image

18. ZM Usnesení 386/05-404/05 (21.4.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

18. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
konaného dne  21. dubna 2005
386/05 - 404/05


386/05
Plnění usnesení ZM

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení ZM
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění těchto usnesení ZM:
          a)   95/03 na 15. 12. 2005
          b) 258/04 na 15. 12. 2005
          c) 302/04 na 15. 12. 2005

387/05
Závěrečný účet hospodaření města Ústí nad Labem za rok 2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  z j i š ť u j e,  ž e
      1.  v hospodaření města za r. 2004 dosáhly:
           a) celkové příjmy města výše                                    2 271 404,00 tis. Kč
           b) celkové výdaje města výše                                    2 276 554,04 tis. Kč
           Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši -5 150,04 tis. Kč vyrovnává svými  zdroji 
            oblast financování.
       2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem. za r. 2004 dosáhly:
           a) celkové příjmy MmÚ výše                                    1 855 848,49 tis. Kč
           b) celkové výdaje MmÚ výše                                    1 849 312,71 tis. Kč
           Vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši +6 535,78 tis.  vyrovnává oblast  financování.               
       3. výsledek hospodaření MmÚ z hlavní činnosti za r. 2004 činí po celkovém finančním
           vypořádání +48 056,92 tis. Kč
       4. výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti MmÚ za r. 2004 činí
           +75 066,31 tis. Kč, z toho volné zdroje k zapojení do rozpočtu r. 2005 činí
           +29 806,55 tis. Kč
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o přezkoumání hospodaření města za rok 2004 provedené společností Business
          VM Servise, s.r.o.
 C)  s c h v a l u j e
       1. po projednání závěrečného  účtu  celoroční  hospodaření města za  rok 2004 bez
           výhrad
       2. rozpočtové  opatření  v  oblasti  financování, v  příjmové a výdajové části  rozpočtu
           roku 2005 dle důvodové zprávy takto: 
           a) zapojení výsledků hospodaření za r. 2004 v celkové výši 77 863,47 tis. Kč  takto:
               - zapojení přebytku  hospodaření z  hlavní  činnosti  ve  výši  48 056,92 tis. Kč v
                 oblasti financování
               -  zapojení  zisku z  VHČ  do  příjmové části  rozpočtu  v  oblasti  dotací  ve  výši
                  29 806,55 tis. Kč
               -  zvýšení   neinvestiční  části   výdajového  rozpočtu  o   částku  20 000 tis. Kč
                  zapojením do rezervy finančního odboru             
               - zvýšení   investiční  části   výdajového  rozpočtu o   částku   57 863,47 tis. Kč
                  zapojením do rezervy finančního odboru
        3. zrušení peněžního Fondu rezerv a rozvoje
        4. finanční vypořádání za rok 2004 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

388/05
Směna pozemků v k.ú. Ústí n. L. mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a panem Ladislavem Hezoučkým

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. směnu  pozemku p. č. 1626  o  výměře 1406 m2  v  majetku  města  za  pozemky p. č.
          4812/4, 4813/15 a 4949/885 o celkové výměře 19 357 m2 ve vlastnictví pana Ladislava
          Hezoučkého, bytem Pod Školou 17, Ústí nad Labem, vše v  k.ú. Ústí nad Labem  bez
          dalšího finančního vyrovnání

389/05
Nabytí pozemku p.č. 4458/1 v k.ú. Ústí n. L. do majetku města formou odkoupení od   Statku Libouchec, s.p. v likvidaci

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemku p.č. 4458/1 o výměře 680 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku
          města formou odkoupení za cenu 120 tis. Kč od Statku Libouchec, s.p. v likvidaci

