Pozvánka na 24.RM

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

24. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,

které se bude konat dne 4. listopadu 2004 od 9.00 hodin

v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí

 

 


 

Plnění usnesení RM (ústně)

Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

I. Hlavní zprávy:

 

1. Rozpočtové opatření org. 010630

    Předkládá: Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

2. Statut školské komise

    Předkládá: Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

 

3. Návrh na změnu OZV města Ústí nad Labem č. 8/2003 o místních poplatcích - změna

    sazby místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění reklamního 

    zařízení  tzv. „áčko“

    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

4. Stanovisko města k navrhovaným investicím ve Spolchemii

    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

5. Způsob informování o mimořádných událostech na území města

    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

6. Rozpočtové opatření odboru ŽP org.č. 011130 - činnost odborného lesního hospodáře

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

7. Záměr „Výroba MEŘO (methylesteru z řepkového oleje) SETUZA a.s.“

    Předkládá: Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

 

8. Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u 

    příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

9. Rozpočtové opatření - zvýšení příspěvku na provoz Činoherního studia

    Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

10. Vyvedení dokončené stavby „Duhové hřiště - Mánesovy sady“ z účtu MmÚ

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

11. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - parkoviště u prodejny  

      LIDL ČR - Dobětice

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

12. Bezúplatné nabytí 10 ks veřejného osvětlení (VO) do majetku města od investora

      LIDL ČR v.o.s.

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

13. Zveřejnění záměru prodeje části p.p.č. 2523/1 v k.ú. Ústí nad Labem - tzv. blok 003

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

14. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Předlice

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

15. Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

16. Zveřejnění záměru pronájmu části p.p.č. 418/6 v k.ú. Klíše - reklamní zařízení

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

17. Zveřejnění záměru pronájmu  pozemku v k.ú. Klíše - Sportovně rekreační areál

      EDENPARK Ústí nad Labem - doplnění

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

18. Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - MO ÚL Severní Terasa + manželé Fléglovi

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

19. Převod vodovodního řadu a kanalizace v ul. Sibiřská, k.ú. Neštěmice do majetku

      SVS a.s., Teplice

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

20. Sloučení parcel do vlastnictví města  u ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

21. Převedení nově vzniklé p.p.č. 176/330 v k.ú. Dobětice do správy MO Ústí nad Labem

      Severní Terasa

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

22. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Ústí nad

      Labem a příspěvkovou organizací - Severočeské divadlo opery a baletu

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

23. Schválení dodatku ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřené mezi městem Ústí nad

      Labem a příspěvkovou organizací - Domov důchodců Dobětice

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

24. Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Kameňáček, Ústí nad 

      Labem, Kamenná 1430/1

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

25. Licence k provozování ZOO Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

26. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Údržba -

      zámečnické práce mimo topení a TUV na objektech ve správě OMOS MmÚ

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

27. Návrh postupu likvidace společnosti ODmÚ s.r.o.

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

28. Informativní zpráva o postupu likvidace příspěvkové organizace Poradna pro 

      manželství, rodinu a mezilidské vztahy

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

29. Odsouhlasení názvu a sídla nové příspěvkové organizace

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

30. Jmenování náhradníka v  soutěžní porotě - veřejná soutěž o návrh na akci „Návrh

      na opravy, postupnou obnovu a provozování. veřejného a slavnostního osvětlení ve

      městě Ústí nad Labem

      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

 

31. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

32. Rozpočtové opatření org. 010620 a org. 010901 - “9. studentská Papučpárty“

      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

 

33. Podpora města Ústí nad Labem projektu „Rozvoj SKI areálu Zadní Telnice -

      Adolfov“

      Předkládá: Ing. František Podrapský, vedoucí odboru aktivní politiky

 

34. Rozpočtové opatření organizace 012001 - městská policie - zapojení dotace MV ČR

      na prevenci kriminality

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

35. Rozpočtové opatření organizace 012001 - městská policie - životní pojištění

      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

 

 

III. Různé:

 

 

 

                                                Mgr. Petr Gandalovič

                                                     primátor města