image

Materiály - archiv

4. jednání dne 15.4.2019

1. SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility
Příloha č. 1 Přípravná a analytická část
Příloha č. 2 Návrhová část
Příloha č. 3 Akční plán, monitorování a evaluace

2. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.
Příloha č. 1 Dopis o trvajícím zájmu odkoupení podílu města spol. ČEZ Teplátenská, a. s.

3. Poskytnutí dotací v oblasti kultury 2019
Příloha č. 1 Tabulky návrhů jednotlivých dotací v rámci „Programu“ 2019

4. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti volnočasových aktivit „Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let“
Příloha č. 1 Tabulka – Celoroční volnočasová činnost dětí a mládeže do 18 let

5. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem“
Příloha č. 1 Tabulka – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem

6. Poskytnutí dotace v oblasti ostatní činnost „Lodní doprava“
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace (bez kopie bankovního účtu)

7. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci mezi statutárním městem Ústí nad Labem a Tempo Team Prague s. r. o. – Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Návrh Dodatku č. 3 ke „Smlouvě o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016“
Příloha č. 2 Smlouva o spolupořadatelství při zajištění organizace Mattoni ½ Maraton Ústí nad Labem 2016
Příloha č. 3 Program akce; AVE - požadavky na úklid a zajištění během akce; trasa závodu handbike, dm rodinný běh a Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2019
Příloha č. 4 Zpráva z předešlého ročníku Mattoni ½ maraton Ústí nad Labem 2018 (závěrečné zhodnocení + vyúčtování nákladů akce)

8. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 4
Příloha č. 1 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovská aglomerace

9. Darování pozemků v k. ú. Božtěšice včetně příslušenství
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentacestanoviska odborů, kolaudační souhlasy vydané SO a ODM, výpis z usnesení MK a RM

10. Darování pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, rozhodnutí a usnesení vydané ODM , výpis z usnesení MK a RM

11. Odkoupení pozemku p. č. 634/2 v k. ú. Ústí n. L. od ČD a.s.
Příloha č. 1-4 Nabídka, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK a RM

12. Prodej části pozemku p. č. 421/16 v k. ú. Klíše
Příloha č. 1-3 Žádost, GP, souhlas s užíváním stavby, oznámení města o prodeji, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK a RM

13. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2019
Příloha č. 1 Sumář návrhu dotací do Zastupitelstva města Ústí nad Labem

14. Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast sociálních služeb
Příloha č. 1 Přehled organizací dle data zřízení ZM
Příloha č. 2 Vzorová zřizovací listina
Příloha č. 3 Přehled hlavních činností – domovy pro seniory
Příloha č. 4 Seznam nemovitého majetku svěřeného do hospodaření – domovy pro seniory
Příloha č. 5 Přehled doplňkové činnosti – domovy pro seniory
Příloha č. 6 Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018

15. Zřizovací listiny základních škol, mateřských škol, DDM a Jeslí města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Přehled ZŠ, MŠ a DDM v členění podle data zřízení
Příloha č. 2 Vzorová zřizovací listina školy
Příloha č. 3 Přehled hlavních činností základních škol
Příloha č. 4a Zřizovací listina Jeslí města ÚL (neškolské zařízení)
Příloha č. 4b Zřizovací listina Jeslí města ÚL (neškolské zařízení)
Příloha č. 5 Seznam svěřeného nemovitého majetku k hospodaření ZŠ, MŠ, DDM a jeslí
Příloha č. 6 Návrh doplňkové činnosti ZŠ, MŠ a DDM
Příloha č. 7 Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018