image

21. RM Usnesení 523/07 - 546/07 (28.6.2007)


Statutární město Ústí nad Labem
Magistrát města Ústí nad Labem

 

U s n e s e n í

 

21.  jednání Rady města Ústí nad Labem
konaného dne 28. června 2007
Usnesení 523/07 – 546/07

 


523/07
Prodej/pronájem nemovitostí v k.ú. Vaňov

Rada města po projednání

A)  d o p l ň u j e
      1. usnesení RM č. 510/07 ze dne 14. 6. 2007 v bodě B) 1. a) následovně:
          a) za slovo „dobu“ se doplňuje „neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok“
          b) za slovo „výši“ se doplňuje „68 300,-“
          c) ostatní text zůstává nezměněn

524/07
Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Domova pro seniory Velké Březno, Domov pro seniory Bukov, Domov pro seniory Severní Terasa

Rada města po projednání

A)  s o  u h l a s í   s účinností od 1. 7. 2007
      1. se zněním dodatku č. 1 k úplnému znění zřizovací listiny Domova pro seniory Severní
          Terasa,  příspěvkové organizace,  kterým se rozšiřuje  hlavní účel a předmět  činnosti
          organizace o činnost  „domovy pro osoby se zdravotním postižením“
      2. znění  dodatku č. 1 k úplnému  znění  zřizovací  listiny  Domova pro  seniory  Bukov,
         příspěvkové organizace, kterým se rozšiřuje hlavní účel a předmět činnosti  organizace
         o činnost  „domovy pro osoby se zdravotním postižením“
      3. znění  dodatku  č. 1 k  úplnému  znění  zřizovací  listiny  Domova  pro  seniory Velké
          Březno,  příspěvkové organizace,  kterým se rozšiřuje  hlavní účel a  předmět  činnosti
          organizace o činnost  „odlehčovací služby“
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Arno Fišerovi, náměstkovi primátora
          a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města

T: 28. 6. 2007

525/07
 - Rozpočtové opatření odboru MOS a finančního odboru
 - Úpravy objemů prostředků na platy a odpisů dlouhodobého majetku pro rok 2007 u  příspěvkových organizací Domov pro seniory Severní Terasa a domov pro seniory  Dobětice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k zajištění zdrojů na provoz příspěvkových organizací
          v kompetenci odboru MOS takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 838 tis. Kč
          b) zvýšení neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace v kompetenci odboru
              MOS v celkové výši 838 tis. Kč na zajištění provozu organizací pro:
              - Domov pro seniory Severní Terasa, příspěvková organizace – 500 tis. Kč
              - Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace – 338 tis. Kč
      2. úpravy objemů prostředků na platy a odpisů dlouhodobého majetku u příspěvkových
          organizací pro rok 2007 takto:
          a) zvýšení objemů  prostředků  na  platy  v  roce 2007  pro  příspěvkovou  organizaci
              Domov pro seniory Severní Terasa o částku 291,60 tis. Kč
          b) úprava  odpisů  dlouhodobého  majetku v roce 2007 příspěvkovým organizacím v
              kompetenci odboru MOS o částku 1 038 tis. Kč, a to:
              - Domov  pro  seniory  Severní Terasa,  příspěvková organizace zvýšení o částku
                700 tis. Kč
              - Domov pro seniory Dobětice, příspěvková organizace zvýšení o částku 338 tis. Kč

526/07
Konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy Dobětice,  Ústí nad Labem,  Rabasova  3207/45,  příspěvkové organizace

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. doporučení konkurzní komise ze dne 12. 6. 2007 na obsazení funkce ředitele Mateřské
          školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45, příspěvkové organizace
B)  j m e n u j e   s účinností od 1. 9. 2007
      1. Bc. Jitku Tržilovou, bytem Ústí nad Labem, Šrámkova 59
          a) do funkce ředitelky Mateřské školy Dobětice, Ústí nad Labem, Rabasova 3207/45,
              příspěvkové organizace

