image

6. Usnesení RM 134/04 - 185/04 (25.3.2004)

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

U s n e s e n í

6. jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 25. března 2004
Usnesení č. 134/04 -185/04


134/04
Plnění usnesení Rady města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o plnění usnesení Rady města

135/04          
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zařazení nemovitostí:
          a) objekt č.p. 1215 se st.p.č. 725/1 o výměře 145 m2
          b) objekt č.p. 1214 se st.p.č. 726 o výměře 71 m2
          c) p.p.č.  725/2 o výměře 273 m2
          d) st.p.č. 725/4 o výměře 69 m2
          vše v k.ú. Ústí nad Labem ul. Masarykova do vybraného majetku
          města
       2. zveřejnění záměru prodeje/pronájmu nemovitostí
          a) objekt č.p. 1215 se st.p.č. 725/1 o výměře 145 m2
          b) objekt č.p. 1214 se st.p.č. 726 o výměře 71 m2
          c) p.p.č.  725/2 o výměře 273 m2
          d) st.p.č. 725/4 o výměře 69 m2
          vše v k.ú. Ústí nad Labem ul. Masarykova s tím, že objekty budou
          fyzicky předány odboru SOM k termínu 31. 5. 2004

136/04
Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu části pozemků v k.ú. Klíše - SČE a.s., Děčín

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje/pronájmu části pozemku p.č. 441/50 v k.ú.
          Klíše za účelem realizace kompaktní trafostanice v rámci unifikace
          Sever - ÚL

137/04
Zveřejnění záměru pronájmu - střelnice na Mariánské skále

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu  pozemků střelnice na Mariánské skále
          - p.p.č. 2821 o výměře 769 m2, p.p.č. 2822/1 o výměře 4251 m2,
          st.p.č. 2822/2 o výměře 324 m2 a st.p.č. 2822/3 o výměře 81 m2,
          vše v k.ú. Ústí nad Labem

138/04
Pronájem části pozemku p.č. 2016 v k.ú. Brná - přístřešek zastávky MHD -  nájemcem  město Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. majetkoprávní řešení k části pozemku p.č. 2016, ve vlastnictví
          manželů Kochových,
          zastavěné přístřeškem MHD v k.ú. Brná, formou pronájmu, kdy
          nájemcem bude statutární město Ústí nad Labem za následujících
          podmínek:
          - cena za pronájem bude 300,- Kč/m2/rok
          - nájemné bude uhrazenou za 3 roky zpětně od podepsání nájemní
            smlouvy
          - nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní
             lhůtou 6 měsíců
          - přístřešek zastávky MHD bude zaměřen GP
          - zastávka MHD bude opravena na náklady města Ústí nad Labem

139/04
Zařazení pozemků v k.ú. Klíše, Bukov a Všebořice do vybraného majetku

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. potřebu sjednocení pozemků z důvodu stavby „Sportovně rekreační
          areál EDENPARK Ústí nad Labem“
B)  s c h v a l u j e
      1. zařazení pozemků p.č.:
          k.ú. Klíše                              k.ú. Bukov                        k.ú. Všebořice 
           1857/3                                    804/2                                  1011 
           1876/2,4,6,7                           863                                     1020
           1880/4,6,8                              870                                     1021
           1882/2                                    798/1                                  1022/1
           1883/4                                    854                                     1023
           1890/1                                    871/2,3                               1031/1
           1896/1,18                               1351                                   1032
           1897/1,5                                 1353/1,2                             1041/1          
           1884/1,12,14,15,16,17           1352                                   1043 
           1905/1                                                                               1044
           1913/4,5,6,9                                                                      1045
           1915/1,2                                                                            1036
           1917/1,2,3,4,5,6,7                                                             1003
           1918/1,3                                                                             
           1921                                                                                 
           1922/1,2,3                                                                          
           1923/1,2,3,4
           1924
           1925
           1926/3
           1938/1,2
           1998
           1999
           1989/2
           do vybraného majetku města   

140/04
Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení věcného břemene k části p.p.č. 4400/246 a 4400/250 v k.ú.
          Ústí nad Labem společnosti SITEL  s.r.o., a to z důvodu stavby
          „Připojení základní a  mateřské školy na Metropolitní síť“ za
          jednorázovou úhradu, která bude stanovena znaleckým
          posudkem dle skutečného zaměření geometrickým plánem

141/04
Revokace usn. RM č. 309/03 bod A) 3. ze dne 5. 6. 2003 v úplném znění

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. odstoupení společnosti KAREKA s.r.o., Ústí nad Labem od záměru
          odkoupení pozemku p.č. 901/65 o výměře 16 748 m2 v k.ú. Předlice
B)  r e v o k u j e
      1. usnesení RM bod A) 3. ze dne 5. 6. 2003 v úplném znění
C)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 901/65 o výměře 16 748 m2
          v k.ú.  Předlice s tím, že část pozemku o výměře  4 222 m2 je za
          cenu 200,- Kč/m2 z důvodu umístění nadzemního vedení el. energie
          včetně ochranného pásma a část pozemku o výměře 12 526 m2 je
          za cenu 400,- Kč/m2 - pozemek nezatížen vrchním vedením, tzv.
          aktivní plocha
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh revokace usnesení ZM 81/03 bod B) 3.
              Zastupitelstvu města
                                                                                                     T: 22. 4. 2004

142/04
Výpovědi smluv o nájmu a dohod o dočasném užívání pozemků

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. potřebu vyřešení majetkoprávních vztahů z důvodu stavby
          “Sportovně rekreačního areálu EDENPARK Ústí nad Labem“
B)  s c h v a l u j e
      1. výpovědi smluv o nájmu a dohod o dočasném užívání pozemků
          v rámci výpovědních lhůt v:  
          a)  k.ú. Klíše
               p.p.č. 1876/2 -  Jiří Herna
                                        Vladimír Králík
                                        Marie Vojtíšková
                                        Jan Nikles
                                        Vladimír Radil
               p.p.č. 1896/1 -  manželé Jackelovi
                                     -  manželé Musílkovi
               p.p.č. 1890/1 - p. Mokres, p. Petřík, p. Boháč,
                                     - Zdena Henrychová
                                     - Lubomír Zíma
               p.p.č. 1905/1 - Karel Řeháček

           b) v k.ú. Všebořice
               p.p.č. 1021    - Petr Frič

143/04
Přefinancování úvěru od KB, a.s.

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením smlouvy s Komerční bankou, a.s. o přijetí nového
          investičního úvěru ve výši 5 600 tis. Kč s pevnou úrokovou sazbou
          ve výši 7% p.a. a se splatností do 31. 5. 2007 za podmínky
           a) veškeré peněžité závazky plynoucí uzavřením úvěrové smlouvy
               uhradí ze svých prostředků MO Neštěmice
           b) úvěr bude požit ke splacení stávajícího úvěru reg.č.
               97/07/0707/Sch/82 ze dne 15. 7. 1997
       2. s  předčasným splacením stávajícího úvěru od KB  reg. č.
           97/07/0707/Sch/82 ze dne 15 7.1997 se zůstatkem nesplacené
           jistiny 5 600 tis. Kč ( s pevnou úrokovou sazbou ve výši 12%  p.a.
           a smluvním poplatkem za předčasné splacení ve výši 1% p.a.) s tím,
           že poplatek plynoucí z předčasně  splaceného úvěru uhradí ze
           svých prostředků MO Neštěmice
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření vylučující splácení úvěru od KB a.s. dle bodu
          A) 2. tohoto usnesení, přijatého pro MO Neštěmice,  přes rozpočet
          MmÚ s roční splátkou ve výši 1 800 tis. Kč takto:
          a) snížení příjmové části rozpočtu tř. 2 - splátka úvěru od MO
              Neštěmice o částku 1 800 tis. Kč (org. 8000, pol. 2441)
          b) snížení splátek úvěru ve tř. 8 o částku 1 800 tis. Kč za MO
              Neštěmice (pol. 8124)
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na přefinancování úvěru dle bodu A) 1. tohoto
              usnesení Zastupitelstvu města 
                                                                                                   T: 22. 4. 2004

144/04
Poskytnutí dotace z Fondu rozvoje bydlení (FRB)

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledek jednání výběrové komise FRB konané dne 4. 3. 2004
B)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím dotace Společenství Zámečnická 2, ve výši 315 tis. Kč
          na zateplení obvodového pláště domu Zámečnická 2 za podmínky, že
          Společenství Zámečnická 2 doplní svoji žádost o stavební povolení
          nebo písemné stanovisko stavebního úřadu a originál výpisu
          z obchodního rejstříku
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na poskytnutí dotace dle bodu B) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města ke schválení
                                                                                                     T: 22. 4. 2004

145/04
FRB - Opatření města k FRB, kterým se nahrazuje OZV č. 39/95 v platném znění,
Prováděcí pokyny k Opatření města

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s návrhem Opatření města č. 1/2004 k Fondu rozvoje bydlení ve
          znění přílohy č. 2  tohoto usnesení
B)  s c h v a l u j e
      1. Prováděcí pokyny k Opatření města č. 1/2004 k Fondu rozvoje bydlení
          v upraveném znění  dle přílohy č. 2 tohoto usnesení.  Platnou schválení
          těchto  Prováděcích pokynů je  podmíněna  schválením  Opatření 
          města  č. 1/2004  k  Fondu  rozvoje  bydlení Zastupitelstva města
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh Opatření města č. 1/2004 k Fondu rozvoje bydlení
              Zastupitelstvu města 
                                                                                                     T: 22. 4. 2004

Příloha č.1

Příloha č.2:
Prováděcí pokyny
Žádost o dotaci
Žádost o půjčku
Smlouva o půjčce
Výpočtový list
Zástavní smlouva
Smlouva o poskytnutí dotace

146/04
Rozpočtové opatření org. č. 1420 - Městská policie Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření org.č. 1420 - Městská policie Ústí nad Labem ve
          výši 400 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů vytvořených nad schválený rozpočet ve výši
              400 tis. Kč (org. 1420, § 5311, pol. 2210)
          b) zvýšení rozpočtu ve výdajové části o částku 400 tis. Kč (kap. 951,
              org. 1420, § 5311, pol. 5137) 

147/04
Rozpočtové opatření org. č.  1320 a městských obvodů - sportovní plácky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e

      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu org.č. 1320 takto:
          a) snížení rozpočtu investiční části o částku 3 000 000,- Kč (org.
              1320, kap. 523, § 3419, pol. 6121, UZ 480)
          b) poskytnutí účelové investiční dotace pro městské obvody na
               výstavbu a rekonstrukci sportovních plácků v roce 2004
               v celkové výši 3 000 000,- Kč, takto:
              - ÚMO město                  1 300 000,- Kč
                (č.org. 6000, kap. 981, § 6409, pol. 6341, UZ 22)
              - ÚMO Severní Terasa       550 000,- Kč
                 (č.org. 7000, kap. 981, § 6409, pol. 6341, UZ 22)
              - ÚMO Neštěmice              700 000,- Kč
                (č.org. 8000, kap. 981, § 6409, pol. 6341, UZ 22)
              - ÚMO Střekov                  450 000,- Kč
                 (č.org. 9000, kap. 981, § 6409, pol. 6341, UZ 22)
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit Radě města přehled sportovních plácku určených
               k realizaci v roce 2004
                                                                                                    T: 20. 5. 2004

148/04
Dokumenty upravující poskytování účelových finančních prostředků z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury v letech 2004 - 2006

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. předložené „Dokumenty upravující poskytování finančních prostředků
          z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury v letech 2004 - 2006“

149/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu - nadstandardní sportovní reprezentace mládeže - výkonnostní sport

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků za nadstandardní reprezentaci
          mládeže v celkové výši 176 320,- Kč v členění dle přílohy č. 1 tohoto
          usnesení
      2. rozdělení finančních prostředků na výkonnostní sport v celkové
          výši 400 tis. Kč v členění dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
      3. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 tis. Kč z prostředků
          sportovního kalendáře občanskému sdružení TOP TEN TEAM Teplice
          na akci „Závod míru 2004 - 7. etapa“
B)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 123 680,- Kč pro TJ
          Chemička za nadstandardní reprezentaci mládeže
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh na poskytnutí finančního příspěvku dle bodu
               B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                               T:  22. 4. 2004

150/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury - grantové projekty

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků na grantové projekty 2004 v členění
          dle přílohy tohoto usnesení  (příspěvky nižší než 50 tis. Kč) v celkové
          výši 105 tis. Kč
B)  s o u h l a s í
      1. s navrženým rozdělením finančních prostředků na grantové projekty
          2004 v členění dle přílohy tohoto usnesení  (příspěvky vyšší než
          50 tis. Kč) v celkové výši 475 tis. Kč
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh na rozdělení finančního příspěvku dle bodu B)
               tohoto usnesení Zastupitelstvu města (příspěvky vyšší než
               50 tis. Kč)
                                                                                               T:  22. 4. 2004

151/04
Žádost na SFDI - Masarykova ul. - bezpečná ulice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti na Státní fond dopravní infrastruktury projektu
          „Masarykova ulice - bezpečná ulice“
      2. poskytnutí záruky o zajištění vlastních prostředků na financování
          projektu ve výši 5 200 tis. Kč

152/04
Zásady Komerčního orientačního dopravně-informačního systému - změna č. 1

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. Dodatek č. 1 k zásadám KODIS
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) projednat s policií ČR souhlasné stanovisko k této změně
                                                                                                                 T:

153/04
Podnět občana - změna jízdního řádu linky č. 15 MHD

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. podnět paní Rjaskové ke změně jízdního řádu linky č. 15 MHD
      2. Stanovisko Představenstva Dopravního podniku města Ústí nad Labem
          a.s. ke změně jízdního řádu linky č. 15 MHD
B)  u k l á d á
      1. Ing. Daliboru Dařílkovi, vedoucímu odboru dopravy
          a) ve smyslu stanoviska Představenstva Dopravního podniku města Ústí
              nad Labem a.s. informovat žadatelku

154/03
Rozpočtová změna odboru dopravy

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtovou změnu org. č. 1100 takto:
          a) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu ve výši 50 000,- Kč
               jako příspěvek Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem a.s. na
               nákup vozidel MHD (pol. 6313, § 2221, kap. 840)
          b) zapojení neinvestiční rezervy org.č. 5400 ve výši 50 000,- Kč
              (pol. 5901, § 6409, kap. 971, UZ 22)

155/04
Smlouva o pronájmu - žádost o snížení poplatku

Rada města po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. snížení ani prominutí poplatku za pronájem stavby místní komunikace
          pro akci „Rekonstrukce energetického vedení ulice Stará, ul.
          V Pískovně a ul. Ve Strži“ dle žádosti Severočeské energetiky

156/04
Rozpočtové opatření  odboru MOS - oblast školství org. č. 1901

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru MOS - oblast
          školství, org. č. 1901 takto:
          a) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 78,23 tis. Kč (kap. 621,
              § 3111, pol. 6122, UZ 461) na nákup plynové smažící pánve pro MŠ
              U plavecké haly
          b) snížení rozpočtu v neinvestiční části o částku 78,23 tis. Kč z položky
              nákup drobného hmotného majetku
              (org. 1901, kap. 623, § 3111, pol. 5137)

157/04
Stanovení objemů prostředků na platy a schválení odpisů dlouhodobého majetku příspěvkových organizací pro rok 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. objemy prostředků na platy pro rok 2004 příspěvkovým organizacím
          v kompetenci odboru MOS dle přílohy č. l tohoto usnesení
      2. odpisy dlouhodobého majetku pro rok 2004 příspěvkovým organizacím
          v kompetenci odboru MOS dle přílohy č. 2přílohy č. 3 tohoto usnesení

158/04
Změny součástí škol - ZŠ Vojnovičova a ZŠ Pod Vodojemem

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se zrušením odloučeného pracoviště Základní školy Ústí nad Labem,
          Pod Vodojemem 323/3A v Základní škole Ústí nad Labem, Vojnovičova
          620/5
      2. se zřízením školní jídelny - výdejny jako součásti Základní školy
          Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5
B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit materiál dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města
              ke schválení
                                                                                                       T: 22. 4. 2004

159/04
Stanovení objemu prostředků na platy pro rok 2004 příspěvkové organizace Městské  divadlo 

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. objem prostředků na platy pro rok 2004 příspěvkové organizaci
          Městské divadlo ve výši 32 800 tis. Kč

160/04
Rozpočtové opatření - stavba „Revitalizace objektu Větruše“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org. č. 1230
          ve výši 1 000 tis. Kč takto:
          a) zapojení investiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši
              1000 tis. Kč na stavbu „Revitalizace objektu Větruše“ ( pol. 4222)
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části odboru rozvoje a investic MmÚ,
              č. org. 1230, o částku 1 000 tis. Kč u stavby „Revitalizace objektu
              Větruše“ (org.č. 1230, kap. 961, § 3639, pol. 6121, UZ 399)

