image

9. Usnesení RM 237/04-252/04 (23.4.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

9. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 23. dubna  2004
Usnesení 237/04  - 252/04


237/04
Účast Statutárního města Ústí nad Labem na zvýšení základního kapitálu společnosti Ústecká letecká s.r.o. peněžitým vkladem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s přijetím závazku ke zvýšení vkladu Statutárního města Ústí nad Labem
          ve společnosti Ústecká  letecká  s.r.o.,  IČ:  25 03 97 68,  se  sídlem
          v  Ústí nad Labem,  Tolstého 1311/29A, o  500 000 ,- Kč  formou
          peněžitého  vkladu  při  zvyšování  základního kapitálu  uvedené
          společnosti  po  projevení  souhlasu  valné  hromady  uvedené
          společnosti
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh podle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města
                                                                                            T: 23. 4. 2004

238/04
Odvolání dozorčí rady a představenstva Metropolnetu a.s. a schválení nového znění stanov Metropolnetu a.s. a zvýšení základního kapitálu Metropolnetu a.s.

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á
      1.  představenstvo a dozorčí radu spol. Metropolnet a.s.
B)  s o u h l a s í
      1. se změnou stanov spol. Metropolnet a.s. ve znění upravené přílohy
          č. 1 tohoto usnesení
      2. se  zvýšením  základního  kapitálu  spol.  Metropolnet a.s. 
          nepeněžitým vkladem  a to vložením metropolitní optické sítě v hodnotě
          stanovené   soudním  znalcem  na 30 007 000,- Kč bez DPH podle
          upravené přílohy č. 2 tohoto usnesení
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                    T: 23. 4. 2004

239/04
Realizace stavby Větruše - sportoviště

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s realizací stavby Větruše - sportoviště
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na realizaci stavby dle bodu A) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města
                                                                                               T: 23. 4. 2004

240/04
Zpracování podkladů pro realizaci projektů

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s pořízením projektové přípravy následujících projektů ve vztahu
          k získávání vnějších dotací:
          a) zajištění dostupnosti internetu občanům vybudováním informační sítě
          b) science park Žďárek
          c) rekonstrukce Městského stadionu - II. etapa
          d) revitalizace části parcely 898/50, k.ú. Všebořice, součást
              Podhorského parku - II. etapa
          e) industriální zóna Podhorský park - Všebořice
          f) průmyslová zóna Jižní Předlice
          g) rozvoj turistického ruchu v Ústí nad Labem a jeho okolí
          h) zřízení Českoněmeckého muzea
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na pořízení projektové přípravy dle bodu
              A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                          T: 23. 4. 2004

241/04
Výstavba Bukov centrum - budoucí smlouvy kupní

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s  následným převedením  bytových  jednotek v  lokalitě  Bukov centrum
          při splnění všech  zákonných podmínek  včetně  podmínek  vyplývajících
          z  nařízení  vlády  č. 481/2000 Sb. a podmínek ze Smlouvy
          č. 9255910070 o poskytnutí dotace z prostředků SFRB do osobního
          vlastnictví osobám, které:
          a) budou v té době k příslušným bytovým jednotkám v nájemním vztahu
          b) nebudou mít vůči městu ani Družstvu žádné nedoplatky a uhradí
              veškeré daně a poplatky, které za převod dle právních předpisů,
              platných v době převodu, vyplynou
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke
                                                                                                     T: 23. 4. 2004

242/04
Úprava úvěrové smlouvy pro BD Bukov

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. důvody úpravy úvěrové smlouvy pro BD Bukov
B)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
          a) souhlasit s úpravou úvěrové smlouvy pro BD Bukov, která rozšiřuje
               účel úvěru
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit záměr úpravy úvěrové smlouvy pro BD Bukov
              Zastupitelstvu města ke schválení
                                                                                                      T: 23. 4. 2004

243/04
Výsledek výběrového řízení na poskytnutí krátkodobého úvěru

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek veřejné soutěže na
          nejvhodnější návrh úvěrové smlouvy na krátkodobý úvěr 150 mil. Kč
B)  s c h v a l u j e
      1. výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy na kontokorentní úvě
          s vítězem, tj. Komerční bankou, a.s. s pohyblivou úrokovou sazbou
          3MPRIBOR+odchylka 0,15% p.a., s úvěrovým rámcem do výše
          150 mil. Kč a splatností do 30. 4. 2005
C)  u k l á d á
       1. Mgr. Petru Gandalovičovi, primátorovi města
           a) uzavřít úvěrovou smlouvu s Komerční bankou, a.s.
                                                                                                 T: do 5. 5. 2004

244/04
Sazebník za pronájem stavby při výkopových pracích v místních komunikacích
Smlouva o pronájmu - žádost o snížení poplatku

