image

Právní odbor

Činnost odboru

 • poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, obchodního, správního, pracovního práva a práva veřejných zakázek,
 • připravuje a kontroluje smlouvy, dohody a další právní dokumenty,
 • vypracovává právní rozbory, stanoviska, odvolání, plné moci,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání škodní komise MmÚ (poradní orgán tajemníka MmÚ) a plní další právní úkony pro potřeby města, MmÚ a soudů,
 • připravuje právní předpisy města, případně je posuzuje, pokud jejich návrhy zpracovávají jednotlivé odbory MmÚ,
 • podílí se na zpracovávání veškerých interních právních předpisů,
 • právníci právního odboru zastupují město Ústí nad Labem v civilním soudním řízení, správním soudním řízení a případně trestním řízení,
 • zabezpečuje právní vymáhání pohledávek v rámci MmÚ,
 • vede evidenci vymáhaných pohledávek,
 • spolupracuje s exekutorskou kanceláří a předává k vymáhání vybrané pohledávky,
 • podává přihlášky do konkurzního a likvidačního řízení,
 • procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek v rámci MmÚ, včetně vyřizování případných námitek a podání k ÚOHS,
 • zpracovává a předkládá různé materiály na jednání ZM a RM,
 • zajišťuje agendu koordinovaných závazných stanovisek,
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o (pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží):
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká.
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení správy pohledávek

Vítová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení 371 475271260
Čechová Michaela, Bc. referent 370 475271303
Černá Ivana, ml. referent 374 475271791
Dufková Michaela referent 344 475271528
Filipová Veronika referent 369 475271444
Fromlová Darja referent 344 475271505
Korandová Jana, Mgr. vedoucí úseku vymáhání z pokut 368 475271519
Matějů Šárka, Bc. referent 367 475271598
Mrázková Ivana referent vymáhání z pokut 373 475271533
Pánková Renata referent 374 475271720
Putna Zdeněk vedoucí úseku vymáhání poplatku za komunální odpad 372 475271302
Růžičková Šárka referent 374 475271536
Stožická Petra referent 373 475271399
Vintrová Marcela referent 367 475271598
Wolfová Vratislava, Bc. referent 370 475271653

oddělení veřejných zakázek

Deutsch Dalibor, Ing. referent 366 475271319
Hýl Filip, Bc. referent 365 475271510
Lysáková Kateřina, Bc. referent 365 475271318

podřízeni vedoucímu

Chlapcová Ivana, Mgr. koordinovaná závazná stanoviska 350 475271448
Koutská Dana sekretářka, ekonom 300 475271449

právní oddělení

Nováková Alena, Mgr. vedoucí právního oddělení 301 475271392
Kišš Miloslav, JUDr. právnik 347 475271446
Pojkar Jindřich, Mgr. právník 348 475271132
Tatíčková Alena, Mgr. právník 346