image

15. Usnesení RM 345/03 - 403/03 (3.7.2003)

09.07.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora


   
U s n e s e n í


15. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne  3. července 2003
Usnesení  345/03 - 403/03


345/03
Plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. posun termínů plnění usnesení 275/03 a  296/03 na 18. 9. 2003

346/03
Pronájem nemovitostí v k.ú. Krásný Les v Krušných horách

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem nemovitostí, k.ú. Krásný les v Krušných horách:
          a) st.p.č. 130      o výměře     378 m2  se stavbou č.p. 1
          b) st.p.č. 131/1   o výměře     949 m2  zbořeniště
          c) st.p.č. 132/2   o výměře  2 453 m2  zbořeniště
          d) st.p.č. 131/3   o výměře       29 m2  se stavbou
          e) st.p.č. 150      o výměře    1 342 m2  zbořeniště
          f) p.p.č.  1735/2 o výměře 11 032 m2
          g) p.p.č. 1737/1 o výměře      745 m2 
          h) p.p.č. 1737/2 o výměře      180 m2
          i) p.p.č.  1739    o výměře      662 m2
          j) p.p.č.  1743    o výměře   1 852 m2
         k) p.p.č.  1744/3 o výměře      997 m2
        ---------------------------
         výměra celkem                   20 619 m2
společnosti Wiltom s.r.o. Krásný les 346, Petrovice za roční nájemné ve výši 1,- Kč/m2/rok objekt s č.p. 1 pronajmout bezúplatně s podmínkou, že na objektu bude         proinvestováno do oprav a rekonstrukce min. 1 mil. Kč v průběhu prvních 2 let a objekt bude udržován v provozuschopném stavu, bude pojištěn na náklady společnosti

347/03
Přehled o čerpání povodňových fondů městem Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o účelových dotacích a o ostatních zdrojích poskytnutých městu Ústí nad
          Labem na úhradu nákladů spojených s odstraňováním škod po srpnových povodních
          roku 2002
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření finančního odboru, org. 5400 ve výši 365 tis. Kč k vrácení finančních prostředků na bankovní účet sbírky povodeň takto:
         a) snížení neinvestiční části rozpočtu fin. odboru o částku 365 tis. Kč (kap. 971, org.5400, § 6310, pol. 5141)
         b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu fin. odboru o částku 365 tis. Kč (kap. 971, org.5400, § 6409, pol. 5909)

348/03
Výběrové řízení na zprostředkovatele postoupení pohledávek, jmenování komise pro  výběr  zprostředkovatele

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyhlášení výběrového řízení na zprostředkovatele postoupení pohledávek
      2. znění inzerátu dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
B)  j m e n u j e
      1. komisi pro výběr zprostředkovatele postoupení pohledávek ve složení:
          a) předseda komise: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora
          b) členové komise: ing. arch. Zdeněk Šťastný
                                        MUDr. Karola Haasová
                                        ing. Milan Zemaník
                                        ing. Rudolf Jakubec
C)  u k l á d á
      1. ing. Rudolfu Jakubcovi, vedoucímu finančního odboru
          a) předložit výsledek výběrového řízení ke schválení Radě města
T: 4. 9. 2003

349/03
Rozpočtové opatření k vytvoření finančního zdroje k úhradě 1,5 mil. Kč dle dohody o mimosoudním narovnání

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výši 1 500 tis. Kč  takto:
         a) zvyšuje se  neinvestiční část rozpočtu kanceláře tajemníka org. č. 1402 o  částku 1 500 tis. Kč  na úhradu závazku z dohody o mimosoudním narovnání s p. Šálkem      (kap. 971, § 6409,  pol. 5199)
         b) snižuje se  neinvestiční rezerva fin. odboru org. 5400 o  částku 1 500 tis. Kč (kap. 971,  § 6409, pol. 5901)


350/03
Rozpočtové opatření org. č. 1420 - Městská policie

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 1 000 tis. Kč odboru Městská policie, org. č. 1420 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 1 000 tis. Kč (kap. 951, org. 1420, §5311, pol. 6123, UZ 466) na nákup 4 ojetých motorových vozidel
           b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 1 000 tis. Kč (org. 5400,kap. 971, § 6409, pol. 5901)     

351/03
Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003 - přiznání státní dotace od MV ČR

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. výsledek přiznání státní dotace od MV ČR v rámci Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
          a) o výsledku přiznání státní účelové dotace od MV ČR informovat Zastupitelstvo města
T: 18. 9. 2003
       2. Ivanu Charvátovi, předsedovi komise prevence kriminality
           a) předložit vyhodnocení Programu prevence kriminality města Ústí nad Labem za rok 2003 Radě  města
T: 31. 1. 2004
       3. ing. Pavlu Bakulemu, koordinátorovi prevence kriminality
           a) na základě uzavřených písemných dohod poskytnout finanční dotace města Ústí nad Labem a MV ČR realizátorům dílčích projektů
T: 30. 7. 2003

