image

Pozvánka na 25.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

25. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 18. listopadu 2004 od 10.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 


 

Plnění usnesení RM (ústně)

Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

    Změna a doplnění Prováděcích pokynů k Opatření města č. 1/2004

    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

2. OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

    třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, kterou se mění a doplňují

    OZV č. 83/01, 91/02 a  6/2003

     Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

 

3. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2004

    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

4. Rozpočtové opatření odboru MOS - oprava centrální štukové výzdoby na hladní 

     budově Severočeského divadla opery a baletu

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

5. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org.č. 010511

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

6. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství, org. 010511 a příspěvkové 

    organizace Základní škola Ústí nad Labem, Mírová 2734/4

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

7. Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkové organizace Severočeské divadlo

    opery a baletu Ústí nad Labem

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

8. Rozpočtové opatření odboru MOS - org. č. 010701

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 9. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy, Ústí nad Labem,

     Vinařská 737/10

     Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

10. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Pastelka, Ústí nad

      Labem, Horní 195

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

11. Změna zřizovacích listin zařízení sociální péče

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

12. Změna zřizovacích listin příspěvkových organizací pro oblast kultury a ZOO

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

13. Právní rozbor smluv mezi městem Ústí nad Labem a TSM s.r.o.

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

14. Záměr „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem - sanace zemin

      kontaminovaných rtutí“

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

15. Záměr „Kombinovaný způsob výroby epichlorhydrinu“ ve Spolku pro chemickou a

      hutní výrobu, a.s.

      Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

16. Povodňový plán města Ústí nad Labem a Statut Povodňové  komise města Ústí nad

      Labem, včetně změny složení Povodňové komise města Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

 

17. Rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic - „Všebořická důlní propadlina -

      revitalizace“

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

18. 1. změna regulačního plánu „Božtěšice - jih“ - návrh zadání

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

19. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „ZL-1 Centrální park, p.p.č. 5032, k.ú. Ústí nad

      Labem“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

20. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Sebuzín - Stráně a údolí, p.p.č. 291 a 292/2, k.ú.

      Sebuzín“ - schválení pořízení

      Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

21. „Bukov Centrum“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - VIII. část

       Předkládá: Ivo Zíka, vedoucí odboru rozvoje a investic

 

22. OZV o závazných částech 19. změny ÚPnSÚ města Ústí nad Labem pro území 

      „Letiště  Ústí nad Labem - Podhorský park“

      Předkládá: Jan Kubata, náměstek primátora

 

23. Smlouvy o přidělení dotace na projektovou přípravu

      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru aktivní politiky

 

24. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem - PARTNERSTVÍ

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

25. Převod vojenského majetku - Churchillova ulice č.p. 1612, k.ú. Ústí nad Labem,

      z  vlastnictví České  republiky na Statutární město Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

26. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, org.č. 010201

      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

     

27. Termíny jednání RM a ZM v roce 2005

       Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

 

 

III. Různé:

 

 

                                                                      Mgr. Petr Gandalovič

                                                                            primátor města