527/07
Rozpočtové opatření Kulturního střediska města Ústí nad  Labem, p.o. a Městského obvodu Ústí nad Labem - město

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření ve výdajové části neinvestičního rozpočtu 2007 ve výši 219,88 tis.
          Kč takto:
          a) snížení  neinvestičního  příspěvku  Kulturnímu  středisku  města  Ústí nad Labem,
              příspěvkové organizaci o částku ve výši 219,88 tis. Kč
          b) poskytnutí neinvestiční dotace Městskému obvodu Ústí nad Labem – město ve výši
              219,88 tis. Kč za účelem zajištění údržby čistoty a zeleně v areálu Letního kina

528/07
Vyjádření územně samosprávného celku dle zákona o posuzování vlivu na ŽP „Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. květen, Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a    v ě d o m í
      1. předložené Oznámení zpracované v rozsahu Přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o
          posuzování vlivů  na  životní  prostředí a o změně  některých  souvisejících  zákonů,
          v platném znění,  k  záměru  „Rekultivace zbytkové jámy – Důl 5. květen,  Ústí nad
          Labem“ oznamovatele Dalkia Česká republika a.s. Ostrava
B)   n e p o ž a d u j e
       1. posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

529/07
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí, org. 011130 na zpracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací  obvod Lesní hospodářský celek Litoměřice a Lovosice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší a lesního
          hospodářství ve výši 36,42 tis. Kč takto:
          a) zapojení účelové investiční dotace poskytnuté Krajským úřadem Ústeckého kraje ze
              státního rozpočtu ve výši 36,42 tis. Kč na zpracování  Lesních hospodářských osnov
              pro zařizovací obvod Lesní hospodářský celek Litoměřice a Lovosice
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení
              ochrany ovzduší a lesního hospodářství o částku 36,42 tis. Kč dle bodu A) 1. a)

530/07
Vyjádření územně samosprávného celku dle zákona o posuzování vlivu na ŽP „Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu na 20 kt“  - modifikace

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. žádost Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Ústí nad Labem o vyjádření
          k modifikaci záměru „Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu na 20 kt“
B)  n e p o ž a d u j e
      1. podrobit modifikaci záměru  „Odstranění úzkých článků výroby ionexového dianu
          na 20 kt“ novému zjišťovacímu řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění

531/07
Rozpočtové opatření odboru investic MmÚ – „Terénní úpravy pro umístění památníku tramvajového neštěstí Bukov“

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření v investiční části výdajového rozpočtu odboru investic ve výši
          200 tis. Kč takto:
          a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku  200 tis. Kč
              u akce „Revitalizace městského centra I. etapa – kašny“
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 200 tis. Kč
               na akci „Terénní úpravy pro umístění památníku tramvajového neštěstí Bukov“

532/07
Projekty Programu aktivní politiky

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. realizaci těchto projektů odsouhlasených Komisí programu aktivní politiky:
          - „Komplexní integrační program v rámci revitalizace městské části Předlice“ s 
             náklady ve výši 250 tis. Kč bez DPH
          - „Koncepce městské zeleně“ s náklady ve výši 116,55 tis. Kč
      2. vybrané dodavatele dle bodu A) 1. tohoto usnesení:
          - Člověk v tísni, o.p.s.
          - RNDr. Jana Tesařová CSc., atelier EPRO – ekologické projekty
B)  u k l á d á
      1. Ing. Františku Podrápskému, vedoucímu OSR
          a) zajistit sepsání příslušných smluv o dílo s dodavateli dle bodu A) 2. tohoto usnesení

T: 20. 7. 2007

533/07
Účast na zahraničním veletrhu – MIPIM 2008

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. účast města Ústí nad Labem na investičním veletrhu MIPIM v Cannes v roce 2008

