image

Odbor hospodářské správy

Činnost odboru

 • rozhoduje o uzavírání nájemních smluv včetně jejich uzavírání na kancelářské prostory a garážová stání, které jsou ve správě odboru hospodářské správy MmÚ
 • rozhoduje o uzavírání smluv o výpůjčce včetně jejich uzavírání v rozsahu movitého majetku spravovaného odborem hospodářské správy MmÚ
 • rozhoduje o uzavírání obchodních smluv včetně jejich uzavírání (podpisu), a to rozsahu potřebném pro zajištění komplexního provozu MmÚ
 • zajišťuje dodávky energií a médií potřebné pro provoz všech objektů MmÚ, t.j.hlavní budova, podzemní garáže a garáže v Důlcích
 • zásobuje MmÚ potřebným spotřebním materiálem (kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál pro údržbu ap.) a kancelářským inventářem a technikou
 • zajišťuje správu a údržbu objektů MmÚ, vestavěného zařízení a movitého majetku, včetně pravidelné inventarizace spravovaného majetku
 • zajišťuje obslužné činnosti pro všechny zaměstnance zařazené na MmÚ, t.j. pokladna, rozmnožovna, telefonní ústředna, distribuce novin a časopisů, úklid, autodoprava
 • zajišťuje příjem správních poplatků od občanů a organizací v pokladně MmÚ
 • zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, včetně vyhodnocování rizik a přidělování ochranných pracovních pomůcek
 • provozně zajišťuje zasedání ZM, jakož i ostatní veřejné akce ve velkém zasedacím sále v budově MmÚ
 • zpracovává veškerou ekonomickou agendu související s příjmy a výdaji Sociálního fondu MmÚ
 • zabezpečuje ostatní služby pro nájemce v budově MmÚ
 • zajišťuje pronájmy garážových stání v podzemních garážích MmÚ
 • zajišťuje pronájmy kanceláří a zasedacího sálu v budově MmÚ           
 • zajišťuje autodopravu pro cizí organizace

Další informace

I. Činnosti potřebné k zajištění provozu MmÚ

 1. zajištění dodávek energií a médií potřebných pro provoz všech objektů MmÚ, t.j.hlavní budova, podzemní garáže a garáže v Důlcích
 2. zásobování MmÚ potřebným spotřebním materiálem (kancelářský materiál, hygienické a čistící prostředky, materiál pro údržbu ap.)   a kancelářským inventářem a technikou
 3. správa  a údržba budov, vestavěného zařízení a movitého majetku včetně pravidelné inventarizace spravovaného majetku
 4. obslužné činnosti pro všechny zaměstnance MmÚ, t.j. pokladna, podatelna, rozmnožovna, telefonní ústředna, distribuce novin a časopisů, úklidy, autodoprava
 5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zaměstnanců včetně vyhodnocování rizik a přidělování ochranných pracovních pomůcek
 6. provozní zajištění zasedání zastupitelstva města Ústí n. L., jakož i ostatní veřejné akce ve velkém zasedacím sále
 7. zpracování komplexní ekonomické agendy související s vyjmenovanými činnostmi, včetně přípravy a průběžného vyhodnocování rozpočtu

II. Vedlejší hospodářská činnost

Jedná se o následující služby pro veřejnost za úhradu:

 1. pronájmy garážových stání v podzemních garážích MmÚ
 2. pronájmy kanceláří a zasedacího sálu v budově MmÚ včetně pronájmu jídelny           
 3. autodoprava pro cizí organizace
 4. ostatní služby pro nájemce, jako podatelna, rozmnožovna apod.

III. Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

 1. zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb.
 2. zákon o rozpočtových pravidlech č.250/2000 Sb.
 3. zákon o DPH č. 588/1992 Sb.
 4. zákon o veřejných zakázkách č. 199/1994 Sb.
 5. obchodní zákoník č. 513/1991 Sb.
 6. občanský zákoník č. 40/1964 Sb.
 7. zákoník práce č. 65/1965 Sb.

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Červenka Zdeněk, Ing.

vedoucí odboru hospodářské správy
Tel.: 475271732
Č. dveří: 293
Jméno Pozice č. dveří Telefon

Ekonomicko majetkové oddělení

Píšová Simona, Bc. vedoucí ekonomicko-majetkového oddělení 238 475271789
Brejšová Jana, Ing. ekonom 234 475271342
Hambálková Jaroslava skladník/nákupčí 241 475271353
Madejová Ludmila pokladní 232 475271841
Műllerová Stanislava pokladní 231 475271593
Piroutková Helena správce majetku 236 475271254
Vítová Pavlína správce majetku 236 475271780

Oddělení obslužných činností

Bartošová Anna vedoucí oddělení obslužných činností 294 475271787
Jiráček Petr řidič
Kroková Denisa operátor v tel.ústředně 285 475271111
Nicuritová Marcela informátorka 001 475271874
Ouda Jiří garážmistr
Petrů Otakar řidič
Skořepová Lenka informátorka 001 475271874
Vodseďálková Jana referent 292 475271815

Oddělení správy budov

Žižka Roman vedoucí oddělení správy budov 233 475271786
Beneš Josef vedoucí úseku ostrahy garáží 475271890
Čížková Martina uklízečka 475271354
Friš Jaroslav hlídač
Horvátová Lucie uklízečka
Jakubec Václav hlídač
Korec František hlídač
Kostečka Jiří vedoucí úseku údržby
Kvasnička Pavel údržbář 475271823
Lucáková Edita uklízečka 475271359
Lucáková Lucie uklízečka
Matoušková Zdeňka uklízečka
Ptáček Jaroslav hlídač
Růžička Jindřich hlídač
Rychtařík Jiří údržbář
Řezníčková Jiřina, , uklízečka
Sedláčková Marcela uklízečka 475271359
Slepcsíková Zuzana uklízečka
Šebková Jaroslava uklízečka
Škrabáková Eva vedoucí úseku úklidu I.
Španiel Jaroslav hlídač