM a ZM a o názorových postojích členů vedení města
 • tiskové konference – budou využívány:
  • po zasedání Rady města k výsledkům jednání
  • k oznámení dalších důležitých rozhodnutí a záměrů orgánů města 
  • k prezentaci společných i separátních postojů členů vedení samosprávy
  • k prezentaci záměrů či postojů partnerských subjektů v případě, že informační hodnota souvisí se záležitostí, v níž se město aktivně angažuje.
 • zajišťuje vydávání Městských novin
 • verbální komunikace - v následujících letech bude město Ústí nad Labem prezentovat své informační výstupy:
  • prostřednictvím referenta PR
  • prostřednictvím zástupců vedení města
  • prostřednictvím tiskových konferencí v kombinaci s tiskovými zprávami
  • na akcích různého druhu a zaměření, na nichž jsou zástupci médií přítomni
  • ve sporadických případech prostřednictvím vedoucích odborů, je-li mluvčí nepřítomen či nemůže vzhledem k dalších objektivním důvodům informaci poskytnout.
 • zajišťování aktuálních informací (aktuality, dotazy novinářů) na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz)
 • zajišťování:
  • protokolu - v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst…)
  • příprava projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžných akcí odvíjejících se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • setkání členů vedení města s představiteli zájmových a profesních skupin
  • zajišťování výroby a distribuce propagačních předmětů pro kancelář primátora
 • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržování vztahů s partnerskými městy, rozšiřování tohoto typu svazku
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o:
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
   pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká

Interní audit

 • vykonává kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a řídí se zákonem   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • vykonává kontroly podle  vyhlášky MFČR č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a to u MmÚ, MO a příspěvkových organizací města
 • zajišťuje zejména:
  • nezávislé a objektivní přezkoumávání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního systému,
  • prověřování činnosti orgánu veřejné správy, zda jsou dodržovány právní předpisy, přijatá opatření a stanovené postupy,
  • zjišťování, zda jsou včas rozpoznávána rizika, vztahující se k činnosti orgánu veřejné správy, a zda jsou přijímána odpovídající opatření ke zmírnění nebo vyloučení rizik,
  • kontrolu plnění hlavních cílů finanční kontroly - provozní a finanční kritéria,
  • kontrolu zavedeného vnitřní kontrolní systému, zda je dostatečný, účinný a reaguje na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek,
  • zjišťování, zda dosažené výsledky při plnění rozhodujících úkolů orgánů veřejné správy poskytují dostatečné ujištění, že schválené záměry a cíle budou splněny,
  • předkládání doporučení primátorovi ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému na základě svých zjištění, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Současně zajišťuje v orgánu veřejné správy konzultační činnost,
  • ověřování údajů vykázaných ve finančních, účetních a jiných výkazech. Zjišťuje, zda tyto údaje věrně zobrazují majetek, zdroje jeho financování a hospodaření s ním v rámci finančního auditu,
  • prověřuje a hodnotí v rámci auditu systémy zajištění příjmů orgánu veřejné správy, včetně vymáhání pohledávek, financování jeho činnosti a zajištění správy veřejných prostředků,
  • v rámci auditu zkoumání výkonů výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost operací, přiměřenost a účinnost vnitřního kontrolního systému,
  • zpracování plánů interního auditu (střednědobý, roční) na základě objektivního hodnocení rizik, která vyplývají ze stanovených úkolů orgánu veřejné správy,
  • projednávání přípravy plánů s primátorem, který tyto plány schvaluje,
  • na vyžádání primátora operativní zařazení výkonu auditu mimo schválený roční plán,
  • předávání zpráv o svých zjištěních z provedených auditů primátorovi s doporučením k přijetí opatřen,
  • písemné upozornění primátora v případě zjištění, že na základě oznámení řídící kontroly nebo na základě jeho vlastního návrhu nebyla přijata příslušná opatření,
  • předkládání roční zprávy primátorovi, kde jsou uváděny výsledky interního auditu,
  • vypracování roční zprávy o výsledcích finanční kontroly za město Ústí nad Labem,
  • průběžně posuzuje účetnictví a provádí další činnosti potřebné jako podklad pro rozhodování RM při schvalování účetních závěrek MmÚ, města, příspěvkových organizací zřízených městem a dobrovolných svazků měst a obcí.

