image

13. Usnesení RM 256/03 - 291/03 (22.5.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

13. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne  22. května 2003
Usnesení  256/03 - 291/03


256/03
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      a) informaci o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l u j e
      1. změnu termínu plnění  těchto usnesení RM:
          a)  161/03 na  5. 6. 2003
          b)  181/03 na  5. 6. 2003

257/03
Pohledávky - návrh na postoupení pohledávek 
- systém vymáhání pohledávek

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. stávající systém vymáhání neuhrazených pohledávek dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
B)  s o u h l a s í
      1. s postoupením pohledávek uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy včetně
          příslušenství k těmto pohledávkám
      2. s návrhem nového způsobu vymáhání neuhrazených pohledávek dle přílohy č. 3
          důvodové zprávy
C)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
      a) předložit návrh na postoupení pohledávek uvedených v příloze č. 1 důvodové zprávy   
          ke schválení Zastupitelstvu města
                                                                                                          T: 19. 6,. 2003
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) zpracovat směrnici tajemníka MmÚ upravující způsob vymáhání pohledávek
              a předložit finanční komisi RM
                                                                                                          T: 30. 6. 2003258/03
Rozpočtové opatření org. 1200 - projekty v  oblasti sociální sféry

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru ekonomického rozvoje org. č. 1200 a odboru péče o
          občany, org. č. 1610 ve výši 1 800 tis. Kč na „projekty v oblasti sociální práce“ takto:
          a) snížení provozní části rozpočtu odboru ekonomického rozvoje org. 1200 - odd.
              koncepcí z FP „Aktivní politiky města Ústí nad Labem“ ve výši 1 800 tis. Kč
              (org. 1200, § 2140, kap. 213, pol. 5166, UZ 331)
          b) zvýšení provozní části rozpočtu odboru péče o občany, org. 1610 - odd. podpory
              nestátních sociálních služeb na akci „Projekty v oblasti sociální práce“ ve výši
              1 800 tis. Kč (org. 1610, kap. 213, § 4319, pol. 5166)

259/03
Revitalizace objektu Větruše

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
     1.  s navrženým postupem rekonstrukce Větruše
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
      a) zrušit bod D) usnesení ZM č. 311/01 ze dne 19. 4. 2001
C)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
         a) předložit návrh na zrušení bodu D) usnesení ZM č. 310/01 ze dne 19. 4. 2001
             Zastupitelstvu města
                                                                                                      T: 19. 6. 2003
     2. Jiřímu Čalounovi, vedoucímu investičního odboru
         a) zajistit přípravu rekonstrukce Větruše dle navrženého postupu
                                                                                                      T: 30. 10. 2003

260/03
„Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Olšinky - Svádov“ - rozpočtové opatření 

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření investičního odboru, org. 1800 v investiční části rozpočtu ve výši
          1 410 tis. Kč
          a)  zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 1 410 tis. Kč na dofinancování stavby
               „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, části Olšinky - Svádov“ (org. 1800,
               kap. 521, § 2219, pol. 6121, UZ 433)
          b) snížení výdajové části rozpočtu o částku 1 410 tis. Kč u akce “Rekonstrukce
              Zimního stadionu - 1. část“ (org. 1800, kap. 523, § 3419, pol. 6121, ÚZ 413)

261/03
„Úprava a přestavba pavilonu gazel a gepardů - ustájení slonů v ZOO Ústí nad  Labem“  - rozpočtové opatření 

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření investičního odboru, org. 1800 v investiční části rozpočtu ve výši
          2 800 tis. Kč
          a)  zvýšení výdajové části rozpočtu o částku 2 800 tis. Kč na dofinancování stavby
               „Úprava a přestavba pavilonu gazel a gepardů - ustájení slohů v ZOO“
              (org. 1800, kap. 734, § 3741, pol. 6121, UZ 492)
          b) snížení výdajové části rozpočtu o částku 2 800 tis. Kč u akce “Rekonstrukce
              Zimního stadionu - 1. část“ (org. 1800, kap. 523, § 3419, pol. 6121, ÚZ 413)

