image

Právní odbor

Činnost odboru

 • poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, obchodního, správního, pracovního práva a práva veřejných zakázek
 • připravuje a kontroluje smlouvy, dohody a další právní dokumenty
 • vypracovává právní rozbory, stanoviska, odvolání, plné moci, a plní další právní úkony pro potřeby města a MmÚ
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání škodní komise MmÚ (poradní orgán tajemníka MmÚ)
 • připravuje právní předpisy města, případně je posuzuje, pokud jejich návrhy zpracovávají jiné odbory MmÚ
 • podílí se na zpracovávání veškerých interních právních předpisů
 • vede evidenci soudních sporů a zastupuje město v soudních řízeních
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek, jejichž výnos je příjmem města
 • vede evidenci vymáhaných pohledávek
 • spolupracuje se soudními exekutory  a předává jim k vymáhání vybrané pohledávky
 • přihlašuje pohledávky do dražebního jednání, do insolvenčního řízení a do likvidace
 • procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek města a městem zřízených příspěvkových organizací, včetně vyřizování případných námitek a podání k ÚOHS
 • zpracovává a předkládá materiály na jednání ZM a RM, na vyžádání provádí kontrolu z hlediska souladu s právními předpisy materiálů předkládaných RM a ZM jinými odbory MmÚ
 • zajišťuje agendu koordinovaných závazných stanovisek

Nováková Alena, Mgr.

vedoucí právního odboru
Tel.: 475271392
Č. dveří: 343
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení správy pohledávek

Vítová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení 371 475271260
Aptová Thielová Pavlína referent 346 475271505
Dufková Michaela referent 346 475271528
Filipová Veronika vedoucí úseku vymáhání za komunální odpad 369 475271444
Havlová Michaela, Bc. referent 370 475271303
Janíková Jana referent 367 475271598
Korandová Jana, Mgr. vedoucí úseku vymáhání z pokut 368 475271519
Krištofová Hana referent 226 475271596
Markesová Alena referent 367 475271532
Mrázková Ivana referent vymáhání z pokut 373 475271533
Noskeová Michaela referent 226 475271396
Pánková Renata referent 374 475271720
Pourová Jana referent 374 475271536
Stožická Petra referent 373 475271399
Vintrová Marcela referent 367 475271598
Wolfová Vratislava, Bc. referent 370 475271653

oddělení veřejných zakázek

Deutsch Dalibor, Ing. referent 366 475271319
Hýl Filip, Bc. referent 365 475271510
Lysáková Kateřina, Mgr. referent 365 475271318

podřízeni vedoucímu

Chlapcová Ivana, Mgr. koordinovaná závazná stanoviska 350 475271448
Škarohlídová Jana sekretářka/ekonomka 344 475271449

právní oddělení

Kinter Radičová Lucie, Mgr. vedoucí oddělení 345 475271445
Kišš Miloslav, JUDr. právnik 347 475271446
Petříková Hana, Mgr. et Mgr. právník 372 475271302
Pojkar Jindřich, Mgr. právník 348 475271132