352/03
Rozpočtová změna příjmové a výdajové části org. č. 1100 na rok 2003 - komunální orientační systém

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru dopravy org. č. 1100 ve výši 233,85 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených v roce 2003 nad schválený rozpočet odboru dopravy ve výši 144,04 tis. Kč jako podílu na zisku z provozování “Komerčního orientačního  dopravně-informačního systému města Ústí nad Labem za rok 2002 (pol. 2324, § 6409)
          b) zapojení příjmů vytvořených v roce 2003 nad schválený rozpočet odboru dopravy ve výši 89,81 tis. Kč jako úhrady za školy spáchané při provozu na místních          komunikacích ve vlastnictví města Ústí nad Labem (pol. 2322, § 6409) 
          c) zvýšení výdajové části rozpočtu ve výši 233,85 tis. Kč na zabezpečení realizace části „Komunálního orientačního systému“ v městské části Ústí nad Labem Střekov (pol.5171, § 2229, kap. 814)


353/03
Dořešení majetkoprávních vztahů a rekonstrukce vodovodního řadu Na Kohoutě

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci MO Ústí nad Labem - město o nedořešených majetkoprávních vztazích k vodovodnímu řadu v ul. Na Kohoutě a potřebnosti jeho rekonstrukce
B)  s o u h l a s í
      1. s podílem MmÚ na financování nákladů MO Ústí nad Labem město spojených s rekonstrukcí vodovodního řadu Na Kohoutě maximálně ve výši 900 tis. Kč, dle          skutečných nákladů stavby
C)  ž á d á
      1. Radka Vonku, starostu MO Ústí nad Labem - město
         a) o zajištění rekonstrukce vodovodního řadu Na Kohoutě ve smyslu důvodové zprávy
T: 31. 10. 2003

D)  u k l á d á       
      1. Romanu Štajnerovi, vedoucímu odboru SOM
          a) zajistit převedení vodovodního řadu v ul. Na Kohoutě, po provedené rekonstrukci, do majetku SVS a.s. a jednat se SčVaK a.s. s cílem uzavření dohody o bezúplatném provozování řadu a hydroforní stanice na dobu do majetkoprávního narovnání
T: 15. 12. 2003

         b) prověřit veškeré dosud nepředané vodovodní řady a připravit jejich předání do majetku SVS a.s.
T: 31.3.2004

354/03
Rozpočtová změna org. č. 4300 Muzeum města Ústí n.L. a org. č. 5400 - finanční odbor MmÚ - finanční prostředky na nákup výpočetní techniky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 4300 - Muzeum města Ústí nad Labem a org. č. 5400 - finanční odbor MmÚ ve výši 150 tis. Kč takto:
          a) poskytnutí investičního příspěvku ve výši 123 tis. Kč (org. 4300, kap. 512, § 3315, pol. 6531) na nákup tří sestav PC (monitor 19, CD/RW/ jedenkrát DVD R/RW dual,    HDD 80 GB, Pentium 4 2.67 GHZ, DDR 256, Windows XP) á 41 tis. Kč
          b) zvýšení příspěvku do neinvestiční části rozpočtu o částku 27 tis. Kč (org. 4300, kap. 512, § 3315, pol. 5331) na nákup 3 ks scannerů (á 4 tis. Kč) a laserové tiskárny   (15 tis. Kč)
          c) snížení neinvestiční rezervy  finančního odboru o částku 150 tis. Kč (org. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)

355/03
Rozpočtová změna org. č. 4000 Zoologická zahrada Ústí n.L. a org. č. 5400 - finanční odbor MmÚ - finanční prostředky na odstranění havárií

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 4000 - Zoologická zahrada Ústí nad Labem a org. č. 5400 - finanční odbor MmÚ ve výši 479,13 tis. Kč takto:
          a) zvýšení příspěvku do neinvestiční části rozpočtu o částku 479,13 tis. Kč (org. 4000, kap. 734, § 3741,  pol. 5331) na provedení havarijních oprav:
              aa)  tří výměníkových stanic                                   335 tis. Kč
              ab) rozvodu studené vody - terária - suterén            74,13 tis. Kč
              ac) požárního vodovodu - hydrantů                          70 tis. Kč
          b) snížení neinvestiční rezervy  finančního odboru o částku 479,13 tis. Kč (org. 5400, kap. 971, § 6409, pol. 5901)


356/03
Rozpočtové opatření odboru MOS - org. 1900 a 1300 - odbor školství

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření odboru MOS, org. 1900 a 1300 v investiční části rozpočtu ve výši 900 tis. Kč takto: 
           a) snížení rozpočtu ve výdajové části o částku 800 tis. Kč z akce Domov důchodců Velké Březno - výstavba lůžkového výtahu (org. 1900, kap. 411, § 4316, pol. 6121,   UZ 473)
           b) snížení rozpočtu ve výdajové části o částku 100 tis. Kč z akce  ZŠ Mírová -  projektová dokumentace hřiště (org. 1300, kap. 611, § 3113, pol. 6126, UZ 437)
           c) zvýšení rozpočtu ve výdajové části o částku 497 tis. Kč (org. 1300, kap. 611, § 3113, pol. 6121, UZ 459) na akci ZŠ České mládeže - rekonstrukce osvětlení
           d) zvýšení rozpočtu ve výdajové části o částku 403 tis. Kč (org. 1300, kap. 621, § 3111, pol. 6121, UZ 460) na akci MŠ Vinařská - rekonstrukce kuchyně a sociálního   zařízení

357/03
Schválení dohod mezi školskými zařízeními a městem Ústí nad Labem a následně rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č. 1300

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. dohody uzavřené mezi jednotlivými školskými zařízeními a městem Ústí nad Labem, ve smyslu důvodové zprávy
      2. rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. 1300 ve výši 3 489,12 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválení rozpočet ve výši:
              100,06 tis. Kč (og. 1300, § 3121, pol. 2132, UZ 381)
              590,66 tis. Kč (og. 1300, § 3122, pol. 2132, UZ 382)
                73,89 tis. Kč (og. 1300, § 3122, pol. 2132, UZ 383)
              143,35 tis. Kč (og. 1300, § 3123, pol. 2132, UZ 384)
              344,13 tis. Kč (og. 1300, § 3114, pol. 2132, UZ 385)
              198,37 tis. Kč (og. 1300, § 3114, pol. 2132, UZ 386)
                51,72 tis. Kč (og. 1300, § 3112, pol. 2132, UZ 387)
              112,78 tis. Kč (og. 1300, § 3112, pol. 2132, UZ 388)
              292,31 tis. Kč (og. 1300, § 3131, pol. 2132, UZ 389)
              199,84 tis. Kč (og. 1300, § 3112, pol. 2132, UZ 390)
              839,91 tis. Kč (og. 1300, § 3114, pol. 2132, UZ 391)
              207,96 tis. Kč (og. 1300, § 3121, pol. 2132, UZ 392)
              334,14 tis. Kč (og. 1300, § 3122, pol. 2132, UZ 393)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru ve výši:
              100,06 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3121, pol. 5171, UZ 381)
              590,66 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3122, pol. 5171, UZ 382)
                73,89 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3122, pol. 5171, UZ 383)
              143,35 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3123, pol. 5171, UZ 384)
              344,13 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3114, pol. 5171, UZ 385)
              198,37 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3114, pol. 5171, UZ 386)
                51,72 tis. Kč (og. 1300, kap. 622, § 3112, pol. 5171, UZ 387)
              112,78 tis. Kč (og. 1300, kap. 622, § 3112, pol. 5171, UZ 388)
              292,31 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3131, pol. 5171, UZ 389)
              199,84 tis. Kč (og. 1300, kap. 622, § 3112, pol. 5171, UZ 390)
              839,91 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3114, pol. 5171, UZ 391)
              207,96 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3121, pol. 5171, UZ 392)
              334,14 tis. Kč (og. 1300, kap. 612, § 3122, pol. 5171, UZ 393)
              na údržbu pro nemovitosti, užívané školami, které nejsou zřizovány městem Ústí n.L.

358/03
Škody nad 15 000,-  Kč na školských zařízeních

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vyřazení majetku z účetní evidence u uvedených školských zařízení dle přílohy č. 1 důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. ředitelům základních a  mateřských škol zřizovaných Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
          a) provést opatření k zamezení krádeží na škole i v průběhu vyučování
T: 30. 9. 2003

    
359/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. finanční příspěvky na akce sportovního kalendáře v celkové výši 97 000,- Kč v členění dle upravené důvodové zprávy
      2. finanční příspěvek na dlouhodobou činnost členské základny do 18ti let TJ Mojžíř ve výši 27 329,- Kč
B)  s o u h l a s í
      1. s rozdělením finančních příspěvků na akce sportovního kalendáře v celkové výši 600 000,- Kč v členění dle důvodové zprávy
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města    
T: 18. 9. 2003

360/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003 (akce kulturního kalendáře) v celkové výši  94 350,- Kč dle důvodové zprávy
      2. změnu již schváleného finančního příspěvku dle důvodové zprávy

361/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 -VO v ul. Lipová, Všebořice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 894,01 tis. Kč odboru SOM,
          org. 1910 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 894,01 tis. Kč (kap. 852, org. 1910, §3631, pol. 6121, UZ 499) na veřejné osvětlení v ul. Lipová, Všebořice
          b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 894,01 tis. Kč (org. 5400,kap. 971, § 6409, pol. 5901)


362/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - odkoupení pozemku v k.ú. Brná, Krásné Březno do majetku města

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 185,5 tis. Kč odboru SOM, org. 1910 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 185,5 tis. Kč (kap. 961, org. 1910, §6171, pol. 6130, UZ 502) na odkoupení pozemku p.č. 635/2 v k.ú. Brná od manželů     Veselých (85,5 tis. Kč) a  pozemku p.č. 1736/10 v k.ú. Krásné Březno od manželů Vysoudilových (l00 tis. Kč) do majetku města
          b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 185,5 tis. Kč (org. 5400,kap. 971, § 6409, pol. 5901)


363/03
Nabytí pozemku p.č. 635/2 v k.ú. Brná do majetku města formou odkoupení

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemku p.č. 635/2 o výměře 190 m2 v k.ú. Brná do majetku města formou odkoupení od manželů Veselých, bytem Skupova 121, Brná nad Labem za cenu    85 000,- Kč
B)  s c h v a l u j e
      1. zařazení nově nabytého pozemku pod komunikací p.č. 635/2 o výměře 190 m2 v k.ú. Brná do vybraného majetku města
      2. svěření nově nabytého pozemku do správy odboru dopravy MmÚ po projednání a schválení nabytí pozemku do majetku města Zastupitelstvem města
C)  u k l á d á
      1 Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
T: 18. 9. 2003

364/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - povodně

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření odboru SOM, org. 1910 ve výši 1 457 788,- Kč takto:
         a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši 1 457 788,- Kč (org.1910, § 6409, pol. 2322) - pojistné plnění
         b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru SOM, org. 1910 na likvidaci škod způsobených povodní v roce 2002 (kap. 961, § 6171, pol. 5171, UZ 340) o částku             1 457 788,- Kč - objekt Garáže pod Mariánskou skálou


365/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - odkoupení pozemků

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e 
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 750,66 tis. Kč odboru SOM, org. 1910 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 750,66 tis. Kč (kap. 961, org. 1910, §6171, pol. 6130, UZ 501) na odkoupení st.p.č. 2302 o výměře 425 m2 a st.p.č. 2332   o výměře 517 m2, k.ú. Střekov z majetku pí Břicháčkové, pí Formánkové a p.Břicháčka do majetku města
            b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 750,66 tis. Kč (org. 5400,kap. 971, § 6409, pol. 5901)

366/03
Prodej VS v k.ú. Klíše - p. Glückselig + zrušení věcného břemene

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. prodej zařízení výměníkové stanice umístěné v objektu bydlení ul. Brožíkova 150/7, k.ú.
          Klíše panu Ivo Glückseligovi, vlastníku objektu za cenu dle znaleckého posudku, která
          činí   1 075,- Kč + 22% DPH tj. 236,50 včetně nákladů spojených s prodejem
      2. zrušení věcného břemene vážícího se k výměníkové stanici v objektu bydlení ul.
          Brožíkova 150/7, k.ú. Klíše

367/03
Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Bukov - centrum

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje p.č. 1/1, 1/3, 2/1, 4/1, 6/1 195/2, 1314/1 a část pozemku p.č.193/1 v k.ú. Bukov - centrum Krajskému soudu za účelem vybudování nového sídla v Ústí nad Labem

368/03
Pronájem části pozemku p.č. 922/3 v k.ú. Předlice - ROXY II. spol. s r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pronájem části pozemku p.č. 922/3 o výměře cca 1 m2 v k.ú. Předlice za účelem umístění 2 ks reklamních billboardů pro reklamní agenturu ROXY II. spol. s r.o., Ústí          nad Labem za roční nájemné ve výši 15 000,- Kč/rok/ks

369/03
Zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2244/22 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2244/22 o výměře 8 m2 v k.ú. Ústí nad Labem, která je zastavěna garáží ve vlastnictví žadatele, pana Zdeňka Velebila


370/03
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu tzv. bloku 004, 005 a 019 v k.ú. Ústí n.L.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje/pronájmu tzv. bloků 004, 005 lokalita Mírového náměstí a bloku 019 lokalita u Městského divadla, k.ú. Ústí nad Labem

371/03
Zřízení věcného břemene v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k části p.p.č. 1210/1(areál ZOO) v k.ú. Krásné Březno, pro spol. SITEL s.r.o. Praha, a to z důvodu stavby „Metropolitní síť Ústí nad Labem - 3. etapa“ za jednorázovou úhradu, která bude stanovena znaleckým posudkem dle skutečného zaměření geometrickým plánem


372/03
Výpůjčka nemovitostí kostela sv. Floriána v k.ú. Krásné Březno

Rada města po projednání

A)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM č. 236/03 ze dne 7. 5. 2003 v úplném znění
B)  s c h v a l u j e
      1. svěření nemovitostí kostela sv. Floriána se st.p.č. 6 v k.ú. Krásné Březno formou výpůjčky do užívání Římskokatolické farnosti zastoupené farářem Pavlem Jančíkem

373/03
Pracoviště Knihařská a restaurátorská dílna - převedení z Archivu města Ústí n.L. do Muzea města Ústí n.L.