390/05
 Nabytí   pozemků  v  k. ú.  Ústí  nad  Labem  pro  stavbu - „Rekonstrukce – Masarykova ul. II. etapa“ a bezúplatný převod opěrných  zdí  a  oplocení  v  k.ú.  Hostovice  pro  stavbu „UL – Hostovice, rekonstrukce ul. Sousedská“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. nabytí pozemků
          a) p.p.č. 617/4 o výměře 68 m2, který vznikl oddělením z p.p.č. 617/1
          b) p.p.č.  4300/12 o výměře 16 m2, který vznikl oddělením z p.p.č. 4300/4
          c) p.p.č.  635/11 o výměře 17 m2, který vznikl oddělením z p.p.č. 635/7
          d) p.p.č.  635/12 o výměře 40 m2, který vznikl oddělením z p.p.č.  635/10
          e) p.p.č.  635/8  o výměře 9 m2
          vše v k.ú. Ústí nad Labem (o celkové výměře 150 m2)
          do majetku města formou  odkoupení od  Czech  Property  Investments, a.s., se sídlem
          Hradební 468/9, 110 00 Praha 1, za cenu 1 000,- Kč/m2 tj. celkem za 150 tis. Kč, a to
          v souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce - Masarykova ul., II. etapa“
      2. bezúplatný převod částí opěrných zdí a oplocení vlastníkům pozemků, na kterých bude
          realizována  stavba „ ÚL - Hostovice,  rekonstrukce  ul. Sousedská“ v  k.ú. Hostovice,
          formou smluv o  smlouvách  budoucích o bezúplatném převodu  díla  umístěného  na
          pozemcích:
          a)  p.p.č. 178 - Tomáš Císař, bytem Hospodářská 38, 400 02 Ústí nad Labem
          b) p.p.č. 187 - Miroslav Bíll a Ilona  Bíllová, bytem Hospodářská 33, 400 02 Ústí nad
              Labem
          c) p.p.č. 188 - Dáša Horangozová, bytem Kosmonautů 487, 400 11 Ústí nad Labem
              a Věra Mudráková, bytem Hospodářská 34, 400 02 Ústí nad Labem
          d) p.p.č. 191 - Zdeněk Svašek, bytem Hospodářská 31, 400 02 Ústí nad Labem
          e) p.p.č. 159 - Václav Hrubec, bytem Sousedská 6, 400 02 Ústí nad Labem
          f) p.p.č. 183/1 a 182 - Milan Vrba, bytem Muchova 2889/1, 400 11 Ústí nad Labem

391/05
“Podhorský park I. etapa“ - nabytí pozemků do majetku města    

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
       v souvislosti s realizací akce „Podhorský park I“
      1. nabytí pozemků p. p.č. 898/281 k.ú. Všebořice o výměře 18 681 m2 a p.p.č. 248/7
          k.ú. Habrovice o výměře 1 791 m2 do majetku města formou odkoupení od Vlasty 
          Bombové za cenu 30,- Kč/m2 tj. celkem 614 160,- Kč
       2. nabytí  50%  spoluvlastnického  podílu  pozemku  p.p.č. 898/282 k.ú.  Všebořice o
           celkové výměře 10 551 m2 do majetku města formou odkoupení od Libuše Pokorné
           za cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem 158 265,- Kč

392/05
Revitalizace objektu Větruše č.p. 392 – I. stavba

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o současném stavu realizace a o dalším postupu stavby „Revitalizace objektu
          Větruše č.p. 392 - I. stavba“ ke dni 28.2.2005 a dalších doprovodných akcí
      2. postup  realizace  stavby  „Revitalizace objektu  Větruše  č.p. 392 - I. stavba“ a postup
          přípravy a realizaci doprovodných akcí - SO 01 Příprava území, SO 02 Dětský koutek,
          SO 03  Sportovní plochy,  SO 04 Zázemí sportoviště,  SO 05 Přírodní bludiště, SO 06
          Zrcadlové bludiště, SO 07 Přípojka vody, SO 08 Splašková kanalizace, SO 09 Rozvody 
          NN, SO 10 Zpevněné plochy, SO 11 Čisté terénní a sadové úpravy

393/05
OZV č. 1/2005 o závazných částech 14. změny územního plánu sídelního útvaru Ústí nad Labem pro území „Habrovice, část p.p.č. 271/1“

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  v y d á v á
      1. OZV č. 1/2005 o závazných částech 14. změny územního plánu sídelního útvaru Ústí
          nad Labem pro území „Habrovice, část p.p.č. 271/1“

394/05
Rozpočtová změna výdajové části organizace 11701 na rok 2005
– zajištění provozu MHD v Ústí nad Labem

