image

Pozvánka na 8. zasedání ZM (11.12.2003)

Primátor města Ústí nad Labem


P O Z V Á N K A


na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 11. prosince 2003  od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


Program:

Z a h á j e n í

 1 . Plnění usnesení ZM (ústně)
 2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2004
 3 . Poskytnutí půjček a dotací z fondu rozvoje bydlení (FRB)
 4. Návrh dodatku č. 1 Statutu Fondu obnovy a rozvoje
 5 . Informativní zprávy o průběhu přípravy dražby pohledávek
 6. Žádost Společenství vlastníků bytových jednotek domu č. 2243 a 2244 v ul.
     I.  Obrachta, Ústí nad Labem o snížení splátek na poskytnutou půjčku z FRB
  7. Rozpočtové opatření org.č. 4000 - Zoologická zahrada
  8. Rozpočtové opatření k navýšení výdajů na pořízení investice - realizace
      4. etapy výstavby metropolitní počítačové sítě a k přesunu výdajů na
      pořízení metropolitní sítě z hlavní čiiností do VHČ
  9. OZV č. .../2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování
      sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
      kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/01 a 91/02
10. OZV č. .../2003  kterou se mění a   doplňuje OZV č. 56/98 o místním
      poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
11. OZV č. .../2003 o místních poplatcích ze psů, za užívání veřejného
      prostranství a ze vstupného
12. Návrh OZV č. .../2003 o nakládání s komunálním odpadem na území
      města Ústí nad Labem
13. Účelová dotace TSmÚ, s.r.o. na nákup malého svozového vozidla na
      komunální odpad
14. Zrušení OZV č. 47/1997
15. Prodej pozemků v Průmyslové zóně “Severní Předlice“ zahraničním
      investorům
16. Prodej pozemku pod připravovanou spínací stanicí v Průmyslové zóně
      „Severní Předlice“
17. Prodej bloků 004 a 005 k.ú. Ústí nad Labem
18. Převod nemovitostí st.p.č. 2807/2 a p.p.č. 2807/3 v k.ú. Střekov formou
      prodeje
19. Převod nemovitostí v k.ú. Chabařovice a Strádov u Chabařovic formou
      prodeje
20. Nabytí nemovitostí formou odkoupení v k.ú. Brná nad Labem
21. Nabytí pozemku v k.ú. Neštěmice do majetku města formou daru od paní
      Vlachynské
22. Nabytí pozemku v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města formou odkoupení
      od pana Hezoučkého
23. Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - manželé Kodrlovi
24. Úprava usn. ZM č. 117/03 ze dne 18. 9. 2003
25. Úprava usn. ZM č. 545/02 ze dne 19. 9. 2002
26. Úprava usn. ZM č. 81/03 ze dne  19. 6. 2003
27. Návrh na sloučení organizací Kulturní středisko Albis, Kulturní dům Krásné
      Březno CORSO a Kulturní středisko MO - město Ústí nad Labem
      Návrh na změnu zřizovatele Kulturního středisko MO - město Ústí nad Labem
28. Změna zřizovacích listin základních a mateřských škol
29. Darování výpočetní techniky v rámci projektu Realizace systematické
      proinvestorské politiky v okrese Ústí nad Labem
30. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - stráně a údolí II.“ - pořízení
31. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sportovně rekreační areál Klíše“ - pořízení
32. Změna ÚPnSÚ města Ústí nad Labem „B7 Podhorský park“ - návrh zadání
33. Rozpočtové opatření „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek
      Svádov, přívoz -  Valtířov, železniční přejezd“.
34. Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, úsek Velké Březno, Tivoli - Malé
      Březno, hranice okresu
35. Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín III. etapa, část Velké Březno
      - Tivoli, Přerov - bezúplatný převod pozemků
36. Informace o výsledcích studie „Vymístění provozů Spolchemie
      a nepřijatelnými riziky z centra města
37. Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Milanu Hejdukovi
38. Udělení čestného občanství města Ústí nad Labem panu Václavu Neckářovi
39. Návrh OZV č. ..... k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
      (na stůl)
40.  Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM
      (na stůl)

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města