Rada města po projednání

A) s c h v a l u j e
      1. převod pracoviště knihařská a restaurátorská dílna z Archivu města Ústí nad Labem do Muzea města Ústí nad Labem s účinností od 1.9.2003
      2. rozpočtové opatření takto:
          a) snížení u org. č. 1402, § 6171, pol. 5011 (náklady na platy) o částku 102 160,- Kč
          b) snížení u org. č. 1402, § 6171, pol. 5031 (sociální pojištění) o částku 26 561,- Kč
          c) snížení u org. č. 1402, § 6171, pol. 5012 (zdravotní pojištění) o částku 9 194,- Kč
          d) snížení u org. č. 1402, § 6171, pol. 5038 (kooperativa) o částku 286,- Kč
          e) snížení u org. č. 1402, § o částku 108 490,- Kč
          f) zvýšení u org. č. 4300, kap. 512, § 3315, pol. 5011 (náklady na platy) o částku 102 160,- Kč
          g) zvýšení u org. č. 4300, kap. 512, § 3315, pol. 5031 (sociální pojištění) o částku 26 561,- Kč
          h) zvýšení u org. č. 4300, kap. 512, § 3315,, pol. 5012 (zdravotní pojištění) o částku 9 194,- Kč
          i) zvýšení u org. č. 4300, kap. 512, § 3315, pol. 5038 (kooperativa) o částku 286,- Kč
          j) zvýšení u org. č. 4300, kap. 512, § 3315 o částku 108 490,- Kč
B)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) zajistit potřebné kroky k převodu zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad Labem Libuše Benešové a Marcely Tiché do Muzea města Ústí nad Labem
T: 31. 8. 2003
      2. PhDr. Vladimíru Kaiserovi, řediteli Archivu města Ústí nad Labem
          a)  zajistit protokolární předání zařízení a materiálových zásob Muzea města Ústí nad  Labem
T: 31. 8. 2003


374/03
Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč, Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR na realizaci stavby „Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč, Ústí nad Labem“


375/03
Zveřejnění záměru části pozemku 2520/10 v k.ú. Ústí nad Labem (blok 004)

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu části pozemku 2520/10 o výměře 165 m2 v k.ú. Ústí nad Labem (blok 004) panu Michalu Wolfovi, bytem Klíšská 649/86, Ústí nad Labem za   účelem výstavby montovaného CAFE KOKTEJL BARU


376/03
Obnova zámeckého parku Krásné Březno

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR na realizaci stavby “Obnova zámeckého parku Krásné Březno“

377/03
Věcné břemeno VO a dopravní signalizace v Malé Hradební s ČSAD Bus

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČSAD BUS na stavbu „Úprava objízdné trasy Malá Hradební“ ve prospěch města Ústí nad Labem na strpění objektů VO a světelné signalizace s možností vstupu na pozemky za účelem údržby, oprav a rekonstrukcí

378/03
Využití geotermální energie a ekologizace provozu ZOO v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. vypsání veřejné obchodní soutěže s použitím § 21 zák. č. 199/94 Sb. v platném znění na zadání veřejné zakázky „Využití geotermální energie a ekologizace provozu ZOO v Ústí nad Labem“
B)  j m e n u j e
      1. hodnotící komisi zadavatele pro výběr zhotovitele ve složení:
          a) ing. Miroslav Harciník
          b) Mgr. Tomáš Jelínek
          c) Ivan Dostál
          d) MUDr. Jiří Madar
          e) ing. arch. Zdeněk Šťastný
          f) ing. Pavel Tošovský
          g) ing. Vít Klein
          h) ing. Luděk Mervart
          i) ing. Marcel Rahm
          j) ing. Zdena Jeřábková
          k) František Jakub
          l) ing. Václav Fridrich
C)  u k l á d á
     1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) zajistit vyhlášení veřejné obchodní soutěže na výběr zhotovitele veřejné zakázky “Využití geotermální energie a ekologizace provozu v ZOO Ústí nad Labem“ a            následně technicky zajišťovat  průběh výstavby
T: 07/03 a následně

379/03
Příprava stavby „Kanalizace Litoměřická - Sebuzínská, Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se zpracováním žádosti o spolufinancování stavby “Kanalizace Litoměřická - Sebuzínská, Ústí nad Labem“ dle varianty  č. 1 důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. vedoucímu odboru rozvoje a investic
          a) zpracovat a podat žádost dle bodu A) tohoto usnesení na SVS a.s.   
T: 31. 8. 2003


