image

Odbor sociálních služeb

Činnost odboru

 • poskytuje odborné sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • zajišťuje agendu úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu
 • zajišťuje agendu ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění    sociálního zabezpečení
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
 • zajišťuje činnosti spojené s koncepcí, rozvojem a spolupráce v oblasti sociální péče včetně koordinace projektů a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit
 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti sociálních služeb, seniorských aktivit a Fondu Rady města (pro sociální oblast) v rámci své působnosti – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • provádí metodickou, poradenskou a kontrolní činnost ve vztahu k městským obvodům při poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a výkonu veřejného opatrovnictví
 • koordinuje proces plánování a realizace v oblasti bytové politiky města
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora a podílí se na aktivitách v oblasti prevence
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady seniorů a koordinuje činnosti Rady seniorů a jednotlivých seniorských klubů
 • zástupce odboru se účastní jednání příslušných pracovních skupin a komisí Rady města v oblasti sociálních služeb, manažerského týmu a jednání  koordinačních skupin následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi a nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené závislostmi, péče o prorodinnou politiku
 • ve spolupráci s dalšími orgány koordinuje kontrolu ubytoven na území města Ústí nad Labem
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL (RISK) – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a zpracovává výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb v elektronické podobě
 • administrativně zajišťuje a následně vydává opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

6. KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE ORP ÚSTECKO – proces konzultací 2019

Jaremová Lenka, Mgr.

vedoucí odboru
Tel.: 475271255
Č. dveří: 312
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Bendová Ivana, Mgr. koordinátor sociálních činností 289 475271760
Fišerová Dana, Bc. sociální pracovník 620 475271305
Jeřábek Jakub, Bc. metodik sociálních služeb 600 475271300
Macáková Romana referent 524 475271739
Morávková Petra, Mgr. sociální pracovník 602 475271304
Pšeničková Martina, Bc. kurátor pro dospělé 619C 475271309
Stránská Jitka, DiS. sociální pracovník 619B 475271252
Šmilauerová Šárka referent 252 475271360
Šteinerová Alena, Bc. kurátor pro dospělé 621 475271317
Štěrbová Andrea, DiS. sociální pracovník 601 475271139
Vavřičková Renáta referent 250 475271119