image

Pozvánka na 22. zasedání ZM (15.12.2005)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 22.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne15. prosince 2005 od  13.00hodin
v salonku Větruše Ústí nad Labem (1. patro)

 


Program:

Z a h á j e n í

1. Slavnostní projevy k otevření Větruše a promítání filmu TV LYRA - Větruše

2. Udělení „Ceny primátora“ za rok 2005

3. Plnění usnesení ZM (ústně)

4. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2006

5. Poskytnutí dotace a půjček z Fondu rozvoje bydlení

6. Rozpočtové opatření finančního odboru k zapojení kontokorentního úvěru

7. Informativní zpráva o prominutí a postoupení pohledávek bývalé SDF s.r.o.

8. Převod pozemků p.č. 157/3, 157/4, 157/5, 158/3 vše v k.ú. Ústí nad Labem formou 
    prodeje

9. Převod pozemku p.č. 439 v k.ú. Božtěšice formou prodeje

10.  Převod objektu č.p. 1538/17 se st.p.č. 595, p.p.č. 596/2 a 596/1 vše v k.ú. Ústí n.L.
       formou prodeje

11. Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem

12. Nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města

13. Nabytí nemovitostí v k.ú. Božtěšice do majetku Statutárního města Ústí nad Labem
      formou odkoupení a darování

14. Nabytí nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem formou dražby

15. Nabytí části pozemku p.č. 1370/1 k.ú. Krásné Březno formou darování do majetku
      města

16. Převod kostela sv. Floriána formou prodeje

17. Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Střekov

18. Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Svádov

19. Úprava usnesení ZM č. 398/05

20. Prodej části pozemků p.č. 901/1, 901/46 a p.č. 901/53 o celkové výměře 2679 m2,
      všechny v k.ú. Předlice společnosti Minorec, k.s.

21. „Cyklistická stezka Ústí nad Labem Děčín - I. etapa 1. UČS“ - pozemky pro
      realizaci

22. Zástavní smlouva ve prospěch SFRB - „Bukov centrum - byty“

23. Zpětvzetí žaloby na vydání bezdůvodného obohacení

24. Svazek obcí Jezero Milada

25. Majetkoprávní a finanční vypořádání majetku mezi městem Ústí nad Labem a
      TSmÚ, s.r.o.

26. Dodatek č. 3 ke zřizovací listině Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové
      organizace

27. Dodatek č. 2 zřizovací listiny příspěvkové organizace Jesle města Ústí nad Labem

28. Rekonstrukce Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem

29. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury

30. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

31. Úprava rozpočtu mzdových prostředků Městské policie Ústí nad Labem

32. OZV č..../2005, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/201 a její novely OZV č. 
      91/2002,  6/2003, 4/2004 a 2/2005 o místním poplatku za provoz systému
      shromažďování, sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
      odpadů

33. OZV č. .../2005, o závazných částech 1. změny regulačního plánu „Božtěšice - Jih“

34. OZV č. .../2005, o závazných částech 28. změny územního plánu SÚ Statutárního
      města Ústí nad Labem „ Nový povodňový model na území města Ústí nad Labem“
      - Zapracování záplavových zón, aktivní zóny řek Labe a Bíliny a Ždírnického 
      potoka  na území města Ústí nad Labem do územního plánu

35. OZV č. .../2005, o závazných částech 17. změny územního plánu sídelního útvaru
      statutárního města Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“

36. 21. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Podhorský park“ - Návrh

37. 5. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - lokalita I-2 Za Zámkem“ 
      -Návrh

38. Komunitní plánování ve městě Ústí nad Labem - revize 2. KPP a zpracování 3.KPP

39. Zhodnocení činnosti členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za
      II. pololetí roku 2005

40. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM v období II. pololetí 2004 - I. pololetí 2005

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

Slavnostní osvětlení Větruše

 

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                            primátor města

 

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle
§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění