image

3. ZM Usnesení 43/06-72/06 (1.3.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 1. března 2007
43/07 – 72/07

 


 

43/07
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

44/07
Plnění úkolů ZM v uplynulém volebním období (2002-2006)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění úkolů ZM za uplynulé volební období (2002-2006)

45/07
Oprava schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. opravu schváleného rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2007 – snížení o 
          částku 41 085 tis. Kč následovně:
          Příjmová část rozpočtu:
           a) snížení příjmové části rozpočtu ve tř. 4 
                – přijaté dotace ze st. rozpočtu o  částku                                   -237 834 tis. Kč
           b) snížení dotace městským obvodům o celkovou částku                   179 740 tis. Kč
               z toho:
               - MO město                                                            69 788 tis. Kč
               - MO Severní Terasa                                              30 338 tis. Kč
               - MO Neštěmice                                                     55 070 tis. Kč
               - MO Střekov                                                         24 544 tis. Kč   
           Výdajová část rozpočtu:           
            c) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu-soc.dávky
                 odboru sociálních věcí o částku                                                  -55 260 tis. Kč
            d) se snížením neinvestiční rezervy finančního odboru o částku            -2 834 tis. Kč
            Tř. 8 - financování
             e) zapojení tř.8 v položce změna stavu na bankovních účtech ve výši 17 009  tis. Kč
            Výdajová část rozpočtu:            
             f) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu  kanceláře tajemníka
                 o částku                                                                                       6 333 tis. Kč
                 z toho: mzdové prostředky                                                             4 691 tis. Kč
                            povinné pojistné                                                                 1 642 tis. Kč
             g) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o
                 částku                                                                                              676 tis. Kč
                 z toho: mzdové prostředky                                                                 501 tis. Kč
                              povinné pojistné                                                                   175 tis. Kč
              h) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru
                 na vytvoření rezervy pro dotaci MO o  celkovou částku                 10 000 tis. Kč
              i)  přesun rozpočtových prostředků v důsledku organizačních změn
                   na Magistrátu schválených usnesením RM č. 209/07 dne 25.1.2007
                   takto:          
                     -odbor vnějších vztahů                                                                -11 754 tis. Kč
                     -odbor rozvoje a investic                                                             -  4 124 tis. Kč
                     -odbor strategického rozvoje                                                        11 754 tis. Kč
                        z toho:  -odd. cestovního ruchu                                                 -  1 946 tis. Kč
                                     -odd. veřejných vztahů                                                    3 700 tis. Kč
                     -odbor investic                                                                                3 814 tis. Kč
                     -odbor územního plánování                                                              310 tis. Kč
               j) přesun rozpočtových prostředků v důsledku organizační změny na
                   Magistrátu schválené usnesením RM č. 237/07 dne 8.2.2007 takto:
                    - odbor péče o občany – projekt Zdravé město                                  -500 tis. Kč
                    - odbor strategického rozvoje – odd. koncepcí                                    500 tis. Kč

46/07
Převod pozemků k.ú. Telnice formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e
      1. převod pozemků k.ú. Telnice:
          a) pozemek st.p.č. 91 o výměře 58 m2
          b) pozemek st.p.č. 92 o výměře 6 m2
          c) pozemek st.p.č. 95 o výměře 9 m2
          d) pozemek st.p.č. 31/2 o výměře 272 m2
          e) pozemek st.p.č. 32/3 o výměře 2221 m2
          f) pozemek st.p.č. 32/7 o výměře 1416 m2
             Celková výměra                       3 982 m2
        formou prodeje obci Telnice za symbolickou cenu ve výši 1 ,- Kč/m2 s tím, že náklady
        spojené s převodem uhradí nabyvatel

47/07
Nabytí stavby garáže v k.ú. Klíše do majetku města formou odkoupení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí objektu garáže č. ev. 5400 umístěné na pozemku p.č. 721/3 v k.ú. Klíše do
          majetku   Statutárního města  Ústí nad Labem od  Ústeckého kraje za kupní cenu
          18 310,- Kč

48/07
Bezúplatný převod vodovodní přípojky s příslušenstvím

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatný převod celé vodovodní přípojky (trubka z tlakového polyetylénu HDPE
          32 x 3,4 mm v délce 25 m)  a  jejího  příslušenství  (vodoměrná  šachta o rozměru
          150 x 180 cm  vč. fakturační  vodoměrné  sestavy  a  vodoměru  ARAD Q1,5)  na
          pozemcích  3887/1, p.č. 3887/2, p.č. 3888, p.č. 3889/1 vše v k.ú. Ústí nad Labem do
          majetku manželů Jany a Ladislava Bendových, oba bytem Na Větruše 2091/1, Ústí
          nad Labem s tím, že náklady na převod uhradí nabyvatelé

49/07
Zrušení předkupního práva k nemovitostem v k.ú. Krásné Březno

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. zrušení předkupního práva sjednaného jako věcné právo ve prospěch města Ústí nad
          Labem ke st.p.č. 544 – zastavěná  plocha a nádvoří o výměře 136 m2 v  k.ú.  Krásné
          Březno

50/07
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání  a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem (vyhláška o odpadech)

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se stanoví systém shromažďování,
           sběru,  přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně
           systému   nakládání  se  stavebním  odpadem na území  města  Ústí nad Labem
           (vyhláška o odpadech) v předloženém znění

51/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – dofinancování stavby

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e
         1. s rozpočtovým opatřením odboru  investic  ve  výši  14 600 tis. Kč  k  zapojení
             účelově  určených  a  zasmluvněných,  ale  v  roce 2006 nečerpaných prostředků
             do rozpočtu roku 2007 takto:  
              a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených      v roce
                  2006 nižším čerpáním rozpočtovaných výdajů  ve výši  14 600 tis. Kč
              b) zvýšení  investiční  části  výdajového  rozpočtu  odboru  investic,  o  částku 
                  14 600 tis. Kč na akci “Revitalizace Městského stadionu - tribuny”

52/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – Stavební úpravy 3. patra budovy MmÚ“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru investic ve výši
          7 000 tis. Kč takto:
         a) zvýšení příjmové části rozpočtu o 7 000 tis. Kč zapojením dotací ze strukturálních
              fondů vyplacených v souladu s podmínkami zpětně.
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investice o částku
               7 000 tis. Kč na akci „Stavební úpravy 3. patra budovy MmÚ“

53/07
Převod projektové dokumentace na akci „Dopravní řešení – povodňová hráz v Ústí nad Labem“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. bezúplatný převod projektové dokumentace na akci „Dopravní řešení – povodňová
          hráz v Ústí nad Labem“ Ministerstvu dopravy ČR

54/07
Příspěvky jednotlivým vlastníkům povodní poškozených objektů – 2. kolo

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí příspěvků z povodňového fondu obce těmto jednotlivým vlastníkům:
          a) Dana Ševčíková, Veslařská 83 ve výši 101 880,- Kč
          b) Martin a Eva Licinberkovi, Veslařská 99 ve výši 79 764,- Kč
          c) Alois a Marie Klausovi, Veslařská 76 ve výši 200 000,- Kč
          d) Josef a Zdeňka Reisovi, Veslařská 118 ve výši 85 309,- Kč
          e) Společenství vlastníků jednotek, Střekovské nábřeží 1119/19 ve výši 370 264,- Kč

55/07
Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí dotace nad 50 tis. Kč v jednotlivých případech na rok 2007 v celkové výši
          6 604 700,- Kč dle příloh č. 1-9 tohoto usnesení

56/07
15. změna územního plání sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Strážky – sever“ – ukončení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení 15. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Strážky –
          sever“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit ukončení pořízení 15. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem
              „Strážky – sever“

