Materiály

6. jednání dne 16.9.2019

1. Poskytnutí zápůjčky Tenis clubu Ústí nad Labem, z. s.
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí bezúročné zápůjčky

2. Poskytnutí dotací v roce 2019 v oblasti sportu „Cyklistické akce pořádané subjekty na podporu cyklistiky“

3. Poskytnutí dotace v oblasti sportu – SPORT UNION, z.s.
Příloha č. 1 Žádost o poskytnutí dotace

4. Collegium Bohemicum, o. p. s. - žádost o navýšení dotace na rok 2019
Příloha č. 1 Žádost o dotaci Collegium Bohemicum, o. p. s.

5. Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem, o. p. s. – žádost o navýšení dotace na rok 2019
Příloha č. 1 Žádost o navýšení dotace z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem pro rok 2019

6. Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové organizace
Příloha č. 1 Dodatek č. 1 k zřizovací listině Domov Velké Březno, příspěvkové organizace

7. Darování pozemků vč. staveb garáží v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-3 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpisy z usnesení MK a RM

8. Prodej pozemku p. č. 4850/2 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1-4 Žádost, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, stanoviska odborů, výpisy z usnesení MK a RM

9. Prodej pozemku p. č. 929/2 v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, složená kauce, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení RM ÚL, oznámení záměru, usnesení MK RM ÚL, usnesení RM
Příloha č. 2 Znalecký posudek

10. Plán využití finančních prostředků pro rozvoj Předlic
Příloha č. 1 Plánek projektu, Výpis z usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem 6.12.2017, Výpis z usnesení Rady města Ústí nad Labem 2.9.2019

11. Změna Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace č. 6
Příloha č. 1 Integrovaná strategie Ústecko-chomutovská aglomerace, v. 7.9 v režimu změn
Příloha č. 2 Odůvodnění ponížení alokace v OP ŽP

12. Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím z oblasti školství
Příloha č. 1 MŠ Zvoneček, p. o. – žádost ředitelky o poskytnutí návratné finanční výpomoci ze dne 3.7.2019
Příloha č. 2 MŠ Zvoneček, p. o. – rozdělení výdajů dle objednávek u dodavatelů

13. Kancelář architektury města
Příloha č. 1 KAM

 

Archiv