161/04
Rozpočtové opatření - stavba „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org. č. 1230 ve
          výši 300 tis. Kč takto:
          a) zapojení investiční dotace poskytnuté Ústeckým krajem ve výši
              300 tis. Kč na stavbu „Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín“
              (pol. 4222)
          b) zvýšení rozpočtu v  investiční části odboru rozvoje a investic MmÚ,
              č. org. 1230, o částku 300 tis. Kč u stavby „Cyklistická stezka Ústí
              nad Labem - Děčín“
              (org.č. 1230, kap. 521,  § 2219, pol. 6121, UZ 399)

162/04
Rozpočtové opatření - stavba „Všebořická důlní propadlina - revitalizace“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org. č. 1230 ve
          výši 1 792,6 tis. Kč  takto:
          a) zapojení investiční dotace poskytnuté Státním fondem životního
              prostředí ČR ve výši 1 792,6 tis. Kč na stavbu “Všebořická důlní
              propadlina - revitalizace“
              (pol. 4213, ÚZ  90106)
          b) zvýšení rozpočtu v  investiční části odboru rozvoje a investic MmÚ,
              č. org. 1230, o částku 1 792,6 tis. Kč u stavby „Všebořická důlní
              propadlina - revitalizace“
              (org.č. 1230, kap. 731,  § 3743, pol. 6121, UZ 90106)

163/04
Rozpočtové opatření - stavba „DD Velké Březno - přístavba pavilonu D“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části rozpočtu odboru rozvoje
          a investic MmÚ, org.
          č. 1230 ve výši 1 034,67 tis. Kč  takto:
          a) zapojení příjmů do rozpočtu ve výši 1 034,67 tis. Kč (org. 1230,
              pol. 3121, § 4316)
          b) zvýšení rozpočtu v  investiční části odboru rozvoje a investic MmÚ,
              č. org. 1230, o částku 1 034,67 tis. Kč u stavby „DD Velké Březno
              - přístavba pavilonu D“
              (org.č. 1230, kap. 411,  § 4316, pol. 6121, UZ 454)

164/04
Změna ÚPnSÚ „Nové Skorotice - sever“ - návrh zadání

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o projednání návrhu zadání změny ÚPnSÚ „Nové Skorotice
          - sever“
      2. návrh zadání změny ÚPnSÚ „Nové Skorotice - sever“
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem rozhodnutí o podaných podnětech
      2. s návrhem zadání změny ÚPnSÚ „Nové Skorotice - sever“       
C)  d o p o r u č u j e
      1. Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
      1. schválit  návrh rozhodnutí o podaných podnětech
      2. schválit návrh zadání změny ÚPnSÚ „Nové Skorotice - sever“       
                                                             12
D)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh rozhodnutí o podaných podnětech a návrh zadání
              změny ÚPnSÚ  „Nové Skorotice - sever“ Zastupitelstvu města ke
              schválení
                                                                                                     T: 22. 4. 2004

165/04
Rozpočet opatření odboru rozvoje a investic - Rekontrukce Městského stadionu“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru rozvoje a investic MmÚ, org.č. 1230 ve
          výši 150 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu v investiční části o částku 150 tis. Kč z investiční
               akce “Aquapark“
              (kap. 521, org. 1230, § 3421, pol. 6121, UZ 422, skup.č. 1)
          b) zvýšení rozpočtu v investiční části o částku 150 tis. Kč na
              investiční akci “Rekonstrukce  Městského stadionu - PD)
              (kap. 523, org. 1230, § 3412, pol. 6121, UZ 462, skup.č. 1)

166/04
Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek, Ústí nad Labem, Ústecký kraj“ a rozpočtové opatření org. č. 1000

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. materiál „Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek, Ústí
          nad Labem, Ústecký kraj“ v členění:
          a) místní integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší a snižování
              se zahrnutím specifických požadavků města a zahrnutím snižování
              emisí látek přispívajících ke změně klimatu
          b) souhrnný akční program v oblasti ochrany ovzduší
B)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru životního
          prostředí, č. org. 1000,    takto:
          a) zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ ve výši
              113 348,- Kč (pol. 8151)
          b) zvýšení rozpočtu v neinvestiční části o 113 348,- Kč na zpracování
              “Koncepce snižování emisí a imisí znečišťujících látek na území
              města Ústí nad Labem“
              (kap. 721, org. 1000, § 3719, pol. 5166, UZ 90103)

167/04
Přehled veřejných zakázek zadávaných městem  Ústí nad Labem v roce 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přehled veřejných zakázek zadaných městem Ústí nad Labem
          v roce 2003 

168/04
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců odboru státní sociální podpory města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů 27
          zaměstnanců města Ústí nad Labem zařazených do odboru státní
          sociální podpory Magistrátu města Ústí nad Labem
          na Úřad práce v Ústí nad Labem s účinností od 1. 4. 2004
B)  s c h v a l u j e   k 1. 4. 2004
      1.  zrušení odboru státní sociální podpory
      2. snížení počtu zaměstnanců odboru životního prostředí z 23 na 22
      3. celkový počet 374 tabulkových míst Magistrátu města Ústí nad Labem
      4. úplatný převod vybraného movitého majetku ve vlastnictví města Ústí
          nad Labem do vlastnictví Úřadu práce v Ústí nad Labem za odhadní
          cenu 768 300,- Kč
C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) vydat dodatek č. 4 ke Směrnici Rady města č. 2/2003 s účinností od
              1. 4. 2004 ve smyslu bodu A) a B) tohoto usnesení
          b) k 31. 12. 2004 snížit stav zaměstnanců Magistrátu města Ústí nad
              Labem o 5% tj. na 355

169/04
Přehled činnosti jednotlivých odborů Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. souhrnnou zprávu o činnosti kanceláře primátora, kanceláře tajemníka
          a jednotlivých odboru MmÚ za rok 2003
B)  v y s l o v u j e
      1. poděkování vedoucím jednotlivých útvarů a jejich podřízeným za
          práci v loňském roce

170/04
Revize Komunitního plánu péče města Ústí nad Labem za období 2001 až 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. průběh realizace a Revizi I. Komunitního plánu péče města Ústí nad
          Labem za období 2001 až 2003

171/04
Zhodnocení grantu města UJEP za rok 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zhodnocení jednotlivých projektů v rámci grantu města Univerzitě
          Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za rok 2003

172/04
Grant města Univerzitě J. E. Purkyně pro rok 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků, určených v rozpočtu města na
          grantové projekty UJEP Ústí nad Labem v celkové částce 180 000,- Kč
          v členění dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
      2. poskytnutí částky 20 000,- Kč UJEP Ústí nad Labem na grantový
          projekt - „Významné osobnosti Ústecka“

173/04
Rezignace na funkci místopředsedy komise mládeže a sportu a jmenování nového  místopředsedy

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Mgr. Jana Kubaty
          a) na funkci místopředsedy komise mládeže a sportu k 15. 3. 2004
B)  j m e n u j e
      1. Patrika Oulického
          a) místopředsedou komise mládeže a sportu ke dni 25. 3. 2004

174/04
Přehled uzavřených podnájemních smluv na majetku města Ústí nad Labem vč. jejich plnění

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1.  přehled uzavřených podnájemních smluv za období od 7. 1. 2003
           do 17. 12. 2003 včetně jejich plnění

175/04
Obecně závazná vyhláška o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. důvody zrušení některých obecně závazných vyhlášek
B)  s o u h l a s í
      1. s návrhem obecně závazné vyhlášky, kterou se ruší některé obecně
          závazné vyhlášky města Ústí nad Labem v upraveném znění
 C)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) předložit návrh obecně závazné vyhlášky dle bodu B) tohoto
              usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                                     T: 22. 4. 2004

176/04
Nařízení o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města  Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. důvody zrušení některých obecně závazných vyhlášek
B)  v y d á v á
      1. nařízení Statutárního města Ústí nad Labem č. 1/2004, kterým se ruší
          některé obecně závazné vyhlášky vydané v přenesené působnosti 

177/04
Přemístění Informačního střediska města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. umístění informačního střediska města Ústí nad Labem do prostor
          informačního střediska Městské policie v ul. Hradiště (budova ČNB)
      2. rozpočtové opatření odborů životního prostředí, aktivní politiky,
          hospodářské správy a kanceláře tajemníka takto:
          a) zapojení příjmů z  poplatku za ukládání odpadů u odboru životního
              prostředí ve výši 1 232,47 tis. Kč (org. 1000, pol. 1333)
          b) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odd. informačního střediska
              odboru aktivní politiky na zřízení a zajištění provozu Informačního
              střediska města Ústí nad Labem ve výši 237,90 tis. Kč
              (kap. 515, org. 1205, § 3319, pol. 5169,  částka 94,90 tis. Kč)
              (kap. 515, org. 1205, § 3319, pol. 5229,  částka   3 tis. Kč)
              (kap. 515, org. 1205, § 3319, pol. 5139,  částka 140 tis. Kč)
          c) zvýšení neinvestiční části rozpočtu kanceláře tajemníka na zřízení
              a zajištění provozu Informačního střediska města Ústí nad Labem
              ve výši 496,57 tis. Kč
              (kap. 972,, org. 1403, § 6171, pol. 5169,  částka  496,57 tis. Kč)
          d) zvýšení neinvestiční části rozpočtu odboru hospodářské správy na
               zřízení a zajištění provozu Informačního střediska měst Ústí nad
               Labem ve výši 498 tis. Kč
              (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5137,  částka  393 tis. Kč)
              (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5171,  částka   55 tis. Kč)
              (kap. 911, org. 1400, § 6171, pol. 5169,  částka   50 tis. Kč)

178/04
Rozpočtové opatření org. č. 1205 a 1320 a změna názvů oddělení

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
     1. rozpočtové opatření v neinvestiční části rozpočtu odboru péče
         o občany a odboru aktivní politiky ve výši 300 tis. Kč takto:
          a) snížení rozpočtu o částku 300 tis. Kč (kap. 212, org. 1320, § 3316,
              pol. 5169, UZ359)
              zvýšení rozpočtu o částku 300 tis. Kč (kap. 212, org. 1205, § 3316,
              pol. 5169)
          b) snížení rozpočtu o částku 150 tis. Kč (kap. 211, org. 1320, § 2140,
              pol. 5169, UZ 348)
              zvýšení rozpočtu o částku 150 tis. Kč (kap. 211, org. 1205, § 2140,
              pol. 5169)
      2. změnu názvů oddělení takto:
         a) „oddělení kultury, sportu a cestovního ruchu“ odboru péče o občany
              se mění na „oddělení kultury a sportu“
         b) “oddělení informačního střediska“ odboru aktivní politiky se mění
              na “oddělení cestovního ruchu“ odboru aktivní politiky

B)  u k l á d á
      1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) promítnout změnu ve smyslu bodu A) 2. tohoto usnesení do
               Směrnice RM č. 2/2003
                                                                                                       T: ihned

179/04
Plán práce Rady města Ústí nad Labem na rok 2004

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. plán práce Rady města na rok 2004 dle upravené přílohy č. 1 tohoto
          usnesení

180/04
 Přehled o aplikaci OZV č. 89/02 za rok 2003

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přehled o aplikaci OZV č. 89/02 za rok 2003

181/04
Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2004 - akce kulturního kalendáře

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozdělení finančních prostředků na akce kulturního kalendáře na rok
          2004 v členění dle přílohy tohoto usnesení  (příspěvky nižší než
          50 tis. Kč)
B)  s o u h l a s í
      1. s navrženým rozdělením finančních prostředků na akce kulturního
          kalendáře na rok 2004 v členění dle  přílohy tohoto usnesení
          (příspěvky vyšší než 50 tis. Kč)
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh na rozdělení finančního příspěvku dle bodu B)
               tohoto usnesení Zastupitelstvu města
                                                                                              T:  22. 4. 2004

Příloha č. 1

182/04
EDENPARK

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu o přípravě výstavby EDENPARKU
B)  s c h v a l u j e
      1. doplnění projektového týmu o zástupce Strany zelených Ing. arch.
          Dušana Osleje
C)  u k l á d á
       1. Ing. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
            a) koordinovat další projednávání projektu na odborech MmÚ

183/04
Prodej vybraného majetku města

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. informaci o přípravě prodeje vybraného majetku města dle usnesení
          RM č. 97/04
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) zorganizovat výběrové řízení na realitní kancelář, která zajistí
              prodej zbylého vybraného majetku města
                                                                                                   T: 8. 4. 2004

184/04
Dům kultury

Rada města po projednání

A)  o d v o l á v á   k 25. 3. 2004
      1. Romana Štajnera z projektového týmu na revitalizaci Domu kultury
B)  j m e n u j e    l 26. 3. 2004
      1. MUDr. Pavla Kacerovského členem projektového týmu revitalizace
          Domu Kultury

185/04
Zástavní smlouvy

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přehled zástavních smluv na městský majetek
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit Radě města návrh na  řešení zástavních smluv
              na Masarykovu ul.
                                                                                               T: 22. 4. 2004

 

Mgr. Jan Kubata                         Mgr. Petr Gandalovič
náměstek primátora                          primátor města