image

Pozvánka na 16. zasedání RM (19.4.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

 

16. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 19. dubna 2007 od 9.00 hodin
v zasedací síni Rady města na MmÚ, III. poschodí

 


 

1. Zpráva o plnění usnesení RM (ústně)
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2. Rozpočtové opatření finančního odboru
    Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. Dodatek č. 1 k Bezpečnostnímu programu společnosti SETUZA, a.s.
    Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

4. Svěření movitého majetku do správy MO Neštěmice
    Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí OMS

5. Poskytnutí finančního příspěvku
    Předkládá: Ing.  František Podrápský, vedoucí OSR

6. Zastoupení města v Bruselu, Lucemburku a Štrasburku
    Předkládá: Ing.  František Podrápský, vedoucí OSR

7. Občanské sdružení na ochranu životního prostředí v oblasti Předlice – Kolonie –
    nesouhlas se záměrem vybudovat mezisklad olejů a vybraných nebezpečných
    odpadů v oblasti Předlice – Kolonie
    Předkládá: Ing.  František Podrápský, vedoucí OSR

8. Smlouva o věcném břemenu k pozemku p.č. 808/1 v k.ú. Předlice společnosti
    ACTIVA, s.r.o.
    Předkládá: Ing.  František Podrápský, vedoucí OSR

9. Rozpočtové opatření odboru územního plánování – nákup softwaru ArcGIS a 
    KomPas3
    Předkládá: Ing.  Luboš Pauer,  pověřený vedením  OÚP

10. Návrh na pořízení nového územního plánu Statutárního města Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing.  Luboš Pauer,  pověřený vedením  OÚP

11. Rozpočtové opatření odboru MOS a příspěvkových organizací v kompetenci OMOS
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí OMOS

12. Stanovení objemů prostředků na platy a schválení odpisů dlouhodobého majetku 
      příspěvkových organizací pro rok 2007
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí OMOS

13. Vypořádání majetku, závazků a pohledávek Obecního domu města Ústí nad Labem,
      s.r.o. v likvidaci
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí OMOS

14. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku – vozidlo Škoda pick-up SPZ TC 96-89
      Předkládá: Ing.  Marcel Rahm, vedoucí OMOS

15. Písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
      Předkládá: Ing.  Alexandra Máslová, pověřená vedením odboru ŽP

16. Dodatek č. 2 Smlouvy se společností ELEKTROWIN a.s. a Dodatek č. 2 Příkazní
      smlouvy mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a AVE CZ Ústí nad Labem
      s.r.o.
      Předkládá: Ing.  Alexandra Máslová, pověřená vedením odboru ŽP

17. Integrované povolení pro zařízení „Výroba vodního skla“ v areálu společnosti
      SETUZA a.s., Ústí nad Labem
      Předkládá: Ing.  Alexandra Máslová, pověřená vedením odboru ŽP

18. Smlouva  o řešení pilotního projektu mezi EKO-KOM a.s. a Statutárním městem
      Ústí nad Labem  a na ni navazující Smlouva o výpůjčce bezplatném užívání 390 ks
      odpadových nádob a Smlouva o obstarání věcí mezi  Statutárním městem Ústí nad
      Labem a společností AVE CZ  Ústí nad Labem s.r.o.
      Předkládá: Ing.  Alexandra Máslová, pověřená vedením odboru ŽP

19. Zpráva o využití finančních prostředků získaných z veřejné sbírky a sponzorských
      darů
      Předkládá: Ing.  Alexandra Máslová, pověřená vedením odboru ŽP

20. Rozdělení finančních prostředků v oblasti školství
      Předkládá: Ing.  Roman Zettlitzer, vedoucí OPO

21. 1. Rozpočtové opatření – Kinematograf bratří Čadíků“
      2. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2007
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

22. Rozpočtové opatření finančního odboru, odborů péče o občany a kanceláře
      tajemníka – zvýšení kapitálu Fotbalového klubu Ústí, a.s. a HC Slovan Ústí a.s.
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

23. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – volnočasové aktivity, třídy
      s rozšířeninou výukou TV
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

24. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu 2007 – změny
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

25. Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

26. Záměr prodeje nemovitostí v k.ú. Klíše
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

27. Vyjmutí pozemku p.č. 429/2 v k.ú. Klíše ze smlouvy o nájmu a pronájmu pozemků
       mezi městem a Wolleyballovým a handballovým clubem Ústí nad Labem formou
       dodatku č. 1/2007
       Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

28. Převod části pozemku v k.ú. Bukov
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

29. Dodatky k mandátním smlouvám
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

30. Prodloužení smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 4260/1 v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora

31. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

32. Převod stavby „definitivní kabel VO“ po ukončení nájemní smlouvy s TSMÚ s.r.o.
      do majetku města Trmice
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

33. Úplatné nabytí akcie společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. se sídlem v
      Teplicích
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

34. Informativní zprávy o zrušení obecně závazných vyhlášek Statutárního města Ústí
      nad Labem Ústavním soudem ČR
      Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

 

R ů z n é

 

 

                                                                                    Mgr. Jan Kubata
                                                                                     primátor města