262/03
1) Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
2) Úprava „Zásad pro poskytování účelových finančních 
     prostředků pro rozvoj kultury a reprezentaci města“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003 (akce kulturního
          kalendáře) v celkové výši 12 550,- Kč v členění dle důvodové zprávy
      2. úpravu „Zásad poskytování finančních prostředků pro rozvoj kultury a reprezentaci
          města“ dle důvodové zprávy

   
263/03
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. finanční příspěvky na akce sportovního kalendáře v celkové výši 106 300,- Kč, v členění
         dle přílohy č. 1a) důvodové zprávy
     2. finanční příspěvky za nadstandardní reprezentaci mládežnických kategorií v celkové výši
         144 612,- Kč v členění dle přílohy č. 2) důvodové zprávy
     3. změnu schváleného příspěvku pro SK 8 BOARD KLUB dle bodu 4. důvodové zprávy
     4. příspěvek ve výši 40 000,- Kč pro ZŠ Stříbrnická ul. 4 na náborovou kampaň pro
         otevření multifunkční sportovní třídy
                                                                  
B)  s o u h l a s í
      1. s rozdělením finančních příspěvků za ocenění nadstandardní reprezentace mládeže v
          celkové částce 155 388,- Kč v členění dle přílohy č. 2 důvodové zprávy
      2. s rozdělením finančních příspěvků na dlouhodobou činnost dětí a mládeže do 18ti let v
          celkové výši 129 791,- Kč v členění dle přílohy č. 1b) důvodové zprávy
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                                T: 19. 6. 2003

264/03
Odprodej pavilonu F2  se st.p.č. 507 (areál  Masarykovy nemocnice) z majetku města  Univerzitě JEP Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s odprodejem pavilonu F2 se st.p.č. 507 o výměře 542 m2 v k.ú. Ústí nad Labem v
          areálu Masarykovy nemocnice Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně se sídlem Hoření
          13, za cenu symbolickou 1,- Kč a náklady spojené s prodejem
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na prodej dle bodu A) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města
                                                                                                              T: 18. 9. 2003

265/03
Zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 159/1 včetně stavby k.ú.  Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje pozemku č. 159/1 včetně stavby průmyslového objektu o
           výměře 244 m2,  k.ú. Ústí nad Labem, lokalita Špitálské nám.

266/03
Oprava zápisu v katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. právní důvod opravy zápisu v katastru nemovitostí k nemovitostem v k.ú. Úst nad
          Labem:                                                                   
          a)  p.p.č.  199 o výměře 625 m2
          b) st.p.č.  200 o výměře 957 m2
          c) st.p.č.  201 o výměře 179 m2
B)  s o u h l a s í
      1. se změnou vlastnického práva k nemovitostem dle bodu A) tohoto usnesení ve prospěch
          spol.  Severočeská energetika a.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, IČO 49903179
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na prodej dle bodu B) tohoto usnesení  Zastupitelstvu města
                                                                                                              T: 19. 6. 2003

267/03
Zařazení nemovitostí v k.ú. Krásné Březno do správy MO Ústí nad Labem - Neštěmice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zařazení nemovitostí v k.ú. Krásné Březno:
          a)  525/40  o výměře   1 902 m2
          b)  525/73  o výměře   1 752 m2
          c)  525/74  o výměře      302 m2
          d)  758/1    o výměře   1 021 m2
          e)  758/2    o výměře 23 747 m2
          f)   758/25  o výměře  1 996 m2
          g)  758/27  o výměře     311 m2
          h)  758/43  o výměře     202 m2
          i)   758/45  o výměře     423 m2
          j)   758/54  o výměře  1 330 m2
          k)  758/73  o výměře     206 m2
          l)   758/98  o výměře     366 m2
         m)  758/99  o výměře       70 m2
          n)  758/106 o výměře 2 501 m2
          o)  758/107 o výměře    895 m2
          p)  797        o výměře    496 m2
          r)   871/1     o výměře 3 281 m2
          s)   871/2     o výměře    454 m2
          t)   946/3     o výměře    216 m2
          u)  948/4     o výměře    794 m2
          v)  949/2     o výměře 3 820 m2
          x) 1083/2    o výměře    658 m2
          y) 1102       o výměře 2 853 m2
          z) 1103       o výměře 5 183  m2
        aa) 1108/2    o výměře 7 552  m2
        ab) 1109/2    o výměře    434 m2
        ac) 1116       o výměře    891 m2
        ad) 1128       o výměře    141 m2
        ae) 1129       o výměře 1 879 m2                                                            
        af) 1132        o výměře   400 m2
        ag) 1133       o výměře 3 416 m2
        ah) 1136       o výměře 1 414 m2
        ai)  1144       o výměře    964 m2
        aj)  1147       o výměře 2 415 m2
        ak)  880/5     o výměře 2 071 m2
        al)   880/6     o výměře    240 m2
       am) 1033/2    o výměře    377 m2
        an) 1035/2    o výměře    415 m2
       do správy MO Úst nad Labem- Neštěmice


