image

Odbor investic a územního plánování

Činnost odboru

 • vedoucí odboru, případně jím pověřený zástupce, zastupuje město v územním řízení a stavebním řízení dle stavebního zákona, v platném znění, a rozhoduje o oprávněných zájmech města a uplatňuje stanoviska Statutárního města Ústí nad Labem v tomto řízení na veškeré stavby ve správním obvodu a stavby realizované Statutárním městem Ústí n.L.
 • vedoucí odboru zastupuje město ve výkonu vlastnických práv při řízení stavebního zákona, v platném znění s výjimkou územního a stavebního řízení v případech, kdy město je vlastníkem předmětné nemovitosti a není investorem stavby, kdy město je účastníkem řízení pouze jako dotčený tj. vlastník sousední nemovitosti,
 • zajišťuje výkon státní správy v přenesené působnosti (úřad územního plánování) v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) na úseku územního plánování pro město Ústí nad Labem a příslušné obce v rozšířené působnosti na základě jejich žádosti nebo vykonává kvalifikovaný dohled nad pořizováním územně plánovací dokumentace
 • zajišťuje činnosti související s památkovou péčí v oblasti samosprávné
 • vykonává státní správu na úseku státní památkové péče, tj. zpracování rozhodnutí
 • v oblasti památkové péče podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek a ke stavbám v památkově chráněných území dle § 14 odst. 1 a 2 památkového zákona, vykonává sankční činnost při přestupcích a správních deliktech v oblasti památkové péče, plní další úkoly stanovené památkovým zákonem
 • zajišťuje agendu přidělování popisných, evidenčních a orientačních čísel, včetně názvů ulic a veřejných prostranství (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí - RÚIAN) v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů

Územní plánování

 • zajišťuje přípravu podkladů pro činnosti v samostatné působnosti v územním plánování, ve které je schvalovací pravomoc zcela vyhrazena zastupitelstvu města
 • pořizování, správa, údržba a archivace územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • pořizuje územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady v souladu s potřebami rozvoje území města:
 • z vlastního podnětu
 • na návrh orgánu veřejné správy
 • na návrh občana obce
 • na návrh fyzické nebo právnické osoby, která má vlastnická nebo obdobná práva k pozemku nebo stavbě na území obce
 • na návrh oprávněného investora
 • plní všechny úkoly stanovené §19 stavebního zákona
 • na základě schválené územně plánovací dokumentace stanovuje závazné regulativy pro výstavbu
 • vypracovává informace k záměrům
 • vydává závazné stanovisko
 • pro umístění záměru (ÚS, ÚR, VPS,…)
 • pro změny v užívání staveb
 • pro řízení o dodatečném povolení stavby
 • zajišťuje expertní činnosti pro orgány obce, pro právnické a fyzické osoby
 • spolupracuje při tvorbě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace vyššího stupně
 • pro obce v obvodu pověřeného obecního úřadu může na požádání obce ve smyslu § 6, odst. 1, písm. d) stavebního zákona pořizovat územně plánovací dokumentaci
 • vydává územně plánovací informace
 • pořizuje územně analytické podklady ve správním obvodu (ORP Ústí nad Labem)
 • zpracovává dílčí územně plánovací podklady
 • aktualizuje a projednává územně analytické podklady ve správním obvodu

Městský architekt

 • v rámci OÚP se vyjadřuje k záměrům prodeje, resp. nákupu pozemků a nemovitostí, k záměrům do veřejného prostoru města a na dotčených pozemcích města, k záměrům v oblasti reklamy, poskytuje konzultace v oblasti architektury a urbanismu a vyjadřuje se k projektům, k investičním záměrům staveb a zadání staveb, prověřuje příslušné části dokumentací, které jsou definovány v územně plánovací dokumentaci (např. urbanisticky a architektonicky významné stavby či části města) tak, aby byly uplatněny vysoké nároky na architekturu řešení,
 • zpracovává návrhy řešení dílčích urbanistických, architektonických a výtvarných problémů
 • zpracovává územní studie, které slouží jako podklad pro rozhodování v území v plochách, které jsou určeny územním plánem k zastavění
 • spolupracuje při pořizování územně plánovací dokumentace
 • v souladu se stavebním zákonem vyhodnocuje pravidelně nejméně jednou za 4 roky územní plán a jeho změny, spoluvytváří s pořizovatelem zprávu o uplatňování územního plánu v uplynulém období,
 • zpracovává vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch v souladu se stanovenou metodikou
 • formuluje požadavky k zadání pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
 • vytváří názor na interiér města, na mobiliář města, vypracovává odborná stanoviska k záměrům, podílí se na zpracování dílčích územně plánovacích podkladů, podílí se na tvorbě strategických rozvojových dokumentů města, zejména průmětu strategických plánů do roviny území,
 • účastní se projektových týmů a spolupodílí se na koordinaci rozvojových záměrů města a příchozím investorům,
 • poskytuje orgánům města a odborům magistrátu odborný servis při řešení problémů z oblasti územního plánování a urbanismu
 • vyjadřuje se ke všem otázkám územního rozvoje města z hlediska urbanistických a architektonických hodnot v území
 • pořádá konference a veřejná jednání k tématu rozvojových projektů a dokumentů města

