image

Správní odbor

Činnost odboru

 • plní funkce registračního úřadu a jiné dle typu voleb
 • plní úkoly vyplývající ze zákona o místním referendu
 • podepisuje zápis o výsledku voleb a vyhlašuje výsledky dle typu voleb
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 • zajišťuje distribuci volebních materiálů u všech typů voleb
 • zajišťuje proškolení okrskových volebních komisí u všech typů voleb
 • zajišťuje úkoly při pořádání veřejných sbírek konaných formou pokladniček nebo sběracích listin na území města
 • vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího, přesahuje-li místo konání územní obvod městských obvodů
 • řeší správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, poruší-li povinnosti stanovené zákonem o užívání státních symbolů ČR
 • metodicky řídí výkon matriční agendy u matričních úřadů v okrese Ústí nad Labem
 • vykonává dozor nad vedením matrik u všech matričních úřadů ze zákonem předepsaných dohlídek a pořizuje o tomto zápisy, ukládá nápravná opatření a dohlíží na jejich plnění, provádí podle potřeby namátkové kontroly
 • vede sbírku matričních listin
 • provádí legalizaci matričních dokladů, potvrzení a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině s ohledem na platné mezinárodní smlouvy,
 • vydává na žádost občanů potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin
 • provádí ověřování podpisů a opisů listin
 • zajišťuje a provádí zkoušky zaměstnanců obecních úřadů ve věci vidimace listin a legalizace podpisu
 • zajišťuje provozování systému Czech POINT
 • pořizuje, vede a opravuje údaje v informačním systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává výpisy občanům k jejich osobě, na základě písemné žádosti, z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů a cestovních pasů, zajišťuje jejich výrobu a předání
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladů přijaté prostřednictvím zastupitelských úřadů ČR v zahraničí a odesílá již vyhotovené cestovní doklady k převzetí na zastupitelské úřady ČR v zahraničí
 • přijímá žádosti o vydání občanských průkazů občana s trvalým pobytem v jiném správním obvodu a odesílá k převzetí již vyhotovený občanský průkaz na požadovanou obec s rozšířenou působností v rámci celé ČR
 • pořizování žádostí a výdej občanských průkazů cestou off-line (návštěvy domácností nepohyblivých občanů, zdravotnická zařízení, domovy důchodců apod.)
 • na základě žádostí oprávněných subjektů poskytuje písemné údaje z informačního systému evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních pasů
 • pořizuje biometrické údaje a zajišťuje další úkony potřebné k vydání cestovních pasů s biometrickými údaji
 • rozhoduje o přestupcích na úseku občanských průkazů a cestovních pasů
 • rozhoduje o nevydání či odejmutí cestovních pasů
 • rozhoduje o skončení platnosti občanských průkazů a cestovních dokladů
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • rozhoduje v odvolacích řízeních o odvolání proti rozhodnutím úřadů městských obvodů ve věci zrušení údajů o trvalém pobytu
 • odesílání materiálů pasové evidence na místně příslušné úřady po odstěhování občana do jiného správního obvodu
 • provádí skartaci neplatných osobních dokladů
 • provádí opravy v agendovém informačním systému evidence obyvatel (AISEO) zaslané MVČR
 • řeší nesoulady údajů a odstraňuje chyby v AISEO zavedené zapisovateli (soudy, ohlašovny TP, matriky, krajský úřad apod.)
 • zajišťuje komplexně výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o provozu na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vydávání řidičských oprávnění
  • vedení registru řidičů
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti
 • zajišťuje výkon státní správy ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel), a to zejména:
  • provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění
  • vydávání osvědčení profesní způsobilosti řidiče
  • povolování provozování autoškoly
  • vedení správních řízení v této oblasti
 • zajišťuje komplexní výkon státní správy ve věcech podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích v obvodu rozšířené působnosti Magistrátu města Ústí nad Labem (zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích), a to zejména:
  • vedení registru vozidel
  • přidělování registračních značek
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivě dovezeného vozidla
  • povolení k provozování stanice měření emisí a provádění průběžné kontroly jejich činnosti
  • vedení správních a přestupkových řízení v této oblasti

