image

7. Usnesení RM 89/03 - 141/03 (27.2.2003)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

Usnesení

7. jednání Rady města Ústí nad Labem

konaného dne 27. 2. 2003

Usnesení 89/03 - 141/03


89/03

Plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. informaci o plnění usnesení RM

90/03

Obchodní veřejná soutěž na získání investiČního úvěru - schválení zadávacích podmínek, jmenování komisí

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. vyhlášení obchodní veřejné soutěže na nejvhodnější návrh na uzavření úvěrové smlouvy pro financování investiČních výdajů, schválených v rozpoČtu města na rok 2003
 2. zadávací podmínky a zadávací dokumentaci pro obchodní veřejnou soutěž na uzavření úvěrové smlouvy dle bodu A) 1. tohoto usnesení ve znění upravených příloh Č. 1 a 2 důvodové zprávy
 3. harmonogram průběhu obchodní veřejné soutěže dle přílohy Č. 3 důvodové zprávy

B) jmenuje

 1. komisi pro otevírání obálek ve složení:
  a) ing. Miroslav Harciník
  b) ing. Milan Zemaník
  c) vedoucí finanČního odboru MmÚ
  náhradník:
  d) Dr. Naděžda Hudíková
  e) Marie Vávrová
 2. komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
  a) ing. Jiří Brodský
  b) ing. Petr Tůma
  c) ing. Pavel Jun
  d) ing. arch. Zdeněk Š?astný
  e) ing. Miroslav Harciník
  f) ing. Milan Zemaník
  g) vedoucí finanČního odboru
  náhradník:
  h) ing. Roman Jireš
  i) ing. Pavel Tošovský
  j) Marie Vávrová

C) ukládá

 1. ing. Rudolfu Jakubcovi, pověřenému řízením finanČního odboru


  a) zajistit zveřejnění obchodní veřejné soutěže předepsaným způsobem

  T: do 19. 3. 2003

  b) zajistit Činnost komisí ve složení dle bodu B) tohoto usnesení

  T: dle schváleného harmonogramu

 2. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
  a) zajistit, aby smlouvy na investiČní akce financované z úvěru byly uzavírány až po uzavření úvěrové smlouvy

T: do uzavření úvěrové smlouvy

91/03

Svazek obcí "Sdružení Labe"

Rada města po projednání

A) bere na vědomí

 1. závěry z jednání sněmu svazku obcí "Sdružení Labe" konaného dne 6. 2. 2003
 2. jmenování Členů rady svazku v tomto složení

 3. předseda: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora
  místopředseda: ing. Jiří Skalický, starosta obce Velemín
  Členové:Josef Pakan, za obec Velemín

  Věra Petrů, starostka obce Ploskovice

  Jiří Čaloun, MmÚ

 4. jmenování dvou Členů RM Ústí nad Labem do kontrolního výboru svazku ve složení:
  a) Ivan Dostál
  b) MUDr. Karola Haasová

B) souhlasí

 1. s výší příspěvku jako základního jednorázového finanČního vkladu na chod svazku ve výši a v Členění:
  a) město Ústí nad Labem 30 000,- KČ
  b) obec Ploskovice 10 000,- KČ
  c) obec Velemín 10 000,- KČ

C) ukládá

 1. ing. Rudolfu Jakubcovi, pověřenému řízením finanČního odboru mmÚ
  a) zajistit zřízení bankovního úČtu pro svazek obcí "Sdružení Labe"a jeho vedení
 2. T: 7. 3. 2003

 3. ing. Miroslav Harciníkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) a B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

92/03

Prodej Části pozemku p.Č. 2493/38, k.ú. Ústí nad Labem

- blok 007 Mírové nám.

