image

Odbor sociálních služeb

Činnost odboru

 • poskytuje odborné sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • zajišťuje agendu úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu
 • zajišťuje agendu ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění    sociálního zabezpečení
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
 • zajišťuje činnosti spojené s koncepcí, rozvojem a spolupráce v oblasti sociální péče včetně koordinace projektů a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit
 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti sociálních služeb, seniorských aktivit a Fondu Rady města (pro sociální oblast) v rámci své působnosti – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • provádí metodickou, poradenskou a kontrolní činnost ve vztahu k městským obvodům při poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a výkonu veřejného opatrovnictví
 • koordinuje proces plánování a realizace v oblasti bytové politiky města
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora a podílí se na aktivitách v oblasti prevence
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady seniorů a koordinuje činnosti Rady seniorů a jednotlivých seniorských klubů
 • zástupce odboru se účastní jednání příslušných pracovních skupin a komisí Rady města v oblasti sociálních služeb, manažerského týmu a jednání  koordinačních skupin následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi a nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené závislostmi, péče o prorodinnou politiku
 • ve spolupráci s dalšími orgány koordinuje kontrolu ubytoven na území města Ústí nad Labem
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL (RISK) – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a zpracovává výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb v elektronické podobě
 • administrativně zajišťuje a následně vydává opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.

Další informace

 

7. Komunitní plán péče ORP Ústecko na roky 2023 - 2026

 Bytová koncepce městaKrizové byty

 • Celkové náklady projektu: 3.514.522,34 Kč
 • Dotace v Kč: 1.000.000,- Kč - 50%
 • Celkové financování MmÚ: 2.514.522,34 Kč
 • Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 30. 6. 2021
 • Kontaktní osoba: Ing. Barbora Džuganová, e-mail: barbora.dzuganova@mag-ul.cz

Popis projektu: Účelem projektu je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení, využívaných především Odborem sociálních služeb (od 1.7.2021) a Odborem sociálních věcí. Krizový byt je služba pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi. V rámci této služby je poskytováno okamžité ubytování pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi v krizi (například fyzické nebo psychické týrání, hádky, rodinné nebo manželské konflikty, náhlá ztráta bydlení, rozvod, nečekané životní situace aj.). Jednou z podmínek užívání krizového bytu je spolupráce klientů v rámci odborného sociálního poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktu s jinými institucemi aj. Tato poradenství zajišťuje Odbor sociálních služeb a Odbor sociálních věcí věcí Magistrátu města Ústí nad Labem. Základní pobyt je na 7 dní, maximálně však 3 měsíce. Úlohou krizového bytu je poskytnout podporu osobám s dětmi a osobám v nouzi, které se ocitly v momentální obtížné situaci, těmto osobám pomoci řešit nastalou svízelnou situaci ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a Odborem sociálních věcí. Cílem krizového bytu je motivovat ubytované osoby k řešení své nepříznivé sociální situace, minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách, poskytovat ubytování pouze na nezbytně dlouhou dobu, za předpokladu intenzivní sociální práce.

Projekt podpořen Fondem Ústeckého kraje/ KÚ ÚK

www.kr-ustecky.cz

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

Fond Rady města

Jaremová Lenka, Mgr.

vedoucí odboru sociálních služeb
Č. dveří: 134
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Macáková Romana referent 114 +420475271739
Selingerová Dana, Ing. referent 135 +420475271503

oddělení sociální práce

Bennettová Jana, DiS. kurátor pro dospělé 600 +420475271309
Fišerová Dana, Bc. sociální pracovník 620 +420475271305
Kamínková Petra, Bc., DiS. sociální pracovník 619C +420475271306
Morávková Petra, Mgr. sociální pracovník 602 +420475271304
Stránská Jitka, DiS. sociální pracovník 619B +420475271252
Šteinerová Alena, Bc. kurátor pro dospělé 621 +420475271317
Štěrbová Andrea, DiS. sociální pracovník 601 +420475271139

oddělení sociálních služeb

Jeřábek Jakub, Bc. metodik sociálních služeb 115 +420475271300
Šmilauerová Šárka referent 133 +420475271360
Vavřičková Renata referent 132 +420475271119

 

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem sídlí na adrese: Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.
(pozn.: první číslice u čísla dveří = číslo patra, kde se kancelář nachází)