image

Příloha RM 87/04 - Zadávací podmínky a zadávací dokumentace

Město Ústí nad Labem

 Zadávací podmínky a zadávací dokumentace

 pro  výzvu  k podání nabídky na uzavření smlouvy o poskytnutí krátkodobého úvěru

ve smyslu § 49 zákona 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek  v platném znění


Zastupitelstvo města Ústí nad Labem svým usnesením č. 140/03 ze dne 11.12.2003 schválilo  rozpočet Města Ústí nad Labem na rok 2004. Jelikož finanční zdroje i výdaje vznikají v průběhu roku nepravidelně bez přímé vzájemné vazby, má město zájem zajistit si  případný přechodný nedostatek finančních zdrojů v průběhu roku  krátkodobým úvěrem.

1.      Předmětem  veřejné soutěže je uzavření úvěrové smlouvy na krátkodobý úvěr  do výše 150 mil. Kč  na financování přechodného nedostatku finančních zdrojů na financování výdajů města.

2.      Základní podmínky nabídek:
a)      výše úvěrového rámce  150 000 tis. Kč s právem zadavatele úvěr nedočerpat,
b)      uchazeč nabídne pohyblivou úrokovou sazbu ve variantách 1M, 3M, 6M, 1rok PRIBOR,
c)      doba splatnosti úvěru je do 30.4.2005,
d)      ručení: budoucími příjmy města,
e)      čerpání finančních prostředků i jejich splácení bude prováděno postupně od měsíce května 2004 podle finanční situace a potřeby zadavatele, s možností opakovaného  splácení a čerpání,
f)        úvěrová smlouva umožní předčasné splacení části nebo celého úvěru bez poplatků

3.      Doba a místo plnění zakázky:
Plnění (uzavření úvěrové smlouvy) bude realizováno nejpozději do 5.5.2004. Místem plnění je Magistrát města Ústí nad Labem , Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem .

4.      Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů uchazečů:
Uchazeči musí prokázat kvalifikační předpoklady podle § 2b) způsobem podle § 2c) zákona 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění

5.      Způsob hodnocení nabídek:
Hodnocení nabídek bude provedeno bodovým systémem s pomocí více kritérií. Kritéria jsou uvedena v sestupném váhovém pořadí, které jim zadavatel přisuzuje. Jako nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena ta, která získá nejvyšší počet bodů podle níže uvedených kritérií:
1.      Výše úrokové sazby
2.      Výše jiných nákladů mimo úrokové sazby
3.      Jiné podmínky

6.      Soutěžní lhůta a místo otevírání obálek s nabídkami:
Soutěžní lhůta končí dnem  otevírání obálek s nabídkami   5.4.2004 ve 13.00 hod. na adrese zadavatele v 3. poschodí v zasedací místnosti tajemníka MmÚ č. dveří č. 382. Uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve stanovené lhůtě mají právo se zúčastnit otevírání obálek.

7.      Zadávací lhůta:
Zadávací lhůta je stanovena do 5.5. 2004

8.      Místo pro podání nabídek:
Písemné nabídky v uzavřené obálce označené „soutěž na úvěr -neotevírat“ a na uzavření opatřených razítkem uchazeče, popř. podpisem, doručte doporučenou poštou na níže uvedenou adresu nebo osobně tamtéž (podatelna Magistrátu města Ústí nad Labem, kancelář č. 296, tel 475241111) v soutěžní lhůtě ve dnech pondělí až pátek od 8.00 hod. do 14.00 hod. .

 9.      Název a sídlo zadavatele:
Město Ústí nad Labem, Velká hradební 8, 400 01 Ústí nad Labem (kontaktní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem : finanční), tel. 475241111 nebo 475241670, fax 475241665.

10.  Zadávací dokumentace - Přílohy:
Vyzvaným zájemcům se pro zpracování nabídky předkládá tato  dokumentace:
a)      Rozvaha města za rok 2003
b)      Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2003
c)      schválené usnesení ZM k rozpočtu na rok 2004
d)      přehled o přijatých úvěrech a půjčkách, poskytnutých zárukách a ručení k 31.12.2003 předpokládaný vývoj splácení úvěrů a půjček v r. 2004 a 2005
e)      rozpočtový výhled do r. 2005

11.  Další podmínky řízení:
a)      Součástí nabídky bude i návrh úvěrové smlouvy
b)      Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popř. upřesnit informace uvedené uchazeči v nabídkách.
c)      Zadavatel si vyhrazuje právo:
-odmítnout všechny předložené nabídky a výběrové řízení zrušit,
-nevracet podané nabídky,

 

V Ústí nad Labem  12. března  2004

ing. Rudolf Jakubec,
vedoucí finančního odboru
Magistrátu města Ústí nad Labem

11.2.04