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. s prodejem Části pozemku p.Č. 2493/38 jejíž výměra bude dána geometrickým plánem pro rozdělení pozemku z celkové výměru 1648 m2 v k.ú. Ústí nad Labem za cenu 2 000,- KČ/m2 panu Janu Březinovi, Poznaňská 428/47, 181 00 Praha 8 za úČelem dostavby Mírového nám. stavbou komerČního objektu formou smlouvy o budoucí kupní smlouvě

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

93/03

Prodej nemovitostí p.Č. 159 a 160 v k.ú. Skorotice

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. s prodejem pozemku p.Č. 159 o výměře 328 m2 a p.Č. 160 o výměře 27 m2 se stavbou garáže vše v k.ú. Skorotice panu Bohumilu Dvořákovi, Masarykova 26, Ústí nad Labem za nabízenou kupní cenu 120 000,- KČ

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

94/03

Návrh na odprodej plynárenského zařízení - NTL plynovody z majetku města SeveroČeským plynárnám a.s.

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. oznámení záměru města na prodej NTL plynovodů v ul. Rabasova, Staré Dobětice a El. Krásnohorské

B) souhlasí

 1. s prodejem NTL plynovodů v ul. Rabasova , Staré Dobětice a El. Krásnohorské z majetku města Ústí nad Labem do majetku SČP a.s. dle splátkového kalendáře viz důvodová zpráva

C) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh na prodej NTL plynovodů dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

95/03

Nabytí nemovitostí ve Smržovce do majetku města formou odkoupení

Rada města po projednání

A) nesouhlasí

 1. s nabytím nemovitostí penzionu "ROYAL" ve Smržovce do majetku města formou odkoupení od ing. Soni RouČkové, bytem SněhurČina 712, Liberec za cenu 2.6 mil. KČ

96/03

Nabytí nemovitostí v k.ú. Klíše do majetku města formou odkoupení od Chemopharmy a.s., Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A) nesouhlasí

 1. s nabytím nemovitostí v k.ú. Klíše do majetku města formou odkoupení od firmy Chemopharma a.s., Ústí nad Labem za cenu 2 887 050,- KČ

97/03

Nabytí pozemků v k.ú. Církvice do majetku města formou odkoupení

Rada města po projednání

A) nesouhlasí

 1. s nabytím pozemků p.Č. 87/4 a 133/1 v k.ú. Církvice do majetku města formou odkoupení od Státního statku Libouchec s.p. v likvidaci za cenu dle znaleckých posudků, která Činí celkem 444 000,- KČ

98/03

Směna pozemků v k.ú. Klíše a Bukov - Povodí Ohře s.p.

- MO ÚL město

Rada města po projednání

A) souhlasí

 1. se směnou pozemků:
  p.Č. 433/2, 432/3, 433/4 a 433/6 v k.ú. Klíše a p.Č. 1368/10, 1368/11, 1368/13, 1368/15, 1368/18, 1368/19, 1368/22, 1368/24, 1368/25 a 1368/29 v k.ú. Bukov
  vše vmajetku Povodí Ohře s.p.
  za pozemky:
  p.Č. 433/2, 432/2, 432/4 a 433/5 v k.ú. Klíše a p.Č. 1368/9, 1368/12, 1368/14, 1368/16, 1368/17, 1368/20, 1368/21, 1368/23, 1368/26, 1368/27, 1368/28, 1368/30 a 1368/31
  v k.ú. Bukov vše v majetku města Ústí nad Labem

B) ukládá

 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora


  a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 27. 3. 2003

99/03

Směna pozemků v k.ú. Klíše a Předlice - město + DPmÚ a.s.

Rada města po projednání

A) schvaluje

 1. zařazení směnou nabytého pozemku p.Č. 1926/1 o výměře 3048 m2 v k.ú. Klíše do vybraného majetku města a jeho svěření do správy odboru dopravy MmÚ po schválení Zastupitelstvem města

B) souhlasí

 1. se směnou pozemků p.Č. 218/2 o výměře 388 m2 a 218/3 o výměře 144 m2 v k.ú. Předlice v majetku města za pozemek p.Č. 1926/1 o výměře 3048 m2 v k.ú. Klíše v majetku DPmÚ a.s.

