image

27. ZM Usnesení 647/06-681/06 (21.9.2006)


Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

27. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 21. září 2006
647/06 - 681/06

 


647/06
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM

648/06
Zpráva forenzního auditora

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. zprávu forenzního auditora    
B)  k o n s t as t u j e ,   ž e
      1. forenzní audit neshledal žádné významné porušení legislativy ani vnitřních směrnic
          města

649/06
Vyúčtování hospodaření města Ústí n. L. za I. pololetí roku 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í ,   ž e
      1. v hospodaření města  za I. pololetí roku 2006 dosáhly:
          a) celkové příjmy města výše                                           1 125 050,94 tis. Kč  
          b) celkové výdaje města výše                                           1 189 309,27 tis. Kč
          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši                              -64 258,33 tis. Kč
              vyrovnává oblast financování
      2. v hospodaření Magistrátu města  Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2006 dosáhly:
          a) celkové příjmy MmÚ výše                                               929 617,29 tis. Kč
          b) celkové výdaje MmÚ výše                                            1 008 656,05 tis. Kč
          c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši                              -79 038,76 tis. Kč
              vyrovnává oblast financování

650/06
Poskytnutí finančních prostředků obcím  pro jejich SDH

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  poskytnutí finančních prostředků získaných z Ministerstva pro místní rozvoj v úhrnné
           výši 749,12 tis. Kč  obcím pro jejich Sbory dobrovolných hasičů
           a)  pro Obecní úřad Velké Březno částku 577,10 tis. Kč
           b)  pro Obecní úřad Velké Chvojno částku   5,52 tis. Kč
           c)  pro Obecní úřad Malé Březno částku 52,32 tis. Kč
           d)  pro Obecní úřad Telnice částku 30,28 tis. Kč
           e)  pro Obecní úřad Libouchec částku 74,90 tis. Kč
            f) pro Obecní úřad Stebno částku 9 tis. Kč

651/06
Nabytí nemovitostí v k.ú. Krásné Březno do majetku Statutárního města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí těchto nemovitostí v k.ú. Krásné Březno:
          - p.č. 1250/3 o výměře 15 494 m2 - ostatní plocha, manipulační plocha
          - p.č. 1257/5 o výměře 61 m2 - ostatní plocha, jiná plocha
          - p.č. 1253 o výměře 307 m2 - zastavěná plocha a nádvoří - včetně budovy bez č.p./č.e.  
          - p.č. 1254 o výměře 633 m2 - zastavěná plocha a nádvoří - včetně budovy bez č.p./č.e.
          - p.č. 1255 o výměře 120 m2 - zastavěná plocha a nádvoří - včetně budovy bez č.p./č.e.
          formou odkoupení do majetku Statutárního města Ústí nad Labem, od společnosti Alfa
          Finosa s.r.o., IČ: 25024086, Vaníčkova 1112/27, Ústí nad Labem za kupní cenu ve výši
          6 931 716,- Kč s tím, že:
          a) část kupní ceny ve výši 6 mil. Kč uhradí město do konce roku 2006
          b) zbývající část kupní ceny ve výši 931 716,- Kč uhradí město do konce března roku
              2007

652/06
Nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem od AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem
          a) p.č. 2608/6  o výměře     17 m2
          b) p.č. 2608/7 o výměře    687 m2
          c) p.č. 2608/11 o výměře  112 m2
          d) p.č. 2608/17 o výměře  256 m2
          e) p.č. 2609/1  o výměře   341 m2
          f) p.č. 2609/2 o výměře    237 m2
          formou odkoupení do majetku Statutárního města Ústí nad Labem od společnosti
          AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o., IČ 61329002, za dohodnutou kupní cenu ve výši
          1 815 tis. Kč, tj. 1 100,- Kč /m2 s tím, že kupní cena bude prodávajícímu uhrazena
          takto:
           - ve 4. čtvrtletí roku 2006 částka 605 tis. Kč
           - v  1. čtvrtletí roku 2007 částka 605 tis. Kč
           - v  1. čtvrtletí roku 2008 částka 605 tis. Kč

