image

Finanční odbor

Činnost odboru

 • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z nemovitých věcí, dani z nabytí nemovitých věcí, dani silniční, dani z přidané hodnoty
 • vedoucí finančního odboru je zmocněn za město podávat daňová přiznání a jednat se správcem daně v rámci zmocnění uděleného primátorem města
 • zajišťuje správu místního poplatku za komunální odpad tj. evidenci předpisů pohledávek, evidenci a přiřazování přijatých plateb a další související agendu, kromě vymáhání neuhrazených pohledávek a agendy s tím související
 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádosti občanů k poplatku za komunální odpad s výjimkou vymáhaných pohledávek
 • zpracovává návrhy OZV v části daní a místního poplatku za komunální odpad
 • rozhoduje v II. stupni jako odvolací orgán o místních poplatcích vyměřenýchÚMO
 • metodicky řídí oblast daní a poplatků u města
 • zpracovává návrh rozpočtu, případně rozpočtového provizoria magistrátu
 • zpracovává návrh střednědobého výhledu rozpočtu
 • eviduje změny rozpočtu schválené v RM nebo ZM
 • provádí rozpočtová opatření v programu Navision dle schválených usneseních RM a ZM
 • zpracovává měsíční, pololetní a roční přehledy plnění rozpočtu magistrátu
 • zpracovává závěrečný účet a návrh finančního vypořádání magistrátu za předchozí rok a rozbor hospodaření za první pololetí běžného roku
 • pro zpracování návrhu rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu, závěrečného účtu apod., vyžaduje a přebírá od odborů magistrátu a městských obvodů podklady
 • zpracovává hodnotící zprávu k návrhu státního závěrečného účtu
 • připravuje materiály do RM a ZM k poskytnutí dotací pro MO z rozpočtu MmÚ, (včetně dotací přijatých z KÚÚK a od státních institucí),
 • zajišťuje převod finančních prostředků z úřadů práce a z rozpočtu MmÚ na MO
 • provádí kontroly dodržování předpisů v části rozpočtu a vykazované skutečnosti čerpání rozpočtu
 • metodicky řídí rozpočtovou činnost města
 • zabezpečuje účetnictví magistrátu a účetní závěrku za magistrát a město celkem,
 • připravuje podklady k zabezpečení inventarizace majetku a závazků magistrátu a města
 • na základě žádosti externích žadatelů vydává potvrzení o bezdlužnosti (po zaplacení správního poplatku)
 • provádí bezhotovostní úhrady faktur
 • připravuje smlouvy a dodatky smluv s bankami a souvisejícími subjekty o běžném platebním styku
 • metodicky řídí účetnictví města
 • vede účetní evidenci o společnostech 100% vlastněných městem i o společnostech s majetkovou účastí města Ústí nad Labem
 • připravuje zadávací dokumentaci pro přijetí nových úvěrů
 • sleduje dodržování smluvních úvěrových ujednání, zajišťuje pro banky zprávy, výpočty a další podklady vyžádané úvěrujícími bankami

Úsek 1 - Oddělení rozpočtu

 • zpracovává návrh rozpočtu města, a provádí změny rozpočtu v průběhu roku
 • zpracovává závěrečný účet za předchozí rok a rozbor hospodaření za uplynulé pololetí
 • zpracovává měsíční přehledy o plnění rozpočtu
 • zpracovává finanční vypořádání po skončení roku
 • metodicky řídí rozpočtovou činnost u města

Úsek 2 Metodik daní a poplatků

 • zpracovává daňová přiznání  k dani z převodu nemovitostí, dani z nemovi-tostí, darovací dani, dani z příjmů právnické osoby-města, silniční dani a daňové agendy související
 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádostí občanů k poplatkům
 • plní funkci odvolacího orgánu k vyměřeným poplatkům městskými obvody a inkasním oddělením
 • metodicky řídí činností daní a poplatků u města

Úsek 3 - Oddělení účetnictví

 • zabezpečuje  účetnictví Magistrátu a zabezpečuje účetní závěrku na město celkem
 • eviduje pohledávky Magistrátu
 • zabezpečuje úhrady faktur a jiných platebních povinností
 • metodicky řídí účetnictví u města

Úsek 4 - Inkasní oddělení

 • zajišťuje výběr poplatku za komunální odpad 

Další informace

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost finančního odboru

 • zákon 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
 • zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům v platném znění
 • zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
 • zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • hmotně právní daňové zákony
 • OZV č. 5/2012 o místním poplatku za komunální odpad
 • zákon  563/1993 Sb., o účetnictví a další předpisy platné pro účetnictví
 • opatření č. 1/2004 Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
 • prováděcí pokyny k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Jakubec Rudolf, Ing.

vedoucí finančního odboru
Tel.: 475271670
Č. dveří: 509
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Skokanová Alžběta ekonom/asistent 510 475271679
Urban Miroslav, Ing. metodik 507 475271442
Wilhelmová Kateřina, Ing. metodik daní a poplatků 503 475271686

Inkasní oddělení

Hartmanová Martina vedoucí inkasního oddělení 203 475271575
Caninec Tereza, Bc. referent 202 475271594
Šturmová Kateřina referent 202 475271656

Oddělení rozpočtu

Piknerová Hana, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu 511 475271677
Koutská Dana rozpočtář 505 475271684
Lžičařová Ivana rozpočtář 512 475271657
Stříbrná Simona, Ing. rozpočtář 505 475271684

Oddělení účetnictví

Kažimírová Jindřiška vedoucí oddělení účetnictví 515 475271673
Hluchá Eva účetní 504 475271685
Hyhlanová Jana účetní 502 475271689
Kohlertová Alena účetní 504 475271683
Píšová Simona, Bc. účetní 502 475271672
Valušková Pavlína účetní 512 475271687
Vorlíčková Markéta účetní 513 475271675