C) ukládá

 • 1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
  a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
  1. T: 27. 3. 2003

   100/03

   Směna pozemků v k.ú. Ústí n.L. - Autocentrum BEK s.r.o. - město Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. se směnou pozemků dle GP oznaČených p.Č. 2852/18 o výměře 2 m2, 2852/19 o výměře 1 m2, 2852/20 o výměře 1 m2 a 2852/22 o výměře 1 m2 celkem 5 m2 v majetku města za pozemky p.Č. 2852/17 o výměře 2 m2 a 2852/21 o výměře 3 m2 celkem 5 m2 v majetku spoleČnosti Autocentrum BEK s.r.o.

   B) ukládá

   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

   T: 27. 3. 2003

   101/03

   Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem a Dobětice

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. se směnou Části (386 m2) p.p.Č. 302/1 v k.ú. Dobětice, která je ve vlastnictví města Ústí nad Labem za p.p.Č. 5151 o výměře 386 m2 v k.ú. Ústí nad Labem, která je ve vlastnictví manželů Křížových

   B) ukládá

   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh směny dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

   T: 27. 3. 2003

   102/03

   Směna pozemků mezi městem a spoleČností SPOBYT s.r.o.

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. se směnou pozemku Č. 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 2003, 2239, 2240, vše v k.ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví města za pozemky Č. 1344/2, 1989/4, 1989/5, 1373/2, 1540, 1867, 256/41 a 256/87 vše v k.ú. Klíše, Č. 457 a 471 v k.ú. Předlice, Č. 1287/17, 2096, 3984, 3998/1, 474 a 353 vše v k.ú. Ústí nad Labem ve vlastnictví spoleČnosti SPOBYT a.s.

   B) ukládá

   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

   T: 27. 3. 2003

   103/03

   Bezúplatný převod zemědělských pozemků z vlastnictví státu do majetku města Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. informaci o podmínkách bezúplatného převodu zemědělských pozemků z vlastnictví státu na město Ústí nad Labem ve znění § 5 zákona Č. 95/1999 Sb., v novelizovaném znění

   B) souhlasí

   1. s bezúplatným nabytím zemědělských pozemků do majetku města:
    a) p.p.Č. 899/11 o výměře 2 110 m2 orná půda v k.ú. Skorotice u Ústí nad Labem
    b) p.p.Č. 311/1 o výměře 3 147 m2 zahrada v k.ú. Božtěšice

   C) ukládá

   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh na bezúplatné nabytí zemědělských pozemků Zastupitelstvu města

   T: 27. 3. 2003

   104/03

   Zařazení nemovitostí v k.ú. Bukov do vybraného majetku města

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. zařazení nemovitostí v k.ú. Bukov:
    a) p.p.Č. 548/2 o výměře 254 m2
    b) p.p.Č. 543/4 o výměře 59 m2
    c) p.p.Č. 543/5 o výměře 67 m2
    d) p.p.Č. 559/2 o výměře 2 m2
    e) p.p.Č. 561/1 o výměře 769 m2
    f) p.p.Č. 569/1 o výměře 1 238 m2
    g) p.p.Č. 570/5 o výměře 324 m2
    h) p.p.Č. 1313/2 o výměře 49 m2
    i) p.p.Č. 555 o výměře 150 m2
    j) p.p.Č. 561/7 o výměře 60 m2
    k) p.p.Č. 564/1 o výměře 41 m2
    l) p.p.Č. 565/2 o výměře 80 m2
    m) p.p.Č. 566 o výměře 193 m2
    n) p.p.Č. 569/3 o výměře 67 m2
    o) p.p.Č. 570/8 o výměře 33 m2
    p) p.p.Č. 605/2 o výměře 103 m2
    r) p.p.Č. 611 o výměře 458 m2
    s) p.p.Č. 1354 o výměře 407 m2
    do vybraného majetku města

   105/03

   Zařazení nemovitostí v k.ú. Střekov do správy MO Ústí nad Labem - Střekov

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. zařazení nemovitostí v k.ú. Střekov:
    a) p.p.Č. 3286 o výměře 137 m2
    b) p.p.Č. 3291/48 o výměře 14 m2
    do správy MO Ústí nad Labem - Střekov

   106/03

   Zveřejnění záměru pronájmu Části p.p.Č. v k.ú. Předlice

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. zveřejnění záměru pronájmu Části p.p.Č. 780/21 v k.ú. Předlice na dobu 25 let z důvodu stavby "Ústí nad Labem - Předlice, průmyslová zóna - základnová stanice veřejné radiotelefonní sítě"

   107/03

   Zveřejnění záměru pronájmu Části pozemku p.Č. 2859 v k.ú. Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. zveřejnění záměru pronájmu Části pozemku p.Č. 2859 o výměře cca 600 m2 v k.ú. Ústí nad Labem za úČelem vybudování parkoviště

   108/03

   Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Předlice ČZS ZO Předlice

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Předlice
    a) 923/1 o výměře 20 031 m2 - zahrada
    b) 923/2 o výměře 7 444 m2 - zahrada
    c) 923/3 o výměře 1 456 m2 - zahrada

   109/03

   Zveřejnění záměru směny pozemků v k.ú. Klíše - p. Bezemek

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. zveřejnění záměru směny pozemku p.Č. 686/1 o výměře 437 m2 ve vlastnictví města Ústí nad Labem za Část pozemku p.Č. 634/52 o výměře 437 m2 z celkové výměry 1 690 m2 ve vlastnictví Agentury BEZ s.r.o., Ústí n. L.

   110/03

   Návrh na využití bytu v obj. Resslova ul. Č. 42

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. vynětí bytu v obj. Resslova ul. Č. 42 z nájemní smlouvy mezi ODmÚ s.r.o. a Školským úřadem Ústí nad Labem, který zanikl

   B) ukládá

   1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ


    a) nabídnou byt O+1 Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem a.s. na dobu urČitou dle důvodové zprávy

   111/03

   Stavba "Pěší komunikace a VO Všebořická ul." - kupní smlouva LIDL ČR v.o.s. Praha

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. s nabytím p.Č. 215/7 v k.ú. Všebořice odkoupením od firmy LIDL ČR v.o.s. Praha za cenu dle znaleckého posudku

   B) ukládá

   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit kupní smlouvu Zastupitelstvu města ke schválení

   T: 27. 3. 2003

   112/03

   Návrh smlouvy o podpoře ze SFŽP ČR na akci "Koncepce snižování emisí a imisí zneČiš?ujících látek, Ústí nad Labem, Ústecký kraj"

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 539 300,- KČ na akci "Koncepce snižování emisí a imisí zneČiš?ujících látek, Ústí nad Labem, Ústecký kraj" za podmínek dle předloženého návrhu Smlouvy Č. 14420122 o poskytnutí podpory

   113/03

   Dokumenty upravující poskytování úČelových finanČních prostředků z rozpoČtu města Ústí nad Labem v oblasti sportu a Činnosti mládeže v letech 2003 - 2006

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. koncepci systémové podpory sportu a Činnosti mládeže městem Ústí nad Labem v letech 2003 - 2006
   2. zásady poskytování úČelových finanČních prostředků

   3. klíČ pro dělení finanČních prostředků za nadstandardní reprezentaci

   4. pokyny pro vyúČtování finanČního příspěvku města Ústí nad Labem

   B) ukládá

   1. Komisi mládeže a sportu, komisi prevence kriminality, komisi pro sociální věci a školské komisi
    a) projednat otázku financování sportovních kroužků na školách

   114/03

   1. Rozdělení finanČních prostředků na akce sportovního kalendáře v roce 2003

   2. Rozdělení finanČních prostředků za nadstandardní výkony seniorů

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. s Čerpáním finanČních prostředků urČených na akce sportovního kalendáře roku 2003 v celkové výši 2 041 750,- KČ v Členění dle přílohy Č. 1 důvodové zprávy
   2. s Čerpáním finanČních prostředků urČených na ocenění nadstandardních výkonů, dosažených v roce 2002 v kategorii "senioři - jednotlivci" v celkové výši l mil. KČ, v Členění dle přílohy Č. 2 důvodové zprávy
   3. s Čerpáním finanČních prostředků urČených na ocenění nadstandardních výkonů, dosažených v roce 2002 v kategorii "senioři - kolektivy" v celkové výši l mil. KČ, v Členění dle přílohy Č. 3 důvodové zprávy

   B) ukládá

   1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh Čerpání finanČních prostředků dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

   T: 27. 3. 2003

   115/03

   Přijetí daru - DEZA

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. okolnosti přijetí daru dle důvodové zprávy

   B) schvaluje

   1. budoucí přijetí daru ve výši 852 500,- KČ od DEZA

   C) ukládá

   1. ing. Rudolfu Jakubcovi, pověřenému řízením finanČního odboru
    a) zajisti administraci úvěrů podnikatelům dle důvodové zprávy

   T: 28.2.2003 - 30.4.2013

   116/03

   Dodatek Č. 1 Směrnice RM Č. 6/2001 o dani z přidané hodnoty

   Rada města po projednání

   A) vydává

   1. dodatek Č. 1 Směrnice RM Č. 6/2001 o dani z přidané hodnoty v předloženém znění

   117/03

   Schválení znění dodatků smluv se SFŽP ČR

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. se zněním dodatků Č. 1 ke smlouvám o poskytnutí podpory Č. 00609771 a Č. 00659771 se Státním fondem životního prostředí ČR v předloženém znění viz Příloha Č. 1 a 2 důvodové zprávy

   B) ukládá

   1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit znění dodatků smluv se SFŽP dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení

   T: 27. 3. 2003

   118/03

   OZV o osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní v r. 2002

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. vyjádření městských obvodů k návrhu vyhlášky viz důvodová zpráva a ústní doplnění o dodateČném vyjádření MO Neštěmice a MO Střekov

   B) souhlasí

   1. se zněním obecně závazné vyhlášky o osvobození od daně z nemovitostí v důsledku povodní v r. 2002 v předloženém znění, s upřesněním přílohy Č. 3

   C) ukládá

   1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit návrh OZV dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města k vydání

   T: 27. 3. 2003

   119/03

   Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003

   B) ukládá

   1. Ivanu Charvátovi, předsedovi komise prevence kriminality
    a) předložit Program prevence kriminality města na rok 2003 Zastupitelstvu města

   27. 3. 2003

   120/03

   Směrnice pro správu sbírek Muzea města Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. směrnici pro správu sbírek Muzea města Ústí nad Labem v předloženém znění

   121/03

   Dodatek Č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) souhlasí

   1. s dodatkem Č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Muzea města Ústí nad Labem

   B) ukládá

   1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit dodatek ke schválení Zastupitelstvu města

   T: 27. 3. 2003

   122/03

   Zmocnění ing. Marcela Rahma

   Rada města po projednání

   A) zmocňuje od 1. 2. 2003

   1. ing. Marcela Rahma, pověřeného řízením odboru MOS
    a) k udílení souhlasu ve smyslu ustanovení § 3, odst. 6, vyhlášky MPSV ČR Č. 82/1993 Sb., v platném znění

   123/03

   Vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizovaná Statutárním městem Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) schvaluje s úČinností od 1. 3. 2003

   1. vnitřní platový předpis pro školy a školská zařízení zřizované Statutárním městem Ústí nad Labem

   B) zmocňuje s úČinností od 1. 3. 2003

   1. ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ
    a) k vydání vnitřního platového předpisu schváleného dle bodu A) tohoto usnesení

   124/03

   Jmenování vedoucích odborů

   Rada města po projednání

   A) jmenuje s úČinností od 1. března 2003

   na návrh ing. Milana Zemaníka, tajemníka MmÚ

   1. ing. Zdeňka Janíka do funkce vedoucího odboru hospodářské správy MmÚ
   2. ing. Galinu Peckovou do funkce vedoucí živnostenského odboru MmÚ
   3. Mgr. Jiřího JavorČáka do funkce vedoucího správního odboru MmÚ
   4. Zlatu Kuzmovou do funkce vedoucí odboru státní sociální podpory MmÚ
   5. ing. Dalibora Dařílka do funkce vedoucího odboru dopravy MmÚ
   6. ing. Václava Fridricha do funkce vedoucího odboru ekonomického rozvoje MmÚ

   B) ukládá

   1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit Radě města návrh na jmenování vedoucích odborů:stavebního, správy obecního majetku, investiČního a finanČního

    T: 20. 3. 2003

    b) předložit Radě města návrh organizaČního řádu MmÚ

   T: 10. 4. 2003

   125/03

   Protipovodňová opatření na Střekovském nábřeží

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. informaci o možnostech protipovodňových úprav na Střekovském nábřeží

   B) ukládá

   1.  Jiřímu Čalounovi, pověřenému řízením investiČního odboru MmÚ
    a) předložit Radě města návrh dalšího postupu v návaznosti na výsledky zpracovaných studií a průzkumů

   T: 7. 5. 2003

   126/03

   Zimní stadion - stavebně technický posudek

   Rada města po projednání

   A) ukládá

   1. Jiřímu Čalounovi, pověřenému řízením investiČního odboru MmÚ
    a) zadat vypracování prováděcí dokumentace na ČásteČnou rekonstrukci objektu zimního stadionu a to: - dokonČení Čpavkového hospodářství
    - rekonstrukce ledové plochy
    - nová Časomíra
    - rekonstrukce vodoinstalace
    - rekonstrukce vzduchotechniky
    - rekonstrukce šaten
    v celkovém rozsahu cca 17 mil. KČ v roce 2003
    b) vypracovat scénář realizace tohoto zadání s Časovou osou vlastní přípravy realizace

   T: do 20. 3. 2003

   127/03

   Sociální přístřeší - objemová studie

   Rada města po projednání

   A) ukládá

   1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
    a) zastavit přípravu staveb "Sociální přístřeší" v lokalitách Předlice a Krásné Březno a "Obytný dům Žižkova ul." a "Areál náhradního ubytování,, Žižkova ul. Ústí n.L."

   T: 28. 2. 2003

   128/03

   Zadání pro zpracování Návrhu 11. změny ÚPn SÚ města Ústí nad Labem pro území "Dobětice - SluneČná pláň"

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. průběh projednávání návrhu Zadání 11. změny ÚPn SÚ města Ústí nad Labem pro území "Dobětice - SluneČná pláň" dle důvodové zprávy

   B) souhlasí

   1. se zpracováním Návrhu 11. změny ÚPn SÚ města Ústí nad Labem pro území "Dobětice - SluneČná pláň" dle předloženého návrhu zadání

   C) ukládá

   1. ing. Miroslavu Harciníkovi, náměstkovi primátora
    a) předložit návrh zadání 11. změny ÚPn SÚ města Ústí nad Labem pro území "Dobětice - SluneČná pláň" Zastupitelstvu města
   2. T: 27. 3. 2003

   3. ing. Václavu Fridrichovi, pověřenému řízením OER
    a) zajistit zpracování a projednání návrhu 11. změny ÚPn SÚ města Ústí nad Labem pro území "Dobětice - SluneČná pláň" vČetně OZV

   T: 30. 3. 2004

   129/03

   Jmenování Mgr. KadleČkové do funkce ředitelky ZŠ a MŠ Ústí n.L., Pražská 166

   Rada města po projednání a po následném vyslovení souhlasu Ústeckého kraje

   A) jmenuje k 1. 3. 2003

   1. Mgr. Blanku KadleČkovou
    a) do funkce ředitelky Základní školy a mateřské školy Ústí nad Labem, Pražská 166

   B) stanoví

   1. plat Mgr. Blance KadleČkové ve výši dle důvodové zprávy

   130/03

   Jmenování Mgr. Čechurové do funkce ředitelky ZŠ Ústí n.L., VojnoviČova 5/620

   Rada města po projednání a po následném vyslovení souhlasu Ústeckého kraje

   A) jmenuje k 1. 3. 2003

   1. Mgr. Věru Čechurovou
    a) do funkce ředitelky Základní školy Ústí nad Labem, VojnoviČova 5/620

   B) stanoví

   1. plat Mgr. Věře Čechurové ve výši dle důvodové zprávy

   131/03

   Odměňování Členů statutárních orgánů spoleČnosti DPmÚ a.s.