653/06
Nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem a Střekov

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e
     1. nabytí pozemků:
         a) p.č. 4249/4 o výměře 2498 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
         b) p.č. 3001/1 o výměře 2006 m2 v k.ú. Střekov
         formou darování z majetku České republiky do majetku Statutárního města Ústí nad
         Labem od Ředitelství silní a dálnic ČR, IČ 65993390

654/06
Nabytí pozemku v k.ú. Brná nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) s c h v a l u j e
     1. nabytí pozemků v k.ú. Brná nad Labem p.č. 910/12 o výměře 488 m2 formou 
         odkoupení do majetku Statutárního města Ústí nad Labem za dohodnutou kupní cenu
         ve výši 73,20 tis. Kč, tj. 150,- Kč/m2 a to  takto:
         a) celý spoluvlastnický podíl Jaroslava Skoumala, bytem Řehlovice 34, za cenu 
             24,4 tis. Kč
         b) celý spoluvlastnický podíl Jiřího Skoumala, bytem U Potoka 14, za cenu  24,4 tis. Kč
         c) celý spoluvlastnický podíl Marie Skoumalové, bytem Kmochova 3151/23, za cenu
             24,4 tis. Kč

655/06
Dohoda o finančním vypořádání s provozovatelem staré tržnice Jiřím Vršínským

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e
       1. uzavření záměru finančního vypořádání s Jiřím Vršínským, provozovatelem staré
           tržnice, IČ 16437756 takto:
           a) město Ústí nad Labem zaplatí v roce 2007 Jiřímu Vršínskému částku 752 421,- Kč
               za  rekonstrukci elektroinstalace v areálu staré tržnice v Ústí nad Labem

656/06
Dohoda o zrušení smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření  dohody o  zrušení  smlouvy o uzavření  budoucí  kupní  smlouvy ze dne 
          18. 12. 2001 na pozemky p.č. 2581/1, p.č. 2581/12, 2581/13 a 2593 vše v k.ú. Ústí nad
          Labem a  to  se  společností  Telefónica 02 Czech Republic, a.s.  IČ 6019336 (právním
          nástupcem společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o.)

657/06
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic  - „Zimní stadion - dokončení“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 10 800 tis. Kč
          takto:
          a) zapojení finančních prostředků z VHČ MmÚ ve výši 10 800 tis. Kč vytvořených nad
              schválený rozpočet (prodej pozemků společnosti MATTHEY s.r.o. - 10 300 tis. Kč
              a podíl na zisku z hospodářského výsledku THmÚ - 500 tis. Kč)
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
              10 800 tis. Kč na investiční akci „Zimní stadion - dokončení“

658/06
Zavázání finančních prostředků na rok 2007 - „Městský stadion - velká a malá tribuna“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  c h v a l u je
      1. uzavření smlouvy a zahájení prací na investiční akci Městský stadion v roce 2006 s tím,
          že veškeré provedené práce budou uhrazeny až v roce 2007
B)  u k l á d á
      1. Radě města
          a) zahrnout do návrhu investiční části výdajového rozpočtu města na rok 2007 částku
              80 000 tis. Kč na investiční akci „Městský stadion“

659/06
Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ  „Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium  Bohemicum“ 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1.  rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu ve výši 62 000 tis. Kč
          takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy ve skupině č. 3
              „peněžitý vklad do DPmÚ a.s. na účel pořízení trolejbusové trati“ o částku
              62 000 tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru rozvoje a investic o částku
              62 000 tis. Kč na  akci „Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení
              centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“
B)  u k l á d á
      1. Radě města
          a) zahrnout do návrhu investiční části výdajového rozpočtu města na rok 2007 částku
              130 000 tis. Kč na investiční akci „Rekonstrukce muzea města Ústí nad Labem s
              cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum“

660/06
Regulační plán „Centrální park“ - souborné stanovisko ke konceptu řešení

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o průběhu projednání konceptu řešení regulačního plánu „Centrální park“
         dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
B)  s c h v a l u j e
      1. návrh rozhodnutí o podaných námitkách dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
      2. souborné stanovisko ke konceptu řešení regulačního plánu „Centrální park“ dle přílohy
          č. 1 důvodové zprávy
C)  u k l á d á
      1. Janu Řeřichovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit zpracování a projednání návrhu regulačního plánu „Centrální park“

T: I. pol. 2007

661/06
Jezero Milada - žádosti o úhradu nákladů na zpracovatele projektových   dokumentací

