Tajemník magistrátu

Funkci zaměstnavatele plní vůči všem zaměstnancům města, s výjimkou zaměstnanců městské policie, tajemník magistrátu (dále jen MmÚ).
Tajemník MmÚ zajišťuje zejména řešení pracovněprávní problematiky a personálních otázek, řídí a kontroluje činnost zaměstnanců a koordinuje činnost jednotlivých odborů.
Postavení a kompetence tajemníka magistrátu upravuje ust. § 110 odst. 2 a § 140 odst. 2 zákona o obcích a ust. § 2 odst. 7 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění.
Tajemník MmÚ je nadřízený všem zaměstnancům zařazených do MmÚ, plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů a další úkoly stanovené zákonem o obcích a dalšími předpisy.