image

3. změna územního plánu města Ústí nad Labem

V souladu s ustanovením § 47  odst. 2 a 3 a § 20 odst. 1 a 2  stavebního zákona je veřejnou vyhláškou zahájeno dne 20.01.2022 projednání návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí. Předmětem návrhu zadání je 3. Změna územního plánu Ústí nad Labem.
V souladu s usnesením Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 306/23Z/2 ze dne 11. 10. 2021 probíhá pořizování Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem.

Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem včetně příloh (.pdf, 6.8 MB)

Seznámení s návrhem zadání

Návrh zadání Změny č.3 Územního plánu Ústí nad Labem je vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 20. 01. 2022 do 18. 02. 2022 (včetně). Zpřístupnění celého obsahu Návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem je zajištěno:

Lhůty a způsoby, jakými lze uplatnit u pořizovatele svůj názor k návrhu zadání

Do 15 dnů od doručení veřejné vyhlášky - oznámení o projednání  návrhu zadání Územního plánu Ústí nad Labem, tj. do 18.02.2022 včetně, může každý uplatnit v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona své písemné připomínky a to na adresu: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, a to na adresu elektronické podatelny Magistrátu města Ústí nad Labem: podatelna.magistrat@mag-ul.cz či datovou schránkou Magistrátu města Ústí nad Labem: vt8bhx2.

Informace k podání připomínky:
Připomínky musí být podány v souladu s požadavky zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména s § 37 odst. 2, který upravuje obsah podání. Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje.
Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu.
V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.
Písemné připomínky může uplatnit každý v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona.

Formulář pro připomínku k Návrhu zadání Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem

Návrh zadání 3. Změny Územního plánu Ústí nad Labem bude v rámci projednání předložen i okolním obcím pro uplatnění podnětů, krajskému úřadu a dotčeným orgánům pro uplatnění vyjádření či stanoviska. Po ukončení projednání návrhu zadání budou vyhodnoceny jeho výsledky a případné požadavky zapracovány do textu. Návrh zadání Změny č. 3 Územního plánu Ústí nad Labem bude ve finální podobě předložen Zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem ke schválení.