image

Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména:
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje
  • komplexně personální agendu a agendu vzdělávání
  • komplexně mzdovou a platovou agendu
  • systém odměňování členů zastupitelstva, komisí RM a výborů ZM
  • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu
  • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
  • komplexně  vede a zpracovává podklady pro výplatu ošatného, příspěvku na dovolenou, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu
 • vede evidenci OZV a Nařízení města
 • zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ
 • vykonává na základě zákona o střetu zájmů činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s městem Ústí n.L. – Magistrát a pro výše uvedeným zákonem dotčené politické funkce
 • zpracovává veškerou ekonomickou agendu související s příjmy a výdaji Sociálního fondu MmÚ
 • podílí se na editaci SW pasport budovy
 • zpracovává interní předpisy
 • poskytuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost ohledně SW spisová služba (Elisa) a agend PROXIO, IP telefonie a mobilní komunikace, průřezové agendy (např. žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím, zveřejňování smluv, ad.)
 • provádí analytickou činnost související s užíváním SW Elisa a agend PROXIO
 • metodicky usměrňuje, školí, kontroluje a zajišťuje jednotný výkon spisové služby v Elise a výkon poplatkové a přestupkové činnosti v agendách PROXIO
 • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT
 • zveřejňuje na webu města poskytnuté informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • provádí vidimaci a legalizaci dokumentů pro vnitřní potřebu MmÚ
 • vede agendu úřední desky
 • provádí autorizované konverze z moci úřední
 • zajišťuje činnost podatelny a výpravny
 • zajišťuje distribuci novin a časopisů
 • vede centrální evidenci veškerých petic a stížností vč. kontroly spisů týkajících se petic a stížností na městských obvodech
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona o kontrole (kontrolní řád), zákona o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem o obcích a dalšími právními předpisy, a to u příspěvkových organizací zřizovaných městem, městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L.,
 • zabezpečuje zveřejnění informací o kontrolách dle zákona o kontrole
 • za město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zákona o finanční kontrole, a příslušné prováděcí vyhlášky
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013

Habrová Romana, Mgr.

vedoucí kanceláře tajemníka
Tel.: 475271664
Č. dveří: 322
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Kovárníková Ivana referent 334 475271452

Oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení kontroly 342 475271570
Hřibová Ivana referent 340 475271458
Pašková Eva referent 335 475271453
Šmídová Jitka referent 339 475271456

Organizační oddělení

Gloserová Barbora, Ing. vedoucí organizačního oddělení 384 475271763
Pucová Lenka referent 475271839
Šťástková Michaela referent 333 475271534
Ulrichová Pavlína referent 320 475271780

Personální oddělení

Veselá Pavla, Bc. vedoucí personálního oddělení 323 475271671
Bardounová Pavla, Ing. mzdová účetní 327 475271597
Doubková Jitka personalista 324 475271772
Michajláková Martina referent vzdělávání 326 475271515
Pražanová Jarmila mzdová účetní 327 475271825
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 475271769

Provozně metodické oddělení

Tůma Martin Jan, Bc. vedoucí provozně metodického oddělení 375 475271513
Dalihodová Andrea metodik IS PROXIO 611 475271378
Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT 321 475271467
Stibingerová Kristýna vedoucí podatelny 296 475271785
Šupková Jana spisový pracovník 335 475271798
Tomášková Pavla administrativní a spisový pracovník 296 475271557
Trněná Pavlína administrativní a spisový pracovník 296 475271785
Vondrysková Zdeňka administrativní a spisový pracovník 285 475271557