image

Poradíme, podpoříme, pomůžeme

Občan se osobně či telefonicky obrátí na oddělení sociální práce a pověření pracovníci mu poskytnou veškeré potřebné informace a odborné poradenství.

V rámci sociální práce jsou poskytovány tyto služby

Poradenství

 • sociální – v oblasti hmotné nouze, státní sociální podpory, nemocenského a důchodového pojištění
 • v oblasti bydlení – řešení bytové situace, výpovědi z nájmu, dluhů za nájem a služby, zprostředkování ubytování
 • základní právní poradenství – občanské, pracovně-právní vztahy, sociální zabezpečení
 • v oblasti finanční gramotnosti – řešení dluhů, prevence zadlužení
 • v oblasti života osob se zdravotním znevýhodněním
 • v oblasti života osob závislých na návykových nebo psychotropních látkách

Pomoc

 • při vyřizování osobních záležitostí vyplnění formulářů, žádosti, tiskopisů, vyřizování osobních dokladů, spolupráce při vyřizování bydlení
 • doprovod k lékaři, na úřady, na instituce aj.
 • zprostředkování kontaktů s odbornými a specializovanými pracovišti, organizacemi, úřady a institucemi

Další činnosti oddělení

 • zajišťuje vydávání parkovacích průkazů, které označují vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou dle zákona č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, v platném znění
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění dle zákona č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění
 • rozhoduje o úhradách za stravu a péči dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • ukládá výchovná opatření dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

Kdo nás může navštívit

Jedinec, kterého trápí nedostatek finančních prostředků (ztráta zaměstnání, dlouhodobá nezaměstnanost), je zadlužený, potýká se s problémem bydlení (osoby bez přístřeší), neúspěšně řeší rodinné problémy (nepříznivá životní situace rodin s dětmi, nepříznivá životní situace seniorů a zdravotně postižených, problémy ve výchově dítěte, oběti domácího násilí, šikany, oběti trestných činů …) aj.

Co je sociální poradenství

Sociální poradenství je sociální služba, kterou řada jejích charakteristik odlišuje od dalších dvou základních kategorií sociálních služeb (služby sociální péče a služby sociální prevence). Sociální poradenství tak současně reprezentuje třetí samostatnou základní kategorii sociálních služeb i sociální službu.
V zákoně o sociálních službách je proto sociální poradenství vymezeno odlišným způsobem než další sociální služby. Důvodem odlišného právního vymezení sociálního poradenství je také specifický vztah k dalším sociálním službám a dále i to, že služba zahrnuje dvě základní oblasti s odlišným charakterem. Těmito dvěma oblastmi jsou základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.
Při základním sociálním poradenství jsou osobám, jež jsou ohroženy nebo se ocitly v nepříznivé sociální situaci, poskytovány informace, které přispívají k jejímu řešení nebo pomáhají předejít jejímu vzniku.
(Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)

Cílové skupiny klientů

 • osoby se zdravotním postižením nebo s duševním onemocněním
 • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
 • osoby s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům
 • osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • osoby žijící rizikovým způsobem života
 • oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
 • osoby, které ztratily přístřeší nebo se nacházejí v nejistém či neadekvátním bydlení
 • osoby nezaměstnané a osoby s materiálními problémy
 • imigranti
 • rodiny s dětmi
 • senioři
 • osoby propuštěné z výkonu trestu
 • aj.

Důležité odkazy

 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.

Bližší informace: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociálních věcí – odd. sociální práce, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra, 6. patro), Ústí nad Labem.

Přímé kontakty na pracovníky odd. sociální práce jsou dostupné na: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddeleni/odbor-socialnich-veci/#zamestnanci