image

6. RM Usnesení 134/05 - 168/05 (24.3.2005)


Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

U s n e s e n í

6.  jednání Rady města Ústí nad Labem,
konaného dne 24. března 2005
Usnesení  134/05 - 168/05

 


134/05
Plnění usnesení RM

Rada města po projednání

A)   b e r e   n a   v ě d o m í
       1. zprávu o plnění usnesení Rady města
B)  s c h v a l  u j e
      1. změnu termínu plnění usnesení RM č. 63/05 na 15. 4. 2005

135/05
Výsledek výběrového řízení na poskytnutí kontokorentního úvěru 150 mil. Kč

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu komise o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů na nejvhodnější návrh
          smlouvy na kontokorentní úvěr 150 mil. Kč
B)  s c h v a l u j e
      1. výsledky výběrového řízení na poskytnutí úvěru
      2. uzavření smlouvy na kontokorentní úvěr s vítězem soutěže, tj. s Komerční bankou,
          a.s. s těmito ujednáními:
          a) výše úvěru 150 mil. Kč
          b) úroková sazba IMPRIBOR+odchylka 0,1% p.a.
          c) čerpání úvěru nejdříve od 29.4.2005
          d) splatnost úvěru do 12 měsíců od účinnosti smlouvy

136/05
Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. 010511

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu odboru MOS - oblast školství ve výši
          693,81 tis. Kč takto:
          a) snížení ve výdajové části neinvestičního rozpočtu o částku 693,81 tis. Kč z oblasti
              opravy a údržba, org.č. 010511
          b) zvýšení ve  výdajové  části  investičního  rozpočtu o částku 693,81 tis. Kč na akci
              ZŠ Palachova - rekonstrukce oken, Al_13111, org.č. 010511

137/05
Převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193

Rada města po projednání
v souladu s  § 30, odst. 4,  zák. č. 250/2000 Sb.  (O rozpočtových pravidlech  územních
rozpočtů), v platném znění a s ohledem na § 102, odst. 2), písm. b), zák.č. 128/2000 Sb.
(Zákon o  obcích) v platném znění

A)  s c h v a l u j e
       1. převod finančních prostředků ve výši 100 tis. Kč z rezervního fondu do investičního
           fondu u příspěvkové organizace Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193

138/05
Návrh na nový systém poskytování pečovatelských služeb v Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. návrh na zavedení nového systému poskytování pečovatelských služeb ve městě Ústí
          nad Labem s účinností od 1.1.2006
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit  Radě  města  návrh  podmínek  výběrového  řízení  na  poskytovatele 
              pečovatelských služeb ve   městě Ústí nad Labem

T: květen 2005

139/05
„Bukov -centrum“ - celkový seznam budoucích nájemníků

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. celkový seznam budoucích nájemníků v bytovém komplexu „Bukov - centrum“, již
          schválených Radou města k 10. 3. 2005

140/05
 „Bukov - seznam“ - schválení seznamu budoucích nájemníků - XIII. část

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smluv o smlouvě budoucí nájemní s těmito klienty:
          a) pro byty zvláštního určení
              Josef Sutto, Masarykova 3087/14, Ústí nad Labem
              Dagmar Marková, Družstevní 414/19, Ústí nad Labem
              Ludmila Brejchová, Ke Hradu 1008/15, Ústí nad Labem
              Pavel Ištok, Dr. Horákové 627/7, Ústí nad Labem
              Jana Hrašková, Sídliště I.88/6, Neštědice - Povrly 
              Oldřich Popelka, Stavbařů 2855/1, Ústí nad Labem
          b) ostatní
              Zdeněk Kozel, Jeseninova 543/32, Ústí nad Labem, 400 01
              Libuše Šimonová, Důlce 2111/1, Ústí nad Labem, 400 01
              Jaroslav Andres, Rembrandtova 338/12, Ústí nad Labem, 400 01
              Jitka Špitálníková, Štursova 711/69, Ústí nad Labem, 400 01

141/05
 „Bukov Centrum - stanovisko nájemného, domovní řád, provoz neobsazených bytů

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. výši  měsíčního  nájemního v  bytech  obytného  komplexu  „Bukov - centrum“  na
          20,- Kč/m2 podlahové plochy s výjimkou bytů zvláštního určení
      2. domovní řád v domech obytného komplexu „Bukov - centrum“ v předloženém znění
B)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím provozní zúčtovatelné dotace ve výši 1 800 tis. Kč sdružení (město Ústí
          nad Labem a bytové družstvo Bukov) na kompenzaci provozních nákladů, spojených s
          neobsazenými byty obytného komplexu „Bukov - centrum“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na poskytnutí dotace dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu
              města

T: 21. 4. 2005

142/05
Dořešení zrušení likvidace ODmÚ, s.r.o.

