image

Kancelář primátora

Činnost odboru

 • zajišťuje:
  • styk se sdělovacími prostředky
  • vyhodnocování monitoringu denního tisku
  • krizovou komunikaciposkytování důležitých informací veřejnosti, které se netýkají bezprostředních informačních opatření po vzniku havárie, ale opatření následných (např. každodenní zpravodajství po zasedání povodňového štábu o uzavírkách v dopravě, informace o možnosti čerpání humanitární pomoci, apod.)
  • vydávání Městských novin
  • aktuální informace (aktuality, dotazy novinářů) na městském serveru (www.usti-nad-labem.cz)
  • protokolu - v rámci návštěv oficiálních činitelů či jinak významných osob či skupin (prezident republiky, členové vlády, poslanci, velvyslanci, zástupci partnerských měst…)
  • příprava projevů, vystoupení a podkladů pro členy vedení města – především pro významné politické, společenské, sportovní a kulturní akce
  • běžných akcí odvíjejících se v regionálním prostoru (akce u pomníků, památníků, slavnostní otevírání nových staveb – nejčastěji za účasti politické reprezentace)
  • zahraniční vztahy města Ústí nad Labem, udržuje vztahy s partnerskými městy, rozšiřování tohoto typu svazku
  • propagaci města na webu města, externích turistických portálech a v tištěných médiích a regionálních televizních médiích, včetně tvorby pozvánek a článků
  • PR v oblasti volnočasových aktivit na webu města – portál Volný čas, FB Volný čas, Instagram města a další
  • aktualizaci www stránek města v oblastech souvisejících s cestovním ruchem
  • tvorbu publikací a tiskovin na základě grafického manuálu města
  • tvorbu a podporu turistických a jiných volnočasových aktivit
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání ZM a RM
 • zajišťuje volbu přísedících u soudu
 • spravuje Městský rezervační systém VstupenkyÚstí (komunikace s dodavatelem rezervačního systému, vč. zajišťování pravidelného upgradu, zabezpečení, řešení případných technických problémů apod.; komunikace s organizacemi a soukromými pořadateli kulturní, příp. sportovních akcí; zadávání jednotlivých akcí a jejich následné vyúčtování; vyúčtování a přeúčtování finančních prostředků mezi organizacemi/prodejními místy; supervize a poradenství pro jednotlivá prodejní místa)
 • spolupracuje se subjekty města na aktivitách k získání domácích a zahraničních finančních dotací
 • spolupracuje s turistickými cíli ve městě a jeho okolí, včetně jejich obecné a marketingové podpory
 • pořádá setkání a účastní se na setkáních informačních center a dalších subjektů cestovního ruchu (i v zahraničí)
 • metodicky koordinuje činnost Cyklocentra města Ústí n. L. (distribuce infomateriálů a prodejního zboží, poskytované služby apod.)
 • účastní se a realizuje samostatné projekty v cestovním ruchu (Zahájení turistické a cyklistické sezóny v Ústí nad Labem, Dny evropského dědictví, Do práce na kole atp.)    
 • koordinuje projekt Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21:
  • vyhlašuje a administruje Dotační program Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
  • realizuje cíle a opatření projektu Zdravé město Ústí nad Labem
  • organizuje akce bezpečnostně preventivní a v rámci podporovaných kampaní (Evropský týden mobility, Dny zdraví, atp.) a pořádá veřejné diskuse
 • zajišťuje provoz Informačního střediska města Ústí nad Labem, které realizuje a poskytuje:
  • informace o cestovním ruchu a turistice ve městě a regionu, a služby s tím spojené (zprostředkování ubytování, průvodcovské činnosti apod.)
  • informace o dopravních spojeních a vyhledávání všeobecných informací, základní pomoc občanům, wifi pro veřejnost
  • prodej propagačních předmětů, map a publikací o městě Ústí nad Labem a okolí, správu a provoz e-shopu
  • chod výstavních prostor včetně zajištění pravidelných měsíčních výstav
  • služby pro cyklisty v rámci certifikace Cyklisté vítáni
  • distribuci informačních a propagačních materiálů do restaurací, ubytovacích zařízení a turistických cílů ve městě a okolí a do infocenter v zahraničí
  • agendu spojenou s vydáváním Senior pasů
  • týdenní provoz v hlavní sezóně, včetně státních svátků
  • pořádá exkurze pro školy, odborné přednášky, semináře, tiskové konference atp.
  • prodej vstupenek v rámci Městského rezervačního systému VstupenkyÚstí

Interní audit

 • vykonává kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů a řídí se zákonem   č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000  Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vykonává kontroly podle  vyhlášky MFČR č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a to u MmÚ, MO a příspěvkových organizací města