GIS

 • aktualizuje a projednává územně analytické podklady ve správním obvodu
 • zajišťuje správu geografického informačního systému (dále jen GIS) města Ústí nad Labem,
 • připravuje geografická data pro územně plánovací činnost,
 • provádí správu centrální databáze GIS a zajišťuje propojení na jiné centrální databáze,
 • navrhuje databáze GIS, zajišťuje jejich ochranu a údržbu,
 • zpracovává projekty GIS,
 • tvorba GIS webových aplikací,
 • spravuje geografická data za ORP v terénu a zajišťuje převod dat od poskytovatelů do centrální databáze,
 • provádí analýzy geografických dat,
 • provádí výdej dat z GIS – digitální i tištěný,
 • provádí zaškolení nových uživatelů GIS v užívání uživatelských aplikací,
 • spolupracuje na dokumentacích vyššího typu, jako jsou politika územního rozvoje a zásady územního rozvoje

Příprava a realizace investic

 • vyjadřuje se k záměrům prodeje, pronájmu a nákupu majetku v souvislosti s rozvojem města, popřípadě takové záměry navrhuje a vede následná jednání
 • zabezpečuje investiční výstavbu realizovanou městem
 • zpracovává návrh plánu inv. akcí a spolupracuje při sestavování rozpočtu
 • zajišťuje katastrální mapy včetně výpisu z katastru nemovitostí
 • zajišťuje podklady pro územní a stavební řízení
 • zabezpečuje předání staveniště
 • sleduje průběh výstavby, zabezpečuje technický dozor stavby, koordinuje práce a dodávky podle časového plánu
 • zajišťuje přejímací řízení a předání stavby uživateli
 • zajišťuje odstranění kolaudačních vad včetně uplatnění práva závazkových vztahů, kontrola a potvrzování faktur
 • zadává průzkumné a měřičské práce
 • koordinuje investiční záměry a obnovu inženýrských sítí v jednotlivých lokalitách města
 • koordinuje odstraňování případných závad staveb vzniklých během záruční lhůty
 • spolupracuje při zajišťování výkonu státní správy v činnostech územního rozhodnutí (plánu) a stavebního řádu, vodního hospodářství, pozemkových úprav, rozpočtu a financování
 • spolupracuje se správou majetku zejména v otázkách technického posuzování, předávání a přebírání objektů i v otázkách majetkoprávních
 • dle potřeby spolupracuje s dalšími odbory magistrátu, zejména s finančním, právním, stavebním, strategického rozvoje, dopravy a majetku, místních organizací a služeb, životního prostředí
 • zajišťuje inventarizaci obecního majetku
 • zajišťuje ekonomickou agendu odboru
 • vede evidenci čerpání rozpočtu dle jednotlivých kapitol
 • vede evidenci uhrazených faktur po jednotlivých stavbách
 • zajišťuje úkoly spisové služby - příjem, oběh, vyřizování, ukládání a vyřazování písemností
 • zajišťuje vyvedení dokončených staveb z účtu 042 do majetku města, zpracovává pololetně rozbory hospodaření
 • sestavuje návrh rozpočtu města v příjmové i výdajové části v provozní i investiční části rozpočtu včetně VHČ
 • sleduje čerpání rozpočtu města, kontrola účetních sestav
 • vyřizuje objednávky, uzavírá a eviduje smlouvy
 • zajišťuje kontrolu smluv u právnické kanceláře včetně jejich podpisu
 • vystavuje platební příkazy u proplácených faktur
 • zajišťuje ve spolupráci s finančním odborem účetní operace u státních dotací
 • zpracovává materiály do MK RM, RM a do ZM

Památková péče

 • vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu (tj. celý bývalý okres Ústí nad Labem) v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice
 • podílí se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče a na zpracování střednědobých a prováděcích plánů a programů obnovy kulturních památek
 • vede seznam kulturních památek svého územního správního obvodu
 • vykonává státní dozor při obnově kulturních památek a pracích v památkově chráněných územích z hlediska památkové péče
 • zabezpečuje předpoklady pro komplexní péči o kulturní památky, památkové rezervace a památkové zóny a pro její zajištění vydává stanoviska v řízeních podle zvláštních zákonů
 • koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkami s nápisem kulturní památka a velkým státním znakem, popř. i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami
 • vydává vyjádření a stanoviska k územnímu plánování z hlediska památkové péče
 • vydává stanoviska ke stavebnímu a územnímu řízení z hlediska památkové péče
 • zabezpečuje agendu poskytnutých státních dotací na opravy památkově chráněných objektů a jejich vyúčtovávání
 • vede evidenci válečných hrobů podle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Územní plánování

Památková péče

Geografická data

Ostatní

 

 

Šartnerová Eva, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271764
Č. dveří: 516
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení GIS

Holá Markéta, Ing. správce GIS 602 475271660
Hrachová Kristýna, Ing. správce GIS 602 475271853

oddělení městského architekta

Pospíšil Martin, Ing. arch. architekt 605 475271358

oddělení přípravy a realizace investic

Klevarová Lenka vedoucí oddělení 521 475271816
Krnáčová Jana referent 524 475271818
Ušáková Jana, Bc. referent 524 475271612
Zíka Vít, Mgr. referent 523 475271834

oddělení územního plánování

Nepivoda Pavel, Mgr. vedoucí oddělení 611 475271651
Bobrová Ivana, Ing. koncepční pracovník 610 475271767
Hejná Jana, Ing. koncepční pracovník 620 475271515
Hoffmann Petr, Ing. arch. koncepční pracovník 608 475271624
Jahn Vojtěch, Mgr. koncepční pracovník 608
Pěnkavová Pavlína, Ing. koncepční pracovník 620 475271652
Petláková Martina, Ing. koncepční pracovník 610 475271250

podřízeni vedoucímu

Černohorská Dana ekonom 524 475271810
Dvořák Pavel administrativně technický pracovník 519 475271667
Ederer Karel, Bc. referent památkové péče 522 475271884
Pavlíčková Pavla administrativní pracovník 615 475271512
Saletová Ivana sekretářka 517 475271583