Rada města po projednání

A)  r u š í
      v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb. (O obcích)
      a) usnesení RM č. 761/04, bod D)1. a) ze dne 16.12.2004
B)  z m o c ň u j e
      v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb. (O obcích)
      1. Ing. Marcela Rahma, vedoucího odboru MOS
          a) k podpisu rozhodnutí jediného společníka ODmÚ, s.r.o. dle bodu A) tohoto usnesení 
              a usnesení RM č.  56/05, bod B) 1 a C) 1., v návaznosti  na  usnesení  ZM č. 374/05,
              bod A) 1. formou notářského zápisu
C)  u k l á d á
      v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb. (O obcích)
      1. Ing. Václavu Jursíkovi, jednateli ODmÚ, s.r.o.
          a) zajistit zpracování auditu hospodaření ODmÚ, s.r.o. za rok 2004

T: 31. 5. 2005

D)  s c h v a l u j e
      v souladu s § 102, odst. 2, písm. c), zák. č. 128/2000 Sb. (O obcích) a v souladu s § 125,
      odst. 1. písm. b) zák.č. 513/1991 (Obchodní zákoník)
      1. použití zisku společnosti ODmÚ, s.r.o. za rok 2003 ve výši 58 658,29 Kč na částečnou
          úhradu ztráty z minulých období
E)  s o u h l a s í
      1. se záměrem svěření správy majetku, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy, příspěvkové
          organizaci Městské služby Ústí nad Labem

143/05
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele  ZŠ Ústí nad Labem, Mírová 2734/4, ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19 a MŠ Skřivánek, Ústí nad Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. rezignaci Mgr. Karla Brandy na funkci ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Mírová
          2734/4, příspěvkové organizace k 8.7.2005, v souvislosti s jeho odchodem do
          starobního důchodu
      2. rezignaci Mgr. Bohumily Plzákové na funkci ředitelky Základní školy Ústí nad Labem,
          Karla IV. 1024/19, příspěvkové organizace k 31.7.2005, v souvislosti s jejím
          odchodem do starobního důchodu
        3. rezignaci Ireny Karešové na funkci ředitelky Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad
            Labem, Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvkové organizace k 31.8.2005, v souvislosti
            s jejím odchodem do starobního důchodu
B)   d ě k u j e
       1. Mgr. Karlu Brandovi, Mgr. Bohumile Plzákové a Ireně Karešové
           a) za jejich výchovnou a pedagogickou činnost ve školství
C)   v y h l a š u j e
       1. konkursní řízení na funkci ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Mírová 2734/4,
           příspěvková organizace
       2. konkursní řízení na funkci ředitele Základní školy Ústí nad Labem, Karla IV. 1024/19,
           příspěvková organizace
       3. konkursní řízení na funkci ředitele Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad Labem,
           Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace
D)   s c h v a l u j e
       1.  znění inzerátu konkursních řízení dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
E)    j m e n u j e
        1. komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem,  Mírová
            2734/4, příspěvková organizace, ve složení:
            Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
            Členové:  Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO
                         Mgr. Miluše Mrázová, Krajský úřad Ústeckého kraje
                  Mgr. Radka Janíková, státní správa ve školství
                  Mgr. Stanislava Tesařová, pedagog ZŠ Ústí nad Labem, Mírová
                  Mgr. Miroslav Hyška, Česká školní inspekce

        2. komisi pro konkursní řízení na ředitele Základní školy Ústí nad Labem,      Karla IV.
            1024/19, příspěvková organizace, ve složení:
            Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
            Členové:  Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO
                  Mgr. Miluše Mrázová, Krajský úřad Ústeckého kraje
                  Mgr. Radka Janíková, státní správa ve školství
                  Mgr. Michaela Bašusová, pedagog ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV.
                  Mgr. Miroslav Hyška, Česká školní inspekce
 