Pracoviště krizového řízení

 • zajišťuje činnost pracoviště krizového řízení dle ust. § 19 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb. připravuje podklady pro vydání stanovisek města ve správních řízeních dle zákona o prevenci závažných havárií
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy
 • zajišťuje výkon státní správy v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zvláštních zákonů
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky
 • zajišťuje výkon státní správy pro správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem dle zákona č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
 • v oblasti krizového a havarijního plánování zajišťuje zejména:
  • rozpracování úkolů, které vyplývají z krizového plánu kraje
  • organizaci přípravy města na mimořádné situace
  • informovanost fyzických a právnických osob o možných rizicích dle havarijního plánu, o přijatých opatřeních a se způsobem jejich provedení
  • zabezpečení systému včasného informování a varování obyvatel (VISO, infokanál)
  • spolupráci s Krajským úřadem Ústeckého kraje v oblasti prevence průmyslových havárií
  • koordinaci činností MmÚ v době mimořádných situací a spolupráci s dalšími odbory MmÚ při zajišťování úkolů vyplývajících z krizového řízení
  • spolupráci s ostatními odbory MmÚ při zpracování podkladů pro náhrady za poskytnuté služby a prostředky
  • zabezpečení agendy dle zákona o utajovaných skutečnostech
  • spolupráci s HZS při zpracování havarijních a krizových plánů a při řešení mimořádných událostí
  • spolupráci s obvody města a obcemi, které spadají do územního obvodu města Ústí nad Labem při zabezpečování činností v oblasti krizového a havarijního plánování a při řešení mimořádných událostí
  • činnost Bezpečnostní rady města
 • v oblasti obranného plánování zajišťuje zejména:
  • údržbu krytů CO a prostředků individuální ochrany ve vlastnictví města
  • plnění úkolů obce s rozšířenou působností k zajišťování obrany státu (zajišťování věcných prostředků, zproštění vojenské služby pro osoby nezbytné pro činnost města, zajišťování pracovní povinnosti a pracovní výpomoci)
  • spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím
  • rozpracování úkolů Krajského úřadu v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy

Koordinátor zprostředkujícího subjektu ITI

 • vykonává některé úkoly řídicího orgánu IROP a OP VVV
 • zajišťuje personální agendu v souladu s Metodickým pokynem lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013
 • kompetence ZS ITI ve vztahu k IROP a OP VVV stanovuje veřejnoprávní smlouva, na základě které ŘO na ZS ITI deleguje především následující úkoly:
  • vedení složek projektů a uchovávání dokladů o administrativní činnosti v souladu s operačním manuálem IROP a OP VVV
  • zajištění kontaktu s žadateli o podporu a příjemci podpory a poskytování informací vztahující se k realizaci Strategie ITI ÚChA
  • navržení kritérií pro hodnocení integrovaných projektů a ověření jejich souladu se Strategií ITI ÚChA
  • vypisování výzev pro předkládání integrovaných projektů v souladu s řídicí dokumentací
  • konzultace s nositelem ITI k výzvám nositele ITI
  • provádění kontrol přijatelnosti a formálních náležitostí žádostí o podporu integrovaných projektů
  • provádění věcného hodnocení žádostí o podporu integrovaných projektů, bude-li pro výzvu stanoveno
  • vydávání pro účely řízení o poskytnutí dotace závazného stanovisko dle § 18 odst. 15 zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
  • vkládání údajů o integrovaných projektech do informačního systému MS2014+ a odpovědnost za včasnost, úplnost a správnost zadávaných údajů
  • vyjadřování se k podstatným změnám v integrovaných projektech ITI
  • spolupráce s ŘO IROP při zpracování analýzy rizik programu a plnění nápravných opatření
  • spolupráce s ŘO IROP při přípravě Strategického realizačního plánu
  • informování ŘO IROP o nesrovnalostech či podezřeních na nesrovnalost zjištěných při implementaci programu a projektů
  • spolupráce při přípravě komunikačního plánu IROP
  • spolupráce při přípravě podkladů pro Monitorovací výbor IROP
  • poskytování součinnosti při přípravě metodických materiálů
  • zpracovávání svých interní postupů, aktualizace v souladu s platnou řídicí dokumentací IROP  a OP VVV a připomínkami ŘO IROP a OP VVV a řídí se jimi
  • po celou dobu implementace IROP a OP VVV se řídí Operačním manuálem IROP a OP VVV v platném znění
  • vykonává další úkoly stanovené Řídícím orgánem veřejnoprávní smlouvou
  • zajištění naplňování pravidel publicity ITI jako celku
  • administrace projektu na podporu činnosti zprostředkujícího subjektu ITI financovaného z Operačního programu Technická pomoc

 

Macová Romana

vedoucí kanceláře primátora a tisková mluvčí
Č. dveří: 317
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Dufek Pavel, Ing. asistent náměstka primátora 303 +420475271799
Kalinová Daniela, Bc. referent PR 318 +420475271848
Korbelová Lenka asistent náměstka primátora 303 +420475271430
Matušová Lenka, Bc. tiskový referent 318 +420475271678
Nedvídková Kateřina zapisovatelka RM/ZM, asistentka radních 304 +420475271531
Svozilová Lucie informátorka +420475271778
Šmídová Lenka ekonom/asistent primátora 306 +420475271776
Šupková Jana asistent náměstka primátora 312 +420475271770
Topinková Iva informátorka +420475271778
Vrbíčková Eliška, Bc. referent PR 318 +420475271678
Wagnerová Liana, Bc. organizační pracovník 312 +420475271251

Oddělení architekta města

, ,

Oddělení cestovního ruchu

Slawischová Hana, Ing. vedoucí odd.cestovního ruchu 222 +420475271128
Berčík Adam referent - informační středisko +420475271883
Fajfrová Tereza, Bc. referent 223 +420475271514
Limburská Tereza, Bc. referent 222 +420475271661
Siládi Petra refrent - informační středisko +420475271871
Treschelová Eva, Ing. referent - informační středisko +420475271700