380/03
Směrnice RM č. 2/2003 Organizační řád MmÚ

Rada města po projednání

A)  r u š í
     1. Směrnici MmÚ č. 39/1994 ze dne 1. 10. 1994 - Organizační řád Magistrátu města Ústí nad Labem
B)  s c h v a l u j e
      1. Organizační řád MmÚ v předloženém znění, který včetně všech jeho příloh nabývá účinnosti dnem   4. 7. 2003
C)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
         a) vydat Organizační řád Magistrátu města Ústí nad Labem v souladu s bodem B) a doručit primátorovi města a jeho náměstkům, vedoucí Kanceláře primátora a všem     vedoucím odborů MmÚ
T: 15. 7. 2003
         b) předložit Radě města návrh na sloučení příspěvkových organizací Kulturní dům CORSO a  Kulturní středisko Albis
T: 2. 10. 2003

381/03
Prominutí úhrady části nájmu za bezesmluvní užívání  p.p.č. 2523 o výměře 10 m2, k.ú. Ústí n.L. - společnost STROMBUS s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. snížení úhrady části nájmu z původní výše 30 333,- Kč za bezesmluvní užívání pozemku č. 2523 o výměře 10 m2, k.ú. Ústí nad Labem na 10 000,- Kč spol. STROMBUS s.r.o.

382/03
Rozpočtové opatření org. č. 1910 - oprava střechy pavilonu F1 MN

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu ve výši 200 tis. Kč odboru SOM, org. 1910 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části o částku 200 tis. Kč (kap. 961, org. 1910, § 6171, pol. 5171) na opravu střechy pavilonu Fl, Pasteurova ul. - areál MN
          b) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 200 tis. Kč (org. 5400, kap.971, § 6409, pol. 5901)

383/03
1. Rozpočtové opatření org. č. 1400, odbor hospodářské správy
2. Nákup a svěření osobního automobilu do dlouhodobého 
    užívání primátorovi města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org. č. 1400 takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru, org. č. 5400 (kap. 971, § 6409, pol.5901) o částku 1 255 000,- Kč
          b) zvýšení rozpočtu odboru hospodářské správy, org. č. 1400 v investiční části (kap.911, § 6171, pol. 6123 - dopravní prostředky) o částku 1 255 000,- Kč
      2. nákup osobního automobilu Škoda Fabia 1,9 TDI, SPZ ULL 59-84 od Technických služeb města Ústí nad Labem za odhadní cenu 255 000,- Kč
      3. svěření osobního automobilu Škoda Fabia 1,9 TDI, SPZ ULL 59-84 do dlouhodobého užívání primátorovi města Ústí nad Labem dle „Dohody o svěření osobního automobilu do dlouhodobého užívání“ uvedené v příloze č. 1 důvodové zprávy
      4. nákup osobního automobilu Škoda Superb pro používání primátorem města do 1 mil.Kč

384/03
Odchod profesorky Jitky Švábové

Rada města po projednání

A) v y j a d ř u j e
     1. lítost nad odchodem profesorky Jitky Švábové a  vyjadřuje  uznání jejímu velkému přínosu kulturnímu životu města Ústí nad Labem


       
385/03
Prováděcí pokyny k FRB - návrh dodatku č. 4

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. změny a doplnění prováděcích pokynů, dodatek č. 4 k OZV č. 39/95, kterou se zřizuje Fond rozvoje bydlení (ve znění OZV č. 54/98, 87/02, 90/02 a 4/03) ve znění přílohy č. 1 důvodové zprávy


386/03
Záměr „Kompostovací plocha Jedlová hora“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k     záměru  „Kompostovací plocha Jedlová hora“
B)  n e p o ž a d u j e
     1. doplnění předloženého Oznámení ani další posuzování předmětného záměru ve smyslu citovaného zákona
C)  s o u h l a s í
      1. podle zákoně č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů se záměrem „Kompostovací plocha Jedlová hora“ s tím  že se jedná o stavbu dočasnou na dobu 7 let a území po ukončení provozu kompostárny bude sanováno a rekultivováno

 

387/03
Realizační plán 1. Komunitního plánu péče města a okresu Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. postup při implementaci 1. KPP ve městě a okrese Ústí nad Labem v roce 2003 podle předložených realizačních plánů a role a úkolů manažerského týmu
B)  u k l á d á
      1. manažerskému týmu koordinujícímu rozvoj sociálně zdravotních služeb a) předložit sociálně zdravotní komisi zpracované hodnocení 1. KPP ve městě a okrese             Ústí nad Labem
T: leden 2004
         b) předložit Radě města zpracované hodnocení 1. KPP ve městě a okrese Ústí nad Labem
T: únor 2004