Přehled právních předpisů

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů č. 301/2000 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky č. 40/1993 Sb.
Vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách č. 207/2001 Sb., č. 230/2001 Sb., č. 449/2001 Sb., č. 566/2002 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznávání rozvodů a manželského soužití č. 131/1976 Sb.
Zákon o rodině č. 94/1963 Sb.
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním č. 97/1963 Sb.
Zákon o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady č. 41/1993 Sb.
Zákon o občanských průkazech č. 328/1999 Sb.
Zákon o cestovních dokladech č. 329/1999 Sb.
Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech č. 133/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech č. 177/2000 Sb. a č. 543/2000 Sb.
Směrnice MV ČR k zákonu č. 133/2000 Sb., č. 328/1999 Sb. a č. 329/1999 Sb.
Zákon o volbách do Parlamentu ČR č. 247/1995 Sb.
Zákon o volbách do zastupitelstev obcí č. 491/2001 Sb.
Zákon o státních symbolech České republiky č. 3/1993 Sb.
Zákon o užívání státních symbolů ČR č. 352/2002 Sb.
Zákon o veřejných sbírkách č. 117/2001 Sb.
Zákon o právu shromažďovacím č. 84/1990 Sb.
Zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád) č. 71/1967 Sb.
Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
Zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb.
Zákon o správních poplatcích č. 368/1992 Sb.
Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením okresních úřadů č. 320/2002 Sb.
Zákon o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení) č. 128/2000 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb,. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidle a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčující zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty
Nařízení rady (EHS) 3821/1985, o záznamovém zařízení v silniční dopravě, ve znění pozdějších novel
Úmluva o silničním provozu Vídeň 1968 a Ženeva 1949
Zákon č. 106/1994 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb,. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů
Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
Vyhláška č. 245/2005 Sb., o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel,
Nařízení vlády č. 365/2005 Sb., o emisích znečišťujících látek ve výfukových plynech zážehových motorů některých nesilničních mobilních strojů,
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek k testování vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel,
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách)
Vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
Úmluva o silničním provozu (sbírka mezinárodních smluv č. 83/2013)
Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Oddělení odboru

Sekretariát

1. Na úseku voleb
Plní funkci registračního úřadu (volby do zastupitelstev obcí a Senátu):

 • přebírá, kontroluje a potvrzuje převzetí kandidátních listin
 • provádí rozhodnutí o registraci či zamítnutí registraci kandidátních listin
 • zajišťuje distribuci volebních materiálů
 • losuje pořadí volebních stran a čísla kandidátů do Senátu
 • zajišťuje tisk a distribuci hlasovacích lístků
 • podepisuje zápis o výsledku voleb
 • vyhlašuje výsledky voleb (volby do zastupitelstev obcí)
 • vydává osvědčení o zvolení kandidáta (volby do zastupitelstev obcí)
 • spolupracuje s Českým statistickým úřadem
 • plní úkoly stanovené právními předpisy při volbách do Poslanecké sněmovny a krajských zastupitelstev
 • proškoluje okrskové volební komise
 • zpracovává a zveřejňuje na webových stránkách seznam telefonních spojení do všech volebních místností
 • archivuje volební materiál

2. Na úseku veřejných sbírek

 • vede evidenci veřejných sbírek konaných formou pokladniček nebo sběracích listin na území města
 • provádí pečetění a  rozpečetění pokladniček (kontrolu náležitostí sběracích listin)
 • kontroluje výši finanční částky vyjmuté z pokladniček a vyhotovuje o  tomto zápis
 • kontroluje uložení hotovosti na bankovních účtech

3. Na úseku práva shromažďovacího, státních symbolů a sekretariátu vedoucího odboru

 • vykonává působnost ve věcech práva shromažďovacího přesahuje-li místo konání územní
 • obvod městských obvodů
 • řeší správní delikty právnických a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti, poruší-li povinnosti stanovené zákonem o užívání státních symbolů ČR
 • zajišťuje sekretářské práce a úkony spisové služby sekretariátu vedoucího odboru

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

1. Evidence obyvatel

 • vede údaje v informačním systému o  obyvatelích, které jsou předávány ohlašovnami, matričními úřady, soudy I. stupně, ministerstvem
 • údaje zpracovává pro ministerstvo v rozsahu požadovaných údajů zakotvených v zákoně o evidenci obyvatel
 • pro kontrolu o  pohybu občanů vydává ohlašovnám na  obecních úřadech výdej dat z  informačního systému a tzv. odhlášky, předává kopie “odhlášek“ zaslaných na  oddělení jinými ohlašovnami
 • vydává potvrzení občanům na základě jejich písemné žádosti o vydání dat z informačního systému k jejich osobě
 • sděluje informace (v rozsahu stanoveném zákonem) institucím, úřadům a subjektům vymezeným zvl. předpisem na písemné dožádání
 • vybírá správní poplatky při poskytování potvrzení a údajů v souladu se zákonem

