Materiály

7. jednání dne 4.11.2019

1. Severočeské divadlo s. r. o. – poskytnutí dotace

2. Porušení rozpočtové kázně – Žádost o prominutí Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
Příloha č. 1 Žádost o prominutí Volejbal Ústí nad Labem, z.s.
Příloha č. 2 Platební výměr č. 11/2019/OKSS,
Příloha č. 3 Platební výměr č. 12/2019/OKSS,

3. Prodej části pozemku p. č. 1930/10 v k. ú. Ústí nad Labem
Příloha č. 1 Žádost, nabídka, bezdlužnost, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odborů MmÚL, usnesení RM ÚL, oznámení záměru, usnesení MK RM ÚL, usnesení RM

4. Nabytí nemovitostí v k. ú. Předlice
Příloha č. 1 Nabídka, výpis z KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace, stanoviska odbvorů MmÚL, usnesení MK RM Úl, usnesení RM ÚL

5. Odkoupení nemovitostí v k.ú. Brná nad Labem
Příloha č. 1,2,6 zákres v KM, ortofotomapa, výpisy z KN, usnesení MK
Příloha č. 3 znalecký posudek 2015
Příloha č. 4 Znalecký posudek 2018
Příloha č. 5 znalecký posudek 2019

6. Revokace usnesení ZM č. 35/3Z/19 ze dne 18. 2. 2019
Příloha č. 1 Usnesení ZM č. 35/3Z/19 ze dne 18. 2. 2019

7. Závěrečný účet DSO Jezera Milada za rok 2018; Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Jezero Milada za rok 2018
Příloha č. 5 Rozvaha 12 2018
Příloha č. 6 VZZ 12 2018
Příloha č. 7 Výkaz FIN 2 12 12 2018
Příloha č. 8 Příloha 12 2018
Příloha č. 9 Hodnotící zpráva
Příloha č. 3 Schválený rozpočet DSOJM 2018
Příloha č. 4 Schválený střednědobý výhled
Příloha č. 10 Usnesení 32019

 

Archiv