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   b e r  e   n a   v ě d o m í
       1. „Koncepci  řešení ekologických škod vzniklých  před privatizací hnědouhelných 
           těžebních společností v Ústeckém a Karlovarském  kraji“  – část týkající se areálu
           jezera Milada.
B)   s o u h l a s í
       1. se  záměrem  realizace akcí uvedených v Koncepci dle bodu A) tohoto usnesení  v
           areálu  jezera Milada:
           -  7.1  Rekreační území centrální
           -  7.2  Rekreační území – východ
           -  7.7  Cyklostezka 2
           -  7.9 Cyklostezka 4
           -  7.14  Centrální kanalizace
           -  7.15 Veřejná komunikace I
           -  7.16  Veřejná komunikace II
           -  7.20 Veřejná komunikace VI
           -  7.22 Účelová komunikace A
           -  7.23 Účelová komunikace B
           -  7.24 Účelová komunikace C
           -  Přístaviště;
       2. s podáním  žádostí o úhradu nákladů spojených  se zpracováním projektové 
           dokumentace na projekty dle bodu B) 1. tohoto usnesení  k meziresortní  komisi
C)   k o n s t a t u j e
       1. soulad  projektů z bodu B) 1. tohoto usnesení  s rozvojovými aktivitami  obce
D)   u k l  á d  á
        1. Janu  Řeřichovi, náměstku  primátora
            a) zajistit podání žádosti dle bodu B) 2 tohoto usnesení

T: 30. 9. 2006

662/06
Projekt „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada (Roudníky - Trmice)“ - záměr realizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. záměr realizace projektu „Páteřní komunikace rekreační oblasti Milada“ (Roudníky -
          Trmice)             
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
     1. nutnost spolufinancování realizace projektu z investiční části výdajového rozpočtu
         města v případě budoucí úspěšné žádosti na realizaci projektu ve výši a v souladu s
         podmínkami příslušného dotačního titulu

663/06
Rozpočet dobrovolného svazku obcí Jezero Milada

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. rozpočet dobrovolného svazku obcí jezero Milada pro rok 2006

664/06
Projekt „DPD Bukov - dostavba s byty pro důchodce“ - záměr realizace

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. záměr realizace projektu „DPD Bukov - dostavba penzionu s byty pro důchodce“
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
     1. nutnost spolufinancování realizace projektu z investiční části výdajového rozpočtu
         města v případě budoucí úspěšné žádosti na realizaci projektu ve výši a v souladu s
         podmínkami příslušného dotačního titulu

665/06
Dotace do povodňového fondu obce - podání žádosti

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o dotaci do povodňového fondu města Ústí nad Labem se statutem
          legislativního rámce programu obnovy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce
          2006 Státního fondu rozvoje bydlení v souhrnné výši ověřených požadovaných dotací
          občanů postižených povodní
B)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrápskému, vedoucímu odboru aktivní politiky
          a) zajistit administrativní kroky k sepsání smlouvy o poskytnutí dotace do 
              povodňového fondu obce

T: 30.9.2006

666/06
Poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu dobrý soused na realizaci Festivalu digitálního vzdělávání a zábavy Digifest 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu dobrý soused ve výši 150 tis. Kč
          za účelem částečného pokrytí nákladů spojených se zajištěním Festivalu digitálního
          vzdělávání a zábavy Digifest 2006

667/06
Zrušení obchodní společnosti Obecní dům města Ústí nad Labem, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       v souladu s § 84, odst. 2, písm. f), zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
       1. zrušení s likvidací obchodní společnosti Obecní dům města Ústí nad Labem, s.r.o. ke
           dni 31. 10. 2006   

668/06
Dodatek č. 1 k Úplnému znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí n.L.,  p.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 10. 2006
       1. znění dodatku č. 1 úplného znění zřizovací listiny Městských služeb Ústí nad Labem,
           příspěvkové organizace ve smyslu přílohy č. 1 tohoto usnesení, jehož obsahem je
           zejména:
           a) rozšíření hlavního předmětu činnosti organizace o „úklid ulic a veřejného
               prostranství v rámci dokončeného projektu Revitalizace městského centra - I. etapa“