        3. komisi pro konkursní řízení na ředitele Mateřské školy Skřivánek, Ústí nad Labem,
            Stříbrnické Nivy 2429/6, příspěvková organizace, ve složení:
            Předseda: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
            Členové:  Ing. Roman Zettlitzer, vedoucí OPO
                 Jaroslava Krunclová, Krajský úřad Ústeckého kraje
                 Jitka Havlová, státní správa ve školství
                 Jaroslava Exnerová, pedagog MŠ Skřivánek
                 Slávka Macháčková, Česká školní inspekce

F)  u k l á d á
      1. Ing. Marcelu Rahmovi, vedoucímu odboru MOS
          a) organizačně zabezpečit všechna konkursní řízení tak, aby jmenování nových ředitelů    
              byla uskutečněna v návaznosti na rezignace uvedené v bodě A) tohoto usnesení

144/05
Přehled o svěřeném movitém majetku školským zařízením v roce 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. přehled o svěřeném movitém majetku školským zařízením za rok 2004 dle přílohy č. 1
          důvodové zprávy

145/05
Oprava usnesení RM č. 275/04 bod A) 1.

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. změnu usnesení RM č. 275/04 ze dne 6. 5. 2004 v bodě A) 1. takto:
          přijetí  věcného  daru  ve  výši  200 tis. Kč  od  společnosti  COM PLUS CZ a.s.,
          Poděbradská 57/206, Praha 9 pro Základní školu   Ústí nad Labem, Pod Vodojemem
          323/3A

146/05
Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců Velké Březno

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. výsledek výběrového řízení na obsazení funkce ředitele Domova důchodců Velké
          Březno ze dne 15. 3. 2005
B)  r u š í    ke dni 31. 3. 2005
      1. pověření Lenky Stehlíkové výkonem funkce řízení Domova důchodců Velké Březno
C)  j m e n u j e    s účinností od 1. 4. 2005
      1. Miloslavu Stavělovou
          a) ředitelkou Domova důchodců Velké Březno, příspěvková organizace

147/05
Souhlas s výpůjčkou sbírkových předmětů do zahraničí

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zapůjčení sbírkových předmětů
          a) ev.č.: V 567 - samopal Sudajev
          b) ev.č.: V 2529 - sovětská vojenská přilby
          c) ev.č.: V 2403 - lehký kulomet Děktarev
          d) ev.č.: V 2404 - lehký kulomet Drese
          e) ev.č.: V 660 - samopal MP 41
          f) ev.č.: V 576 - ruční granát F 2
          g) ev.č.: V 624 - rukávová páska Volkssturm
          h) ev.č.: V 673 - dělostřelecká mina 82 mm
          i) ev.č.: V 566 - zásobník k lehkému kulometu
          j) ev.č.: V 790 - rubaška seržanta pěchoty
          k) ev.č.: V 789 - brašna na mapy
          l) ev.č.: V 577 - brašna na granáty
          m) ev.č.: V 564 - pouzdro na pistoli
          n) ev.č.: V 532 - páska revoluční gardy
          o) ev.č.: V 2659 - baret Lidových milicí
          do Spolkové republiky Německo ve dnech 4.4.2005 - 16.9.2005 z důvodů výstavy

148/05
Záměr „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem - sanace zemin kontaminovaných rtutí“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložený doplněk dokumentace zpracované v rozsahu přílohy č. 4 zákona č.
          100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
          souvisejících zákonů (v platném znění) k záměru „Spolek pro chemickou a hutní
          výrobu, a.s. Ústí nad Labem - sanace zemin kontaminovaných rtutí“
B)  p o ž a d u j e ,  
      1. aby v dalším kroku EIA - Posudku - byly zohledněny následující požadavky a
          připomínky města Ústí nad Labem
          a) uvedení stanoviska zpracovatele posudku k efektivnosti a vhodnosti navržené
              technologie
          b) stanovení parametrů navržené technologie, které mohou ovlivnit životní prostředí,
              a minimální doby trvání zkušebního provozu nezbytné pro ověření těchto parametrů
          c) zanesení požadavku v písm. b) do příslušných smluv o dodávkách, zkušebním
              provozu ad.
          d) informování a zvaní zástupců města na všechna další jednání týkající se
               předmětného záměru, a to nejen v rámci procesu EIA
          e) provádění přípravných demoličních a těžebních prací výhradně v denní dobu
          f) provozovatel zařízení učinil maximum pro zkrácení termínu ukončení této akce a
             ukončil ji nejpozději do roku 2015
C)  s o u h l a s í
       ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. (v platném znění)
       1. se záměrem „Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem - sanace
           zemin  kontaminovaných rtutí“ při respektování dobu B) tohoto usnesení