268/03
Zařazení p.p.č. 311 v k.ú. Habrovice do vybraného majetku města

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zařazení p.p.č. 311 o výměře 2 407 m2 v k.ú. Habrovice do vybraného majetku města

269/03
Prodej vodohospodářského díla - průmyslová zóna Předlice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. prodej vodohospodářského díla vybudovaného v rámci investiční akce - průmyslová
         zóna Severní Předlice Severočeské vodárenské společnosti a.s. se sídlem Přítkovská
         1689, Teplice, IČO 49099469 za dohodnutou cenu 8 000 tis. Kč

270/01
Nájemní smlouvy na nemovitosti škol nezřizovaných obcí

Rada města po projednání

A)    s ch v a l u j e 
        1. pronájem nemovitostí školám nezřizovaným obcí:
           a) st.p.č. 1515 o výměře 2987 m2
           b) p.p.č. 1516 o výměře 599 m2
           c) p.p.č. 1517 o výměře 600 m2
           d) p.p.č. 1518/1 o výměře 2823 m2
           e) p.p.č. 1518/2 o výměře 5951 m2
           vše v k.ú. Klíše – Gymnázium, Jateční 243/22
                                                                   
  f) st.p.č. 4949/518 o výměře 7427 m2
           g) p.p.č. 4949/519 o výměře 5600 m2
           h) p.p.č. 4949/515 o výměře 1139 m2
           vše v k.ú. Ústí n.L. – Gymnázium a stř.pedag.škola, Stavbařů 2857/59
           i) st.p.č. 1768 o výměře 1207 m2
           j) st.p.č. 1769/1 o výměře 994 m2
           k) st.p.č. 1767  o výměře 192 m2
           l)  p.p.č. 1769/7 o výměře 427 m2
           vše v k.ú. Ústí n.L. – Obchodní akademie, Pařížská 1670/10
          m) st.p.č. 1280 o výměře 3713 m2
           n) st.p.č. 1281 o výměře 330 m2
           o) st.p.č. 1282 o výměře 2075 m2
           p) p.p.č. 1283/1 o výměře 1694 m2
           r) p.p.č. 1283/2 o výměře 180 m2
          vše v k.ú. Klíše – SPŠ Strojní, Resslova 210/5
          s) st.p.č. 4921/22 o výměře 1306 m2
          t) st.p.č. 4921/23 o výměře 763 m2
          u) st.p.č. 4921/24 o výměře 918 m2
          v) st.p.č. 4921/25 o výměře 627 m2
         w) st.p.č. 4921/26 o výměře 306 m2
          x) st.p.č. 4921/27 o výměře 106 m2
          y) p.p.č. 4921/1 o výměře 15858 m2
          z) p.p.č. 4921/30 o výměře 4360 m2
          vše v k.ú. Ústí n.L. – SOŠ, Stará 100
         aa) st.p.č. 554 o výměře 2026 m2
         ab) p.p.č. 556 o výměře 136 m2
         ac) p.p.č. 472/150 o výměře 190 m2
         vše v k.ú, Krásné Březno – SOŠ a SOU, Keplerova 315/7
  ad) st.p.č. 220/1 o výměře 2222 m2
  ae) st.p.č. 219/1 o výměře 1308 m2
  af)  p.p.č. 219/3 o výměře 129 m2
  ag) p.p.č. 217 o výměře 562 m2
  ah) p.p.č. 219/2 o výměře 384 m2
  vše v k.ú. Neštěmice – Zvl. škola, Studentská 297
   ai) st.p.č. 296 o výměře 1252 m2
   aj) st.p.č. 298 o výměře 274 m2
  ak) p.p.č. 295 o výměře 320 m2
   al) p.p.č. 297/1 o výměře 844 m2
  am) p.p.č. 299 o výměře 994 m2
  an)  p.p.č. 294 o výměře 287 m2
  vše v k.ú. Střekov – Zvl. škola, Karla IV. 34/12
