image

Pozvánka na 14.zasedání ZM

Primátor města Ústí nad Labem

 

P O Z V Á N K A

 

 

                        na 14.  zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,

                          které se bude konat v 23. září 2004 od 9.00 hodin

                        v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

 


 

Program:

 

Z a h á j e n í

 

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

 

2. Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí r. 2004

 

3. Rozpočtové opatření v rozpočtu r. 2004 - snížení příspěvku na výkon státní správy

    obcím s rozšířenou působností

 

4. Žádost dlužníka - p. Klímové o prominutí poplatku z prodlení

 

5. Informativní zpráva o výsledku dražby pohledávek

 

6. Informace o sjednaných podmínkách úvěru pro Dopravní podnik města Ústí nad 

    Labem a.s. v r. 2004

 

7. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2004 - reprezentační

    kulturní akce

 

8. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu

 

9. Prodej objektu bez č.p. se st.p.č. 510 - pavilon B

 

10. Směna pozemků v k.ú. Bukov

 

11. Převod nemovitostí ve vybraném majetku města formou prodeje

 

12. Prodej pozemků v průmyslové zóně „Severní Předlice“ zahraničním investorům

 

13. Úplné znění zřizovací listiny Domova důchodců Velké Březno

 

14. Úprava usnesení ZM č. 194/04

 

15. Návrh na zrušení usnesení ZM č. 142/03 bod A) 1. ze dne 11. 12. 2003

 

16. Strážky - kanalizace - uzavření smluv budoucích

17. Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - souborné stanovisko

 

18. Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. „Sportovně rekreační areál Klíše“ - Návrh

 

19. Změna územního plánu „Sebuzín - střed“ - návrh

 

20. Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. „Habrovice - Podhůří, p.p.č. 251/1, k.ú. Habrovice“

      - schválení pořízení

 

21. Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. „U Habrovického rybníka“ - návrh zadání

 

22. Revitalizace objektu Větruše č.p. 392 - I. stavba

 

23. Projekt “Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra

      česko-německých studií  Collegium Bohemicum“ - financování

 

24. Záměr vstupu strategického partnera doTSM s.r.o.

 

25. Bytové družstvo Bukov - jmenování nového člena představenstva

 

26. Darovací smlouva - převod movitého majetku Policii ČR

 

27.  Poskytnutí finančního příspěvku na realizaci mezinárodního filmového festivalu

    „Voda, moře, oceány 2004“

 

28. Zpráva o činnosti Finančního výboru ZM do konce I. pololetí r. 2004

 

29. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

 

30. Doporučení nového člena dozorčí rady THmÚ s.r.o., na základě rezignace p.  

      Martina Prachaře

 

31. Projekt „Podpora a rozvoj informatiky pro fungování obcí a regionů - optimalizace

      struktury Komunitní péče v regionech“ - dále jen RISK

 

32. Prodej tzv. bloku 004 v k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Mírové náměstí (na stůl)

 

R ů z n é

D i s k u s e  -  d o t a z y

Z á v ě r

 

                                    Mgr. Petr Gandalovič

                                          primátor města                                                                     

                                                                       

 

Pozvánka je zároveň žádostí pro zaměstnavatele o uvolnění ze zaměstnání podle

§ 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v úplném znění