T: 3/2007

57/07
29. změna územního plánu sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice – p.p.č. 337/2“ – ukončení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení 29. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Habrovice
          – p.p.č. 337/2“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora    
          a) zajistit ukončení pořízení 29. změny ÚPnSÚ  statutárního města Ústí nad Labem
              „Habrovice – p.p.č. 337/2“

T: 3/2007

58/07
32. změna územního plání sídelního útvaru (ÚPnSÚ) statutárního města Ústí nad Labem „Všebořice – p.p.č. 53, 54, 111/1“ – ukončení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení 32. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem „Všebořice
          – p.p.č. 53, 54, 111/1“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora    
          a) zajistit ukončení pořízení 32. změny ÚPnSÚ statutárního města Ústí nad Labem 
              „Všebořice – p.p.č. 53, 54, 111/1“

T: 3/2007

59/07
Regulační plán „Černá cesta - západ“ – ukončení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení regulačního plánu „Černá cesta – západ“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora    
          a) zajistit ukončení pořízení regulačního plánu „Černá cesta – západ“

T: 3/2007

60/07
Regulační plán „Severní zóna Předlic“ – ukončení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení regulačního plánu „Severní zóna Předlic“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora    
          a) zajistit ukončení pořízení regulačního plánu „Severní zóna Předlic“

T: 3/2007

61/07
Regulační plán „U Habrovického rybníka“ – ukončení pořízení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. ukončení pořízení regulačního plánu „U Habrovického rybníka“
B)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora     
          a) zajistit ukončení pořízení regulačního plánu „U Habrovického rybníka“

T: 3/2007

62/07
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Zoologické zahrady Ústí nad Labem, příspěvkové organizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e   s účinností od 1. 4. 2007
       1. svěření následujících pozemků a budovy do správy Zoologické zahrady Ústí nad
           Labem, příspěvkové organizace:
           a) p.č. 1250/3 o výměře 15 494 m2 – ostatní plocha, manipulační plocha
           b) p.č. 1257/5 o výměře 61 m2 – ostatní plocha, jiná plocha
           c) p.č. 1253 o výměře 307 m2 – zastavěná plocha a nádvoří              
           d) p.č. 1254 o výměře  633 m2 – zastavěná plocha a nádvoří
           e) p.č. 1255 o výměře  120 m2 – zastavěná plocha a nádvoří              
           f) p.č. 1210/55 o výměře  72 m2 – zastavěná plocha a nádvoří – včetně budovy bez
               č.p./č.e.
            vše v k.ú. Krásné Březno
     2. znění dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad
         Labem, příspěvkové organizace ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení

63/07
Zprávy o stavu projektu „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav realizace projektu  „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení
          centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

64/07
Poskytnutí dotace pro Collegium Bohemicum, o.p.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum  ve výši
          500 tis. Kč převodem na její bankovní účet č. 35-8520310287/0100
      2. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na dotaci pro obecně prospěšnou společnost
          Collegium Bohemicum takto:
           a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 500 tis. Kč
           b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru na poskytnutí
               dotace obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum o částku 500 tis. Kč

65/07
Čerpání finančních prostředků na reprezentační a jiné akce

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 120 tis. Kč Ing. Lence Taussigové na realizaci
          akce „Hvězdy v Ústí nad Labem II“

66/07
Revokace usnesení ZM č. 678/06 ze dne 21. 9. 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení ZM č. 678/06 ze dne 21. 9. 2006 v úplném znění

67/07
Navržení člena do DR Ústecké letecké, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem v souladu s § 84 odst. 2, písm. g) Zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění (O obcích)

A)   n a v r h u j e
       1. jmenování zástupce města do Dozorčí rady společnosti Ústecká letecká s.r.o.:
           a) Ing. Libor Turek, Ph.D.,  náměstek primátora

68/07
Odměny neuvolněným členům ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e   s účinností od 1.1.2007
       1. poskytování odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva v maximální
           výši a soubězích dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění

69/07
Rozpočtové opatření finančního odboru

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)    s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru v celkové výši 55 548,56 tis. Kč takto:
          a) zvýšení příjmové části  rozpočtu o částku  55 548,56 tis. Kč ve tř. 4 - přijaté
              dotace ze strukturálních fondů EU
          b) splátku úvěru ve výši 14 167,92 tis. Kč ve tř. 8 - financování
          c) zvýšení investiční rezervy finančního odboru MmÚ o částku 40 000 tis. Kč
              ve skupině č. 5
          d) zvýšení investiční rezervy finančního odboru MmÚ o části 1 380,64 tis. Kč
              ve  skupině č. 3

70/07
Zvýšení základního kapitálu Fotbalového klubu Ústí nad Labem, a.s. a HC SLOVA ÚSTÍ a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)    s c h v a l u j e
      1. zvýšení podílu  Statutárního  města Ústí nad Labem na základním kapitálu akciové
           společnosti Fotbalový klub Ústí nad Labem  o 2 500 tis. Kč, formou přednostního 
           úpisu  akcií  (nákupu akcií)  v  počtu  250 akcií ve jmenovité  hodnotě 10 000,- Kč/kus
           za těchto podmínek:
           a) vlastnictví akcií Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 78,22 % ve společnosti
           b) celková výše základního kapitálu společnosti 4 500 tis. Kč
      2. zvýšení podílu  Statutárního  města Ústí nad Labem na základním kapitálu akciové
           společnosti HC SLOVAN ÚSTÍ  o 2 000 tis. Kč, formou přednostního úpisu  akcií 
           (nákupu akcií)  v  počtu  200 akcií ve jmenovité  hodnotě 10 000,- Kč/kus  za těchto
           podmínek:
           a) vlastnictví akcií Statutárního města Ústí nad Labem ve výši 80,12 % ve společnosti
           b) celková výše základního kapitálu společnosti 5 030 tis. Kč
B)  u k l á d á
      1. Radě města Ústí nad Labeem
          a) zajistit finanční prostředky, v celkové výši 4 500 tis. Kč, na posílení účasti města
              v akciových společnostech, ve smyslu bodu A) tohoto usnesení s tím, že budou
              přednostně použity prostředky vyčleněné v rozpočtu Statutárního města Ústí nad
              Labem, na podporu těchto sportů
C)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícím se k bodům A) a B) tohoto usnesení byla splněna
          doložka  podle  § 41, odstavce 1)  zákona  č. 128/2000 Sb., v  platném  znění (O obcích)

71/07
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
     1. poskytnutí   finančních  příspěvků (nad 50 tis. Kč  v  jednotlivém   případě)  na 
         sportovní aktivity roku  2007 takto:
         a) příspěvky  na  akce  „Sportovního kalendáře“ v  celkové  výši  200 000,- Kč  v
             členění dle přílohy č. 1) usnesení
         b) příspěvky v oblasti „Nadstandardní reprezentace senioři - jednotlivci“ v celkové
             výši  623 190,- Kč v členění dle přílohy č. 2a) usnesení
         c) příspěvky v oblasti „Nadstandardní reprezentace senioři - kolektivy“ v celkové 
             výši 582 645,- Kč v členění dle přílohy č. 2b) usnesení
         d) příspěvky v oblasti „Nadstandardní reprezetace mládež“ v celkové výši  62 307,- Kč
             v členění dle přílohy č. 3) usnesení

72/07
30. Schválení výsledku výběrového řízení a přidělení zakázky na dodávku  „Protipovodňových stěn na Střekovské nábřeží“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení a posouzení komise pro výběr
          dodávky „Protipovodňových mobilních stěn na Střekovské nábřeží“ uchazeči
          SDP-KOVO s.r.o., Domažlická 168, 318 00 Plzeň

 

 

                        Jan Řeřicha                                       Mgr. Jan Kubata
                    náměstek primátora                                primátor města