388/03
Souhlas zřizovatele se způsobem oznamování pobytu mimo zařízení sociální péče

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se stanovením způsobu oznamování pobytu mimo ústav a odhlašování stravy v domovech důchodců a ústavech sociální péče pro mládež dle důvodové zprávy


389/03
Funkční náplně ředitelů příspěvkových organizací v kompetenci odboru MOS

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. funkční náplně ředitelů příspěvkových organizací v kompetenci odboru MOS ve znění důvodové zprávy
B)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) zajistit potvrzení funkčních náplní ředitelů příspěvkových organizací


390/03
Bezpečnostní program společnosti Linde Technoplyn, a.s. - Výrobní centrum Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. Dokument Bezpečnostní program společnosti Linde Technoplyn, a.s. - Výrobní středisko Ústí nad Labem
B)  s o u h l a s í
      1. s vydáním rozhodnutí o schválení Bezpečnostního programu ve smyslu zákona č. 353/1999 Sb.

391/03
Ročenka Město Ústí nad Labem - životní prostředí 2002

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. ročenku „Město Ústí nad Labem - životní prostředí 2002“

392/03
Příprava budoucí struktury TSmÚ, s.r.o.

Rada města po projednání

A)   r u š í
       1. pracovní skupinu pro přípravu návrhu budoucí struktury Technických služeb města Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. komisi RM pro infrastrukturu
          a) připravit návrh budoucí struktury Technických služeb města Ústí nad Labem s.r.o.
T: 31. 12. 2003


393/03
Rozbor nákladů na vozidla a mechanizační prostředky úseku 1 - odpadové hospodářství společnosti TSmÚ, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. pořízení speciálního „malého“ svozového vozidla, v ceně 4 mil. Kč pro Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. nad rámec schváleného finančního plánu na rok   2003 formou leasingu

394/03
Úprava předmětu podnikání společnosti TSmÚ, s.r.o.

Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

A)  s c h v a l u j e   ke dni 3 .7. 2003
      1. úpravu předmětu podnikání obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o. a to  o tyto dílčí změny:
          a) rozšíření předmětu podnikání o tyto nové živnosti:
              1. „Realitní činnost“
                  - pronájem nemovitostí, bytů a bytových prostor
              2. „Pronájem a půjčování věcí movitých“
                  - dopravních prostředků
                  -  sportovních potřeb
                  -  stavebních strojů
         b) zrušení živnosti „Podniky zajišťující ostrahu majetku a osob“
         c) transformace vybraných stávajících živností na nové obory živností:
             1. Stávající obor živnosti: Údržba a čištění komunikací (v režimu živností volných)
                 Nový obor živnosti: Poskytování technických služeb
                 - zahrnuje: údržba a čištění ulic a udržování veřejných prostranství
                                  údržba komunikací
                                  výkopové práce a činnosti související s pohřbíváním
                                  pronájem hrobových míst a vedení související evidence
             2. Stávající obor živnosti: Smluvní správa nebytového fondu včetně kulturně
                                                     společenských zařízení v režimu živností volných
                Nový obor živnosti: Správa a údržba nemovitostí
                  - zahrnuje: správa pohřebišť
             3. Stávající obor živnosti: Automatizované zpracování dat
                 Nový obor živnosti: Zpracování dat, služby databank, správa sítí
             4. Stávající obor živnosti: Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb
                 Nový obor živnosti: Poskytování tělovýchovných služeb
B)  u k l á d á
      1. Petru Hřebejkovi, jednateli společnosti TSmÚ, s.r.o.
          a) podat návrh Obchodnímu rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem na provedení zápisu výše uvedených změn
          b) upravit zakladatelskou listinu dle změn uvedených v bodě A) tohoto usnesení
T: 4. 7. 2003

395/03
Změna zakladatelských dokumentů (zakladatelská listina, stanovy) společnosti TSmÚ, s.r.o.

Rada města po projednání
dle § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

A)  s c h v a l u j e   ke dni 3. 7. 2003
      1. aktualizované úplné znění zakladatelských dokumentů (zakladatelská listina, stanovy) Technických služeb města Ústí nad Labem, s.r.o., a to z těchto důvodů:
           a) rozšíření počtu členů dozorčí rady a změnu složení dozorčí rady společnosti
           b) zvýšení základního kapitálu společnosti
           c) úpravu předmětu podnikání společnosti
           d) změny terminologie vyplývající z posledních novelizací obchodního zákoníku
           e) aktualizace některých ustanovení dle souvisejících platných právních norem
           f)  odstranění duplicity některých ustanovení obsažených v obou dokumentech
B)  u k l á d á
      1. Petru Hřebejkovi, jednateli společnosti TSmÚ, s.r.o.
          a) zapracovat body  uvedené v bodě A) 1. a) - f) tohoto usnesení  do zakladatelských dokumentů společnosti (zakladatelská listina, stanovy)
          b) podat návrh na uložení aktuálního a platného znění obou zakladatelských dokumentů do sbírky listin Obchodnímu rejstříku Krajského soudu Ústí nad Labem
T: 15. 7. 2003


