Odbor kultury, sportu a sociálních služeb

Činnost odboru

 • zpracovává „Zásady upravující poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem“ pro oblast kultury a sportu,
 • zajišťuje agendu vyhlašování dotačních titulů v oblasti kultury a sportu,
 • zpracovává žádosti uchazečů v rámci dotačního řízení pro oblasti kultury a sportu,
 • organizačně a administrativně zajišťuje činnost komise mládeže a sportu a kulturní komise,
 • projednává žádosti v kulturní komisi a komisi mládeže a sportu RM a připravuje smlouvy o poskytnutí dotací,
 • uveřejňuje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • kontroluje vyúčtování jednotlivých schválených dotací města v oblasti kultury a sportu,
 • spolupracuje při vytváření koncepcí rozvoje kultury a sportu,
 • spolupracuje s právnickými a fyzickými subjekty v oblasti kultury a sportu,
 • sestavuje přehledy kulturních a sportovních akcí,
 • provádí veřejnosprávní kontrolu čerpání dotací u finančně podpořených subjektů,
 • u subjektů finančně podpořených v oblasti celoroční činnosti provádí kontrolu počtů členů,
 • zajišťuje organizaci městských kulturních akcí, jednorázových výstav, příp. dalších kulturních akcí,
 • sleduje dotační programy vyhlašované Ústeckým krajem a příslušnými ministerstvy a podle zaměření informuje subjekty v oblasti kultury a sportu,
 • zajišťuje agendu projektu „Dárci krve“,
 • zpracovává podklady na základě „Výzev k součinnosti“ od PČR,
 • zajišťuje realizaci projektu „Podpora rodin s prvorozeným dítětem“,
 • vyúčtovává schválené finanční příspěvky města
 • koordinuje rozvoj sociálních a sociálně zdravotních služeb, v rámci trvale udržitelných struktur komunitního plánování pracuje zástupce oddělení v Manažerském týmu a jednotliví pracovníci oddělení pracují v koordinačních skupinách následujících cílových skupin: senioři, zdravotně postižení, dlouhodobě duševně nemocní, mentálně postižení, děti a mládež, etnické skupiny, občané v přechodné sociální krizi a společensky nepřizpůsobiví, osoby ohrožené drogovou závislostí.
 • podílí se na přípravě, zpracování, realizaci a vyhodnocení platných a připravovaných komunitních plánů města Ústí nad Labem
 • spravuje Informační systém sociálních služeb města ÚL – zajišťuje sběr, zpracování a vyhodnocování informací z tohoto informačního systému a vydává Výstupy z ISSS a Katalog sociálně zdravotních služeb
 • zajišťuje dotační řízení na poskytování sociálních služeb ve městě Ústí nad Labem – připravuje podmínky, vyhlašuje dotační řízení, shromažďuje projektové žádosti, koordinuje zhodnocení projektů, zajišťuje výplatu prostřednictvím dohod a zároveň vyúčtování a kontrolu poskytnutých dotací
 • podílí se na organizaci celonárodní kulturně humanitární akce Týdny pro duševní zdraví ve městě Ústí n.L
 • administrativně zajišťuje Program rozvoje lidských zdrojů, který slouží k předkládání rozvojových projektů ze sociální sféry na zdroje EU
 • koordinátor pro etnické menšiny – zajištění externích a interních konzultací pro příslušníky etnických menšin

Další informace

1. Oddělení kultury a sportu

 • zpracování žádostí uchazečů o finanční příspěvky města v oblasti kultury a sportu
 • projednání žádostí v kulturní komisi a komisi mládeže a sportu RM
 • uzavírání smluv o poskytování finančních prostředků (akce sportovního, volnočasového a kulturního kalendáře; granty v oblasti kultury; reprezentační kulturní akce; dlouhodobá činnost mládež do 18 let - sport a volnočasovky; dlouhodobá činnost nad 18 let - sport; nadstandardní sportovní reprezentace seniorů a juniorů; výkonnostní sport; podpora sportovních tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy; preferované a divácky atraktivní sporty)
 • vyplácení schválených příspěvků včetně kontroly jejich vyúčtování
 • kontrola činnosti u subjektů, kterým je poskytován finanční příspěvek (evidence přítomných členů na jednotlivých trénincích - schůzkách)
 • finanční a organizační zajištění oslav města Ústí nad Labem
 • lokální garant Dnů evropského dědictví
 • grantové projekty UJEP
 • účast v pracovních skupinách ENLARGE-NET a Euroregionu ELBE/LABE
 • činnost předsedy dozorčí rady Svazu cestovního ruchu DELITEUS

2. Oddělní podpory nestátních sociálních služeb

 • práce na trvale udržitelných strukturách koordinace a řízení  sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním – tj. činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit klientů jednotlivých cílových skupin. Aktivní  práce v koordinačních skupinách  v 8 cílových skupinách a oblastech sociální pomoci, Manažerském týmu, zázemí Sociálně zdravotní komise. Koncepční práce na tvorbě komunitních plánů péče, práce na naplňovaní schválených a platných komunitních plánů péče, práce na vyhodnocování komunitních plánů, poskytování informací z RISKu, práce na rozvoji sféry služeb a činností naplňovaných v rámci komunitních plánů péče směrem ke kvalitě a efektivitě.
 • financování – financování projektů sociálních služeb na základě platného zákona o  sociálních službách a vyplývajících registrací, financování projektů a žádostí v oblasti činností na podporu rodiny a svépomocných aktivit, financování Programu rozvoje lidských zdrojů – vývoje rozvojových projektů v sociální sféře; financování struktur koordinace a řízení trvale udržitelných struktur komunitního plánování, kontrola   využití finančních prostředků.
 • regionální informační systém komunitních služeb města Ústí n.L. (RISK) – sběr dat, vyhodnocování dat, zpracování výstupů do bružury pro odbornou veřejnost a politické představitele města.
 • vydávání Katalogu sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním města Ústí nad Labem.
 • zajišťování technického zázemí Programu rozvoje lidských zdrojů, trhu práce a sociálně zdravotních služeb.

3. Nejdůležitější právní předpisy upravující činnost odboru

Zákony:
č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění
č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách
Prováděcí vyhláška MPSV k zákonu o sociálních službách č. 505/2006

Vyhlášky MŠMT:
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání
č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku
č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vl. hodnocení školy

Plné znění zákonů naleznete na Portálu veřejné správy České republiky (portal.gov.cz, do nového okna).

Podpora nestátních sociálních služeb

Kultura

Sport

Volnočasové aktivity

6. KOMUNITNÍ PLÁN PÉČE ORP ÚSTECKO – proces konzultací 2019

Dotační program - Poskytování dotací seniorům v roce 2018

Kohl Martin, Ing.

vedoucí odboru
Tel.: 475271344
Č. dveří: 287
Jméno Pozice č. dveří Telefon

podřízeni vedoucímu

Čmejlová Martina, Bc. referent pro oblast kultury 249 475271345
Jaremová Lenka, Mgr. referent 312 475271255
Krčilová Gabriela, Bc. referent pro oblast sportu 249 475271688
Popelková Klára ekonom, sekretářka 286 475271343
Selingerová Dana, Ing. referent 251 475271517
Šmilauerová Šárka referent pro oblast nestátních sociálních služeb 252 475271360
Štrymplová Linda, Bc. referent pro oblast kultury 288 475271584
Vavřičková Renáta referent pro oblast nestátních sociálních služeb 250 475271119
Veselá Pavlína referent pro oblast sportu 248 475271576