image

24. ZM Usnesení 563/06-569/06 (11.4.2006)


Magistrát města Ústí nad Labem – Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

 

24. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne 11. dubna 2006
563/06 - 569/05

 


 

563/06
Dílčí zpráva o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. dílčí zprávu o průběhu povodně na území města Ústí nad Labem
B)  v y j a d ř u j e  
      1. poděkování všem občanům a organizacím, kteří se podíleli a podílejí na pracích
          souvisejících s povodní a odklízením následků povodní
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
            a) předložit závěrečnou zprávu o průběhu povodně Zastupitelstvu města

T: 22. 6. 2006

564/06
Dodatek č. 2 k Opatření č. 1/2004 - Pravidla k FRB

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. dodatek č. 2 k „Opatření č. 1/2004 - Pravidla k Fondu rozvoje bydlení na opravy a
          modernizace bytů“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto usnesení

565/06
Rozpočtové opatření odboru mimořádných situací k vytvoření rezervy na odstraňování škod z povodní v r. 2006 

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části výdajového rozpočtu ve výši 10 000 tis. Kč
          takto:
          a) uvolnění neinvestiční rezervy finančního odboru ve výši 10 000 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru mimořádných situací ve výši 10 000 tis.
              Kč  k vytvoření finanční rezervy na pomoc při odstraňování škod po povodni r. 2006

566/06
Zvýšení základního kapitálu společnosti DPmÚ a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
dle § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. informaci o postupech představenstva DPmÚL a.s. a Rady města Ústí nad Labem
          vedoucích k navýšení  základního kapitálu DPmÚL a.s. a tím vytvoření zdrojů na
          vybudování stavby Trolejbusová trať Ústí nad Labem - Střekov
B)  s c h v a l u j e
      1. peněžitý vklad do DPmÚL a.s. ve výši 160 000 tis. Kč

567/06
Oprava přílohy usnesení ZM č. 559/06

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. opravu přílohy usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 559/06 takto:
          a) u organizace Sociální agentura, o.s. se částka 170 200,- Kč mění na částku 70 200,-
              Kč
          b) u organizace Rezonance se částka 70 200,- Kč mění na částku 170 200,- Kč

568/06
Převod části obchodního podílu Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. průběh výběrového řízení ve věci převodu části obchodního podílu Technických služeb
          města Ústí nad Labem, s.r.o.
      2. usnesení výběrové komise jmenované Radou města, číslo usnesení 786/05, bod C) 1.,
          ze  dne  15. 12. 2005,  o stanovení  pořadí  zájemců  na  základě  hodnocení  celkové 
          ekonomické výhodnosti nabídek, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení
B)  s c h v a l u j e
      1. v souladu s podmínkami výběrového řízení, prodej 90% obchodního podílu společnosti
         Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.,  vítězi  výběrového řízení,  tj. AVE CZ 
         odpadové  hospodářství s.r.o., sídlem Praha 2,  Rumunská 1,  PSČ 12000  za  těchto
         podmínek:
         a) kupní cena 181 337 tis. Kč
         b) vložení investic ve výši 133 300 tis. Kč
D)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícím se k bodům A) a B)  tohoto usnesení byla splněna
         doložka podle § 41, odst. l) zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění (O obcích) 

569/06
Návrh zástupců města v orgánech Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  n a v r h u j e
      1. zástupce města, ve smyslu § 84, odstavce 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. v platném
          znění ( O obcích)  v  orgánech  společnosti  Technické  služby  města  Ústí nad Labem,
          s.r.o., takto:
          a) dozorčí rada:
              1. Milan Bartůněk
              2. Jan Řeřicha
              3. Ing. Petr Tůma
          b) jednatel:
              Petr Branda
B)  d e l e g u j e

      1. zástupce města na valnou hromadu společnosti Technické služby města Ústí nad
          Labem, s.r.o., dle § 84,  odstavce 2, písm. g)  zákona  č. 128/2000 Sb.  v platném
          znění ( O obcích) takto:
           a) Mgr. Petr Gandalovič, primátor města
           b) v případě nepřítomnosti primátora města
               1) Mgr. Jan Kubata, náměstek primátora
C)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. projednáním materiálu, vztahujícího se k bodu A) a B) tohoto usnesení byla částečně
          splněna  doložka  podle § 41,  odstavce 1)  zákona č. 128/2000 Sb.,  v platném znění
          (O obcích)

 

 

                       Mgr. Jan Kubata                              Mgr. Petr Gandalovič
                     náměstek primátora                                primátor města