image

Pozvánka na 2. zasedání ZM (14.12.2006)


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

na 2. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne  14. prosince 2006 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

Z a h á j e n í

1. Složení slibu člena ZM

2. Plnění usnesení ZM (ústně) 

3. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2007

4. Poskytnutí půjček a dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

5. OZV č. …/2006, kterou se mění a doplňuje OZV č. 83/2001 ve znění pozdějších novel
    o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
    využívání a odstraňování komunálních odpadů

6. Dohoda o finančním vypořádání s provozovatelem staré tržnice Jiřím Vršínským

7. Příspěvky jednotlivým vlastníkům povodní poškozených objektů

8. Oprava usnesení ZM č. 630/06 ze dne 22. 6. 2006

9. Svazek obcí Jezero Milada

10. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ -  „Rekonstrukce ul,.
      Fibichova“

11. Dodatek ke zřizovací listině Muzea města Ústí nad Labem (na stůl)

12. Majetkoprávní  vypořádání  - Nové Skorotice – infrastruktura“

13. Sjednání předkupního práva při prodeji pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Předlice
      společnosti ACTIVA, s.r.o.

14. Zřizovací listiny sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2007

15. Převod pozemků bývalého Zahradnického podniku v k.ú. Krásné Březno formou
      prodeje

16. Převod vodovodní přípojky s příslušenstvím formou darování

17. Rozdělení finančních prostředků  v oblasti kultury 2006

18. Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Nové Všebořice – sever“

19. Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Nové Všebořice – západ“

20. Návrh na ukončení pořízení 12. změny Územního plánu  sídelního útvaru  (ÚPnSÚ)
      statutárního města Ústí nad Labem  „Nové Všebořice“

21. Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „Územní plán zóny Nové Všebořice“

22. Návrh na ukončení pořízení 24. změny Územního plánu  sídelního útvaru  (ÚPnSÚ)
      statutárního města Ústí nad Labem  „Nové Všebořice - Sever“

23. Návrh na ukončení pořízení  změny Územního plánu  sídelního útvaru  (ÚPnSÚ)
      statutárního města Ústí nad Labem  „Krásné Březno – Pod Vyhlídkou“

24. Návrh na ukončení pořízení  změny Územního plánu  sídelního útvaru  (ÚPnSÚ)
      statutárního města Ústí nad Labem  „Kojetice“

25. Návrh na ukončení pořízení regulačního plánu „OV-2 Za zámkem“

26. 27. změna územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Zapracování ÚSES do územního plánu“ - Návrh

27. 31. změna územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18 v k.ú. Habrovice“ – Návrh

28. 37. změna územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Krásné Březno – Na vinici“ – Návrh

29. 38. změna územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad
      Labem „Božtěšice jih – Údolí“ – Zadání

30. „Regulační plán Ústí nad Labem – Severní Terasa“ – Návrh

31. OZV č.  …/2006, o závazných částech 18. změny územního plánu sídelního útvaru
      (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Božtěšice jih – Potoky“

32. OZV č.  …/2006, o závazných částech 27. změny územního plánu sídelního útvaru
      (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Zapracování ÚSES do územního
       plánu“

33. OZV č.  …/2006, o závazných částech 31. změny územního plánu sídelního útvaru
     (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice, Podhůří, část p.p.č. 271/18
     v k.ú. Habrovice“

34. OZV č.  …/2006, o závazných částech 37. změny územního plánu sídelního útvaru
      (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Krásné Březno – Na vinici“

35. OZV č.  …/2006, o závazných částech regulačního plánu „Ústí nad Labem – Severní
      Terasa“

36. Jezero Milada – žádost o úhradu nákladů na realizaci díla „7.17. Veřejná
      komunikace III – Páteřní komunikace Trmice – Roudníky“

37. Převod do majetku SČE a.s., Dalkia ČR a.s., a SP a.s. formou darování

38. Návrh OZV č. …., která upravuje OZV č. 3/2005 – Statut města Ústí nad Labem

39. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka

40. Zastoupení města v orgánech společností (na stůl)

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

 

                                                                          Mgr. Jan Kubata
                                                                           primátor města

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle
§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění