image

Pozvánka na 20. zasedání ZM (30.6.2005)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 20.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 30. června 2005 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


Program:

Z a h á j e n í

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Poskytnutí půjček z fondu rozvoje bydlení (FRB)
    Dodatek č. 1 k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k FRB

3. Převod pozemků p.č. 929/3, 12, 13 a části p.p.č. 929/7 formou prodeje a převod části 
    p.p.č. 929/7 formou darování vše v  k.ú. Předlice Karlu Nedvědovi - STAVITEL
    PODNIKATELSTVÍ STAVEB

4. Nabytí pozemku p.č. 199/2 v k.ú. Sebuzín do majetku Statutárního města Ústí nad  
    Labem formou odkoupení

5. Záměr převodu části p.p.č. 62 v k.ú. Nová Ves formou prodeje

6. Převod areálu Masarykovy nemocnice v k.ú. Ústí nad Labem Univerzitě J.E.Purkyně
    formou prodeje

7. Řešení majetkoprávních vztahů se spol. AM Development Czech Rupublic a.s.

8. Prodej majetku města Ústí nad Labem pronajatého Tepelnému hospodářství města  
    Ústí nad Labem s.r.o., současnému nájemci

9. Převod formou prodeje SVS a.s. Teplice - akce „Průmyslová zóna Předlice“

10. Revokace usnesení ZM č. 365/05 ze dne 25.2.2005

11. Zrušení usn. ZM č. 245/04 ze dne 24. 6. 2004


12. Směna pozemků s ŘSD ČR Praha na akce „Rekonstrukce - Masarykova ul., II.
      etapa“ a „Cyklostezka Ústí nad Labem - Přerov“

13. Dodatek ke zřizovací listině Městských služeb  Ústí nad Labem, příspěvkové
      organizace

14. Projekt „Regionální informační systém komunitních služeb města Ústí nad Labem“

15. Projekt „Revitalizace městského centra - I. etapa, Ústí nad Labem“ přijetí dotace

16. Projekt „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra  
      česko-německých studií Collegium Bohemicum“

17. Podpora nadregionálních akcí

18. Koupě Domu kultury chemiků

19. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury

20. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2005

21. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací - oblast sociální služby, 
      kultura a ZOO

22. Dodatky ke zřizovacím listinám základních a mateřských škol

23. Rozpočtové opatření odboru MOS a Městských služeb Ústí nad Labem, příspěvkové 
      organizace

24. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Krásné Březno - Na Vinici“ (rozšíření území) - 
      schválení pořízení

25. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Městský park Severní Terasa“ - pořízení

26. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Občanská vybavenosti“ - schválení pořízení

27. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Nové  Skorotice - sever“ - Návrh

28. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Brná - stráně“ - Návrh

29. Změna  ÚPnSÚ  Ústí nad Labem  „Nový povodňový model na území města  Ústí
      nad Labem -  Zapracování záplavových zón,  aktivní  zóny  řek  Labe a Bíliny a 
      Ždírnického potoka na území města Ústí nad Labem do územního plánu“ - Návrh

30. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „U Habrovického rybníka“ - Návrh

31. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dopravní obchvat Strážek“ - souborné stanovisko 
      ke konceptu

32. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Promítnutí Územní energetické koncepce města 
      Ústí nad Labem do územního plánu“ - schválení

33. Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - návrh

34. Návrh OZV Statut města Ústí nad Labem

35. OZV - Požární řád a podmínky zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastní více 
      osob

36. Návrh OZV č. ... o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích ve města Ústí
      nad Labem

37. OZV č. .. /05, kterou se mění OZV č. 19/1992, o zřízení útvaru městské policie

38. Vyřazení majetku z evidence města Ústí nad Labem

39. Audit hospodaření ODmÚ, s.r.o. za rok 2004

40. Účelově vázané dotace 2005

41. Svazek obcí Jezero Milada

42. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za I. pololetí
      2005

Diskuse - dotazy

Z á v ě r

 

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                             primátor města