image

Kancelář tajemníka

Činnost odboru

 • v oblasti personální a platové zajišťuje zejména
  • úkoly v oblasti pracovněprávních vztahů, rozvoje lidských zdrojů a péče o lidské zdroje,
  • zpracování platů, roční zúčtování daní, odvody na sociální a zdravotní pojištění,
  • systém odměňování zaměstnanců města,
  • systém personálního plánování,
  • optimalizaci profesní a kvalifikační skladby pracovních zdrojů,
  • ve vymezených kompetencích zastupuje město při jednáních se vzdělávacími institucemi, úřady práce, finančním úřadem, správou sociálního zabezpečení, zdravotními pojišťovnami, peněžními ústavy apod.,
  • účast na kolektivním vyjednávání,
  • organizačně zabezpečuje výběrová řízení na uvolněné event. nové pracovní pozice,
  • vyřizování žádostí o starobní nebo invalidní důchod,
  • sledování limitů přesčasové práce,
  • vydávání služebních průkazů zaměstnancům města zařazených do MmÚ,
  • vytváří podmínky pro zvyšování odborné úrovně pracovníků, komplexně zajišťuje vzdělávání zaměstnanců,
  • organizování zkoušek zvláštní odborné způsobilosti pro zaměstnance města zařazených do MmÚ,
  • zpracování statistických výkazů za úsek personální a platové soustavy za celé město
  • odborné praxe pro studenty škol v rámci studijního programu,
  • zabezpečuje podklady pro výplatu stravovacích poukázek pro zaměstnance magistrátu,
  • komplexně zabezpečuje zpracování a kontrolu docházky, uzávěrky platů, vč. konečných přehledů,
  • uzavírá dohody o provedení práce a o pracovní  činnosti,
  • přijímá žádosti občanů o "Potvrzení o zaměstnání" bývalých zaměstnanců magistrátu, MěNV, ONV,
  • vede evidenční listy důchodového pojištění,
  • zpracovává návrhy na stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkcí, včetně ostatních členů komisí a výborů k projednání na zasedání zastupitelstva města  a zabezpečuje jejich výplatu; zároveň zabezpečuje vyplácení odměn uvolněným členům zastupitelstva,
  • zpracovává  návrhy na  jmenování a  odvolání vedoucích odborů, oddělení a úseků dle pokynu tajemníka,
  • spolupracuje s úřadem práce,
  • zpracovává a aktualizuje platový řád a ostatní interní dokumenty související s činností oddělení, 
  • metodicky pomáhá v oblasti platových záležitostí v rámci magistrátu,
  • provádí vyhodnocování výdajů, zpracovává rozbory a měsíční toky peněz pro finanční odbor,
  • zabezpečuje vstupní a periodické lékařské prohlídky zaměstnanců.
 • komplexně  vede a zpracovává podklady pro výplatu ošatného, příspěvku na dovolenou, penzijního připojištění pro zaměstnance magistrátu,
 • zajišťuje administrativní práce spojené s plněním úkolů v oblasti samostatné působnosti v součinnosti s ostatními odbory MmÚ,
 • spoluedituje s odborem hospodářské správy SW pasport budovy,
 • poskytuje metodickou pomoc úřadům městských obvodů a organizacím zřizovaným městem,
 • zpracovává interní předpisy, např. Organizační řád MmÚ, Pracovní řád MmÚ atd.,
 • zpracovává  materiály na jednání ZM a RM,
 • dle potřeby provádí vidimaci a legalizaci dokumentů pro vnitřní potřebu MmÚ,
 • pro potřeby tajemníka MmÚ sleduje plnění úkolů a usnesení RM a porad vedoucích odborů,
 • poskytuje metodickou, poradenskou a konzultační činnost ohledně SW spisová služba (Elisa) a Agendio, IP telefonie a mobilní komunikace, průřezové agendy (např. žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., zveřejňování smluv, ad.),
 • spolupodílí se s archivem města na interních předpisech týkajících se spisové služby,
 • provádí analytickou činnost související s užíváním SW Elisa a Agendio,
 • metodicky usměrňuje, školí, kontroluje a zajišťuje jednotný výkon spisové služby v Elise a výkon poplatkové a přestupkové činnosti v Agendio,
 • v koordinaci se společností Metropolnet a.s. plní úkoly v oblasti ICT,
 • plní úkoly související s činností hlavního městského energetika,
 • zajišťuje agendu žádostí dle zákona o svobodném přístupu k informacím v rámci dané pracovní náplně, a pokud žádost přesahuje přes agendy vícero odborů, zajišťuje finální odpověď za MmÚ,