   Rada města po projednání

   v souladu s § 102, odst. 2, písm. c) zák. Č. 128/2000 Sb. O obcích

   A) stanovuje

   1. odměny Členů statutárních orgánů spoleČnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. dle předložené důvodové zprávy a příloh

   132/03

   Výběr auditora

   Rada města po projednání

   A) schvaluje

   1. na základě návrhu představenstva spoleČnosti Metropolnet a.s. vypracování auditu spoleČnosti Metropolnet a.s. auditorem ing. Jaroslavou Staňkovou (Komora auditorů České republiky osvědČení Č. 1713)

   133/03

   Změna organizaČní struktury MmÚ

   Rada města po projednání

   A) schvaluje s úČinností od 1. 3. 2003

   1. změnu názvu Odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu na Odbor péČe o obČany
   2. přechod Odboru sociální práce pod Odbor péČe o obČany
   3. změnu organizaČní struktury a poČet tabulkových míst:
    a) Odbor péČe o obČany + 2


    b) Odbor sociální práce - 4

   4. strukturu uvedenou v bodě A) 3. a) jako přílohu organizaČního řádu schváleného usnesením RM Č. 354/98

   B) konstatuje, že ke dni 1. 3. 2003

   1. poČet tabulkových mást je následující
    a) Odbor péČe o obČany 11
   2. celkový poČet pracovních míst MmÚ je 417 zaměstnanců

   134/03

   Vyhodnocení kontrolní Činnosti Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2002

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. vyhodnocení kontrolní Činnosti MmÚ za rok 2002

   135/03

   Kontrola úkrytů CO ve městě Ústí nad Labem

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. zprávu o dodržování platných předpisů, majetkových vztahů, souČasného stavu zařízení a Čerpání finanČních prostředků na správu a údržbu úkrytů CO ve městě Ústí nad Labem vČetně zápisu z projednání ze dne 20. 1. 2003

   B) ukládá

   1. odboru mimořádných situací
    a) zmapovat kryty CO na území města Ústí nad Labem a poskytnout další informace Radě města

   T: 22. 5. 2003

   136/03

   Zpráva o Činnosti odborů MmÚ v roce 2002

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. zprávu o Činnosti odborů MmÚ v r. 2002

   137/03

   Přehled veřejných zakázek zadávaných městem Ústí nad Labem v roce 2002

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. přehled veřejných zakázek zadaných městem Ústí nad Labem v roce 2002

   138/03

   Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných pohledávkách MmÚ k 31. 12. 2002

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. informaci o prodejích nemovitostí z majetku města (vČetně pohledávek) za období od 1.1.1991 do 31.12.2002

   139/03

   Informativní zpráva o výběru poplatku za komunální odpad

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. informativní zprávu o výběru poplatku za komunální odpad dle důvodové zprávy

   B) ukládá

   1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) dopracovat zprávu o nákladové položky spojené se svozem a likvidací komunálního odpadu a o návrh na snížení deficitu v této oblasti
    b) vyhodnotit ekonomický dopad zpoplatnění majitelů rekreaČních objektů

   T: 22.5.2003

   140/03

   Návrh měsíČních odměn Členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem a předsedům komisí, kteří nejsou Členy ZM

   Rada města po projednání

   A) bere na vědomí

   1. nařízení vlády ČR Č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon Členů zastupitelstev

   B) ukládá

   1. ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
    a) předložit RM a následovně ZM
    - v souladu s § 84, odst. 2, písm. r) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích výši měsíČních odměn Členům Zastupitelstva města
    - v souladu s § 77, odst. 3, písm. b) zákona Č. 128/2000 Sb. o obcích souběh měsíČních odměn za výkon funkcí
    - v souladu s § 85, písm. b) návrh na odměny předsedům komisí RM, kteří nejsou Členy Zastupitelstva města

   T: RM : 20. 3. 2003

   T: ZM : 27. 3. 2003

   141/03

   Olympiáda pro děti ČR

   Rada města po projednání

   A) podporuje

   1. záměr uspořádat v roce 2005 na území Ústeckého kraje a města Ústí nad Labem

   Olympiádu pro děti ČR

   Mgr. Petr GandaloviČ

   Ing. Miroslav Harciník

   primátor města

   náměstek primátora