669/06
Dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova důchodce Dobětice, p.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e   s účinností od 1. 10. 2006
     1. dodatek č. 2 ke zřizovací listině Domova důchodců Dobětice, příspěvkové organizace
         ze dne 28. 12. 2004, kterým se
         a) vyjímá ze správy p.p.č. 220/1 o výměře 111 m2 a p.p.č. 220/2 o výměře 2 m2 v k.ú.
             Dobětice
         b) svěřuje do správy st.p.č. 219/3 o výměře 37 m2, p.p.č. 219/4 o výměře 69 m2, p.p.č.
             219/5 o výměře 7 m2  a p.p.č. 219/6 o výměře 27 m2 v k.ú. Dobětice

670/06
Smlouva o ručení města za Muzeum města Ústí nad Labem, p.o. v  souvislosti  s realizací  části  projektu  „Dokumentace  osudů aktivních odpůrců nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války  postiženi  v  souvislosti  s  opatřeními  uplatňovanými  v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A) b e r e   n a   v ě d o m í
     1. uzavření Smlouvy o realizaci části projektu „Dokumentace osudů aktivních odpůrců
         nacismu, kteří byli po skončení druhé světové války postiženi v souvislosti s opatřeními
         uplatňovanými v Československu proti tzv. nepřátelskému obyvatelstvu“ mezi Ústavem
         pro soudové dějiny Akademie věd ČR a Muzeem města Ústí nad Labem, přísp. org.        
B)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o ručení města za Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvkovou
          organizaci ve výši nejvýše 11 500 tis. Kč v rámci realizace projektu dle bodu A) tohoto
          usnesení s Ústavem pro soudobé dějiny Akademie věd ČR

671/06
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu roku 2006 určeného na oblast kultury ve
          výši 80 tis. Kč takto:
          a) Občanské sdružení Elysium - „Pekelný stroj na Větruši“
       2. zvýšení finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu roku 2006 určeného na oblast
           kultury celkem o 330 tis. Kč takto:
           a) o 300 tis. Kč pro Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o.p.s. na
               zabezpečení „Celoročního výstavního programu Galerie E. Filly v roce 2006“
           b) o 30 tis. Kč pro Kulturní středisko města Ústí nad Labem, p.o. na akci             
               „Mezinárodní festival Trampská Porta 2006“

672/06
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu roku 2006 určeného na oblast sportu v 
          celkové výši 4 000  tis. Kč takto:
          a) HC SLOVAN ÚSTÍ, a.s., se sídlem Masarykova 232, Ústí nad Labem
              - na činnost                                                                                       2 000 tis. Kč
          b) Fotbalový klub Ústí nad Labem, a.s., se sídlem Velká Hradební 8/2336
               Ústí nad Labem   - na činnost                                                          1 000 tis. Kč
          c) Basketbalový klub Ústí N.L., a.s. se sídlem Jateční 18, Ústí nad Labem
              - na činnost                                                                                          500 tis. Kč
          d) SK VOLEJBAL  Ústí nad Labem, občanské sdružení, se sídlem
              Klíšská 10, Ústí nad Labem, - na činnost                                            500 tis. Kč
        2. poskytnutí finančního příspěvku z rezervy vytvořené v rozpočtu odd. kultury a sportu
            na rok 2006 ve výši 100 tis. Kč pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okresu
            Ústí nad Labem, občanské sdružení, se sídlem Masarykova 625/330, Ústí nad Labem
            na nákup záchranného pracovního člunu  Dinghy 400
        3. zvýšení finančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu roku 2006 určeného na oblast
            sportu v celkové výši 300 tis. Kč takto:
           a) o 200 tis. Kč pro DREAM PRODUCTION MP, s.r.o. se sídlem Pařížská 1670/15,
               Ústí nad Labem - na realizaci mobilního kluziště v Ústí nad Labem                                                         
           b) o 50 tis. Kč pro FK ČESKÝ LEV Neštěmice, občanské sdružení, se sídlem
               Sportovní ul., Neštěmice, Ústí nad Labem - na činnost mládežnické členské
               základny                         
           c) o 50 tis. Kč pro s r.o. SPORT  AGENCY ÚSTÍ NAD LABEM, s.r.o., se sídlem
               Na Vyhlídce 11, Ústí nad Labem - na krytí vícenákladů akce „Krajské olympiády
               dětí a mládeže Ústeckého kraje“

