image

Pozvánka na 25. zasedání ZM (27.4.2006)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 25.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  27. dubna 2006 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

Z a h á j e n í

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2005

3. Převod stavby kanalizace v k.ú. Brná nad Labem a převod stavby vodního díla v k.ú. 
    Bukov do majetku SVS a.s., Teplice formou prodeje

4. Dohoda o narovnání s KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy se společností H&G, s.r.o.

6. Nabytí pozemku v k.ú. Ústí nad Labem - InterCora spol. s r.o.

7. Nabytí pozemku v k.ú. Ústí nad Labem - ÚPZSVM

8. Zrušení přístřešků MHD v k.ú. Ústí nad Labem

9. Úprava usnesení ZM č. 368/05 ze dne 25. 2. 2005

10. Úprava usnesení ZM č. 204/00 ze dne 14. 9.2000

11. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2006

12. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2006

13. Poskytnutí finančního příspěvku na pořádání finálového turnaje Českého Gala
      poháru

14. Investiční dotace pro Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

15. Změna Společenské smlouvy společnosti s r.o. THmÚ

16. Dům kultury chemiků, spol. s r.o. - změna zakladatelské listiny

17. Průmyslová zóna Severní Předlice - současný stav

18. Dálniční přivaděč D8 - Jateční ulice“ - smlouva o bezúplatném převodu 
      pozemkových parcel z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na
      Statutární město Ústí nad Labem

19. Změna regulačního plánu centra Ústí nad Labem“ -Návrh

20. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice - 
      jih -Údolí“

21. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Skorotice -   
      lesopark Potoky“

22. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Bánov“

23. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Kojetice“

24. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné 
      Březno - V háji“

25. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné
      Březno - Pod Vyhlídkou“

26 Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice 
     - Skorotice - Strážky“

27. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Sebuzín - 
      Církvice“

28. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Neštěmice - 
      Skalka“

29. Návrh na pořízení Změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Dobětice - 
      severozápad“

30. 27. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do
      územního plánu“ - souborné stanovisko ke Konceptu řešení

31. 31. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část  ¨
      p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice“ - Zadání

32. 37. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na vinice“
      - Zadání

33. 23. změna ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem “Dopravní obchvat Strážek“ -
      Návrh

34. Návrh názvů nových ulice v lokalitě „Skorotice - Pod školou“

35. Zpracování podkladů pro řízení o oddělení katastrálního území Severní Terasa

36. Znak a vlajka Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa

37. Odměny neuvolněným členům ZM

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                             primátor města

 

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle
§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění