Právní odbor

Činnost odboru

 • poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, poskytuje právní poradenství v rámci MmÚ, a to zejména v odvětví občanského, obchodního, správního, pracovního práva a práva veřejných zakázek,
 • připravuje a kontroluje smlouvy, dohody a další právní dokumenty,
 • vypracovává právní rozbory, stanoviska, odvolání, plné moci,
 • organizačně a administrativně zabezpečuje jednání škodní komise MmÚ (poradní orgán tajemníka MmÚ) a plní další právní úkony pro potřeby města, MmÚ a soudů,
 • připravuje právní předpisy města, případně je posuzuje, pokud jejich návrhy zpracovávají jednotlivé odbory MmÚ,
 • podílí se na zpracovávání veškerých interních právních předpisů,
 • právníci právního odboru zastupují město Ústí nad Labem v civilním soudním řízení, správním soudním řízení a případně trestním řízení,
 • zabezpečuje právní vymáhání pohledávek v rámci MmÚ,
 • vede evidenci vymáhaných pohledávek,
 • spolupracuje s exekutorskou kanceláří a předává k vymáhání vybrané pohledávky,
 • podává přihlášky do konkurzního a likvidačního řízení,
 • procesně zajišťuje administraci veřejných zakázek v rámci MmÚ, včetně vyřizování případných námitek a podání k ÚOHS,
 • zpracovává a předkládá různé materiály na jednání ZM a RM,
 • zajišťuje agendu koordinovaných závazných stanovisek,
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o (pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží):
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká.
Foto - portrét

Studenovský Miloš, Mgr.

vedoucí odboru
Tel.: 475271392
Č. dveří: 301
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení správy pohledávek

Vítová Ivana, Mgr. vedoucí oddělení 371 475271260
Černá Ivana, ml. referent 372 475271791
Filipová Veronika referent 369 475271444
Ivan Ondřej referent 370 475271285
Korandová Jana, Mgr. vedoucí úseku vymáhání z pokut 368 475271519
Kršková Alena referent 370 475271533
Miková Martina referent 367 475271598
Pánková Renata referent 374 475271720
Putna Zdeněk vedoucí úseku vymáhání poplatku za komunální odpad 374 475271302
Růžičková Šárka referent 374 475271536
Stožická Petra referent 373 475271399
Šťastný Jan referent 373 475271303
Vintrová Marcela referent 367 475271598
Wolfová Vratislava, Bc. referent 373 475271653

oddělení veřejných zakázek

Deutsch Dalibor, Ing. referent 365 475271319
Marek Vlastimil, Bc. referent 365
Marešová Kateřina, Ing. pověřena řízením oddělení veřejných zakázek 366 475271532
Wallerová Naďa, Bc. referent 366 475271585

podřízeni vedoucímu

Chlapcová Ivana, Mgr. koordinovaná závazná stanoviska 350 475271448
Koutská Dana sekretářka, ekonom 300 475271449

právní oddělení

Nováková Alena, Mgr. vedoucí právního oddělení 345 475271445
Kišš Miloslav, JUDr. právnik 347 475271446
Lysáková Kateřina, Bc. referent právního oddělení 346
Pojkar Jindřich, Mgr. právník 348 475271132