2. Občanské průkazy

 • přijímá žádosti o vydání občanského průkazu (přímo od občana nebo matrikářky příslušné matriky, z jiných úřadů)
 • zavádí do informačního systému údaje
  a) potřebné k záznamům o evidovaných OP
  b) o zbavení, omezení způsobilosti, určení opatrovníka
  c) o zákazu pobytu
 • připravuje žádosti o vydání OP k zaslání do digitalizačního střediska a vyhotovené doklady k předání občanům
 • poskytuje písemné informace z informačního systému evidence OP úřadům, institucím a subjektům na jejich písemné vyžádání dle předpisu
 • vydává potvrzení o občanském průkazu
 • provádí skartaci neplatných dokladů a zaznamenává toto na protokolech

3. Cestovní doklady

 • pořizuje biometrické údaje do cestovních pasů s biometrickými údaji a se strojově čitelnou zónou (E-pasy) a zajišťuje předání E-pasů žadateli
 • přijímá žádosti o vydání cestovního dokladu bez strojově čitelných údajů, zajišťuje jejich výrobu a předání žadateli
 • přijímá žádosti o doplnění údajů do cestovních pasů (titul)
 • zavádí do informačního systému údaje potřebné k záznamům o evidovaných CD
 • poskytuje písemné informace z informačního systému
 • provádí skartaci neplatných dokladů a zaznamenává toto na protokolech

Oddělení správních činností

1. Na úseku vidimace, legalizace, voleb a matriky

 • metodicky řídí a provádí nejméně jednou ročně kontrolní činnost u matričních úřadů ve svém územním obvodu
 • vede a aktualizuje sbírky listin, aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31.12.1958 pro matriční úřady ve správním obvodu
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin, nebo povoluje nahlédnutí do sbírky listin
 • zajišťuje školení pracovníků obecních úřadů k zák. č. 21/2006 Sb. a souvisejících předpisů
 • provádí legalizaci matričních dokladů, potvrzení a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství pro použití v cizině s ohledem na platné mezinárodní smlouvy
 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • poskytující ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy a řadu dalších služeb (tj. CZECH POINT - Český Podací Ověřovací a Informační Národní Terminál)
 • provádí identifikaci fyzické nebo právnické osoby podle zákona č. 253/2008 Sb. ( zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • je odvolacím orgánem ve správním řízení konaném matričními úřady (jen úřady městských obvodů)

2. Přestupky a správní řízení na úseku osobních dokladů a evidence obyvatel

 • řeší přestupky v souvislosti s porušováním povinností občana, držitele OP
 • řeší přestupky v souvislosti s porušováním povinností občana, držitele CD
 • rozhoduje o vydání či odnětí cestovního dokladu
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí úřadů městských obvodů o zrušení údaje o trvalém pobytu

3. Přestupky a správní řízení na úseku registru vozidel

 • rozhoduje o udělení pokuty za přestupky uvedené v § 83 zákona č. 56/2001 Sb. podle § 23a odst.1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích

Oddělení registru řidičů

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku evidence řidičů (zákon č. 361/2000 Sb.), a zkoušek (zákon 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel),
 • vydává, podmiňuje, omezuje, odnímá, pozastavuje a vrací řidičské oprávnění, ruší jeho omezení nebo podmínění (§ 92 - 95, 98 - 102 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • nařizuje přezkoumání zdravotní a přezkoušení odborné způsobilosti držitelů řidičského oprávnění (§ 96, 97 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí zápisy do mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem pokud držiteli byl uložen trest zákazu řízení motorových vozidel nebo mu bylo odňato, omezeno či podmíněno řidičské oprávnění a oznamuje je orgánu cizího státu, který průkaz vydal (§ 107 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vydává řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz a jejich duplikáty (dle § 109,110,111,112 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • provádí změny v řidičském průkazu (§ 108 zákona č. 361/2000 Sb.).
 • vydává potvrzení o ztrátě, poškození nebo zničení řidičského průkazu a mezinárodního řidičského průkazu ( § 115 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem, mezinárodní řidičské průkazy vydané cizím státem nebo řidičské průkazy Evropských společenství (§ 116 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • vede registr řidičů a vydává data z registru řidičů (§ 119 - 122 zákona č. 361/2000 Sb.),
 • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly a o oznámených změnách v údajích dle zákona č. 247/2000 Sb.,
 • zařazuje žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádí tyto zkoušky (§ 32,33,38 - 50 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává osvědčení profesní způsobilosti řidiče (§ 51 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • provádí státní dozor ve věcech získávání a zdokonalovaní odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a uděluje pokuty při porušení zákona 247/2000 (§ 54 - 58 zákona č. 247/2000 Sb.),
 • vydává paměťové karty řidiče do digitálního tachografu

