Materiály

3. jednání dne 18.2.2019

1. Odměny členům výborů ZM a předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II. pololetí roku 2018
Příloha č. 2 Zpracované poklady pro výplatu odměn ze strrany předsedů všech KRM a VZM

2. Změna v obsazení Finančního výboru ZM
Příloha č. 1 Rezignace Ing. Procházkové

3. Změna v orgánech obchodních společností THMÚ s. r. o. a AVE Ústí nad Labem s. r. o.

4. Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s. r. o.

5. SUMF- strategický rámec udržitelné městské mobility
Příloha č. 1 Přípravná a analytická část
Příloha č. 2 Návrhová část
Příloha č. 3 Akční plán, monitorování a evaluace

6. Pověření zastupitele přípravou koncepce "Kancelář architektury města"

7. Jmenování určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace

8. Rozpočtové opatření OIÚP - zapojení účelově určených a zasmluvněných finančních prostředků

9. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019 – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let (šeky)
Příloha č. 1 přerozdělení finančních prostředků – Celoroční sportování dětí a mládeže do 21 let – šeky na rok 2019

10. Poskytnutí dotací v oblasti sportu z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v roce 2019 – Mimořádné žádosti o dotace

11. Poskytnutí zápůjčky FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.
Příloha č. 1 Žádost o finanční podporu (půjčku) přeshraničního projektu SN-CZ 2020 – „Ve čtyřech jsme silní“ FK Ústí nad Labem – mládež, z. s.

12. Poskytnutí dotace pro Severočeské divadlo s. r. o.

13. Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o. p. s. v roce 2019
Příloha č. 1 Návrh smlouvy o poskytnutí dotace vč. Podmínek čerpání a vyúčtování dotace
Příloha č. 2 Žádost o dotaci Collegium Bohemicum, o. p. s.

14. Rozpočtové opatření OMOŠ – účelově určené a zasmluvněné finanční prostředky z roku 2018

15. Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast kultury, Městských služeb ÚL a ZOO ÚL
Příloha č. 1 Návrh zřizovací listiny Kulturního střediska města Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Návrh zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem
Příloha č. 3 Návrh zřizovací listiny Činoherního studia města Ústí nad Labem
Příloha č. 4 Návrh zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem
Příloha č. 5 Návrh zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem
Příloha č. 6 Přehled svěřeného nemovitého majetku
Příloha č. 7 Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018

16. Zřizovací listiny příspěvkových organizací za oblast sociálních služeb
Příloha č. 1 Přehled organizací dle data schválení v ZM
Příloha č. 2 Vzorová zřizovací listina
Příloha č. 3 Přehled hlavních činností – domovy pro seniory
Příloha č. 4 Seznam nemovitého majetku svěřeného do hospodaření – domovy pro seniory
Příloha č. 5 Přehled doplňkové činnosti – domovy pro seniory
Příloha č. 6 Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018

17. Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem - ustanovení odpovědného politika projektu
Příloha č. 1 Analyticko-koncepční zpráva ve vztahu k aktivitám odd. cest.ruchu vč. realizace Projektu Zdravé město a MA 21 Ústí nad Labem
Příloha č. 2 Kritéria MA21 a Pravidla hodnocení pro rok 2019

18. Rozpočtové opatření ODM - údržba a opravy místních komunikací

19. Odkoupení bytového domu 1. Máje 363/9 v k. ú. Krásné Březno
Příloha č. 1-3 Sdělení makléře a popis nemovitosti, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 4 Znalecký posudek

20. Odkoupení části průmyslového areálu v k. ú. Předlice
Příloha č. 1-4 Nabídka, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů, výpis z usnesení MK a RM

21. Odkoupení ubytovny Děčínská 67/74 v k. ú. Střekov
Příloha č. 1-3 Nabídka a popis nemovitosti, výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, výpis z usnesení MK a RM
Příloha č. 4 Souhrnná technická zpráva

22. Zřizovací listiny základních škol, mateřských škol, DDM a Jeslí města Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Přehled ZŠ, MŠ a DDM v členění podle data zřízení
Příloha č. 2 Přehled hlavních činností základních škol
Příloha č. 3 Vzorová zřizovací listina školy
Příloha č. 4 Zřizovací listina Jeslí města ÚL (neškolské zařízení)
Příloha č. 5 Seznam nemovitého majetku svěřeného do hospodaření ZŠ, MŠ, DDM a jeslí
Příloha č. 6 Návrh doplňkové činnosti ZŠ, MŠ a DDM
Příloha č. 7 Přehled stavu svěřeného movitého majetku ke dni 31. 12. 2018

23. Basketbalový klub Ústí nad Labem z. s – žádost o prominutí vyměřené smluvní pokuty
Příloha č. 1 Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením půjčky
Příloha č. 2 Korespondence mezi garantem projektu (EU) a příjemcem (Basketbalový klub Ústí nad Labem z.s.)
Příloha č. 3 Kopie výpisu z běžného účtu Basketbalového klubu Ústí nad Labem z. s.
Příloha č. 4 Kopie vystavené faktury smluvní pokuty

 

Archiv