  ao) st.p.č. 261 o výměře 682 m2
  ap) p.p.č. 262 o výměře 383 m2
  ar)  p.p.č. 263 o výměře 336 m2
  vše v k.ú. Klíše – Speciální MŠ, Štefánikova 761/14
  as) st.p.č. 1930/5 o výměře 446 m2
  at)  p.p.č. 1930/6 o výměře 3793 m2
   vše v k.ú. Ústí n.L. – Speciální MŠ, Malátova 2438/12
    au) st.p.č. 1823 o výměře 2549 m2
    av) p.p.č. 1825/1 o výměře 933 m2
   aw) p.p.č. 1826 o výměře 9204 m2
    ax) st.p.č. 1824 o výměře 85 m2
    vše v k.ú. Ústí n.L. – DDM, W. Churchilla 1512/8 + RD č.p. 1975
    ay) st.p.č. 861/160 o výměře 333 m2
vše v k.ú. Krásné Březno – DDM, Neštěmická 37/795
az) st.p.č. 4949/48 o výměře 1126 m2
ba) p.p.č. 4949/45 o výměře 64 m2
bb) p.p.č. 4949/47 o výměře 24 m2
bc) p.p.č. 4949/49 o výměře 4672 m2
vše v k.ú. Ústí n.L. – Dětský domov, Špálova 2712
bd) st.p.č. 4949/166 o výměře 1459 m2
be) st.p.č. 4949/167 o výměře 1320 m2
bf) st.p.č. 4949/168 o výměře 2033 m2
bg) st.p.č. 4949/373 o výměře 67 m2
bh) p.p.č. 4949/378 o výměře 13906 m2
bi) p.p.č. 4949/379 o výměře 1781 m2
bj) p.p.č. 4949/380 o výměře 1385 m2
bk) p.p.č. 4949/381 o výměře 1161 m2
vše v k.ú. Ústí n.L. – Speciální školy pro mentálně postiženou mládež, Pod Parkem 2788/2
  za podmínek původních nájemních smluv platných k 31. 12. 2002 mezi městem Ústí nad
  Labem a příslušnými školskými zařízeními

271/03
Výsledky hospodaření společnosti ODmÚ, s.r.o. za rok 2002
Prémiové ukazatele jednatele společnosti ODmÚ, s.r.o.
Finanční plán společnosti ODmÚ, s.r.o., na rok 2003

Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledky hospodaření společnosti ODmÚ, s.r.o. za rok 2002
      2. výsledky hospodaření společnosti ODmÚ, s.r.o. za 1. čtvrtletí roku 2003
B)  s c h v a l u j e
      1. roční závěrku společnosti ODmÚ, s.r.o. k 31. 12. 2002
      2. vyplacení prémií jednateli společnosti ODmÚ, s.r.o. za 2. pololetí roku 2002 dle 
          důvodové zprávy
      3. finanční plán společnosti ODmÚ, s.r.o. na rok 2003
      4. prémiové ukazatele jednatele společnosti ODmÚ, s.r.o. na rok 2003 dle důvodové
          zprávy

272/03
Nákup služebního vozidla na leasing - KS Albis

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souladu s § 102, odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění a § 35
      Zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění (O rozpočtovým pravidlech územního
      rozpočtu)
     1. nákup služebního vozidla Kulturním střediskem Albis formou leasingu, v ceně do 
         300 tis.Kč

       
273/03
Plná moc pro vedoucího odboru městských organizací a služeb - stanovování kapacit v zařízeních sociální péče

Rada města po projednání

A)  z p l n o m o c ň u j e
      1. ing. Marcela Rahma, vedoucího odboru MOS
          a) ke stanovování kapacit v zařízeních sociální péče, jejichž zřizovatelem je město Ústí
              nad Labem po předchozím vyžádání stanoviska odboru sociálních věcí MmÚ a
              odboru péče o občany

