image

Odbor školství, kultury a sportu

Činnost odboru

 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit a Fondu Rady města (pro uvedené oblasti) – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • zajišťuje dotace v oblasti lodní dopravy
 • řeší porušení rozpočtové kázně na základě zákona č. 250/2000 Sb. v rámci působnosti odboru
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu
 • sestavuje přehledy podpořených kulturních, volnočasových a sportovních akcí
 • zajišťuje organizaci vybraných městských akcí (např. Ústecké vánoce, Matonni ½ maraton atp.) a agendu projektu „Dárci krve“ vč. organizace slavnostního předávání plaket Dr. Janského
 • zástupce odboru spolupracuje a účastní se jednání příslušných pracovních skupin rady města v oblasti sportu, volnočasových aktivit a kultury
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora
 • zpracovává aktualizace a návrhy na změny školských obvodů spádových základních škol a spádových mateřských škol
 • provádí výkon státní správy pro základní školy, mateřské školy a školská zařízení v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
 • zajišťuje podmínky pro plnění povinné předškolní a školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na území města
 • zpracovává návrhy rozpisů finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytovaných dle platných zásad MŠMT ČR a krajskými normativy školám a školským zařízením v obvodu své působnosti a předává je příslušnému krajskému úřadu (dále jen „KÚ“)
 • zpracovává a předkládá KÚ rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu v platové oblasti za školy a školská zařízení v obvodu své působnosti podle závazného postupu stanoveného MŠMT
 • zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení zřizované v obvodu své působnosti
 • shromažďuje a zpracovává statistická data o počtu učitelů, žáků a tříd za školy a školská zařízení zřizovaná v obvodu své působnosti a předává je KÚ a MŠMT
 • zpracovává a podává žádosti o zařazení škol a školských zařízení do rejstříku škol a změny v rejstříku škol
 • zpracovává a zajišťuje rozhodnutí o povolení výjimky z počtu dětí a žáků ve třídě
 • zajišťuje agendu zřizování přípravných tříd základních škol (po předchozím souhlasu KÚ)
 • na základě výsledků kontrol České školní inspekce zajišťuje přijetí opatření k nápravě v základních školách,  mateřských školách a školských zařízeních
 • zajišťuje dopravu na plavání žáků pro základní školy
 • zajišťuje podporu v pedagogicko-organizačních záležitost, kontakt s KÚ i MŠMT

Další informace

Odbor školství, kultury a sportu

 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury, sportu, volnočasových aktivit – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádostí, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • zajišťuje dotace v oblasti lodní dopravy
 • administruje dotaci pro UJEP
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu
 • sestavuje přehledy podpořených kulturních, volnočasových a sportovních akcí
 • zajišťuje organizaci vybraných městských akcí (např. Ústecké vánoce, Vesele do školy, Den seniorů.) a agendu projektu „Dárci krve“ vč. organizace slavnostního předávání plaket Dr. Janského; administruje finanční podporua „Mattoni ½ maratonu“
 • zástupce odboru spolupracuje a účastní se jednání příslušných pracovních skupin rady města v oblasti sportu, volnočasových aktivit a kultury

Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákony:
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění

Vyhlášky MŠMT:
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vl. hodnocení školy

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

Čmejlová Martina, Bc.

vedoucí odboru, školství, kultury a sportu
Tel.: 475271344
Č. dveří: 287
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Popelková Klára ekonom/asistent 286 475271343

Oddělení kultury a sportu

Krčilová Gabriela, Bc. vedoucí oddělení kultury a sportu 250 475271688
Krejčí Romana, DiS. referent 249 475271584
Kurková Jiřina referent 249 475271576
Pešková Lenka, Bc. referent 249 475271512
Poláčková Šárka, Mgr. referent 249 475271584

Oddělení školství

Martinů Lucie vedoucí oddělení školství 245 475271243
Hanzalíková Pavla referent 251 475271502
Křížová Jana, Bc. referent 215 475271361
Vetešníková Michaela, Bc. referent 215 475271361