Materiály

5. jednání dne 17.6.2019

1. SUMF – strategický rámec udržitelné městské mobility

2. Odkoupení areálu UJEP - Hoření 3083/13 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 4 Výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výřez z ÚP, výpis MK ze dne 4. 6. 2018
Příloha č. 1-3 Nabídka, možnosti využití, usnesení RM č. 348/18 ze dne 6. 6. 2018 a č. 379/15R/19 ze dne 3. 6. 2019
Příloha č. 5 Znalecký posudek o ceně nemovitosti
Příloha č. 6 Znalecký posudek o ceně věcného břemene užívání nebytových prostor
Příloha č. 7 Rešerše dotačních možností pro město v oblasti nákupu a rekonstrukcí nemovitostí

3. Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 2018
Příloha č. 2 Tabulkové přílohy
Příloha č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.L. za rok 2018

4. Rozpočtové opatření finančního odboru - proúčtování daně z příjmů města

5. Poskytnutí dotace v oblasti sportu 2019 - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s.
Příloha č. 1 Žádost o navýšení dotace - Sportovní klub policie Sever Ústí nad Labem, z.s.

6. Poskytnutí dotace Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v roce 2019
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

7. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace

8. Mistrovství České republiky v požárním sportu – poskytnutí dotace
Příloha č. 1 Žádost o spolupráci a příspěvek z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem

9. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 5

10. Směna částí pozemků p. č. 730/1 a 742/1 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost a oznámení záměru města o směně, výpisy z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpisy z usnesení MK a RM
Příloha č. 5 Znalecký posudek č. 3425-015/2019 OC
Příloha č. 6 Znalecký posudek č. 3425-016/2019 OC

11. Nabytí pozemků p. č. 4815/3, 4835/1 a 8, vše v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Nabídka + stanovisko majitelů, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení MK RM Úl, usnesení RM ÚL

12. Prodej pozemků v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádosti, nabídky, podnikatelské záměry, výpisy z OR, rozdělění pozemků, usnesení RM ÚL, usnesení MK RM ÚL, usnesení RM
Příloha č. 2 Bezdlužnosti, složené kauce, výpis z KN, fotodokumentace, oznámení záměrů, stanoviska odborů MmÚL
Příloha č. 3 Podnikatelský záměr Sklady Jateční s. r. o.
Příloha č. 4 Znalecký posudek

13. Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. - Smlouva o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál
Příloha č. 1-3 Smlouva o vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál, výpis z usnesení Rady města Ústí nad Labem 20. 5. 2019, usnesení Představenstva DPmÚL a.s.
Příloha č. 4 Znalecký posudek č. 16 – 586/2019

14. Fotbalový klub Ústí nad Labem, a. s.
Příloha č. 1 otevřený dopis Zastupitelstvu města Ústí nad Labem Ing. Jiřího Hory, MBA

 

Archiv