149/05
Záměr „Výroba MEŘO (methylesteru z řepkového oleje) SETUZA a.s.“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. předložený Posudek včetně Návrhu stanoviska pro příslušný orgán MŽP ČR, odb.
          výkonu státní správy IV, Chomutov zpracovaný v rozsahu Přílohy č. 5 zákona č.
          100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
          souvisejících zákonů (v platném znění) k dokumentaci EIA záměru „Výroby MEŘO
          (methylesteru z řepkového oleje) SETUZA a.s.“
B)  p o ž a d u j e
      1. upravení návrhu stanoviska takto:

          Pro fázi výstavby, bod 3. sloučit s bodem 5. v  tomto znění: Provést nové posouzení
          areálu Setuza a.s. dle zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií (v platném
          znění) se zahrnutím předpokládané výroby MEŘO. Na základě výsledků posouzení
          přepracovat havarijní dokumentaci v souladu s tímto zákonem. Spolupracovat s HZS
          Ústeckého kraje a městem Ústí nad Labem při aktualizaci havarijních plánů.

          Pro fázi provozu, bod 4: Neprodleně informovat město o únicích (a jejich příčinách)
           znečišťujících látek, zapáchajících látek a jiných nestandardních stavech (zejména
           hlukových efektech) i v případech, kdy se nejedná o havárii ve smyslu zákona č.
           353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií (v platném znění)

150/05
Hodnotící  komise  pro  výběrové řízení  na  akci  „Dodávka  informační  a multimediální kostka - Zimní stadion v Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  j m e n u j e
      1. hodnotící komise pro výběr akce „Dodávka informační a multimediální kostky
          - Zimní stadion v Ústí nad Labem“ ve složení:
          členové:   a) Mgr. Jan Kubata
                           b) Ing. arch. Zdeněk Šťastný
                           c) Ivo Zíka
                           d) Ing. Zdeněk Kužel
                           e) Miroslav Rubáček
                           f) zástupce OHK
         náhradníci: g) Mgr. Tomáš Jelínek 
                            h) Ivan Dostál
                            i) Lubomír Kysilka
                            j) Martin Pražan
                            k) Jiří Čaloun

151/05
Projekt „Regenerace panelového sídliště Krásné Březno -
V Oblouku, 1. etapa“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. systém financování projektů z Programu regenerace panelových sídlišť v roce 2005
      2. předpokládané náklady projektu „Regenerace panelového sídliště Krásné Březno -
          V Oblouku, 1. etapa“ ve výši 8 183,20 tis. Kč a nutné spolufinancování min. ve výši
           2 454,96 tis. Kč
B)  s c h v a l u j e
      1. podání žádosti o dotaci na projekt „Regenerace panelového sídliště Krásné Březno -
          V Oblouku, 1. etapa“ k Programu regenerace panelových sídlišť v roce 2005
C)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu odboru AP
          a) zajistit podání žádosti dle bodu B) tohoto usnesení

T: 25. 3. 2005

152/05
Projekt „Putujeme historií Ústecka“ - financování

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. systém financování projektů z prostředků Společného regionálního operačního
          programu, Grantové schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém
          kraji“
B)  s o u h l a s í
      1. s profinancováním projektu s celkovými předpokládanými náklady 1 200 tis. Kč bez
          DPH  s tím, že spoluúčast města nepřesáhne částku 300 tis. Kč bez DPH
C)  s c h v a l u j e
       1. podání žádosti o dotaci na projekt „Putujeme historií Ústecka“ ke SROP, Grantové
           schéma „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný
           sektor“
       2. uzavření dohod o partnerství za účelem realizace projektu se Severočeským divadlem 
           opery a baletu, Severočeskou vědeckou knihovnou a Národním památkovým ústavem
D)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrapskému, vedoucímu odboru AP
          a) zajistit podání žádosti dle bodu B) tohoto usnesení

T: 30. 4. 2005

      2. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 21. 4. 2005

153/05
1. Dokumenty upravující poskytování finančních prostředků z 
    rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury
2. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. předložené „Zásady poskytování finančních prostředků pro rozvoj kultury a
          reprezentaci města“ dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
      2. předložené „Pokyny pro vyúčtování finančního příspěvku města Ústí nad Labem“
          dle přílohy č. 2 tohoto usnesení
      3. rozdělení  finančních prostředků na akce kulturního kalendáře na rok 2005 v členění
          dle přílohy č. 3 tohoto usnesení (příspěvky do 50 tis. Kč včetně)
      4. rozdělení  finančních prostředků na grantové projekty na rok 2005 v členění dle
          přílohy č. 4 tohoto usnesení (příspěvky do 50 tis. Kč včetně)
B)  s o u h l a s í
      1. s navrženým rozdělením finančních prostředků na akce kulturního kalendáře na rok
          2005 v členění dle přílohy č. 3 tohoto usnesení (příspěvky vyšší než 50 tis. Kč)
      2. s navrženým rozdělením  finančních prostředků na grantové projekty na rok 2005 v
          členění dle přílohy č. 4 tohoto usnesení (příspěvky nad 50 tis. Kč)
      3. s navrženým rozdělením finančních prostředků na reprezentační kulturní akce na rok
          2005 v členění dle přílohy č. 5 tohoto usnesení
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Wiesnerovi, řediteli Muzea města
          a) předložit Radě města koncepci akcí věnovaných 60. výročí bombardování města
              Ústí nad Labem

T: 7. 4. 2005

      2. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh na rozdělení finančních prostředků dle bodu B) tohoto usnesení
              Zastupitelstvu města (příspěvky nad 50 tis. Kč)

T: 21. 4. 2005

154/05
Přehled veřejných zakázek zadaných Magistrátem města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. přehled veřejných zakázek zadaných Magistrátem města Ústí nad Labem v roce 2004

155/05
„Rekonstrukce - Masarykova ul. II. etapa“ - uzavření kupní smlouvy, „UL - Hostovice,  rekonstrukce ul. Sousedská“ - uzavření smluv o budoucích smlouvách o bezúplatném převodu díla, uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o  zřízení věcného břemene

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na p.p.č. 70/1 k.ú. 
           Hostovice ve prospěch organizace Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Dubí,
           příspěvková organizace, na akci „UL - Hostovice, rekonstrukce ul. Sousedská“.
           Cena za uložení břemene v silnici bude vypočtena z ceníku, který je nedílnou součástí
           smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, po realizaci díla. Tento ceník
           schválilo dne 18. 9. 2002 na svém 13 zasedání Zastupitelstvo Ústeckého kraje.
B)  s o u h l a s í
      1. s uzavřením smluv o budoucích smlouvách o bezúplatném převodu díla na akci
          „UL - Hostovice, rekonstrukce ul. Sousedská“ - části opěrných zdí a oplocení s
          a) Tomášem Císařem, Hostovice
          b) Miroslavem Bíllem a Ilonou  Bíllovou, Hostovice
          c) Dášou Horangozovou, Ústí nad Labem a Věrou Mudrákovou, Hostovice
          d) Zdeňkem Svaškem, Hostovice
          e) Václavem Hrubcem, Hostovice
           f) Milanem Vrbou, Ústí nad Labem
       2. s uzavřením kupní smlouvy na pozemky ve vlastnictví Czech Property Investments a.s.
           Praha za cenu 1 000,- Kč/m2 na akci  „Rekonstrukce - Masarykova ul., II. etapa“
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení ke schválení Zastupitelstvu města

