image

Pozvánka na 6. zasedání ZM (20.9.2007)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  20. září 2007 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2007

3. Poskytnutí dotace pro Collegium Bohemicum, o.p.s.

4. Rozpočtové opatření odboru investic

5. Nový územní plán Statutárního města Ústí nad Labem

6. Návrh na 1. změnu RP „Skorotice – Pod školou“ pro území p.p.č. 739/137, k.ú.
    Skorotice

7. Návrh na ukončení pořízení Změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „Dobětice –
    severozápad“

8. Dostavba hotelové části výletní restaurace Větruše – zrušení dosavadních výsledků
    vyjednávání

9. Návrh názvu nové ulice v Krásném Březně

10. Prodej části p.p.č. 901/1 v k.ú. Předlice

11. Převod části pozemku v k.ú. Předlice formou prodeje

12. Dohoda o přechodu práv a povinností ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
      ze dne 13. 4. 2004

13. 3. Komunitní plán péče města Ústí nad Labem na období let 2007, 2008, 2009

14. Dodatek ke zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, p.o.

15. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007

16. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

17. Návrh Obecně závazné vyhlášky č. …/2007, kterou se mění Obecně závazná
      vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem č. 5/2005 o pravidlech pro pohyb psů
      na veřejném prostranství

18. Obecně závazná vyhláška Statutárního města Ústí nad Labem  č. …/2007, kterou se
       stanoví veřejně přístupná místa na území města Ústí nad Labem, na kterých je
        provozování výherních hracích přístrojů zakázáno

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                            Mgr. Jan Kubata
                                                                             primátor města