534/07
Výběrové řízení na pojišťovacího makléře

Rada města po projednání

A)  v y h l a š u j e
      1. poptávkové řízení na pojišťovacího makléře, který bude zajišťovat agendu pojištění
          movitého i nemovitého majetku Statutárního města Ústí nad Labem dle přílohy č. 1
          tohoto usnesení
B)  j m e n u j e
      1. výběrovou komisi pro vyhodnocení nabídek dle bodu A) tohoto usnesení ve složení:
          a) Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora
          b) Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
          c) zástupce OHK
          d) JUDr. Jiří Janďourek, právní odd.
          e) Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS
          f) Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí FO
          g) zástupce Vysoké školy finanční a právní
C)  u k l á d á
      1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT
          a) zajistit zveřejnění poptávkového řízení dle bodu A) tohoto usnesení

T: 29. 6. 2007

      1. Mgr. Arno Fišerovi,  náměstkovi primátora
           a) předložit Radě města pořadí uchazečů v poptávkovém řízení dle bodu B) tohoto
               usnesení ke schválení

T: 23. 8. 2007

535/07
Rozpočtové opatření finančního odboru, odboru investic a kanceláře tajemníka

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové  opatření v neinvestiční  části  výdajového  rozpočtu  finančního  odboru,
          odboru investic a kanceláře tajemníka takto:
          a) snížení neinvestiční rezervy finančního odboru o částku 100 tis. Kč
          b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru investic o částku 189 tis. Kč
          c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka o částku 289 tis.
              Kč na městský informační systém

536/07
Zřízení věcného břemene v k.ú. Všebořice

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. zřízení  věcného  břemene  k  pozemku  p. č. 685/10  v  k.ú.  Všebořice  na  dobu
          neurčitou spočívajícího v právu vstupu na tento pozemek  ve prospěch společnosti
          REALCENTRUM pod Holoměří s.r.o., IČ 62243527 za jednorázovou úplatu  ve výši
          20 tis. Kč bez DPH s tím, že veškeré náklady uhradí oprávněný z věcného břemene

537/07
Zřízení věcného břemene v k.ú. Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      v souvislosti se stavbou „UL Všebořice – kabely NN“
      1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k pozemku p.č.
         1819 v k.ú. Bukov  ve prospěch  společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,  IČ 272232425,
          spočívajícího v právu  umístění a strpění stavby zemního kabelového vedení NN
          společně s právem přístupu a příjezdu ke stavbě za účelem údržby a oprav, a to za 
          jednorázovou úhradu,  jež  bude  stanovena  znaleckým posudkem dle skutečného 
          zaměření geometrickými plány

538/07
Záměr prodeje pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)  n e s c h v a l u j e
      1. záměr prodeje části pozemku p.č. 159/2 v k.ú. Ústí nad Labem

539/07
Rozpočtové opatření zdrojů na investici kontejnerového stání na Bukově

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření k vytvoření zdroje na pořízení kontejnerového stání na Bukově u
          domů Baráčnická takto:
          a) zapojení neinvestiční rezervy finančního odboru ve výši 78,36  tis. Kč
          b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu kanceláře tajemníka, úseku evidence
              a  správy  majetku  o  částku  78,36 tis. Kč  na  pořízení  kontejnerového  stání  na 
              Bukově  u domů Baráčnická 808/1, 809/3 a 810/5

540/07
Rozpočtové opatření odboru dopravy na rok 2007

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. rozpočtové opatření odboru dopravy ve výši 4 000 tis. Kč takto:
          a) zapojení příjmů za úhradu správních poplatků v roce 2007 nad schválený rozpočet
              odboru dopravy ve výši 4 000 tis. Kč
          b) zvýšení výdajové části investičního rozpočtu odboru dopravy o částku 4 000 tis.
              Kč na zajištění oprav místních komunikací

541/07
Agenda BD Bukov

Rada města po projednání

A)  s c h v a l u j e
      1. uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nájemní s tímto klientem:
          a) Petra Tippeltová, Masarykova 1091/130, Ústí nad Labem

542/07
Doplnění usnesení RM č. 516/07 ze dne 14. 6. 2007

Rada města po projednání

A)  d o p l ň u j e
      1. usnesení č. 516/07 ze dne 14. 6. 2007 v bodě A) 2. b) následovně:
          a) za slova „rozšiřuje správa o“ se doplňuje „údržbu zeleně,“
          b) ostatní text zůstává nezměněn