274/03
Odvolání a jmenování ředitele Základní školy Ústí  nad Labem, České mládeže 2/230

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á   ke dni 31. 7. 2003
      1. Mgr. Aloise Červína
          a) na vlastní žádost z funkce ředitele Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže
              2/230
B)  j m e n u j e    ke dni 1. 8. 2003
      1. Mgr. Vlastu Rytířovou
          a) do funkce ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, České mládeže 2/230
C)   v y s l o v u j e   p o d ě k o v á n í
      1. Mgr. Aloisi Červínovi
          za jeho kvalitní práci ve funkci ředitele školy

 

275/03
Návrh Zadání změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský park“

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o projednávání návrhu Zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „B7
           Podhorský park“ a Nové Všebořice - sever
       2. návrh zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „B7 podhorský park“ a „Nové
           Všebořice - sever“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem o rozhodnutí a námitkách a připomínkách k návrhu zadání změny ÚPnSÚ
          Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský park“ a „Nové Všebořice - sever“
      2. s návrhem  zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský park“ a
          „Nové Všebořice - sever“
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) schválit návrh o rozhodnutí o námitkách a připomínkách k návrhu zadání změny
             ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský park“ a „Nové Všebořice - sever“
          b) schválit  návrh  zadání změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský 
               park“  dle návrhu Zadání změny ÚPnSÚ  Ústí nad Labem pro území „B7 Podhorský
               park“
D)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh o rozhodnutí o námitkách a připomínkách a návrh zadání změny
              ÚPnSÚ Ústí nad Labem pro lokalitu „B7 Podhorský park“ ke schválení
              Zastupitelstvu města
                                                                                                        T: 19. 6. 2003                                      

      
276/03
Účast města Ústí nad Labem v soutěži „Svět bez hranic a železných opon“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. účast města Ústí nad Labem v soutěži „Svět bez hranic a železných opon“

 

277/03
Zástupci města v orgánech společnosti BASKETBALOVÝ KLUB
Ústí N. L. a.s.

Rada města po projednání
v souladu s § 16 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
A)  s o u h l a s í   s členstvím
      1. Milana Knotka
           a) v představenstvu společnosti BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. se sídlem
               v Ústí nad Labem (IČO 25005758)
       2. ing. Rudolfa Jakubce 
           a) v dozorčí radě  společnosti BASKETBALOVÝ KLUB ÚSTÍ N.L., a.s. se sídlem v 
               Ústí nad Labem (IČO 25005758)             

278/03
Webová presentace města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e    n a   v ě d o m í
      1. informaci o nových webových stránkách města Ústí nad Labem


279/03
Manažerské smlouvy jednatele a prokuristy obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. manažerské smlouvy jednatele a prokuristy společnosti Technické služby města Ústí nad
          Labem, s.r.o. v upraveném znění

280/03
Zvýšení počtu členů dozorčí rady obchodní společnosti Technické služby města Ústí  nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  u p r a v u j e   ke dni 16. 1. 2003
      1. dle § 102, odst. 2, písm. C) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších
          předpisů, celkový počet členů dozorčí rady Technických služeb města Ústí nad Labem,
          s.r.o., ze stávajících pěti  na šest členů
B)  u k l á d á
      1. Petru Hřebejkovi, jednateli společnosti
          a) ve smyslu  změn uvedených v bodě A) tohoto usnesení upravit zakladatelskou listinu
             a stanovy společnosti
                                                                                                                   T: 31. 7. 2003

281/03
Výsledky hospodaření za období 1-3/2003 obchodní společnosti Technické služby města Ústí nad Labem, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledky hospodaření za období l-3/2003 společnosti Technické služby města Ústí nad
          Labem s.r.o.

