image

9. ZM Usnesení 193/08-196/08 (28.3.2008)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 28. března 2008
193/08 – 196/08

 


 

193/08
Zajištění financování akce „I/30 – dopravní řešení – povodňová hráz“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. postup financování stavby „I/30 – dopravní řešení – povodňová hráz“
B)  u k l á d á
      1. Radě města
          a) zahrnout finanční prostředky na dokončení stavby „I/30 – dopravní řešení –
              povodňová hráz“ do návrhu investiční části výdajového rozpočtu roku 2009 ve výši
              30 000 tis. Kč a roku 2010 ve výši 19 868 tis. Kč

194/08
Navýšení spolufinancování projektu „Přístavba a stavební úpravy  Azylového domu pro bezdomovce v Ústí nad Labem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav realizace projektu „Přístavba a stavební úpravy Azylového domu pro bezdomovce
          v Ústí nad Labem“
      2. navýšení nákladů na projekt „Přístavba a stavební úpravy Azylového domu pro 
          bezdomovce v Ústí nad Labem“, které jsou výsledkem zvýšení DPH na stavební práce
          z 5% na 9%
B)  s c h v a l u j e
      1. navýšení spoluúčasti financované  městem z původních 4 555 tis. Kč včetně DPH + 
          rezerva 1 032 tis. Kč včetně DPH na 4 660 tis. Kč včetně DPH + rezerva 1 043 tis. Kč 
          včetně DPH

195/08
Poskytnutí finančního daru 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1.  poskytnutí finančního daru:
           a) ve výši 150 tis. Kč Janě Reisiegelové, Opletalova 86, Ústí nad Labem, na pokrytí                  
               základních životních  potřeb
      2. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na poskytnutí daru Janě Reisiegelové takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 150 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu Kanceláře primátora na poskytnutí
              daru Janě Reisiegelové  o částku 150 tis. Kč

196/08
Plánovaná investice ČEZ – PPC Úžín

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
Projednalo na svém zasedání problematiku plánované stavby paroplynové elektrárny ČEZ na území města Ústí nad Labem, vyslechlo četné připomínky občanů a

A)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. vnímá silné znepokojení občanů města z uvažované výstavby paroplynové elektrárny 
          ČEZ
      2. jakákoliv změna projektu oproti platnému stavebnímu povolení (zejména podstatné 
          zvýšení kapacity) povede k požadavku města na nové povolení EIA.
B)  s c h v a l u j e
     1. dosavadní postup primátora města a vedení města při jednání s investorem ČEZ
C)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. ustavení nezávislé pracovní skupiny pro posouzení okolností investice ČEZ - PPC Úžín
D)  v y z ý v á
      1. Mgr. Jana Kubatu, primátora města,
          a) aby informoval  Zastupitelstvo města o veškerých  krocích,  které Ústí nad Labem 
              bude případně konat  ve své samosprávné působnosti

 

 

                            Jan Řeřicha                                         Mgr. Jan Kubata
                       náměstek primátora                                  primátor města