Oddělení registru vozidel

 • komplexně zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmUL na úseku registrace a vyřazování silničních vozidel, stanovení technické způsobilosti a kontroly technického stavu vozidel (zákon č. 56/2001 Sb.),
 • vede registr silničních vozidel a rozhoduje o zápisu silničního vozidla do něj (§ 4 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • přiděluje silničním motorovým vozidlům a přípojným vozidlům registrační značku, vydává osvědčení o registraci silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (§ 7 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • provádí zápis a výmaz zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidel (§ 8 - 10 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • rozhoduje o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z registru silničních vozidel (§ 13 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobených silničních vozidel (§ 29 - 33 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla (§ 34 a 35 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • povoluje přestavbu vozidel registrovaných v registru silničních vozidel (§ 74 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • schvaluje výcvikové vozidlo pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání (§ 9,10 zákona č. 247/2000 Sb.)
 • vykonává státní odborný dozor, kontroluje plnění povinností a podmínek stanovených zákonem (§ 81 - 82 zákona č. 56/2001 Sb.),
 • vydává osvědčení k stanici měření emisi,
 • rozhoduje o obnově identifikačního čísla vozidla (VIN) dle ust. § 80/4 zákona č. 56/2001 Sb.,
 • vede registr historických a sportovních vozidel v rámci Ústeckého kraje (ust. § 79 písm. a, zákona č. 56/2001 Sb.)
  (vyhláška č. 355/2006 Sb., ze dne 29.června 2006 – o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel)
 • rozhoduje o vydání povolení k provozování stanice měření emisí
 • vydává paměťovou kartu podniku (vozidla) a paměťovou kartu dílny (servisu) do digitálního tachografu

Bejčková Kateřina, Mgr.

vedoucí odboru
Tel.: 475271580
Č. dveří: 198
Jméno Pozice č. dveří Telefon

oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Hanušová Monika, Ing. vedoucí oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel S003 475271560
Nováková Petra referent EO, OP a CD S003 475271569
Čížková Romana referent EO, OP a CD S054 475271135
Faltýnková Kateřina referent EO, OP a CD S053 475271549
Jahelková Kristina referent EO, OP a CD S054 475271133
Jaskevičová Alena referent EO, OP a CD S053 475271569
Karbanová Eva referent SPO S054 475271134
Puhlová Kamila referent SPO S054 475271567
Škovranová Linda referent SPO S054 475271564
Tatíčková Jana referent SPO S053 475271561

oddělení registru vozidel

Čejková Helena, Bc. vedoucí oddělení 011 475271429
Göckertová Sabina referent 49 475271538
Hlaváčová Jana referent - technická způsobilost 049 475271397
Hocek Miloš referent - technická způsobilost 049 475271539
Lapková Romana referent - technická způsobilost 049 475271394
Mikšovský Miroslav referent 49 475271507
Ulrichová Eva referent - registry vozidel 049 475271538
Vorlíčková Tereza, Bc. referent 49 475271397
Zrnová Jana referent 49 475271494
Živná Lucie referent 049 475271509

oddělení registru řidičů

Mouková Markéta, Ing. vedoucí oddělení 17 475271835
Bečka Jiří, Ing. referent (zkušební komisař) 008 475271398
Borovička Ladislav referent 009 475271854
Crkal Zbyněk zkušební komisař 009 475271854
Findrová Malvína referent 20 475271544
Grummichová Zuzana referent 020 475271882
Hladík Jiří, Ing. zkušební komisař 8 475271398
Karalová Jana referent 020 475271882
Nováková Kateřina referent 19 475271546
Provazníková Veronika referent 19 475271545
Višňáková Jitka referent 019 475271546

oddělení správních činností

Holíková Lenka vedoucí oddělení S167 475271562
Boťová Daniela, Bc. referent S166 475271877
Fenčáková Markéta referent 136 475271846
Juhásová Růžena referent S166 475271280
Kohoutová Kateřina, Bc. referent S166 475271877
Olyšarová Denisa referent S137 475271838
Smržová Veronika referent SPO S166 475271280

podřízeni vedoucímu

Vysoudilová Lucie referent správních činností a sekretářka 199 475271837