 • zveřejňuje na webu města poskytnuté informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím,
 • vede agendu úřední desky,
 • provádí autorizované konverze z moci úřední,
 • vykonává na základě ustanovení §14a zákona č. 159/2006 Sb., činnost tzv. podpůrného orgánu pro veřejné funkcionáře v pracovním poměru uzavřeném s městem Ústí n.L. – Magistrát a pro výše citovaným zákonem dotčené politické funkce,
 • vede centrální evidenci veškerých petic a stížností:
  • které jsou adresovány MmÚ, primátorovi města a jeho náměstkům,
  • přezkoumává a vyřizuje petice a stížnosti ve stanovených lhůtách,
  • postupuje petice a stížnosti k vyřízení jiným organizacím, do jejichž působnosti stížnost náleží, případně odborům MmÚ,
  • provádí kontrolu spisů týkajících se petic a stížností na ÚMO.
 • vykonává kontrolní činnost zejména podle zákona č. 255/2012  Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a řídí se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, vše ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, a to u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných městem,  městských obvodů města Ústí nad Labem, které jsou organizační jednotkou města, příjemců veřejné finanční podpory a organizačních útvarů MmÚ,
  • zjišťuje, jak kontrolovaný subjekt plní povinnosti, které mu vyplývají z právních předpisů,
  • prověřuje správnost vybraných operací,
  • poskytuje objektivní informace o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích a o jejich průkazném účetním zpracování u kontrolovaných subjektů,
  • kontroluje správnost a včasnost pohybu a stavu movitého a nemovitého majetku,
  • provádí tematické kontroly na základě požadavků příslušných orgánů,
  • provádí kontrolu v oblastech vnitřní správy,
  • vyhotovuje protokoly o kontrole,
  • pořizuje zprávy o výsledcích kontrolních šetření.
 • zpracovává roční plány a vyhodnocení kontrolní činnosti Magistrátu města Ústí n.L.,
 • zabezpečuje  zveřejnění informací o kontrolách dle  § 26 zák. č. 255/2012 Sb.,
 • za Statutární město Ústí n. L. zabezpečuje zpracování roční zprávy o výsledcích
  finančních kontrol orgánů veřejné správy dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. (pro MFČR – elektronický systém),
 • zpracovává Hodnotící zprávu v oblasti veřejné správy svěřené orgánům ÚSC dle Usnesení vlády č. 689/2013,
 • je odvolacím orgánem k rozhodnutí o:
  • odvolání proti rozhodnutí městského obvodu o odmítnutí písemné žádosti, příp. její části, o poskytnutí informace
  • stížnosti na postup městského obvodu při vyřizování písemné žádosti o poskytnutí informace
   pokud do jeho věcné příslušnosti odvolání obsahově náleží,
 • při své činnosti zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s evropským nařízením č. 2016/679, zákonem č. 101/2000 Sb. (resp. zákonem, který jej nahradí) a interními předpisy MmÚ, jichž se ochrana osobních údajů dotýká.

Habrová Romana, Mgr.

vedoucí kanceláře tajemníka
Tel.: 475271664
Č. dveří: 322
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení kontroly

Černá Ivana vedoucí oddělení 342 475271570
Hřibová Ivana referent kontroly 340 475271458
Pašková Eva referent kontroly 335 475271453
Šmídová Jitka referent kontroly 339 475271456

personální oddělení

Veselá Pavla, Bc. vedoucí oddělení 323 475271671
Doubková Jitka personalistka 324 475271772
Pražanová Jarmila mzdová účetní 327 475271825
Štolbová Pavlína referent odměňování 325 475271769

podřízeni vedoucímu

Gloserová Barbora asistent, ekonom 384 475271763
Kovárníková Ivana referent petic a stížností 334 475271452

provozně metodické oddělení

Tůma Martin Jan, Bc. vedoucí oddělení 375 475271513
Dalihodová Andrea metodik IS 320 475271378
Jakub František energetik 289 475271331
Kymlička Jan asistent tajemníka pro IT 321 475271467
Pucová Lenka referent 380 475271839
Šťástková Michaela referent 333 475271534