Krizové a havarijní plánování

 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb.připravuje podklady pro vydání stanovisek města ve správních řízeních dle zákona o prevenci závažných havárií,
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle následujících zákonů:
  • Zákon o ochraně utajovaných skutečností
  • Zákon o rozsahu branné povinnosti
  • Zákon o ozbrojených silách ČR
  • Zákon o zajišťování obrany ČR
  • Zákon o prevenci závažných havárií
  • Zákon o integrovaném záchranném systému
  • Zákon o krizovém řízení
  • Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • v oblasti krizového a havarijního plánování zajišťuje zejména:
  • rozpracování úkolů, které vyplývají z krizového plánu kraje
  • organizaci přípravy města na mimořádné situace
  • informovanost fyzických a právnických osob o možných rizicích dle havarijního plánu, o přijatých opatřeních a se způsobem jejich provedení
  • zabezpečení systému včasného informování a varování obyvatel (VISO, infokanál)
  • spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti prevence průmyslových havárií
  • koordinaci činností MmÚ v době mimořádných situací a spolupráci s dalšími odbory MmÚ při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení
  • spolupráci s ostatními odbory MmÚ při zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté služby a prostředky
  • zabezpečení agendy dle zákona o utajovaných skutečnostech
  • spolupráci s HZS při zpracování havarijních a krizových plánů a při řešení mimořádných událostí
  • spolupráci s obvody města a obcemi, které spadají do územního obvodu města Ústí nad Labem při zabezpečování činností v oblasti krizového a havarijního plánování a při řešení mimořádných událostí
  • činnost Bezpečnostní rady města
 • v oblasti obranného plánování zajišťuje zejména:
  • údržbu krytů CO a prostředků individuální ochrany ve vlastnictví města
  • plnění úkolů obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (zajišťování věcných prostředků, zproštění vojenské služby pro osoby nezbytné pro činnost města, zajišťování pracovní povinnosti a pracovní výpomoci)
  • spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
  • rozpracování úkolů Krajského úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Oddělení zprostředkujícího subjektu ITI

 • vykonává některé úkoly řídicího orgánu IROP a OP VVV v souladu s ustanovením čl. 123 odst. 6 obecného nařízení,
 • řídí se zákonem č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • řídí se Metodickým pokynem k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013
 • kompetence ZS ITI ve vztahu k IROP a OP VVV stanovuje veřejnoprávní smlouva, na základě které ŘO na ZS ITI deleguje především následující úkoly:
  • vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti v souladu s operačním manuálem IROP a OP VVV,
  • zajištění kontaktu s žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytování informací vztahující se k realizaci Strategie ITI ÚChA,
  • navržení kritérií pro hodnocení integrovaných projektů a ověření jejich souladu se Strategií ITI ÚChA,
  • vypisování výzev pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací,
  • konzultace s nositelem ITI k výzvám nositele ITI,
  • provádění kontrol přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů,
  • provádění věcného hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno,
  • vydávání pro účely řízení o poskytnutí dotace závazného stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů,
  • vkládání údajů o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovědnost za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů,
  • vyjadřování se k podstatným změnám v integrovaných projektech ITI,
  • spolupráce s ŘO IROP při zpracování analýzy rizik programu a plnění nápravných opatření,
  • spolupráce s ŘO IROP při přípravě Strategického realizačního plánu,
  • informování ŘO IROP o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost, zjištěných při implementaci programu a projektů,
  • spolupráce při přípravě komunikačního plánu IROP,
  • spolupráce při přípravě podkladů pro Monitorovací výbor IROP,
  • poskytování součinnosti při přípravě metodických materiálů,
  • zpracovávání svých interní postupů, aktualizace v souladu s platnou řídicí dokumentací IROP  a OP VVV a připomínkami ŘO IROP a OP VVV a řídí se jimi,
  • po celou dobu implementace IROP a OP VVV se řídí Operačním manuálem IROP a OP VVV v platném znění,
  • vykonává další úkoly stanovené Řídícím orgánem veřejnoprávní smlouvou,
  • zajištění naplňování pravidel publicity ITI jako celku,
  • administrace projektu na podporu činnosti zprostředkujícího subjektu ITI financovaného z Operačního programu Technická pomoc.

 

Gloserová Dana, Bc.

vedoucí odboru
Tel.: 475271774
Č. dveří: 316
Jméno Pozice č. dveří Telefon

podřízeni vedoucímu

Danda Milan, Bc. referent PR 318 475271126
Hubáčková Gabriela referent 316 475271520
Charvát Vladimír, Ing. arch. odborný konzultant 111 475271504
Macová Romana tisková mluvčí 318 475271469
Nedvídková Kateřina zapisovatelka RM/ZM 304 475271531
Pešková Lenka sekretariát 309 475271770
Rouč Karel, PhDr. tiskový referent 318 475271678
Svozilová Lucie informátorka recepce 3.p. 475271778
Šmídová Lenka sekretariát 303 475271430
Wagnerová Liana, Bc. sekretariát 312 475271251

řízeni primátorem

Kimmerová Iva, Ing. vedoucí oddělení ZS ITI 319 475271522
Čavdarová Květoslava, Ing. referent oddělení ZS ITI
Čermáková Lucie, Bc. referent krizového a havarijního plánování 142 475271506
Duvnjaková Tereza, Mgr. referent krizového a havarijního plánování 142 475271578
Šrédlová Zdeňka, Ing. referent oddělení ZS ITI
Tengler Jiří, Ing. interní auditor 102 475271552