673/06
Finanční příspěvek na pořádání multikulturního festivalu Barevná planeta

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč, společnosti Poradny pro integraci,
          o.s. se sídlem: Senovážná 2, 110 00 Praha 1, na pořádání největšího setkání s cizinci v
          ČR - festival Barevná planeta

674/06
Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu takto:
          a) zapojení dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 808 833,- Kč
              na úhradu výkonů dopravně-správní agendy
          b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka na platy a
              pojištění zaměstnanců o částku 808 833,- Kč

675/06
Zhodnocení činnosti členů komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM za leden až říjen 2006

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
děkuje předsedům a členům výborů ZM a komisí RM, kteří nejsou členy ZM za práci a

A)  s c h v a l u j e
      1. vyplacení odměn za leden až říjen 2006 předsedům a členům komisí Rady města a 
          výborů Zastupitelstva města, kteří nejsou členy ZM

676/06
Rozpočtové opatření k navýšení neinvestičních výdajů pro Dopravní podnik města   Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.
          na úhradu prokazatelné ztráty takto:
          a) zvýšení příjmové části rozpočtu města o úhradu ve výši 3 000 tis. Kč za poskytnutí
               ručitelských závazků  za úvěry Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
          b) zvýšení  neinvestiční  části  výdajového rozpočtu  odboru  dopravy  o  částku
              3 000 tis. Kč na úhradu prokazatelné ztráty Dopravního podniku města Ústí n.L. a.s.

677/06
Zrušení výborů ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r u š í   ke dni 19. 10. 2006
      dle § 84, odst. 2, písm. l zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
      1. finanční výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem
      2. kontrolní výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem
      3. majetkový výbor Zastupitelstva města Ústí nad Labem
B)  d ě k u j e
      1. všem členům za odvedenou práci

678/06
Směna pozemků v k.ú. Klíše

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
 
A)  s c h v a l u j e
      1. směnu částí pozemků v majetku Statutárního města Ústí nad Labem, vše v k.ú.
          Klíše:
          - p.č.  405/1 o celkové výměře 2 144 m2, které jsou určeny geometrickým plánem č.
            1260-133/2006 jako p.p.č. 405/9, p.p.č. 405/10 a p.p.č. 405/11
          - p.č. 405/3 o celkové výměře 2 230 m2, které jsou určeny geometrickým plánem č.
            1260-133/2006 jako p.p.č. 405/7, p.p.č. 405/13 a p.p.č. 405/14
          za část pozemku v majetku Tělovýchovné jednoty Spartak Ústí nad Labem
          (IČ  44226110), vše v k.ú. Klíše:
          p.p.č. 441/81 o výměře 4 553 m2, která je určena geometrickým plánem č.
          1260-133/2006 jako p.p.č. 441/81   
          s tím, že:
          a) se bude jednat o smlouvu o budoucí smlouvě směnné
          b) směnná smlouva bude uzavřena nejpozději do 1.6.2014
          c) Statutární město Ústí nad Labem se  zaváže k  finanční kompenzaci ve výši
              800 tis. Kč    na   rekonstrukce  sportovního  zázemí  stávajících  sportovišť
              Tělovýchovné jednotě Spartak Ústí nad Labem

679/06
Převod pozemku p.č. 2616/3 v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       1. převod části pozemku p.č. 2616/3 v k.ú. Ústí nad Labem,  kterou tvoří pozemek pod
           budovou č.p. 2732, část pěší komunikace za  touto  budovou a zvýšený  ochoz   dle
           grafické  přílohy č. 1  tohoto usnesení, a  to  formou  prodeje  7. obchodní a.s., IČO
           601 94 2001 za kupní cenu ve výši  2 130 tis. Kč s tím, že přesná výměra bude dána
           geometrickým zaměřením