543/07
Zveřejnění záměru pronájmu pozemku v k.ú. Ústí nad Labem

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 2616/28 v k.ú. Ústí nad Labem

544/07
Akce: „Poskytnutí zařízení na pořízení digitálních záznamů přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při překročení nejvyšší dovolené rychlosti  stanovené zvláštním zákonem“

Rada města po projednání
a v návaznosti na své usnesení č. 268/07 ze dne 22.2.2007

A)  s c h v a l u j e
      1. umístění radarů na měření rychlosti dle předloženého návrhu
      2. provedení výběrového řízení odborem investic MmÚ
      3. změnu termínů usnesení č. 268/07 následovně:
          a) v bodě C)1.a) se mění termín na 16.7.2007
          b) v bodě C)1.b) se mění termín na 4.10.2007

545/07
Další postup při zajišťování akce  „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží“

Rada města po projednání

A)  b e r e   n a   v ě d o m í
      1. Rozhodnutí úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. SO13,085,099,102/2007/VZ-
          08685/2007/510-če ze dne 4. června 2007 vč. zdůvodnění
B)  r u š í
      1. výběrové řízení v nadlimitní veřejné zakázce na dodávku „Protipovodňové mobilní
          stěny na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem“
C)  s c h v a l u j e
      1. nové vyhlášení výběrového řízení dle bodu B) s tím, že výběrové řízení zajistí vybraná
          advokátní kancelář
      2. konečné umístění uchazečů o veřejnou zakázku na zajištění výběrového řízení na akci
          „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží“ v tomto pořadí:
          1. ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, V Jámě 1, 110 00 Praha l
          2. Jansta, Kostka & spol. advokátní kancelář, Těšnov 1/1059, 110 00 Praha 1
      3. přidělení zakázky na základě výsledku hodnocení  a posouzení na zajištění výběrového
          řízení na akce „Protipovodňové mobilní stěny na Střekovském nábřeží“ vybranému
          uchazeči firmě:  ROWAN LEGAL, sdružení advokátů, V Jámě 1, 110 00 Praha l s
          nejnižší nabídkovou cenou 577 150,- Kč včetně DPH

546/07
Zadávací dokumentace veřejné soutěže o návrh na akci
„Provozování, správa a údržba přístřešků MHD ve městě Ústí nad Labem“

Rada města po projednání

A)   s c h v a l u j e
       1. zadávací dokumentaci veřejné soutěže  o návrh na akci „Provozování, správa a údržba  
           přístřešků MHD ve městě Ústí nad Labem“
       2. ustanovení soutěžní poroty v souladu s § 106 zákona č. 137/2006 Sb. a směrnicí Rady
           města č. 3/2007, o veřejnou zakázku v tomto složení:
           a) Mgr. Arno Fišera, náměstek primátora
           b) Jan Řeřicha, náměstek primátora
           c) Ing. Marcel Rahm, vedoucí OMOS
           d) Mgr. Romana Habrová, vedoucí KT
           e) Mgr. Jan Tvrdík, místostarosta MO ÚL – město
           f) Ing. Pavel Krpálek, technický ředitel Dopravního podniku města ÚL, a.s.
           g) Ing. Miroslav Štráchal, ředitel Městských služeb ÚL, p.o.
B)  u k l á d á
      1. Mgr. Romaně Habrové, vedoucí KT
          a) vyhlásit veřejnou soutěž o návrh dle § 102-109 zákona č. 137/2006 Sb. a
              souvisejících předpisů, ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení

T: do 20. 7. 2007

C)  k o n s t a t u j e ,  ž e
      1. podrobnosti veřejné soutěže o návrh ve smyslu bodu A) 1. tohoto usnesení nesmí být
          zveřejněny do vyhlášení veřejné soutěže na centrální adrese a v Úředním věstníku
          Evropské unie

 

 

                               Jan Řeřicha                                        Mgr. Jan Kubata
                         náměstek primátora                                  primátor města