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové  opatření  k  vytvoření  zdrojů  na  odboru  dopravy  pro  úhradu ztráty při
          provozování veřejné dopravy ve výši 19 796 tis. Kč takto:
          a) zvýšení výdajové části neinvestičního rozpočtu u odboru dopravy ve výši 19 796 tis.
              Kč na úhradu prokazatelné ztráty z provozování MHD v Ústí nad Labem v roce 2005
              a na úhradu části ztráty  hospodaření  Dopravního podniku města  Ústí nad   Labem,
              a.s. v roce 2004
          b) snížení  výdajové části  neinvestičního rozpočtu u  finančního  odboru v   položce
               neinvestiční rezervy o částku    15 000 tis. Kč
          c) zvýšení příjmové části rozpočtu u finančního odboru o částku 4 796 tis. Kč  přijetím
              úhrady za poskytnuté ručení za úvěry pro  DPmÚ

395/05
Rozpočtové opatření odboru MOS č. org. 010501 a Kanceláře tajemníka č. org.  010240

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části  neinvestičního rozpočtu odboru  MOS,  org.
          č. 010501 a Kanceláře tajemníka,  org. č. 010240 ve výši 5 117 tis. Kč,  z    důvodu
          převedení agendy správy obecního majetku z odboru MOS do Kanceláře tajemníka
          takto:
          a) snížení ve  výdajové části  neinvestičního rozpočtu odboru MOS č. org. 010501 o 
              částku 5 117 tis. Kč
         b) zvýšení  výdajové části neinvestičního rozpočtu Kanceláře tajemníka č. org. 010240
             o  částku 5 117 tis. Kč
      2. rozpočtové  opatření ve  výdajové části  investičního  rozpočtu  odboru MOS,  org.č.
          010501 a  Kanceláře tajemníka, č. org. 010240 ve výši 200 tis. Kč  takto :
          a) snížení ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS č. org. 010501 o částku 
              200 tis. Kč z investiční akce „1. etapa biologické rekultivace skládky Všebořice“
          b) zvýšení ve výdajové části investičního rozpočtu Kanceláře tajemníka č. org. 010240
              o částku 200 tis. Kč na  investiční akci „1. etapa biologické rekultivace skládky
              Všebořice“
     3. rozpočtové opatření ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS, org.č. 10501
         a Kanceláře tajemníka, č. org. 010240 ve výši  4 000 tis. Kč takto :
         a) snížení ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS č. org. 010501 o částku 
             4 000 tis. Kč z investiční akce „Koupě Kulturního domu Ústí n.L.“
         b) zvýšení ve výdajové části investičního rozpočtu Kanceláře tajemníka č. org. 010240
             o částku 4 000 tis. Kč na investiční akci „Koupě Kulturního domu Ústí n.L.“
     4. rozpočtové  opatření ve  výdajové  části  investičního  rozpočtu odboru MOS,  org. č.  
         010501 a Kanceláře tajemníka, č. org. 010240 ve výši 20 000 tis. Kč  takto:
         a) snížení ve výdajové části investičního rozpočtu odboru MOS č.org. 010501 o částku 
             20 000 tis. Kč z investiční akce „Nákup pozemků pro Edenpark“
         b) zvýšení ve výdajové části investičního rozpočtu Kanceláře tajemníka č. org.010240
              o částku 20 000 tis. Kč na  investiční akci „Nákup pozemků pro Edenpark“

396/05
Projekt „Putujeme historií Ústecka“ – financování

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stav přípravy projektu „Putujeme historií Ústecka“
      2. systém  financování  projektů  z   prostředků  Společného  regionálního  operačního
          programu, Grantové schéma “Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém
          kraji pro veřejný sektor“
B)  s c h v a l u j e
      1. finanční  závazek  města  na   profinancování projektu  SROP   „Putujeme  historií
          Ústecka“, jehož celkové předpokládané náklady činí 1 400 tis. Kč bez DPH
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) zajistit všechny potřebné kroky dle bodu B) tohoto usnesení

397/05
Vypořádání majetku města pronajatého nebo spravovaného Obecním domem města   Ústí nad Labem, s.r.o.   