T: 21. 4. 2005

156/05
Smlouva o zabezpečení informačních technologií města Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření provozní smlouvy o zajištění činnosti v oblasti informačních technologií pro
          město Ústí nad Labem se společností Metropolnet a.s. v předloženém znění
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
          a) podepsat provozní smlouvu dle bodu A) 1. tohoto usnesení

T: ihned

157/05
Podnikatelský plán Metropolnet, a.s.
Záměr čerpání úvěru v roce 2005

Rada města po projednání
v souladu s § 102, odst. 2, písm. c, zákona č. 128/2000 Sb. (o obcích)

A) s c h v a l u j e
     1. podnikatelský plán společnosti Metropolnet a.s. v předloženém znění
     2. záměr společnosti na čerpání investičních úvěrů v roce 2005
         a) ve výši 9 mil. Kč na investice spojené s provozem informačního systému v rámci
             smlouvy schválené s městem Ústí nad Labem (zajištěné pohledávkami společnosti
             vůči městu Ústí nad Labem plynoucí z Provozní smlouvy)
         b) ve výši 4,5 mil. Kč na investice do metropolitní sítě (úvěr podlého schválení
             bankovních garancí Zastupitelstvem města Ústí nad Labem)
B)  s o u h l a s í
      1. s poskytnutím záruky města dle bodu A) 2. b) tohoto usnesení
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Petru Gandalovičovi, předsedovi Dozorčí rady Metropolnet, a.s.
          a) zajistit průběžnou kontrolu plnění podnikatelského plánu především v oblasti
              nákladů společnosti Metropolnet, a.s.
      2. Jiřímu Knápkovi, výkonnému řediteli Metropolnet, a.s.
          a) zajistit uzavření a čerpání úvěru v co nejkratší době
          b) zajistit plnění předloženého podnikatelského plánu bez dopadu na kvalitu služeb
              poskytovaných městu
      3. Mgr. Janu Kubatovi, náměstkovi primátora
           a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 21. 4. 2005

158/05
Přehled  činnosti jednotlivých odborů MmÚ za rok 2004

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. souhrnnou zprávu o činnosti kanceláře primátora, kanceláře tajemníka a jednotlivých 
          odborů Magistrátu města Ústí nad Labem za rok 2004
B)  v y s l o v u j e
      1. poděkování tajemníkovi MmÚ, vedoucím jednotlivých útvarů a jejich podřízeným za
          práci v loňském roce
C)  u k l á d á
      1. Milanu Zemaníkovi, tajemníkovi MmÚ
          a) prověřit a v případě možnosti realizovat následující systém služeb pro občany
              na odboru dopravy a  správním odboru
              Úřední hodiny pro občany: Pondělí  8.00 - 17.00
                                                     Středa   8.00 - 17.00
                                                     Pátek     8.00 - 11.00
               s tím, že výdaj lístků končí s koncem úředních hodin a žádosti jsou zpracovávány o
               hodinu déle

159/05
Dům kultury chemiků a jeho využití

Rada města po projednání

A)  b  e r e   n a   v ě d o m í
      1. zprávu “Dům kultury chemiků a jeho využití“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit záměr koupě Domu kultury chemiků, po projednání v příslušném
              projektovém týmu, Radě města

T: 5. 5. 2005

C)  k o n s t a t u j e ,   ž e
      1. složení  projektového týmu Revitalizace Domu kultury je následující:
           a) Mgr. Tomáš Jelínek
           b) MUDr. Pavel Dlouhý
           c) Ivan Dostál
           d) MUDr. Karola Haasová
           e) Radek Vonka
           f) Zdeněk Kymlička
           g) Zdeněk Ečer
           h) Ing. Marcel Rahm 
           i) Jana Řeřichu, člena RM
           j) Mgr. Václava Kůrku, člena RM
           k) MUDr. Pavel Kacerovský

160/05
Prodej/pronájem nemovitostí v k.ú. Předlice - ABM - střechy
- M. Jelínek - V. Pohn

Rada města po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. záměr prodat ani pronajmout nemovitosti p.č. 898 a 899 v k.ú. Předlice

161/05
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2887/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
       1. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2887/1 v k.ú. Ústí nad Labem za účelem
           zařízení staveniště a složiště materiálu pro SVS a.s. Teplice v rámci výstavby
           kanalizační stoky Z 2 projektu ISPA