282/03
Doplatek ročních odměn členů představenstva a dozorčí rady DPmÚ a.s. za rok 2002 a  vyhodnocení plnění stanovených ukazatelů pro vedení společnosti za rok 2002 a doplatek odměn

Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c, zák. č. 128/2000 Sb. O obcích

A)  s c h v a l u j e
      1. roční odměny - doplatek stanovené odměny jednotlivých členů představenstva a dozorčí
          rady DPmÚ a.s. za rok 2002 a vyhodnocení plnění stanovených ukazatelů pro vedení
          společnosti za rok 2002 a doplatek odměn ve výši dle upravené důvodové zprávy a
          příloh

283/03
Nakládání s komunálním odpadem ve městě Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informativní zprávu o 
          a) nákladových položkách a rozboru systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
              využívání a odstraňování komunálního odpadu
          b) návrhu možných opatření na snížení deficitu v této oblasti
          c) ekonomickém dopadu zpoplatnění majitelů rekreačních objektů
B)  u k l á d á
      1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) dále rozpracovat opatření uvedená v bodě 8, písm. a) a f) důvodové zprávy
                                                                   
      2. Petru Hřebejkovi, jednateli TSmÚL, s.r.o.
          a) dále rozpracovat opatření uvedená v bodě 8, písm. d) důvodové zprávy s rozborem  
              nákladů, dopadů do rozpočtu města, návratnosti investic a předložit Radě  města po 
              projednání ve finanční komisi
                                                                                                                         T: 3. 7. 2003

284/03
Záměr „Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové“ ve Spolku pro  chemickou a hutní výrobu, a.s.

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
          posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů k
          záměru „Rekonstrukce skladu na sklad kyseliny fluorovodíkové“ ve Spolku pro
          chemickou a hutní výrobu, a.s.
B)  n e p o ž a d u j e
       1. doplnění předloženého oznámení ani další posuzování předmětného záměru ve smyslu
           citovaného zákona


285/03
Rozpracované možnosti poskytnutí sezónních slev  v MHD

Rada města po projednání a v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti


A)  s c h v a l u j e
      1. poskytnutí sezónních slev u časových jízdenek v MHD dle varianty C
B)  z m o c ň u j e
      1. Představenstvo Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
           a) k vyhlášení slev u časových jízdenek maximálně dvakrát ročně na období maximálně
               čtyřech po sobě jdoucích týdnů, v rozsahu do 20% ceny časové jízdenky dle
               platného tarifu MHD
C)  u k l á d á
      1. Představenstvu Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s.
          a) předložit Radě města ekonomické vyhodnocení při poskytnutí slev u časových
              jízdenek v MHD
                                                                                                         T: říjen 2003

 


286/03
Uzavírky komunikací na území města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o uzavírkách ul. Důlce a ul. Žižkova v Ústí nad Labem


287/03
Dopravní obslužnost Masarykovy nemocnice

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o dopravní obslužnosti Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem
B)  u k l á d á
      1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
          a) zařadit akci „Trolejbusová trať Bukov“ do investičního plánu při přípravě rozpočtu
              města Ústí nad Labem na rok 2004


288/03
Informace o přípravě referenda o přistoupení ČR k Evropské unii

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
     1. informaci o přípravě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii


289/03
Kryty civilní ochrany - současný stav a možný způsob využití

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o stavu stálých tlakově odolných krytů civilní ochrany ve správě města Ústí nad
          Labem

 

290/03
Statut a jednací řád Komise pro komunikaci s veřejností

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. Statut Komise pro komunikaci s veřejností
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. Jednací řád Komise pro komunikaci s veřejností


291/03
Zástupci města v orgánech  VZP a Masarykově nemocnici

Rada města po projednání

A)  doporučuje Zastupitelstvu ústeckého kraje jmenovat za zástupce občanů

       1. za člena dozorčí rady Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem:
           a) Mgr. Petra Gandaloviče

       2. za členy správní rady VZP:  a) Romana Hanuše
                                                       b) JUDr. Pavla Marečka
                                                       c) RNDr. Čestmíra Berčíka
                                                       d) Radka Vonku
                                                       e) ing. Jiřího Brodského
                               nahradníky:     f)  ing. Miroslava Harciníka
                                                       g) Jana Řeřichu

      3. za členy dozorčí rady VZP: a) ing. Pavla Tošovského
                                                     b) Jiřího Černého
                                                     c) Otu Neubauera
                                 náhradníka: d) Petra Berana

 


               Ing. Miroslav  Harciník                     Mgr. Petr Gandalovič
                  náměstek primátora                               primátor města