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o sazbách poplatků za pronájem a užívání veřejného
          prostranství
B)  s c h v a l u j e
      1. snížení  poplatku za  pronájem  stavby  místní  komunikace pro  akci
          „Rekonstrukce systému kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny
          vody a čistíren odpadních vod
          v Podkrušnohoří“ na 80% sazby dle platného sazebníku
      2. snížení poplatku za pronájem stavby místní komunikace pro akce
          “Rekonstrukce  plynovodu ul. Střižovická, Na Výrovce, Na Stráni,
           Resslova“ na 80%  sazby dle platného sazebníku

245/04
Zrušení směrnice RM č. 3/2003 o zadávání veřejných zakázek
a přijetí nové směrnice o veřejných zakázkách

Rada města po projednání

A)  r u š í   k  30. 4. 2004
      1. směrnici RM č. 3/2003 o zadávání veřejných zakázek včetně jejího
          dodatku č. 1 a příloh
B)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. návrh směrnice RM č. 1/2004 o veřejných zakázkách
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit Radě města definitivní znění směrnice RM č. 1/2004
                                                                                                  T: 6. 5. 2004

246/04
Převedení zástavní smlouvy ze zastavených objektů v ul. Masarykova na objekty v ul. Mlýnská

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s  převedením zástavní  smlouvy  01030091-Z1 ze  zastavených
          objektů  v   ul. Masarykova č.p. 2310, 2311, 2312, 2313 a 2314
          v k.ú. Ústí nad Labem na objekty v ul. Mlýnská č.p. 21, 22, 23 a 24
          v k.ú. Neštěmice.
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                 T: po projednání v orgánech ÚMO Neštěmice

247/04
Výsledek výběrového řízení na dodavatele realitního servisu

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledek výběrového řízení a informaci o jeho průběhu
B)  s c h v a l u j e
      1. vítěze výběrového řízení - Realitní kancelář Sever s.r.o., Dvořáková
          1579/20, Ústí nad Labem
C)  u k l á d á
      1. Šárce Francové, pověřené řízením odboru SOM
          a) zajistit uzavření mandátní smlouvy s vítězem výběrového řízení
                                                                                                    T: 3. 5. 2004

248/04
Provozování mezideponie říčních sedimentů z prohrábek Labe Vaňov

Rada města po projednání
v řízení ve věci vydání souhlasu k provozování zařízení ke sběru a využití odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (v platném znění), ve kterém je město Ústí nad Labem účastníkem

A)  s o u h l a s í
      1.  s akcí „Provozování mezideponie říčních sedimentů z prohrábek
           Labe Vaňov“ při splnění následujících podmínek:
           a) předmětná činnost bude omezena na dobu 1 roku  v pracovních
               dnech od 7.00 do 16.00
           b) výluhy skladovaných odpadů musí být v souladu se zákonem
                č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
                (v platném znění)
          c) provozní řád bude obsahovat podrobný popis technických opatření
              k zamezení prašnosti a k zajištění čištění komunikací

249/04
Vyjádření územně samosprávného celku k záměru využití „Stabilizátu pro stavební účely“ ke stabilizaci patní části svahu Rabenov na p.p.č. 1070/1, k.ú. Tuchomyšl

Rada města po projednání
v řízení ve věci „Změny Plánu likvidace Stabilizace patní části Rabenov“ dle § 18 zákona č 440/1992 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

A)  s o u h l a s í
       1. se stabilizací patní části svahu Rabenov využitím „Stabilizátu pro
           stavební účely“ na p.p.č. 1070/1, k.ú. Tuchomyšl

250/04
Informace odboru mimořádných situací MmÚ

Rada města po projednání

A)  p ř i j a l a
      1. informaci ing. Štěpánové vedoucí odboru mimořádných situací MmÚ
          a představitelů Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. o úniku
          chloru ve Spolku pro chemickou a hutní výrobu dne 21. 4. 2004
B)  u k l á d á
      1. Ing. Vlastě Štěpánové, vedoucí odboru MS
          a) pokračovat v přípravě varovného informačního systému
C)  ž á d á
      1. Spolek pro chemickou a hutní výrobu a.s.
          a)  o zásadní finanční příspěvek na  varovný informační systém

251/04
Informace o připravovaném cvičení krizového štábu města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informace o připravovaném cvičení Krizového štábu města

252/04
Jmenování představenstva a dozorčí rady spol. Metropolnet a.s.

Rada města po projednání
v souladu s ust. § 102, odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

A)  j m e n u j e    ke dni 24. 4. 2004
      1. do představenstva společnosti Metropolnet a.s.:
          a) Mgr. Jan Kubata
          b) Ing. Arch Zdeněk Šťastný
          c) Ing. Milan Zemaník
      2. do dozorčí rady společnosti Metropolnet a.s.
          a) Mgr. Petr Gandalovič
          b) Jan Řeřicha
          c) Mgr. Tomáš Jelínek
          d) Petr Beran
          e) Michal Polesný
          f) Ing. Miloslav Pelc      


Mgr. Jan Kubata                          Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                            primátor města