image

Pozvánka na 17. zasedání ZM


Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A


na 17.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 25. února 2005  od 9.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem


 

Program:

Z a h á j e n í

1. Plnění usnesení ZM (ústně)
2. Rezignace, volba člena RM
3. Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2005
4. Prodej pozemků v PZ „Severní Předlice“ společnosti Novachem Manufacturing s.r.o.
5. Převod pozemků v k.ú. Předlice formou prodeje - Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o.
6. Převod části p.p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem Severočeské energetice a.s. formou prodeje
7. Bezúplatný převod pozemku p.č. 186 v k.ú. Božtěšice do majetku SVS a.s. Teplice
8. Nabytí části p.p.č. 901/1 - komunikace v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města od Bytového družstva Skřivánek formou darovací smlouvy
9. Nabytí pozemků v k.ú. Úst nad Labem do majetku města od restituentů Antonína a Stanislava Kadlecových
10. Nabytí pozemkové parcely č. 1480/507 v k.ú. Krásné Březno do majetku města
11. Nabytí pozemků v Průmyslové zóně Severní Předlice do majetku města formou odkoupení od Pozemkového fondu ČR
12. Směna pozemků v k.ú. Všebořice mezi městem Ústí nad Labem a manželi Ratajovými
13. „Učinění osvědčení“ ve formě notářského zápisu o vydržení vlastnického práva pozemků p.č. 84, v k.ú. Střekov, mezi městem Ústí nad Labem - (Bartůňkovi)
14. Zrušení usnesení ZM č. 323/04, ze dne 16. 12. 2004
15. Návrh na změnu trasy dálnice D8
16. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ - „Revitalizace objektu Větruše - sportoviště“
17. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem - „Podhorský park“ - souborné stanovisko ke Konceptu
18. Org. č. 010620 - změna účelu použití finančního příspěvku pro kostel apoštola Pavla
19. Vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2004
20. Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2005
21. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok  2005
22. Vyřazení služebních vozidel MmÚ z majetku města Ústí nad Labem
23. Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Diskuse - dotazy

Z á v ě r

 

                                                                        Mgr. Petr Gandalovič
                                                                            primátor města

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění