image

3. Usnesení ZM 22/03 - 35/03 (20.2.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

konaného dne 20. února 2003

22/03 - 35/03


22/03

Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2003

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. rozpočet města Ústí nad Labem na rok 2003 dle příloh usnesení č. 1 - 4 takto:

a) celkové příjmy rozpočtu města ve výši 1 199 268,77 tis. Kč, z toho:

- dotace městským obvodům 196 098,80 tis. Kč

b) celkové výdaje rozpočtu města ve výši 1 268 991,34 tis. Kč,

z toho:

- neinvestiční část výdajů ve výši 973 075,44 tis. Kč

- investiční část výdajů ve výši 243 000,00 tis. Kč

- dotace městským obvodům 52 860,90 tis. Kč

- účelová dotace MO Neštěmice 55,00 tis. Kč

c) oblast financování 265 821,37 tis. Kč

d) vzetí úvěru do výše 190 000 tis. Kč na financování investičních akcí

2. závazné ukazatele rozpočtu roku 2003 takto:

a) mzdový limit ve výši 117 717,98 tis. Kč

z toho: platby zaměstnanců vč. OOV (bez MP) 82 646,43 tis. Kč

platby zaměstnanců Městské policie vč. OOV 35 071,55 tis. Kč

B) zmocňuje

v souladu s § 102, zákona č. 128/00 Sb., o obcích v úplném znění

1. Radu města Ústí nad Labem

a) k provádění rozpočtových opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:

- zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený rozpočet ze skutečně dosažených příjmů

- přesunu finančních prostředků mezi jednotlivými odbory MmÚ a řízenými organizacemi

23/03

Vyhodnocení programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2002

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2002

B) ukládá

1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města

a) odevzdat vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2002 dle bodu A) tohoto usnesení na Ministerstvo vnitra ČR

T: 28. 2. 2003

24/03

Rozhodnutí Zastupitelstva města o výši příspěvku z povodňového fondu obce

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. informaci o dosavadním průběhu administrování dotací povodňových fondů obcí

B) schvaluje

1. výši dotace jednotlivým žadatelům dle přílohy tohoto usnesení

C) ukládá

1. Finančnímu výboru ZM

a) provádět kontrolu použití dotací ve vztahu k vymezeným pravidlům

T: průběžně dle poskytování dotací

25/03

Prodej pozemků v k.ú. Chabařovice - stavba dálnice D8

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej pozemků p.č. 1556/1, 1556/12, 1556/13, 1556/15, 1556/18, 1556/21, 1556/23, 1556/25 a 1556/27 v k.ú. Chabařovice ŘSD ČR za celkovou kupní cenu 1 683 658,- Kč za účelem výstavby dálnice D8

26/03

Prodej nemovitostí býv. ZUŠ v ul. Bělehradská, k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. prodej nemovitostí býv. ZUŠ v ul. Bělehradská, k.ú. Ústí nad Labem SSOU Industria II s.r.o. za cenu 3 000 000,- Kč s tím, že součástí kupní smlouvy bude ujednání:

a) o předkupním právu města na dobu 10ti let

b) o pokutě ve výši 1/3 prodejní ceny v případě změny užívání nemovitostí, kdy objekt přestane sloužit školským účelům

c) o přechodu právního postavení pronajímatele k bytu umístěnému v prodávaném objektu, na nového vlastníka

27/03

Majetkoprávní vypořádání Cyklostezky "Libochovany - Ústí nad Labem" a "Ústí nad Labem - Děčín"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. bezúplatné nabytí pozemků z Pozemkového fondu ČR na město Ústí nad Labem:

a) cyklostezka "Libochovany - Ústí nad Labem "

k.ú. původní p.p.č. výměra (m2) p.p.č. dle GP výměra přev. (m2)

Sebuzín 246 6 546 246/5 528

Sebuzín 287/1 66 287/4 2

Sebuzín 287/1 66 287/5 2

Sebuzín 1493 1 409 1493/3 93

b) cyklostezka "Ústí nad Labem- Děčín"

Svádov 720/1 59 -- --

Svádov 717/1 14 818 717/12 229

28/03

Dodatek ke zřizovací listině

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. Dodatek č. 1 k zřizovací listině příspěvkových organizací:

a) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Marxova 219/28, příspěvková organizace

b) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Škroupova 307/7, příspěvková organizace

c) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Bezručova 323/7, příspěvková organizace

d) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Emy Destinové 2027/11, příspěvková organizace

e) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Karla IV. 1241, příspěvková organizace

f) Mateřská škola, Ústí nad Labem, Vinařská 737/10, příspěvková organizace

g) Mateřská škola, Ústí nad Labem, 5. května 53, příspěvková organizace

29/03

Vstoupení města do honebních společenstev

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. vstup města Ústí nad Labem do honebních společenstev Chuderov, Strážky a Chvalov

2. delegaci p. Rostislava Rokose, správce obecních lesů, na valné hromady honebních společenstev Chuderov, Strážky a Chvalov

30/03

Zastoupení města v orgánech BD Bukov a delegování zástupce města na valnou hromadu

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) deleguje

1. ing. Miroslava Harciníka, náměstka primátora

a) k zastupování města Ústí nad Labem na členské schůzi (valné hromadě) Bytového družstva Bukov s účinností od 21. 2. 2003

B) navrhuje

1. k zastupování města Ústí nad Labem s účinností od 21. 2. 2003

a) Ivan Dostála

b) MUDr. Jiřího Madara

c) Martina Šnajdra

d) Ing. Tomáše Ondřicha

e) Ing. Miroslava Harciníka

v představenstvu Bytového družstva Bukov

f) PaedDr. Jana Eichlera

g) Jana Řeřichu

h) Ing. Josefa Novosada

v kontrolní komisi Bytového družstva Bukov

31/03

Návrh zadání 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem - přeřazení lokality "I-2 Za zámkem" v městské čtvrti "B4 Krásné Březno"

z území pro individuální bydlení do území pro občanskou vybavenost

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. zprávu o projednání návrhu zadání 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem

2. návrh zadání 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem - přeřazení lokality "I-2 Za zámkem" v městské čtvrti "B4 Krásné Březno" z území pro individuální bydlení do území pro občanskou vybavenost

B) schvaluje

1. návrh na rozhodnutí o podaných námitkách

2. návrh zadání 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem - přeřazení lokality "I-2 Za zámkem" v městské čtvrti "B4 Krásné Březno" z území pro individuální bydlení do území pro občanskou vybavenost

C) ukládá

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit pořízení návrhu 5. změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem

T: 31. 12. 2004

32/03

Změna územního plánu Habrovice, část p.p.č. 271/1 - projednané zadání a řešení připomínek

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. průběh projednání návrhu zadání "Změna územního plánu Habrovice, část p.p.č. 271/1"

B) schvaluje

1. řešení připomínek a námitek

2. zadání "Změny územního plánu Habrovice, část p.p.č. 271/1"

C) ukládá

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora¨

a) zajistit zpracování návrhu změny územního plánu ve smyslu § 21 odst. 6 stavebního zákona pro lokalitu "Habrovice, část p.p.č. 271/1"

T: 25. 8. 2003

33/03

Změna územního plánu pro lokalitu "Nové Všebořice - sever"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. pořízení změny územně plánovací dokumentace města Ústí nad Labem pro lokalitu "Nové Všebořice - sever"

B) ukládá

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit pořízení změny územního plánu města Ústí nad Labem pro lokalitu "Nové Všebořice - sever"

T: 31. 12. 2004

34/03

Návrh na pořízení změny územního plánu, týkající se přeřazení p.p.č. 128/2 v k. ú. Sebuzín do zastavitelného území lokality "I-l Sebuzín" městské čtvrti "C9 Sebuzín"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) schvaluje

1. rozšíření změny územního plánu "Sebuzín - střed" o p.p.č. 128/2 v k.ú. Sebuzín

B) ukládá

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit rozšíření předmětné změny územního plánu "Sebuzín - střed" o p.p.č. 128/2 v k.ú. Sebuzín

T: 31. 3. 2005

35/02

Návrh zadání regulačního plánu pro lokalitu "OV-2 Za zámkem" v městské čtvrti "B4 Krásné Březno"

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) bere na vědomí

1. návrh zadání regulačního plánu pro lokalitu "OV-2 Za zámkem" v městské čtvrti "B-4 Krásné Březno"

2. zprávu o projednání návrhu zadání regulačního plánu

B) schvaluje

1. návrh na rozhodnutí o podaných námitkách

2. návrh zadání regulačního plánu pro lokalitu "OV Za zámkem" v městské čtvrti "B4 Krásné Březno" včetně

C) ukládá

1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora

a) zajistit pořízení konceptu regulačního plánu pro lokalitu "OV-2 Za zámkem" v městské čtvrti "B4 Krásné Březno"

T: 31. 12. 2004

Mgr. Petr Gandalovič

Ing. Miroslav Harciník

primátor města

náměstek primátora