 
396/03
Směrnice RM č. 3/2003  O zadávání veřejných zakázek

Rada města po projednání

A)  r u š í   k 31. 7. 2003
     1. směrnici RM č. 5/2001 ze dne 1. 6. 2001 O zadávání veřejných zakázek
B)  s c h v a l u j e
      1. směrnici č. 3/2003 O zadávání veřejných zakázek, která nabývá účinnosti dne 1. 8. 2003, včetně příloh
C)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) vydat směrnici č. 3/2003 O zadávání veřejných zakázek s účinností ode dne 1. 8. 2003 a doručit primátorovi města, náměstkům primátora, vedoucí kanceláře              primátora a všem vedoucímu odborů MmÚ
T: 20. 7. 2003


397/03
Jmenování projektových týmů a pověření členů RM

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
      1. Mgr. Jana Kubatu
           a) vedoucím projektového týmu pro projekt “Rekonstrukce zimního stadionu“
      2. MUDr. Pavla Dlouhého
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt “Revitalizace letního kina“
      3. ing. Miroslava Harciníka
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „Revitalizace Větruše“
      4. ing. arch. Zdeňka Šťastného
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „Využití areálu MN Pasteurova pro UJEP -  Kampus“
      5. Mgr. Petra Gandaloviče
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „Revitalizace prostoru mezi nádražím ČD a labským nábřežím“
     6. Radka Vonku
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „Rekonstrukce Mírového náměstí“
     7. MUDr. Jiřího Madara
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „ Aquapark - areál Klíše“
    8. ing. Pavla Tošovského
          a) vedoucím projektového týmu pro projekt „Využití geotermální energie k vytápění ZOO Ústí nad Labem“
B)  p o v ě ř u j e
      1. Mgr. Jana Kubatu
          a) vyjednáváním s vnějšími finančními zdroji
      2. ing. Pavla Tošovského
         a) komunikací s orgány Ústeckého kraje
      3. Jana Řeřichu
          a) gescí pro oblast bezpečnosti průmyslových provozů 

    
398/03
Předběžná informaci o využívání OZV č. 89/02

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předběžnou informaci o využívání OZV č. 89/02
B)  ž á d á
      1. starosty městských obvodů
          a) o předložení podrobné analýzy OZV č. 89/02
T: 30. 1. 2004

C)  u k l á d á
      1. Dr. Naděždě Hudíkové, vedoucí odboru kontroly
          a) předložit analýzu  OZV č. 89/02
T: 31. 3. 2004

399/03
Oprava usnesení RM č. 305/03 ze dne 5. 6. 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. opravu usnesení RM č. 305/03 ze dne 5. 6. 2003 v bodě A) 1.  tak, že se chybné p.č.2949/13 a  2949/12 zařazených pozemků nahrazují správnými p.č. 4824/13  p.č    4824/12. Výměra pozemkových parcelních čísel a další části usnesení se nemění.

400/03
Plán kontrolních akcí MmÚ na II. pololetí roku 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      plán kontrolních akcí Magistrátu města Ústí nad Labem na II. pololetí roku 2003

401/03
Plnění plánu práce RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. souhrnnou zprávu o plnění usnesení Rady města za I. pololetí roku 2003
B)  s c h v a l u j e
      1. odklad splnění níže uvedených úkolů
           a) Návrh místních pobídek Phare na    21. 8. 2003
           b) Přijetí dotace od SFRB na Bukov na 21. 8. 2003
           c) Zadání změny ÚP Nové Všebořice na 4. 9. 2003
           d) Návrh změny RP U Habrovického rybníka na 4. 9. 2003
      2. zrušení následujících úkolů:
          a) Prodloužení platnosti 1. KPP
          b) Vyhlášení VŘ na konzultanta analýzy chodu MmÚ a ÚMO
          c) Schválení pořízení změny ÚP cyklistická stezka Ústí n.L. - Přerov
          d) Stanovisko obce ke změně územního rozhodnutí Bukov
          e) Analýza HC Slovan a návrh dalšího postupu


402/03
Investiční akce

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. informaci o stavu přípravy a realizaci staveb dle schváleného investičního rozpočtu
           města k 31. 5. 2003


403/03
Přehled vývoje platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených městem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informativní zprávu o vývoji platů zaměstnanců MmÚ, ÚMO a organizací řízených
          městem

Mgr. Tomáš Jelínek                         Ing. Miroslav Harciník
náměstek primátora                          náměstek primátora