image

Odbor sociálních služeb

Činnost odboru

 • poskytuje odborné sociálního poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
 • koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob.
 • realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřené na změnu klienta a na změnu sociálního prostředí klienta (jednotlivci, rodiny, komunity, skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo vzniku problémů v osobním nebo sociálním vývoji)
 • zastupuje osoby, které nejsou schopny samy jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytování sociálních služeb
 • zajišťuje agendu úhrad za stravu a za péči u dětí umístěných v DOZP na základě rozhodnutí soudu
 • zajišťuje agendu ustanovení zvláštního příjemce pro účely dávek důchodového pojištění dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění    sociálního zabezpečení
 • vydává parkovací průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu
 • účastní se připomínkového řízení k novým právním předpisům a navrhuje jejich změnu, doplnění
 • zpracovává návrh rozpočtu a navrhuje rozdělení účelově vázaných dotací
 • zajišťuje činnosti spojené s koncepcí, rozvojem a spolupráce v oblasti sociální péče včetně koordinace projektů a koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit
 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti sociálních služeb, seniorských aktivit a Fondu Rady města (pro sociální oblast) v rámci své působnosti – zpracování a vyhlášení dotačních programů v jednotlivých oblastech, vypracování jednotlivých formulářů, kontrola a zpracování žádostí uchazečů, projednává žádosti v rámci příslušných komisí RM, příprava a uzavírání smluv o poskytnutí dotace, zveřejňování veřejnoprávních smluv dle zákona č. 250/2000 Sb. a č. 340/2015 Sb., zveřejňování údajů v registru de-minimis, kontrola vyúčtování jednotlivých schválených dotací ve všech oblastech
 • provádí metodickou, poradenskou a kontrolní činnost ve vztahu k městským obvodům při poskytování sociálních služeb, výkonu sociální práce a výkonu veřejného opatrovnictví
 • koordinuje proces plánování a realizace v oblasti bytové politiky města
 • zajišťuje funkci protidrogového koordinátora a podílí se na aktivitách v oblasti prevence
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost Rady seniorů a koordinuje činnosti Rady seniorů a jednotlivých seniorských klubů
 • zástupce odboru se účastní jednání příslušných pracovních skupin a komisí Rady města v oblasti sociálních služeb, manažerského týmu a jednání  koordinačních skupin následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, občané v přechodné sociální krizi a nouzi, osoby ohrožené sociálním vyloučením, osoby ohrožené závislostmi, péče o prorodinnou politiku
 • ve spolupráci s dalšími orgány koordinuje kontrolu ubytoven na území města Ústí nad Labem
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL (RISK) – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a zpracovává výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb v elektronické podobě
 • administrativně zajišťuje a následně vydává opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111/2006 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.

Další informace

Nový komunitní plán péče

Ústí nad Labem aktualizuje Komunitní plán péče obce s rozšířenou působní na roky 2023–2026. Občany vyzývá k zaslání názorů a připomínek na místní sociální služby.

Současný Komunitní plán péče obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem 2018–2021 je strategický dokument města, jehož záměrem je udržení, rozvoj nebo vznik nových sociálních (či souvisejících) služeb a programů. Snahou je, aby vyhovovaly občanům v rámci celého Ústecka a reagovaly na jejich potřeby.

Nový komunitní plán je určen pro následující roky 2023–2026.
Protože je pro tvůrce plánu důležité znát názor občanů, dovolujeme si vás tímto oslovit a požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Cílem je nejen zjištění kvality stávajících sociálních služeb poskytovaných v Ústí nad Labem a okolí, ale především zjištění aktuálních potřeb, postřehů a názorů v oblasti podpory péče o občany z různých cílových skupin a v oblasti podpory rodinné politiky zajišťující kvalitu života rodin na Ústecku.
Dotazníkové šetření je zcela anonymní. Formulář dotazníku bude otevřený až do 31. července 2022. Výsledky z tohoto šetření budou důležitými podklady pro vypracování nového komunitního plánu peče.
Město vyzývá, abyste se podělili o své názory, návrhy a připomínky na sociální služby a související aktivity v Ústí nad Labem a v blízkém okolí. Pomůžete tím naplánovat služby tak, aby lépe reagovaly na vaše potřeby či zájmy.

Děkujeme za spolupráci.
 Bytová koncepce městaKrizové byty

 • Celkové náklady projektu: 3.514.522,34 Kč
 • Dotace v Kč: 1.000.000,- Kč - 50%
 • Celkové financování MmÚ: 2.514.522,34 Kč
 • Doba realizace projektu: 1. 3. 2019 – 30. 6. 2021
 • Kontaktní osoba: Ing. Barbora Džuganová, e-mail: barbora.dzuganova@mag-ul.cz

Popis projektu: Účelem projektu je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení, využívaných především Odborem sociálních služeb (od 1.7.2021) a Odborem sociálních věcí. Krizový byt je služba pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi. V rámci této služby je poskytováno okamžité ubytování pro ženy nebo osamělé rodiče s dětmi v krizi (například fyzické nebo psychické týrání, hádky, rodinné nebo manželské konflikty, náhlá ztráta bydlení, rozvod, nečekané životní situace aj.). Jednou z podmínek užívání krizového bytu je spolupráce klientů v rámci odborného sociálního poradenství, krizové intervence, zprostředkování kontaktu s jinými institucemi aj. Tato poradenství zajišťuje Odbor sociálních služeb a Odbor sociálních věcí věcí Magistrátu města Ústí nad Labem. Základní pobyt je na 7 dní, maximálně však 3 měsíce. Úlohou krizového bytu je poskytnout podporu osobám s dětmi a osobám v nouzi, které se ocitly v momentální obtížné situaci, těmto osobám pomoci řešit nastalou svízelnou situaci ve spolupráci s Odborem sociálních služeb a Odborem sociálních věcí. Cílem krizového bytu je motivovat ubytované osoby k řešení své nepříznivé sociální situace, minimalizovat závislost ubytovaných na sociálních službách, poskytovat ubytování pouze na nezbytně dlouhou dobu, za předpokladu intenzivní sociální práce.

Projekt podpořen Fondem Ústeckého kraje/ KÚ ÚK

www.kr-ustecky.cz

Podpora nestátních sociálních služeb

Dotační program - Poskytování dotací seniorům

6. KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE ORP ÚSTECKO – proces konzultací 2019

Bendová Ivana, Mgr.

koordinátor sociálních činností
Tel.: 475271760
Č. dveří: 136
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Fišerová Dana, Bc. sociální pracovník 620 475271305
Macáková Romana referent 524 475271739
Morávková Petra, Mgr. sociální pracovník 602 475271304
Selingerová Dana, Ing. referent 135 475271503
Stránská Jitka, DiS. sociální pracovník 619B 475271252
Šmilauerová Šárka referent 133 475271360
Šteinerová Alena, Bc. kurátor pro dospělé 621 475271317
Štěrbová Andrea, DiS. sociální pracovník 601 475271139
Vavřičková Renata referent 132 475271119

 

Odbor sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem sídlí na adrese: Mírové náměstí 37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem.
(pozn.: první číslice u čísla dveří = číslo patra, kde se kancelář nachází)