162/05
Směna nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem a Klíše mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a společností SPOBYT

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se směnou pozemků v majetku města Ústí nad Labem:
          a)  p.č. 4949/531 o výměře 590 m2
          b)  p.č. 1802 o výměře 465 m2
          c)  p.č. 2240 o výměře 803 m2
          vše v k.ú. Ústí nad Labem
          d)  p.č. 407/2 o výměře 12 m2
          e)  p.č. 408/2 o výměře 468 m2
           vše v k.ú. Klíše
          za pozemky v majetku společnosti SPOBYT a.s.
          f)  p.č. 1511/1 o výměře 13 491 m2
          g)  p.č. 1511/4 o výměře 1 473 m2
          h)  p.č. 1511/6 o výměře  2 229m2
          i)  p.č. 1511/9 o vměře 184 m2
          j)  p.č. 1511/10 o výře  656 m2
          k)  p.č. 1511/12 o výměře  16 266m2
          l)  p.č.1511/13 o výměře  292 m2
          m)  p.č. 1511/14 o výměře 8 937  m2
          n)  p.č. 1511/15 o výměře  1 822 m2
          o)  p.č. 1644/16 o výměře  9 m2
          p)  p.č. 1644/17 o výměře  167 m2
          r)  p.č. 1989/4 o výměře  266 m2
          s)  p.č. 1989/5 o výměře  450 m2
          vše v k.ú. Klíše
          s tím, že město doplatí společnosti SPOBYT a.s. částku ve výši 18 mil. Kč
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 21. 4. 2005

163/05
Směna pozemků v k.ú. Ústí nad Labem mezi Statutárním městem Ústí nad Labem a panem Ladislavem Hezoučkým

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. se směnou pozemku p.č. 1626 o výměře 1406 m2 v majetku města za pozemky p.č.
          4812/4, 4813/15 a 4949/885 o celkové výměře 19 357 m2 ve vlastnictví pana Ladislava
          Hezoučkého, bytem Pod Školou 17, Ústí nad Labem, vše v k.ú. Ústí nad Labem bez
          dalšího finančního vyrovnání
B)  s c h v a l u j e
      1. svěření nově nabytých pozemků p.č. 4812/4, 4813/15 a 4949/885 o celkové výměře
          19 357 m2 do správy MO ÚL Severní Terasa
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 21. 4. 2005

164/05
Zřízení věcného břemene k pozemkům p.č. 139/1 a 139/2 v k.ú. Bukov - Český Telecom, a.s. Praha

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení věcného břemene na dobu neurčitou k pozemkům p.č. 139/1 a 139/2 v k.ú.
          Bukov za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku, která činí 550,- Kč ve
          prospěch Českého Telecomu, a.s. Praha

165/05
Nabytí pozemku p.č. 4458/1 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města formou odkoupení od Statku Libouchec, s.p. v likvidaci

Rada města po projednání

A)  s o u h l a s í
      1. s nabytím pozemku p.č. 4458/1 o výměře 680 m2 v k.ú. Ústí nad Labem do majetku
          města formou odkoupení za cenu 120 tis. Kč od Statku Libouchec, s.p. v likvidaci
B)  s c h v a l u j e
      1. zařazení nově nabytého pozemku p.č. 4458/1 o výměře 680 m2 v k.ú. Ústí nad Labem
          do vybraného majetku  města
      2. svěření stavby komunikace na pozemku p.č. 4458/1 o výměře 680 m2 v k.ú. Ústí nad 
          Labem do správy odboru dopravy MmÚ
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Tomáši Jelínkovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 21. 4. 2005

166/05
Jmenování člena komise prevence kriminality

Rada města po projednání

A)   j m e n u j e   s účinností od 1. 4. 2005
       1. Milana Máčka
           a) členem Komise prevence kriminality RM

167/05
Plán práce RM na rok 2005

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. plán práce Rady města Ústí nad Labem na rok 2005 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

168/05
Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - AZ Sanace

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 2506/1 o výměře 1492 m2 a p.č. 2506/2
          o výměře 1 815 m2 v k.ú. Ústí nad Labem

 

 

                               Mgr. Jan Kubata                       Mgr. Petr Gandalovič
                             náměstek primátora                        primátor města