image

4. ZM Usnesení 73/06-86/06 (26.4.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář tajemníka

 

U s n e s e n í

 

4. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 26. dubna 2007
73/07 – 86/07

 


 

73/07
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

74/07
Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  z j i š ť u j e,  ž e
      1.  v hospodaření města za r. 2006 dosáhly:
   a) celkové příjmy města výše                                    2 146 982,19 tis. Kč
           b) celkové výdaje města výše                                    2 597 671,27 tis. Kč
               Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 450 689,08 tis. Kč vyrovnává  svými zdroji 
               oblast financování.
      2. v hospodaření Magistrátu města Ústí n.L. za r. 2006 dosáhly:
          a) celkové příjmy MmÚ výše                                    1 727 063,03 tis. Kč
          b) celkové výdaje MmÚ výše                                    2 177 898,02 tis. Kč
              Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši 450 834,99 tis. Kč vyrovnává  svými zdroji
              oblast financování.
       3. výsledek hospodaření MmÚ z hlavní činnosti za r. 2006 činí po celkovém
           finančním vypořádání + 19 098,14 tis. Kč
      4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za  r. 2006
          činí +120 631,09 tis. Kč, z toho volné zdroje činí 397,84 tis. Kč
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2006
C)  s c h v a l u j e 
     1. po projednání závěrečného účtu s celoroční hospodaření města za  rok 2006 bez
         výhrad
     2. rozpočtová opatření: 
         a) zapojení výsledku hospodaření vytvořeného v r. 2006 do rezervy r. 2007 takto:
             - zapojení  přebytku  hospodaření z hlavní  činnosti v položce změna  stavu na 
                bankovních účtech ve výši 19 098,14 tis. Kč   
             - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu v položce rezerva  finančního
                odboru o částku 9 098,14 tis. Kč
             - zvýšení investiční části  výdajového  rozpočtu  v  položce  investiční   rezerva 
                finančního odboru – skupina č. 3 o částku 10 000,00 tis. Kč

75/07
Rozpočtové opatření k vytvoření rezervy na rekonstrukci ZŠ Karla IV.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření na vytvoření rezervy na rekonstrukci budovy ZŠ Karla IV takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech ve výši 2 000 tis. Kč vytvořených
              lepším  hospodařením  v  hlavní  činnosti  roku 2006  než  předpokládaný  rozpočet
          b) zapojení  zisku z vedlejší  hospodářské  činnosti ve výši 13 000 tis. Kč vytvořených
              lepším hospodařením v r. 2006 nad stanovený plán
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 15 000 tis.
              Kč na vytvoření rezervy na rekonstrukci budovy ZŠ Karla IV.
B)  z m o c ň u j e
      1. Radu města Ústí nad Labem
          a) schvalovat  rozpočtová opatření na investiční  výdaje  na  rekonstrukci  budovy  ZŠ
              Karla IV. zapojením rezervy dle bodu A) tohoto usnesení

76/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „ZŠ Stříbrnická – sportoviště – I. etapa“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové  opatření  v investiční  části  výdajového  rozpočtu  odboru  investic  k
          zajištění zdrojů na realizaci akce „ZŠ Stříbrnická – sportoviště – I. etapa“  ve  výši
          6 000 tis. Kč takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 2006
               lepším hospodařením než předpokládal neinvestiční rozpočet ve výši 4 000 tis. Kč
          b) snížení  investiční  části  výdajového  rozpočtu  odboru  péče  o  občany  o  částku
              2 000 tis. Kč na akci „Sportoviště – rekonstrukce nebo výstavba“
          c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 6 000 tis. Kč
               na akci „ZŠ Stříbrnická – sportoviště – I. etapa“

77/07
Návrh na pořízení nového územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení  nového  územního  plánu  Statutárního města Ústí nad Labem
B)  j m e n u j e
     1. Ing. arch. Zdeňka Šťastného do funkce určeného zastupitele pro  projednávání všech 
         územně plánovacích dokumentací města Ústí nad Labem a jejich změn
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit pořízení nového územního  plánu Statutárního města Ústí nad Labem

T: 31.12.2011

78/07
Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 02720011 o poskytnutí podpory od SFŽP ČR

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. dodatek č. 2 ke smlouvě č. 02720011 o poskytnutí podpory uzavřené dne 23. 2. 2001
          mezi městem Ústí nad Labem a SFŽP

79/07
Převod stavby „definitivní kabel VO“ po ukončení nájemní smlouvy s TSMÚ s.r.o. do majetku města Trmice

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. převod stavby „Definitivní kabel VO objekt C 444“ se zůstatkovou hodnotou 131 789,-
          Kč do majetku města Trmice formou darování

80/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních prostředků na akce kulturního kalendáře na rok 2007 v celkové
          částce   1 991 200,- Kč  v  členění   dle  přílohy č. 1 (příspěvky vyšší než 50 tis. Kč  v
          jednotlivém případě)
     2. poskytnutí  finančních  prostředků na grantové projekty na rok 2007 v celkové částce
         410 tis. Kč v členění dle přílohy č. 2  (příspěvky vyšší než 50 tis. Kč   v jednotlivém
         případě)

81/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – volnočasové aktivity, třídy s rozšířenou výukou TV

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků (nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě):
          a) na  podporu  „dlouhodobé  volnočasové  činnosti  členské  základny do 18ti let“ v
              celkové výši 214 240,- Kč v členění dle přílohy č. 1 usnesení
          b) pro „třídy s rozšířenou výukou TV“ v celkové výši 400 tis. Kč v členění dle
              přílohy č. 2  tohoto usnesení 

82/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r u š í
      1. část usnesení ZM č. 71/07 ze dne 1. 3. 2007 v bodě A) 1. a) a d)
B)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků (nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě)  na sportovní    
          aktivity roku 2007 takto:
           a) příspěvky na akce „Sportovního kalendáře“ v celkové výši 330 tis. Kč v členění dle  
               přílohy č. 1 tohoto usnesení
           b) příspěvky  v  oblasti  „Nadstandardní  reprezentace  mládeže“  v  celkové   výši
               268 398,- Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
           c) příspěvky na podporu „Sportovní činnosti členské základny do 18ti let“ v celkové
               výši 2 136 565,- Kč v členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení
           d) příspěvek  spol. s r.o.  Sport  Agency  Ústí nad Labem  na  realizaci  akce  „Hry
               III. Olympiády dětí a mládeže v Ústí nad Labem“ ve výši 1 000 tis. Kč

83/07
Stav projektu Bukov centrum Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o stavu projektu Bukov centrum Ústí nad Labem dle zprávy TOMMI
          -SEVER, s.r.o.
      2. vyúčtování  provozní  zúčtovatelné  dotace  ve  výši 1,8 mil. Kč na úhradu nákladů
          Souvisejících s volnými bytovými jednotkami, která byla schválena usnesením ZM
          č. 408/05 ze dne 19.5.2005
B)  s c h v a l u j e
      1. využití zůstatku ze schválené provozní zúčtovatelné dotace ke stejnému účelu

84/07
Informativní zprávy o zrušení obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí nad Labem Ústavním soudem ČR

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informativní zprávu o zrušení obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí
          nad Labem č. 81/2001 a č. 1/2004 Ústavním soudem

85/07
Finanční příspěvky v oblasti sportu – TJ Chemička Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. s poskytnutím finančních příspěvků na sportovní aktivity roku 2007 TJ Chemička Ústí
          nad Labem:
          a) příspěvky v oblasti „Nadstandardní sportovní reprezentace seniorů“  ve výši
              139 650,- Kč dle přílohy č. 1 a) tohoto usnesení
          b) příspěvky v oblasti „Nadstandardní sportovní reprezentace mládeže“  ve výši
               373 404,- Kč dle přílohy č. 1 b) tohoto usnesení
          a) příspěvky v oblasti „Sportovní činnost členské základny do 18ti let“   ve výši
             196 238,- Kč dle přílohy č. 1 c) tohoto usnesení

86/07
Schválení  výběru  zhotovitele  stavby  „Statické  zajištění  a rekonstrukce venkovní kanalizace objektu  ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV., 1024/19, p.o.“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. konečné  umístění  uchazečů o veřejnou  zakázku na  zhotovitele  stavby  „Statické
          zajištění a rekonstrukce venkovní kanalizace objektu ZŠ Ústí nad Labem,  Karla IV.,
          1024/19, p.o.“ v tomto pořadí: 
          1. KOMASTAV DS s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01  Ústí nad Labem
          2. SKD Průmstav – stavby a.s., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
          3. SEVEROČESKÁ STAVEBNÍ a.s., Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem
          4. ENERGETICKÉ A MONTÁŽNÍ STAVBY a.s., Havířská 346/100, 400 10 Ústí nad
              Labem
          5. Tomáš Glos, IET s.r.o., Drážďanská 520/46, 400 07 Ústí nad Labem
       2. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr
           zhotovitele  stavby  „Statické  zajištění  a  rekonstrukce   venkovní   kanalizace
           objektu  ZŠ Ústí nad Labem,  Karla IV., 1024/19, p.o.“  vybranému   uchazeči         
           KOMASTAV DS  s.r.o., Na Popluží 821/11, 400 01  Ústí nad Labem s nejnižší
           nabídkovou cenou 13 955 255,60 Kč vč, DPH

 

 

                              Jan Řeřicha                                       Mgr. Jan Kubata                            
                         náměstek primátora                                primátor města