image

Finanční odbor

Činnost odboru

 • Daně a poplatky
  • zpracovává nebo zajišťuje zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, dani z nemovitostí, dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, dani silniční, dani z přidané hodnoty
  • vedoucí finančního odboru je zmocněn za město podávat daňová přiznání a jednat se správcem daně v rámci zmocnění uděleného primátorem města
  • zajišťuje správu místního poplatku za komunální odpad kromě vymáhání neuhrazených poplatků
  • vyřizuje dotazy, připomínky a žádosti občanů k poplatku za komunální odpad
  • zpracovává návrhy OZV v části daní a místního poplatku za komunální odpad
  • rozhoduje v II. stupni jako odvolací orgán o místních poplatcích vyměřených ÚMO
  • metodicky řídí oblast daní a poplatků u města
 • Rozpočet
  • zpracovává návrh rozpočtu, případně rozpočtového provizoria magistrátu
  • zpracovává návrh rozpočtového výhledu
  • eviduje změny rozpočtu schválené v RM nebo ZM
  • zpracovává měsíční, pololetní a roční přehledy plnění rozpočtu magistrátu
  • zpracovává závěrečný účet a návrh finančního vypořádání magistrátu za předchozí rok a rozbor hospodaření za první pololetí běžného roku
  • pro zpracování rozpočtu, rozpočtového výhledu, závěrečného účtu apod., vyžaduje a přebírá od odborů magistrátu a městských obvodů podklady
  • v souladu s rozpočtem připravuje platební poukazy k převodům peněz pro MO
  • provádí kontroly dodržování předpisů v části rozpočtu a vykazované skutečnosti čerpání rozpočtu
  • metodicky řídí rozpočtovou činnost města
 • Účetnictví
  • zabezpečuje účetnictví magistrátu a účetní závěrku za magistrát a město celkem,
  • eviduje pohledávky magistrátu včetně jejich úhrad dle vnitřní směrnice MmÚ
  • na základě žádosti externích žadatelů vydává potvrzení o bezdlužnosti (po zaplacení správního poplatku)
  • provádí bezhotovostní úhrady faktur
  • připravuje smlouvy a dodatky smluv s bankami a o běžném platebním styku
  • metodicky řídí účetnictví města
 • Financování města
  • připravuje zadávací dokumentaci pro přijetí nových úvěrů ve vazbě na rozpočet a rozpočtový výhled
  • sleduje dodržování smluvních úvěrových ujednání, zajišťuje pro banky zprávy, výpočty a další podklady vyžádané úvěrujícími bankami
  • vede evidenci o společnostech 100% vlastněných městem i o společnostech s majetkovou účastí města Ústí nad Labem

Úsek 1 - Oddělení rozpočtu

 • zpracovává návrh rozpočtu města, a provádí změny rozpočtu v průběhu roku
 • zpracovává závěrečný účet za předchozí rok a rozbor hospodaření za uplynulé pololetí
 • zpracovává měsíční přehledy o plnění rozpočtu
 • zpracovává finanční vypořádání po skončení roku
 • metodicky řídí rozpočtovou činnost u města

Úsek 2 Metodik daní a poplatků

 • zpracovává daňová přiznání  k dani z převodu nemovitostí, dani z nemovi-tostí, darovací dani, dani z příjmů právnické osoby-města, silniční dani a daňové agendy související
 • vyřizuje dotazy, připomínky a žádostí občanů k poplatkům
 • plní funkci odvolacího orgánu k vyměřeným poplatkům městskými obvody a inkasním oddělením
 • metodicky řídí činností daní a poplatků u města

Úsek 3 - Oddělení účetnictví

 • zabezpečuje  účetnictví Magistrátu a zabezpečuje účetní závěrku na město celkem
 • eviduje pohledávky Magistrátu
 • zabezpečuje úhrady faktur a jiných platebních povinností
 • metodicky řídí účetnictví u města

Úsek 4 - Inkasní oddělení

 • zajišťuje výběr poplatku za komunální odpad 

Další informace

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost finančního odboru

 • zákon 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
 • zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění
 • zákon 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územně samosprávným celkům v platném znění
 • zákon 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění
 • zákon 280/2009 Sb., daňový řád
 • hmotně právní daňové zákony
 • OZV č. 5/2012 o místním poplatku za komunální odpad
 • zákon  563/1993 Sb., o účetnictví a další předpisy platné pro účetnictví
 • opatření č. 1/2004 Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
 • prováděcí pokyny k Fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Jakubec Rudolf, Ing.

vedoucí finančního odboru
Tel.: 475271670
Č. dveří: 509
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení inkasní

Hartmanová Martina pověřená vedením inkasního oddělení 225 475271575
Caninec Tereza, Bc. inkasní referent 202 475271594
Dolanská Markéta, Bc. inkasní referent 202 475271656
Krištofová Hana inkasní referent 226 475271596
Noskeová Michaela inkasní referent 226 475271396
Součková Zuzana inkasní referent 204 475271597
Šturmová Kateřina inkasní referent 204 475271597

oddělení rozpočtu

Piknerová Hana, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu 511 475271677
Guerrerová Lucie, Bc. rozpočtář 505 475271684
Lžičařová Ivana rozpočtář 512 475271657
Stříbrná Simona, Ing. rozpočtář 505 475271684

oddělení účetnictví

Kažimírová Jindřiška vedoucí oddělení účetnictví 515 475271673
Hluchá Eva účetní - HIM 504 475271685
Hyhlanová Jana účetní - pokladny 502 475271689
Kohlertová Alena účetní - příjmy 504 475271685
Píšová Simona účetní výdajového účtu 502 475271672
Valušková Pavlína účetní - VHČ 512 475271687
Vorlíčková Markéta finanční účetní 513 475271675

podřízeni vedoucímu

Egrtová Jana metodik daní a poplatků 503 475271686
Skokanová Alžběta asistentka/ekonomka 510 475271679
Urban Miroslav, Ing. metodik 532 475271442