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. svěření  objektu  Prokopa Diviše č. 1605/5,  Štefánikova  č.246/14  a  Pasteurova  č.
          3334/7 a movitých věcí pronajatých ODmÚ s.r.o. do správy Městským službám Ústí
          nad Labem, příspěvkové organizace
      2. dodatek č. 1   zřizovací  listiny  Městských  služeb  Ústí  nad  Labem,  příspěvkové
          organizace dle přílohy č. 1 tohoto usnesení a ve smyslu bodu  D) 1. tohoto usnesení

398/05
Doplnění usnesení Zastupitelstva města Ústí nad Labem č. 327/04 ze dne 16.12.2004

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. doplnění  usnesení  ZM  č. 327/2004 ze   dne  16. 12. 2004  o body A) 2. a 3. takto:
          2. návrh  Darovací smlouvy mezi  Centrem  služeb pro silniční dopravu, Letňanská
              65/24,  Praha 9 a   Statutárním městem   Ústí nad Labem v předloženém znění a
              smluvní pokutu ve výši 1 974 770,- Kč v případě nedodržených podmínek v č. V
              bodu 1. této  smlouvy
          3. „Prohlášení o ekologickém riziku“

399/05
Podání žádosti na financování revitalizace zbytkové jámy Milada – Petri k Meziresortní komisi

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o úhradu nákladů revitalizace zbytkové jámy Milada Petri v přibližné
          výši 60 000 tis. Kč (bez DPH) k Mezirezortní komisi
      2. závazek převzetí hotového díla zrevitalizované zbytkové jámy Milada Petri do majetku
          Statutárního města  Ústí nad Labem
      3. nabytí  pozemků  p.č. 1555/17  o  výměře  219 034 m2, dále pozemku p.č. 1556/14 o
          výměře 69 m2 a pozemku p.č. 1557/16 o výměře 336 m2 všechny v k.ú. Chabařovice
          od  města Chabařovice za cenu 1 Kč/m2 celkem za 219 439,- Kč za těchto podmínek:
          a) s městem  Chabařovice bude  podepsána  smlouva o budoucí smlouvě kupní
          b) k podpisu smlouvy kupní a nabytí pozemků dojde až po obdržení písemného
              schválení projektu od Mezirezortní komise

400/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu na rok 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě:
          a) na podporu dlouhodobé sportovní činnosti členské základny do 18 let v celkové výši
              2 443 981,- Kč a v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) na podporu dlouhodobé volnočasové činnosti členské základny do 18 let v celkové
              výši 479 460,- Kč a v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
          c) na podporu tříd s rozšířenou výukou tělesné výchovy v celkové výši 400 tis. Kč a v
              členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení

401/05
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury na rok 2005

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě:
          a) na akce kulturního kalendáře na rok 2005 v celkové výši 1 712 tis. Kč v členění dle
              přílohy č. 1 tohoto usnesení
          b) na grantové projekty na rok 2005 v celkové výši 310 tis. Kč v členění dle přílohy č. 2
              tohoto usnesení
          c) na reprezentační kulturní akce na rok 2005 v celkové výši 1 500 tis. Kč v členění dle
              přílohy č. 3 tohoto usnesení

402/05
Schválení názvu nové ulice „Baráčnická“ v MO město

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. název nové ulice „Baráčnická“ v MO město

403/05
Podpora nadregionálních akcí

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí  finančních  prostředků  v  celkové  výši  300 tis. Kč  na  realizaci
          nadregionálních akcí  následovně:
          a) ComFact, s.r.o., Pod Terebkou 12, Praha 4, IČ 61246018 na realizaci akce
              „Voda, moře, oceány 2005“                                                          100 tis. Kč
          b) TV Lyra s.r.o., Popovická 32, Děčín 23, IČ 43225292 na realizaci akce
              „Femina“                                                                                       100 tis. Kč
          c) Nadační fond „Dobrý soused“ Pod Sychrovem 773, Praha 10, IČ 25654675, na
              realizaci akce „DIGIFEST 2005“                                                  100 tis. Kč

404/05
Smlouva  ručení za úvěr pro Metropolnet, a.s.

Zastupitelstvo města Ústí nad Labem

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o převzetí ručitelského závazku za úvěr pro společnost Metropolnet,
          a.s.  ve  prospěch  banky,  která bude  vybrána  na   základě   poptávkového řízení  za
          účelem   poskytnutí  úvěru do  výše  4,5 mil. Kč    na   investiční  akci   „Zpřístupnění
          širokopásmového internetu občanům města Ústí nad Labem“

 

 

                      Mgr. Jan Kubata                          Mgr. Petr Gandalovič
                    náměstek primátora                         primátor města