680/06
Cyklistická stezka Ústí nad Labem -Děčín I. etapa 1 UČS - nabytí pozemku

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  r u š í
      1. usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 507/05 ze dne 15.12.2005 v úplném
          znění
B)  s c h v a l u j e
      1. nabytí části pozemku p.č. 2962/10 o výměře 800 m2, jež jsou určeny GP č.
          1904-219/2005 jako nově vzniklé pozemky p.č. 2962/55, p.p.č. 2962/56, p.č. 4130/1 a
          p.p.č. 4130/3, vše  v k.ú. Střekov formou odkoupení za kupní cenu ve výši 400,- Kč za
          1 m2, tj. za 320 tis. Kč od společnosti SETUZA a.s.  (IČ: 46708707)
     2.  nabytí pozemku p.č. 2969/4 o výměře 91 m2 v k.ú. Střekov formou odkoupení za
         kupní cenu ve výši 50,- Kč za 1 m2, tj. za 4 550,- Kč od společnosti SETUZA a.s.
         (IČ: 46708707)
      3. nabytí části pozemku p.č. 2962/11 o výměře 526 m2 jež jsou určeny GP č.
          1904-219/2005 jako nově vzniklé pozemky p.č. 2958/9, p.č. 2962/53, p.č. 2962/59 a 
          dále pozemku p.č. 2962/51 o výměře 848 m2, vše v k.ú. Střekov formou darování od 
          společnosti SETUZA a.s.   (IČ: 46708707)
      s tím, že kupní a darovací smlouva bude uzavřena za těchto podmínek:
      a)  na pozemku p.č. 2962/51 v k.ú. Střekov nevázne zástavní právo
      b) kupní cena dle bodu B) l. a 2. bude zaplacena do 30 dnů poté, co společnost SETUZA
          a.s. předloží Statutárnímu městu Ústí nad Labem aktuální výpis z katastru nemovitostí,
          podle  kterého má Statutární město Ústí nad Labem ve svém vlastnictví převáděné
          nemovitosti bez omezení vlastnického práva v části C listu vlastnictví, zejména, že na
          žádném z převáděných pozemků nevázne zástavní právo

681/06
Prodej pozemků pro dostavbu hotelové části Větruše

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)   s c h v a l u j e
      1. převod částí pozemků p.č. 3866/1 o výměře 206 m2, p.č. 3866/3 o výměře 502 m2,
          p.č. 3867 o výměře 441 m2, p.č. 3868/1 o výměře 649 m2 vše v k.ú.  Ústí nad Labem,
          určených a  sloučených  dle  GP č. 3305-150/2006 do  nově  vzniklého  pozemku  p.č.
          3866/3 o celkové výměře 1798 m2, a to formou prodeje podnikateli podnikajícímu pod
          obchodní  firmou  Karel Dvořák - stavební a obchodní firma,  IČ 10320563,  za  kupní 
          cenu ve výši   800,- Kč/m2, tj. celkem za 1 438 400,- Kč, za těchto podmínek:
          a) bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní, která nabude účinnosti po nabytí
              právní moci stavebního povolení 
          b) stavební povolení bude vydáno nejpozději do 1 roku od podpisu smlouvy o budoucí
               smlouvě kupní
          c) budoucí  kupující  se  zaváže  stavět  do 1 roku  od   nabytí  právní  moci stavebního
              povolení
          d) budoucí kupující dodrží podmínky  stávajícího územního  plánu  (OZV  č. 45/1996)
          e) doba výstavby nepřesáhne 24 měsíců  od  nabytí  právní moci vydaného stavebního
              povolení pod smluvní pokutou 300 tis. Kč
          f) vlastní kupní smlouva bude uzavřena do 3 měsíců  po  nabytí právní moci kolaudace
              stavby
          g) kupní cena ve výši 1 438 400,- Kč bude zaplacena takto:
              - částka 300 tis. Kč bude zaplacena do deseti dnů od vydání stavebního povolení s
                 tím, že pokud budoucí kupující nezačne stavět v termínu dle bodu A) 1. c) tohoto
                 usnesení ponechá si Statutární město Ústí nad Labem  tuto  částku  jako  smluvní
                 pokutu
              - částka ve výši 1 138 400,- Kč (resp. ve výši  1 438 400,- Kč  v  případě  uplatnění
                smluvní pokuty dle bodu A) 1. c) tohoto usnesení) bude zaplacena před podpisem
                vlastní kupní smlouvy

 

 

                      Mgr. Tomáš Jelínek                               Mgr. Jan Kubata                              
                     náměstek primátora                               primátor města